Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Energi och klimat

Länsstyrelsen leder det regionala arbetet med energiomställningen och minskad klimatpåverkan. Vi samordnar arbetet och ger stöd till näringsliv, kommuner och myndigheter i dessa frågor. Det handlar till exempel om regional energi- och klimatstrategi, ekonomiska stöd och arenor för samverkan och kunskap.

För att vi ska uppnå uppsatta energi- och klimatmål behöver näringsliv, kommuner och myndigheter samarbeta. Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser, öka takten för energieffektivisering och öka andelen förnybar energi.

Vad gör Länsstyrelsen?

 • Ansvarar för att tillsammans med andra aktörer ta fram regionala energi- och klimatstrategier med utgångspunkt i riksdagens energi- och klimatmål.
 • Arbetar med att förmedla kunskap, ge inspiration och fördela ekonomiska stöd för att bidra till målen.
 • Arbetar för att energi och klimat ska bli en integrerad del i alla verksamhets- och politikområden.

Statistik för planering och uppföljning

Länsstyrelsen tar fram energi- och klimatstatistik som kan användas för planering och uppföljning. Bland annat tar vi fram energistatistik över tillförsel, omvandling och användning av energi. Hos SMHI, i den nationella emissionsdatabasen, hittar du nationell och regional statistik för utsläpp av växthusgaser.

Nationella emissionsdatabasen, SMHI Länk till annan webbplats.

Energistatistik, LEKS (länsstyrelsernas Energi- och klimatsamordning) Länk till annan webbplats.

Regional klimat- och energistrategi

Länsstyrelserna har i uppdrag att samordna och leda det regionala arbetet för att nå de energi- och klimatpolitiska målen. Strategin beskriver Söder­manlands förutsättningar och möjligheter i klimat-och energiarbetet. Den visar inom vilka områden insatser behövs, och hur vi kan jobba.

Länk till strategin under Publikationer Länk till annan webbplats.

Det finns många fördelar, regionalt och lokalt, med ett gemensamt arbete för minskade klimatutsläpp och en omställning till cirkulära och fossilfria sam­hällssystem. Mervärdena av förnybar energi, ener­gieffektivisering och minskad konsumtion är ex­empelvis renare luft, bättre närmiljö, och en säkrad energiförsörjning och krisberedskap – sammanfat­tat en hållbar regional utveckling.

Under perioden 1990-2018 har utsläppen av växt­husgaser i Södermanland minskat med 37 pro­cent. Vi står inför en stor utmaning för att nå det nationella målet om noll nettoutsläpp till 2045. Vi måste ställa om och vi måste göra det nu. Även om utsläppen av växthusgaser minskar i länet går om­ställningen för sakta. Den regionala koldioxidbud­get som beräknats för Södermanlands län visar att vi behöver minska utsläppen av koldioxid med 16 procent per år.

Strategin består av fem fokusområden som beskriver vad vi vill uppnå i Södermanland till 2045; Hållbara resor och trans­porter, Hållbart energisystem, Hållbar användning av energi, Cirkulär ekonomi och hållbar konsum­tion, samt Hållbart jord- och skogsbruk.

En metod för genomförande av strategin har utveck­lats som innebär arbete inom tre faser; att utveckla åtgärder, genomföra åtgärder samt uppföljning. Samverkan är viktig i alla faser. Arbetet är cykliskt, men också parallellt och kontinuerligt inom alla tre faser. Även uppföljning av strategin sker kontinu­erligt.

Som underlag till strategin finns två rapporter, se nedanstående:

Koldioxidbudget 2020-2040 Södermanlands län

Den klimatförändring vi ser idag orsakas av tidiga­re gjorda utsläpp. Koldioxid är en stabil växthusgas som inte bryts ned, och ackumuleras därför i atmos­fären. Ju mer som ackumuleras i atmosfären, desto större blir påverkan på klimatet. Det går därför att beräkna en budget för hur stort utsläppsutrymme vi har kvar innan vi släppt ut så mycket koldioxid att klimatmålen inte kan nås. FN:s klimatpanel IPCC har gjort en beräkning på global nivå över hur stort utsläppsutrymme som finns kvar, det vill säga en global koldioxidbudget.

En koldioxidbudget är alltså en budgetberäkning som på samma sätt som en ekonomisk budget be­skriver hur mycket man har att spendera. När man vet den totala budgeten kan man också bestämma hur man vill fördela den. Om vi minskar utsläppen snabbt inom de närmaste åren finns ett större ut­rymme kvar längre fram. Och omvänt om åtgärder dröjer minskar utrymmet längre fram.

Den globala koldioxidbudgeten är den begränsade totala mängd koldioxid som kan släppas ut till atmosfären för att klara ett visst temperaturmål, det vill säga det utsläppsutrymme vi har. Den globala koldioxidbudgeten kan brytas ner, fördelas, i tid och rum, och uttryckas som lokala eller regionala årliga koldioxidbudgetar.

Länk till rapporten under Publikationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppsala universitet och Ramböll har på uppdrag av Länsstyrelsen beräknat en koldioxidbudget för Södermanlands län. Den visar att länet, för att leva upp till Parisavtalet, årligen måste minska sina utsläpp av koldioxid med 16 procent. Det innebär att utsläppsminskningen i ton koldioxid behöver vara störst fram till 2030. Den regionala budgeten omfattar de utsläpp som görs inom länets gränser (territoriella utsläpp) med tillägg för utsläpp från internationella transporter inklusive internationellt flyg. Utsläpp till följd av konsumtion av varor och tjänster eller ekonomisk aktivitet i länet (konsum­tionsbaserade utsläpp) har inte inkluderats. Bud­geten har beräknats för perioden 2020-2040.

Infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel - Ett strategiskt kunskapsunderlag för Södermanlands län

Rapporten ger kunskap om nuläget och vägledning kring hur etablering av publik infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon bör ske i Södermanlands län fram till 2030 för att det nationella klimatmålet för transportsektorn ska kunna nås.

Målet innebär att till 2030 minska utsläppen av växthusgaser från transporter med 70 procent jämfört med år 2010. Det är angeläget att större delen av infrastrukturen kommer till inom de närmaste fem åren för att kunna nå utsläppsmålet till 2030.

Länk till rapporten under Publikationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att optimera och prioritera insatser framöver i Söderman­lands län har en övergripande drivmedelsstrategi tagits fram. Den bygger på en sammanvägning av fram­tidsscenarier, analys av påverkan på flera olika miljö- och samhällsmål samt redan beslutade mål i lokala och länsöver­gripande strategier och program.

Drivmedel bör prioriteras i följande ordning:

Primära drivmedelsval i prioritetsordning

 1. El, vätgas och biogas
 2. Etanol

Sekundära drivmedelsval i prioritetsordning

 1. Biodiesel
 2. Fossila drivmedel (drivmedel med lågt förnybart innehåll)

Vägledningar och stöd

Länsstyrelsens energi- och klimatsamordning, LEKS, driver flera utvecklingsprojekt inom energi och klimat. Inom projekten har vi tagit fram olika vägledningar och handläggarstöd, som kan hjälpa dig som arbetar med energi- och klimatfrågor inom till exempel miljöprövning, energitillsyn, översiktsplanering och jordbruk.

Här inkluderas även andra vägledningar och stöd som länsstyrelserna har tagit fram själva eller tillsammans med andra myndigheter/aktörer.

Visste du att industrin står för närmare 40 procent av Sveriges energianvändning? Det innebär att energitillsynen i miljöfarlig verksamhet har en viktig del i hur vi ska uppnå nationella miljömål. För att hjälpa dig som tillsynshandläggare har Länsstyrelsen tagit fram ett handläggarstöd för energitillsyn av miljöfarlig verksamhet.

Handläggarstöd vid energitillsyn Pdf, 820.4 kB.

Handläggarstödet innehåller:

 • information om lagar inom området
 • råd för att planera, genomföra och utvärdera ett tillsynsbesök
 • grundläggande fakta om energi
 • konkreta exempel på bland annat kontrollfrågor vid tillsynsbesök.

Handläggarstödet vänder sig till:

 • Länsstyrelsens handläggare inom tillsyn och tillsynsvägledning
 • kommunernas handläggare inom tillsyn
 • verksamhetsutövare.

Upphandlar du kurser i sparsam körning för jordbruk? För att kurser i sparsam körning ska spara både pengar och klimat behöver de uppfylla vissa minimumkrav. Här kan du ta del av riktlinjer för att veta vilka kvalitetskrav du ska ställa på kurserna. Underlaget består av en rapport och en broschyr som sammanfattar riktlinjerna.

Broschyr: Kvalitetskrav på kurser i sparsam körning för jordbruk Länk till annan webbplats.

Rapport: Kvalitetskrav på kurser i sparsam körning för jordbruk Länk till annan webbplats.

Broschyren innehåller:

 • riktlinjer för allmänna krav
 • riktlinjer för krav på innehåll och utförande
 • exempel på kursupplägg.

Underlaget vänder sig till:

 • upphandlare av kurser i sparsam körning
 • andra som kommer i kontakt med sparsam körning för jordbruk.

Miljöprövningar är ett utmärkt tillfälle för att arbeta med energifrågor. Om vi får in energiaspekten redan i samrådsfasen kan företagens redovisningar av energianvändningen bli mer detaljerade. Det gäller både i ansökan och i miljökonsekvensbeskrivningen.

Länsstyrelsen har tagit fram en vägledning till hur energiaspekten kan inkluderas i miljöprövningar – hela vägen från samråd till beslut. Det leder förhoppningsvis till ökad energihushållning och energieffektivare verksamheter.

Vägledning – energi i miljöprövningar Länk till annan webbplats.

Vägledningen innehåller:

 • en genomgång av krav och bestämmelser för energiaspekter
 • förslag på energiaspekter som kan ingå i miljöprövningar
 • checklistor för energiaspekter
 • förslag på energivillkor.

Vägledningen vänder sig till:

 • verksamhetsutövare
 • länsstyrelser i samrådsfasen
 • miljöprövningsdelegationer.

Hållbar översiktsplanering handlar om att ta hänsyn till energi- och klimatfrågor redan i översiktsplaner och detaljplaner. Här har du som arbetar som planhandläggare en viktig roll, och Länsstyrelsen har därför sammanställt en vägledning som du kan använda när du granskar, reviderar eller tar fram nya översiktsplaner. Det finns även en checklista, framtagen av Länsstyrelsen i Hallands län, som kan hjälpa dig att få in energi- och klimataspekten i både översiktsplaner och detaljplaner.

Planera för hållbarhet – energiaspekter i fysisk planering Länk till annan webbplats.

Checklista för begränsad klimatpåverkan i den fysiska planeringen, pdf Länk till annan webbplats.

Underlaget innehåller:

 • information om vad som bör ingå i olika typer av översiktsplaner
 • checklista för energi- och klimatfrågor i översiktsplaner och detaljplaner.

Underlaget vänder sig till:

 • Länsstyrelsens handläggare för översiktsplaner och detaljplaner
 • kommunernas handläggare för översiktsplaner och detaljplaner.

Alla verksamhetsutövare har en skyldighet att hushålla med el. För att förenkla för företag och andra verksamheter som vill bli mer energieffektiva har Länsstyrelserna i samarbete ned Energimyndigheten tagit fram en rad hjälpmedel inom projekten Nätverk för energieffektivisering och Incitament för energieffektivisering. På Energimyndighetens webbplats finns dessa stöd samlade:

Guide för energieffektiva företag, Energimyndigheten Länk till annan webbplats.

Metodstöd för energieffektivisering, Energimyndigheten Länk till annan webbplats.

Vägledning kring energitillsyn till verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter, Energimyndigheten Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen arbetar med energieffektivisering inom bland annat det övergripande klimatarbetet och inom tillsyn av miljöfarlig verksamhet. Effektiv energianvändning bidrar positivt till flera nationella miljömål och är en viktig del i arbetet med Agenda 2030.

Hur kan åkerier minska sina kostnader för bränsle och därigenom även minska sin klimatpåverkan?

Det framgår av vägledningen för åkerinäringen som Sveriges åkeriföretag och Länsstyrelsen Västmanland/Södermanland gemensamt tagit fram. Syftet är att främja hållbara godstransporter i hela landet.

I vägledningen finns tips och inspiration och flera praktiska exempel på hur åkerier kan minska bränsleanvändningen och sina kostnader. Syftet med vägledningen är att minska godstransporternas negativa klimatpåverkan och att stärka åkeriföretagens konkurrenskraft.

Områden som finns med i vägledningen är logistik, fordon, drivmedel, körsätt och systematiskt hållbarhetsarbete. Målet är att åkeriföretag ska kunna minska sin bränsleanvändning genom till exempel förbättrad aerodynamik, val av bränsle och dialog om leveranstider med sina kunder.

Vägledning för transportsäljare Länk till annan webbplats.

Hur kan offentliga och privata transportköpare minska sin klimatpåverkan genom att ställa rätt krav på de som utför transporterna?

Det framgår av vägledningen för köpare av godstransporter som Länsstyrelsen Västmanland/Södermanland tillsammans med Sveriges Åkeriföretag, transportköpare/säljare, Trivector och Ecoplan in Medio tagit fram. Målet är minskad klimatpåverkan och effektivare transporter.

Vägledningen ger tips och inspiration om hur köpare kan ställa krav på klimatsmarta transporter. Områden som finns med i vägledningen är logistik, fordon, körsätt och systematiskt hållbarhetsarbete.

I tillhörande bilaga förtydligas frågor och krav inför en upphandling.

Vägledning för transportköpare Länk till annan webbplats.

Bilaga Vägledning för transportköpare Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss