Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Konsekvenser, alternativredovisning och strategisk miljöbedömning

Kommunen ska enligt plan- och bygglagen, redovisa översiktsplanens väsentliga konsekvenser. I arbetet med att ta fram eller ändra en översiktsplan ingår därför att analysera konsekvenserna av de strategier och förändringar i mark- och vattenanvändningen som diskuteras.

Processen med att bedöma konsekvenserna och den konsekvensbeskrivning som blir resultatet bör vara bred och omfatta hela hållbarhetsbegreppet, det vill säga de sociala, ekonomiska och miljömässiga dimensionerna, men även annat som relevanta juridiska och tekniska aspekter.

Utöver kravet att översiktsplanen ska innehålla en redovisning av väsentliga konsekvenser så krävs i de flesta fall även en strategisk miljöbedömning enligt miljöbalken. Då ska en särskild miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. Konsekvensanalys enligt plan- och bygglagen och miljöbedömning enligt miljöbalken kan med fördel samordnas, så länge de särskilda krav som gäller för en strategisk miljöbedömning uppnås. Bestämmelserna om miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivningens innehåll finns i miljöbalken och i  miljöbedömningsförordningen.

Det finns preciserade krav på vad en miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla. Samtidigt ska innehållet anpassas till vad som är rimligt. Det innebär att uppgifterna som ska tas in i MKB ska vara anpassade utifrån planens innehåll och detaljeringsgrad. Vissa frågor kan bedömas bättre i efterföljande planering och prövning.

Avgränsningen av innehållet i MKB ska göras i samråd med Länsstyrelsen och de kommuner som berörs. För att underlätta ett eventuellt samråd om MKB:s avgränsningar är det lämpligt att innehållet ordnas enligt punkterna i 6 kap.11§ miljöbalken.

Konsekvensanalysen och den strategiska miljöbedömningen ska vara en del av planprocessen och påverka utformningen av planen. I analysen ingår bl.a. att bedöma hur planförslaget förhåller sig till nationella och regionala mål, planer och program. Viktiga mål att beakta i den översiktliga planeringen är exempelvis miljö- och folkhälsomålen.

Vägledningar om strategisk miljöbedömning av planer och program

I Boverkets kunskapsbank finns en vägledning för miljöbedömning av översiktsplaner respektive detaljplaner. Även Naturvårdsverket har tagit fram vägledningsmaterial om strategisk miljöbedömning.

Boverkets kunskapsbank Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Redovisa alternativ

Av miljöbalkens bestämmelser framgår att en miljökonsekvensbeskrivning ska identifiera, beskriva och bedöma rimliga alternativ med hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd.

Länsstyrelsen vill peka på att det är genom alternativredovisningen, som det går att utläsa varför planförslaget till slut har bedömts som det bästa. Av en bra redovisning framgår det tydligt vilka alternativa lösningar som funnits med och skälen till att de valts bort. Ett riktmärke kan vara att alternativredovisningen ska fungera som en lättläst ”loggbok” över vägvalen fram till utformningen av huvudförslaget. En loggbok där allmänheten enkelt kan utläsa varför huvudförslaget bäst möter de sociala, ekonomiska och miljömässiga utmaningar som kommunen står inför.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss