Hantering av miljökvalitetsnormer i översiktsplanen

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel som syftar till att komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor som till exempel trafik och jordbruk.

Miljökvalitetsnormerna finns i miljöbalkens femte kapitel med tillhörande förordningar. I dag finns miljökvalitetsnormer för utomhusluft, vattenförekomster, fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller.

Av översiktsplanen ska det, enligt 3 kap 4 § PBL, framgå hur kommunen anser att gällande miljökvalitetsnormer ska följas. Det ska framgå om det finns risk för att överskrida miljökvalitetsnormerna eller inte. Planen kan på så sätt ge vägledning för efterkommande beslut avseende såväl detaljplaner som upprättande av åtgärdsprogram. Om en tillkommande detaljplan antas medföra att en miljökvalitetsnorm överskrids är det en grund för Länsstyrelsen att upphäva kommunens beslut att anta planen.

Kunskap som framkommer i arbetet med att ta fram åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer bör ingå i underlaget då nya översiktsplaner ska tas fram.

Bestämmelser för miljökvalitetsnormer för luft finns i luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477) Naturvårdsverkets handbok ”Luftguiden, Handbok om miljökvalitetsnormer för utomhusluft” kan ge vägledning vid tillämpning och kontroll av miljökvalitetsnormerna.

Bestämmelser om omgivningsbuller finns i Förordning (2004:675) om omgivningsbuller. Genom kartläggning av omgivningsbuller samt upprättande och fastställande av åtgärdsprogram ska det eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa.

Endast Eskilstuna kommun berörs av kraven, eftersom invånarantalet ska överstiga 100 000 invånare.

Miljökvalitetsnormer för vatten anger vilken vattenstatus som ska uppnås. MKN gäller för alla vars verksamhet påverkar vattenförekomster. Kommuner ska beakta miljökvalitetsnormer vid planering och planläggning enligt PBL. Det avgörande är att tillståndet i vattenmiljön inte får försämras och/eller medföra att MKN inte kan uppnås/bibehållas. När statusen är sämre än god måste åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten genomföras för att MKN ska kunna uppnås.

Vid framtagandet av översiktsplanen är det viktigt att belysa vattenfrågorna. Framtagandet av aktuella vatten- och avloppsvattenplaner som ingår som en åtgärd i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram, ger viktiga underlag till översiktsplaneprocessen. Vägledning för hur MKN för vattenkvalitet kan behandlas i den kommunala planeringen finns t.ex. i rapporter som publicerats av Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Jönköpings län och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Havs- och vattenmyndighetens vägledning för kommunal VA-planering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rapport - Miljökvalitetsnormerna för vatten och översiktsplaneringen, Lst Jönköping

Rapport - Miljökvalitetsnormer för vatten En vägledning för fysisk planering i Stockholms län

Vattenmyndigheternas beslut om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplan och åtgärdsprogram 2021-2027 för vattendistrikten gäller. I databasen Vatten Informations System Sverige (VISS) finns statusklassningar, miljökvalitetsnormer, övervakningsprogram och möjliga åtgärder för alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Även på Länsstyrelsens webbplats presenteras information om förvaltning av länets sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten.


Förvaltning av länets sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten Öppnas i nytt fönster.

Vattenmyndigheternas vägledning och beslut om miljökvalitetsnorner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

VISS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

MKN formuleras på olika sätt beroende på vilken typ av vattenförekomst de berör. För ytvatten finns miljökvalitetsnormer för kemisk och ekologisk status, medan det för grundvatten finns miljökvalitetsnormer för kemisk och kvantitativ status. MKN
för kemisk status är gränsvärdesnormer. MKN för ekologisk status har ett kvalitetskrav och en tidsangivelse.

En ny EU-dom (EU-domen i mål C-461/13) tolkar även de ekologiska kvalitetsfaktorerna som gränsvärdesnormer och domen innebär därför troligen en skärpning av tolkningen av MKN.

Läs mer om vatten i översiktsplaneringen i temaavsnittet ”Vattenplanering”

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss