Robust och flexibelt energisystem

Ett robust och flexibelt energisystem lyfts som ett viktigt område i energi- och klimatstrategin för Värmland. Produktionen av förnybar el i länet har ökat men behöver öka ytterligare. Vindkraften har potential för att stå för en stor del av utvecklingen.

En trygg och robust energiförsörjning ger goda förutsättningar för företag att utvecklas. Ett flexibelt och välutbyggt elsystem ger även förutsättning för ökad elektrifiering av transporterna. Integration av byggnader och fordon i elsystemet har möjliggjort nya lösningar för ökad flexibilitet, något som också har gjort elkonsumenterna mer delaktiga. Industri, hushåll och samhället i stort kan dra nytta av omställningen i energisystemet.

Förnybar elproduktion genom vindkraft

Sverige har ett nationellt energimål om 100 procent förnybar elproduktion till år 2040. Det finns potential att genom utbyggnad av ny vindkraft öka andelen förnybar elproduktion och få ett tydligt tillskott till landets energiförsörjning.

Länsstyrelserna ska verka för att nationella mål får genomslag i länet, samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar. Länsstyrelserna har i uppdrag att samordna och leda det regionala arbetet med genomförande av energi- och klimatstrategierna. Länsstyrelsens roll är bland annat att:

  • verka för att andelen förnybar energi ökar.
  • medverka vid Energimyndighetens beslut om riksintressen för vindbruk.
  • pröva tillståndspliktiga landbaserade vindkraftsetableringar.
  • besluta om överklagade bygglov för anmälningspliktiga vindkraftverk.

Nationell vindkraftsstrategi

I januari 2021 presenterades en nationell vindkraftsstrategi för omställning till ett långsiktigt hållbart energisystem. I strategin görs ett antagande om ett utbyggnadsbehov till år 2040 på 100 TWh, varav 80 TWh på land. För Värmlands del föreslås en vindkraftsutbyggnad som motsvarar en årlig elproduktion på 5 TWh. I den nationella vindkraftsstrategin föreslås att regionala vindkraftsanalyser ska genomföras i samtliga län för att främja en hållbar utbyggnad av vindkraft.

Nationell vindkraftsstrategi (Energimyndigheten) Länk till annan webbplats.

Projekt

Här beskriver vi de projekt inom vindkraft som just nu är aktuella.

Regional vindkraftsanalys

Länsstyrelserna i Dalarna och Värmland är de första två län som fått i uppdrag av Energimyndigheten att arbeta fram regionala planeringsunderlag för vindkraft och genomföra en vindkraftsanalys.

Det tvååriga projektet för regional vindkraftsanalys i Värmland och Dalarna kan grovt delas in i tre delar:

  • kartläggning av nuläget
  • framtagande av regionalt planeringsunderlag
  • regional vindkraftsanalys för att bedöma förutsättningarna att nå det ”utbyggnadsbeting” som pekas ut i den nationella strategin

Det regionala planeringsunderlaget ska visa potentiella områden för vindkraftsutbyggnad, där det är goda vindförhållanden samt låg konfliktgrad med andra markanvändningsintressen. Dialog och samverkan med kommuner och andra berörda aktörer utgör grundpelare i arbetet som leds av Länsstyrelsen. Det regionala planeringsunderlag som arbetas fram ska presentera potentiella områden för etablering av vindkraft och utgöra ett stöd vid kommunernas framtida översiktsplanering.

Vindkraftsanalysen ska visa på om det finns förutsättningar för en vindkraftsutbyggnad som motsvarar det ”utbyggnadsbeting” som pekats ut i den nationella strategin.

Regional analys för att utreda potential för vindkraft i Dalarnas och Värmlands län (energimyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt