Aktuella vädervarningar i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraftverk

Under de kommande 20 åren ska de flesta av Sveriges vattenkraftverk och regleringsdammar få moderna miljövillkor genom prövning i mark- och miljödomstol. Länsstyrelsen har i uppdrag att samverka med bland annat dig som äger ett vattenkraftverk för att hitta lösningar som kommer leda till största möjliga nytta för vattenmiljön.

Regional samverkansprocess

Regeringen har delat in landets vattendrag i prövningsgrupper och beslutat om en tidsplan för när de olika prövningsgruppernas verksamheter senast ska ha lämnat in sina ansökningar till domstol. Länsstyrelsen kommer bjuda in verksamhetsutövare och andra relevanta aktörer till regionala samverkansprocesser utifrån prövningsgrupperna.

Huvudfokus för samverkansprocesserna är att hitta lösningar som kan leda till största möjliga nytta för vattenmiljön inklusive Natura 2000-värden och skyddade arter. Samtidigt ska vi behålla en effektiv tillgång till vattenkraftsel i hela Sverige och ta nödvändig hänsyn till kulturmiljön.

Syftet med den regionala samverkansprocessen är att

  • bedöma de miljö- och reglermässiga sambanden och hur olika åtgärder påverkar varandra inom vattendragets avrinningsområde
  • bidra till en ökad samsyn mellan myndigheter och verksamhetsutövare om vilka åtgärder som behöver göras
  • ta fram ett samlat underlag av till exempel miljö-, natur, kultur- och energivärden, som också kan vara ett av underlagen inför de enskilda prövningarna och som gör det lättare för verksamhetsutövarna att ta fram sina ansökningar
  • bedöma behovet av och bidra med underlag till översyn av bevarandeplaner, statusklassificeringar och gällande miljökvalitetsnormer
  • underlätta prövningarna i mark- och miljödomstolen
  • möjliggöra uppföljning av genomförandet av den nationella planen och visa på eventuella behov av ändringar i planen.

Den regionala samverkansprocessen hanterar de verksamheter som omfattas av den nationella planen. Om det finns verksamheter som inte omfattas av planen, men som samtidigt har stor betydelse för att förbättra förhållandena i vattenmiljön, kan Länsstyrelsen avgöra från fall till fall hur dessa verksamheter bäst ska hanteras.

Processen ersätter inte vattenmyndigheternas arbete med kartläggning, påverkansanalys, statusklassificering, och beslut om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner och åtgärdsprogram.

Varför ska vattenkraftverk och regleringsdammar prövas?

Den 1 januari 2019 infördes ändringar i miljöbalken som innebär att alla vattenkraftverk ska ha moderna miljövillkor genom att prövas mot kraven i miljöbalken. Syftet är att uppnå de nationella energi- och miljömålen.

Prövningsgrupper i Örebro län

Det finns 16 prövningsgrupper i Örebro län. Länsstyrelsen i Örebro har huvudansvaret för samverkansprocessen i flera av dessa. Syftet med prövningsgrupper är bland annat att skapa enklare och mindre kostsamma processer för dig som är verksamhetsutövare. Ett annat syfte är att alla verksamheter som påverkar ett visst vattendrag ska prövas i ett sammanhang.

Mer om prövningsgrupper och tidplan på Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Nedan listas samtliga prövningsgrupper i länet och datum för när ansökan om moderna miljövillkor senast ska lämnas in till mark- och miljödomstolen.

Bild med prövningsgrupper i Örebro län


Prövningsgrupp

Sista datum
för ansökan

Gullspångsälven Nedre

2024-06-01

Nyköpingsån

2024-06-01

Övre Svartälven

2025-02-01

Sikforsån

2025-09-01

Hedströmmen

2025-09-01

Vättern Norra

2026-02-01

Biflöden Svartälven

2026-09-01

Kolbäcksån nedre

2027-09-01

Dyltaån

2031-02-01

Norr Glan

2031-09-01

Borsån

2033-02-01

Nedre Arbogaån

2035-02-01

Sverkestaån

2035-09-01

Svartån till Hjälmaren

2036-02-01

Hjälmaren

2036-09-01

Ten och Toften

2038-02-01

Dokument för prövningsgrupperna

När samverkan är klar i en prövningsgrupp publiceras nulägesbeskrivning, analysfas, förslagsfas och den sammanfattande slutredovisningen här. I redovisningen beskrivs hur samverkan har genomförts. Det finns även en kort sammanfattning av nulägesbeskrivningen för det aktuella området samt förslag på åtgärder och konsekvenser för verksamheter, kulturmiljöer och andra intressen. Det redogörs även för de olika uppfattningar som finns och om det finns väsentligt underlag som saknas.

Här finns dokument för prövningsgruppen Vättern norra, 67_9

Nulägesbeskrivning Vättern norra Länk till annan webbplats.

Innehåll i ansökan

På Mark- och miljödomstolarnas webbplats finns information om vad en ansökan om moderna miljövillkor ska innehålla:

Moderna miljövillkor, nationella planen – Sverige Domstolars webb Länk till annan webbplats.

För ytterligare information finns motsvarande information även på Havs- och vattenmyndigheten hemsida:

Ansökan om omprövning och tillstånd, Havs- och vattenmyndighetens webb Länk till annan webbplats.

Söka pengar från Vattenkraftens miljöfond

Du som anmält dig till den nationella planen kan som huvudregel fortsätta att driva ditt vattenkraftverk tills det omprövas. Du kan söka ersättning för en del av kostnaderna för prövning och åtgärder samt för produktionsförluster från Vattenkraftens miljöfond.

Vattenkraftens miljöfond Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss