Illustration, varningstriangel med uttropstecken

Förorenade områden

Förorenade områden är platser som riskerar att skada eller skapa olägenhet för miljön eller människors hälsa. Länsstyrelsen samordnar länets arbete med förorenade områden, och stödjer till exempel kommunen i tillsynsarbetet.

Platser som är så förorenade att de kan riskera att skada eller skapa olägenhet för människors hälsa eller miljön kallas förorenade områden. Ett förorenat område kan vara ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning.

Orsaken till föroreningarna kan kopplas till tidigare och nuvarande industrier eller annan verksamhet som påverkat miljön negativt. Ibland kallas ett förorenat område även för föroreningsskada, det är i praktiken samma sak. Reglerna om förorenade områden finns i miljöbalkens 10:e kapitel.

Kartor och databaser över förorenade områden

EBH-kartan – karta över förorenade områden

Använd kartan över förorenade områden (EBH-kartan) för att se var det finns misstänkt eller konstaterade förorenade områden i mark, grundvatten, ytvatten, sediment och byggnader. I kartan får du information om förorenade områdens riskklassning, vilken typ av bransch som är eller har varit aktiv i områdena samt antal fastigheter som berörs.

Kartan hämtar information från Länsstyrelsernas nationella databas EBH-stödet, där alla områden som identifierats har registrerats. De allra flesta områden som kan misstänkas vara förorenade har kartlagts av Länsstyrelsen eller kommunen. Databasen används för att bevara information från utredningar och åtgärder som har ägt rum områdena.

Lämna uppgifter som kommun till EBH-stödet

Kommunen ska lämna uppgifter till Länsstyrelsen om exempelvis genomförda inventeringar, utredningar eller åtgärder för registrering i EBH-stödet.

Begära utdrag från EBH-kartan (databasen EBH-stödet)

Om du vill få mer information om specifika objekt i kartan kan du begära ett utdrag från länsstyrelsen. Det går även att begära ut uppgifter om specifika fastigheter genom att kontakta oss.

Det är viktigt att du får med följande uppgifter när du gör en begäran:

 • Fastighetsbeteckning eller ID-nummer (se information i kartan)
 • Kommun
 • Skriv ”Utdrag ur EBH-stödet” i ämnesraden

Du skickar din begäran till ebh.orebro@lansstyrelsen.se.

WMS-tjänst och shapefiler

Du som behöver tillgång till WMS-tjänster och nedladdningsbara shape-filer för förorenade områden kan använda länsstyrelsernas Geodatakatalog.

Förorenade områden i Örebro län

Inom Örebro län finns cirka 4 000 områden som misstänks vara förorenade. I länet präglas arbetet med förorenade områden framförallt av den omfattande bergshanteringen men också av sågverk, sprängmedelstillverkning och skogsindustrin.

Vem gör vad med förorenade områden?

Länsstyrelsens arbete med förorenade områden:

 • Utövar tillsyn och vägleder kommunerna i sin tillsyn över förorenade områden.
 • Samordnar arbetet med förorenade områden i länet, planerar, prioriterar och följer upp.
 • Vidareförmedlar statliga bidrag för undersökning och sanering till en kommunal eller annan huvudman.
 • Granskar hur kommunerna beaktar förorenade områden i den fysiska planeringen

Kommunens arbete med förorenade områden:

 • Utövar tillsyn över förorenade områden.
 • Utför lokal planering, prioritering och uppföljning i kommunen.
 • Inventerar pågående miljöfarliga verksamheter eller andra förorenade områden som kommunen har tillsyn över.
 • Kan agera huvudman för undersökning och sanering med statliga bidrag.
 • Beaktar förorenade områden i den fysiska planeringen.
 • Kan vara ansvarig för undersökning och sanering till följd av den verksamhet som kommunen själv bedriver eller har bedrivit.

Mer information om huvudmannaskap vid efterbehandling av förorenade områden finns i vår broschyr.

Rapporten Huvudman – efterbehandling av förorenade områdenPDF

Tillsynsvägledning för förorenade områden

På EBH-portalen finns övergripande vägledande material om förorenade områden.

EBH-portalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsens tillsynsvägledning kan exempelvis vara:

 • kommunbesök
 • utbildningsdagar
 • vägledningsmaterial via den egna webben
 • vägledning via telefonkontakt eller e-post.

Dokument om miniminivå för Länsstyrelsens tillsynsvägledning för förorenade områdenlänk till annan webbplats

Om du upptäcker en förorening

Om du upptäcker en förorening i marken, vattnet eller i en byggnad ska du skyndsamt anmäla föroreningen till din tillsynsmyndighet. Det är du som äger eller använder en fastighet som ska anmäla om du upptäcker en förorening.

Länsstyrelsen tar emot anmälningar om föroreningar som har påträffats vid ett av Länsstyrelsens tillsynsobjekt.

Anmäla upptäckt förorening

Anmäl den upptäckta föroreningen via e-tjänsten i de fall som Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Se till att du har tillgång till kontaktuppgifter, fastighetsbeteckning och uppgifter om föroreningen innan du anmäler.

Ansvaret för undersökning och sanering

Ansvaret för att undersöka och vid behov sanera ett förorenat område ligger på den som orsakat föroreningen ‒ en så kallad förorenare.

Om din verksamhet har bidragit till föroreningen är du ansvarig för att undersöka och sanera området. Om din verksamhet eller företag har tagit över en verksamhet eller ett företag som tidigare orsakat en förorening kan också bli ansvarig.

Du kan också bli ansvarig om du utför grävarbeten i en befintlig förorening.

Regler om ansvar

Reglerna om ansvar är komplexa och beror av många faktorer. Utöver ansvaret som förorenare kan i vissa fall den som förvärvat en fastighet ta över förorenarens ansvar. Om du genom köp, byte eller gåva har förvärvat en fastighet efter den 31 december 1998 kan det bli du som har ansvar för att undersöka och sanera fastigheten. Då krävs det dels att det inte finns kvar någon förorenare, och dels att du kände till eller borde ha känt till att fastigheten var förorenad vid förvärvet.

Anmäl planerade saneringsåtgärder eller grävarbeten

Du är skyldig att göra en anmälan innan du påbörjar en saneringsåtgärd inom ett förorenat område. Tänk på att anmälan ska lämnas in i god tid, minst sex veckor innan påbörjad åtgärd. Du är oftast även skyldig att göra en anmälan om du planerar för grävarbeten eller liknande på din fastighet, om du vet att den är förorenad.

Du anmäler till din tillsynsmyndighet som antingen är kommunen eller Länsstyrelsen. Hör av dig till oss eller kommunen om du är osäker på vilken som är din tillsynsmyndighet.

VerksamhetenFastighet


Entreprenör


Kontaktperson
KontaktpersonMiljökontrollant


Kontaktperson
KontaktpersonUppgifter om platsen

Beskriv geologiska förutsättningar, naturvärden, närliggande recipienter avstånd till bostäder, vattentäkter i närområdet etc. Beskriv också eventuella särskilda intressen (t ex kulturminnen, Natura 2000, ledningssystem eller annan infrastruktur där särskild hänsyn bör tagas).Beskrivning av åtgärden

Ange ungefärlig storlek på den schaktade ytan samt hur djupt schakten går (dvs total mängd som berörs).

Åtgärdsmål

Sanering till Naturvårdsverkets generella riktvärden * (obligatorisk)
Sanering till Naturvårdsverkets generella riktvärden


Om ja, till vilken nivå?
Om ja, till vilken nivå?Platsspecifika riktvärden avses att användas
Platsspecifika riktvärden avses att användasAvfallshantering

Beskriv vilka massor som eventuellt kommer att återanvändas inom området med avseende på halter etc. Ange även hur detta ska kontrolleras (återanvändning av massor utanför arbetsområdet kräver särskild anmälan till tillsynsmyndigheten).

Beskriv vilka massor som eventuellt kommer att transporteras bort från området med avseende på halter etc . Ange slutgiltigt omhändertagande av massorna t.ex. aktuell deponi, behandlingsanläggning. Ange även om massorna/ partier kan komma att klassificeras som farligt avfall.
Skall massorna lagras på platsen?
Skall massorna lagras på platsen?
Provtagningar kan behövas för att visa att föroreningen avlägsnats, för att bedöma lämpligt omhändertagande av uppgrävda massors samt för att visa vilka föroreningar som lämnats kvar. Beskriv hur kontroll och provtagning kommer att ske.
Buller och transporter samt utsläpp till vatten eller luft
Orsakar verksamheten buller?
Orsakar verksamheten buller?Avloppsvatten uppstår vid saneringen (tex länshållningsvatten)
Avloppsvatten uppstår vid saneringen (tex länshållningsvatten)Förekommer utsläpp till luft vid efterbehandlingen?
Förekommer utsläpp till luft vid efterbehandlingen?Bilagor som kommer att skickas in separat via e-post * (obligatorisk)
Bilagor som kommer att skickas in separat via e-post

Bilagor kan inte bifogas formuläret. Bilagorna behöver du istället skicka in separat via e-post. Skriv vilken ansökan det gäller i rubrikraden på mejlet och skicka bilagorna till orebro@lansstyrelsen.se.
Slutrapport
Efter utförda arbeten ska en slutrapport skickas in till tillsynsmyndigheten. Denna ska minst innehålla redovisning av avvikelser från anmälan, redovisning av eventuella kvarlämnade förorenade massor, redovisning av verkliga mängder massor och hur dessa provtagits och hanterats och mottagningskvitto från mottagande avfallsanläggning.

Skicka in bilagorna enligt formuläret till orebro@lansstyrelsen.se. Ange vilken anmälan det gäller i rubrikraden på mejlet.

Så behandlar vi dina personuppgifterlänk till annan webbplats

Arbetet får påbörjas först efter godkännande

Tänk på att efterbehandlingsarbetet inte får starta innan tillsynsmyndighetens godkännande, vilket kan ta upp till sex veckor efter det att anmälan har gjorts. Utgångspunkten är att vi ska ha möjlighet att ta ställning till åtgärden i god tid innan den genomförs. Vi skickar alltid ett skriftligt svar på din anmälan. Hör av dig till oss om du inte fått något svar från oss inom sex veckor.

Slutrapport

Efter utförda arbeten ska en slutrapport skickas in till tillsynsmyndigheten. Denna ska minst innehålla redovisning av avvikelser från anmälan, redovisning av eventuella kvarlämnade förorenade massor, redovisning av verkliga mängder massor och hur dessa provtagits och hanterats och mottagningskvitto från mottagande avfallsanläggning.

Hur vi påverkas av förorenade områden

Om du bor eller vistas på eller vid ett förorenat område kan det ibland finnas risk för att du utsätts för skadliga ämnen i högre grad. Det behöver inte betyda att det i praktiken innebär någon hälsorisk.

Vid en eventuell sanering kan du tillfälligtvis påverkas, till följd av transporter eller andra åtgärder som sker i samband med saneringen.

Ansvar och skyldigheter som fastighetsägare för förorenade områden

Om du genom köp, byte eller gåva har förvärvat en fastighet efter den 31 december 1998 kan du i vissa fall bli ansvarig för att undersöka och sanera fastigheten. Då krävs det dels att det inte finns kvar någon förorenare, alltså någon som orsakat föroreningen och dels att du kände till eller borde ha känt till att fastigheten var förorenad vid förvärvet.

Är det en fastighet som används som privat bostad så ska du ha känt till föroreningen vid förvärvet.

Skyldigheter om du äger en förorenad fastighet

 • Om du planerar att göra grävarbeten eller liknande på din fastighet och du vet om att den är förorenad är du oftast skyldig att anmäla detta till tillsynsmyndigheten enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
 • Du är skyldig att ha tillräcklig kunskap om åtgärden och åtgärdens påverkan på hälsa och miljö samt vilka skyddsåtgärder som kan vara nödvändiga. Detta ska framgå av anmälan. Om du tar kontakt med tillsynsmyndigheten inför anmälan kan du få generella råd och anvisningar om anmälan.
 • Om du genomför grävarbeten eller liknande på din förorenade fastighet som leder till att föroreningar sprids, kan du själv betraktas som förorenare och därmed bli ansvarig för att undersöka eller sanera fastigheten.
 • Om du upptäcker en förorening på din fastighet, exempelvis vid grävarbeten, så måste du genast informera tillsynsmyndigheten om detta. Därför bör du alltid vara uppmärksam på konstig lukt och avvikande färgskiftningar i marken.
 • Du kan också bli skyldig att betala för värdeökning av din fastighet om någon annan sanerar den samt i vissa fall bli skyldig att betala för utredningar som någon annan utför på din fastighet.

Mer information hittar du i denna broschyr om fastighetsägarens ansvar:

Broschyren Att äga, köpa eller sälja en förorenad fastighet – ditt ansvarlänk till annan webbplats

Mer information om förorenade områden

De allra flesta områden som är eller kan misstänkas vara förorenade har kartlagts av Länsstyrelsen och kommunen. Du kan kontakta tillsynsmyndigheten, oftast kommunen, för att få mer information om förorenade områden. Tillsynsmyndigheten är den myndighet som kontrollerar att miljöbalken följs. Reglerna om förorenade områden finns i miljöbalkens 10:e kapitel. Om det inte är kommunen som är tillsynsmyndighet kan de hänvisa dig till rätt tillsynsmyndighet.

Mer information om förorenade områden kan också finnas hos andra myndigheter som Försvarsmakten, Trafikverket och Sveriges geologiska undersökning.Tänk på att även om myndigheterna saknar upplysningar om fastigheten, så är det ingen garanti för att den är fri från föroreningar.

Fastigheter där marken misstänks vara förorenad

Du som förmedlar, köper eller säljer en fastighet som misstänks vara förorenad kan behöva veta hur arbetet med misstänkt förorenade arbeten påverkar dig. Läs mer i broschyren:

Förorenad mark - syns men finns inte (pdf)PDF

Förorenad mark vid gamla handelsträdgårdar

Platser där det har legat en handelsträdgård kan vara förorenade, även om handelsträdgården inte längre finns kvar. Som fastighetsägare är det viktigt att veta om marken är förorenad.

Förorenad mark vid gamla handelsträdgårdar: Information till fastighetsägare och boende

Kontakt