Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vattenuttag

Vattenuttag är en vattenverksamhet som innebär att grundvatten eller ytvatten tas ut, för till exempel dricksvatten, bevattning eller processvatten. Beroende på hur mycket vatten du tar ut eller hur stor miljöpåverkan blir, kan du behöva göra en anmälan eller ansöka om tillstånd.

För att få göra ett uttag av vatten behövs tillstånd från Mark- och miljödomstolen (MMD) För vissa ytvattenuttag av mindre omfattning räcker det istället med en anmälan till Länsstyrelsen. Det finns också undantag när det inte krävs vare sig anmälan eller tillstånd. Anledningen till att vattenuttag är kontrollerat på det här sättet är att det finns risker med vattenuttag.

Grundvattenuttag görs antingen ur jord eller ur berg. Vid bedömning av konsekvenserna av ett grundvattenuttag är det viktigt att identifiera påverkansområdet.

Risker med grundvattenuttag

Påverkan av grundvattenuttag:

 • Närliggande brunnar sinar.
 • Våtmarker och magasin som avspeglar grundvattennivån torkar ut.
 • Vattendrag som försörjs med utläckande grundvatten sinar.
 • Sättningar i byggnader vid speciella jordlagerförhållanden.

Vad som behöver utredas innan ett grundvattenuttag

Exempel på sådant som behöver utredas:

 • Beskrivning av påverkan på vattennivån för närliggande brunnar, vattendrag, våtmarker och dammar.
 • Vattenbalansberäkning.
 • Dokumenterad provpumpning och beräknad avsänkningstratt.
 • Beskrivning av risk för sättningar i byggnader

Kommunen kan besluta om tillståndsplikt för enskilda brunnar inom vissa geografiska områden, exempelvis om problem finns med saltvatteninträngning eller vattentillgång.

Risker med ytvattenuttag

Påverkan av ytvattenuttag:

 • Vattendrag sinar.
 • Våtmarker, magasin och sjöar får sänkta vattennivåer och bottnar friläggs.
 • Försämrade levnadsförhållanden för djur och växter i vattendraget.
 • Om dämning sker för att skapa en vattenreserv hindras vattenlevande organismer, exempelvis fisk, i sina naturliga förflyttningar.
 • Andra som gör uttag nedströms får mindre vatten.

Vad behöver utredas innan ett ytvattenuttag

Exempel på sådant som behöver utredas:

 • Inventering av biologiska värden i vattendraget och kvalificerad bedömning av hur dessa värden kan påverkas av uttaget.
 • Kunskap om vid vilka vattennivåer och flöden det finns utrymme att ta vatten utan att riskera skador.
 • För kontroll kan det behövas installation av en pegel (nivåmätare) eller flödesmätare.

Anmälan av ytvattenuttag

För att få leda bort ytvatten krävs oftast tillstånd från mark- och miljödomstolen. För mindre vattenuttag som inte har någon påverkan av betydelse på miljön, närliggande fastigheter eller annan verksamhet, kan en anmälan till länsstyrelsen vara tillräcklig.

En anmälan kan göras vid:

 • Uttag av högst 600 kubikmeter per dygn men högst 100 000 kubikmeter per år från ett vattendrag.
 • Uttag av högst 1 000 kubikmeter per dygn men högst 200 000 kubikmeter per år från ett annat vattenområde än vattendrag.

När du gör din anmälan måste du kunna visa vilka effekter som uttaget orsakar i vattendraget eller sjön. Det kan alltså behövas mycket underlag även i en anmälan. Samtidigt ger en anmälan inte alls den rättstrygghet som ett tillstånd ger och ofta behöver anmälan upprepas exempelvis varje eller vartannat år.

Under torra somrar när det är låga flöden i vattendragen är utgångspunkten att det alltid blir negativ påverkan på omgivningen och att du först måste anmäla uttaget.

När behöver du ansöka om tillstånd?

Alla grundvattenuttag och uttag av ytvatten kräver tillstånd från Mark- och miljödomstolen. Genom att ha ett tillstånd för ditt vattenuttag har du rätt att ta ut vatten om du följer villkoren i tillståndet. I tillståndet beskrivs när du får ta ut vatten och under vilka förutsättningar.

Om du inte har tillstånd

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och kan avbryta vattenuttag som inte har ett tillstånd om det bedöms orsaka skada i naturen. Under perioder av torka kan Länsstyrelsen besluta om att förbjuda vattenuttag.

Fördelen med tillstånd för vattenuttag:

 • Den som har en vattendom eller en miljödom för sitt vattenuttag har säkerställt sin investering i bevattningsanläggningen och tryggat sin vattenförsörjning.
 • Ett tillstånd för vattenuttag innebär en rätt att ta vatten i enlighet med de villkor som kopplas till tillståndet. Vid torka med låga flöden och låga grundvattennivåer kan detta få stor betydelse.
 • I tillståndet regleras hur uttagen får ske även under sådana förhållanden. Om man följer villkoren för tillståndet riskerar man inte att myndigheterna meddelar förbud eller föreläggande om inskränkningar av vattenuttagen.
 • I tillståndsprocessen regleras även alla förutsebara skador för närboende.

Nackdelar med att göra vattenuttag utan tillstånd:

 • Den som inte har tillstånd för sitt vattenuttag måste kunna visa vilken påverkan uttaget har på omgivningen.
 • Den som inte kan påvisa att inga allmänna eller enskilda intressen skadas kan föreläggas att omedelbart upphöra med vattenuttaget.
 • Den som gör uttaget har alltid bevisbördan om någon påtalar skada till följd av uttaget. Bland annat kan man behöva visa vilka förhållanden som rådde i vattnet innan uttagen startade, till exempel avseende vattennivå i brunnar eller hur vattenflödet i ett vattendrag minskar.
 • Den som vattnat kan även drabbas av straff, då det kan vara fråga om en otillåten vattenverksamhet, och skadeståndskrav från närboende. Därför är det mycket viktigt att alla som gör någon typ av vattenuttag följer upp uttagets effekter.
 • Ett minimikrav är att man har journalföring för att kunna redovisa hur stora uttag man gör varje månad (eller varje vecka eller varje dag), avsänkningen i uttagsbrunnen och några närliggande brunnar, flödet i vattendraget före respektive efter uttagspunkten samt vattennivån i magasinet/sjön där uttaget sker.
 • Observationer bör föras regelbundet och sparas eftersom de kan komma till användning flera år efter det att observationen har utförts.

När behöver du inte ansöka om tillstånd eller göra en anmälan?

Du behöver inte anmäla eller ansöka om tillstånd för vattenuttag där det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena.

Det är du som verksamhetsutövare som har ansvaret att visa om denna undantagsmöjlighet kan användas. Om skador skulle uppkomma på allmänna eller enskilda intressen kan Länsstyrelsen komma att vidta tillsynsåtgärder och ställa krav på rättelse.

Vattenuttag för jordbruksfastigheter

Du behöver inte tillstånd eller göra en anmälan för vattenuttag för en jordbruksfastighets husbehovsförbrukning av vatten. Till husbehovsförbrukning räknas vattenuttag för djurhållning, men inte bevattning av grödor. Du måste alltid hålla koll på din vattenförbrukning så att inte omgivningen skadas.

Vattenuttag för enskilda fastigheter

Du behöver inte tillstånd eller göra en anmälan för vattenuttag till husbehovsförbrukning för enskilda fastigheter. Till husbehovsförbrukning räknas

 • dusch och bad
 • matlagning
 • tvätt och rengöring
 • dricksvatten till hushållet (människor och djur)
 • bevattning av trädgård för eget behov, till exempel trädgårdsland.

Observera att bevattning av gräsmattor inte räknas som husbehovsförbrukning.

Begreppet vattentäkt definieras som bortledande av ytvatten eller grundvatten för vattenförsörjning, värmeutvinning eller bevattning.

Egenkontroll

Alla som tar ut vatten är skyldiga att bedriva egenkontroll, detta gäller oavsett om du har tillstånd eller inte. Det innebär att vattenuttaget regelbundet ska följas upp. Du ska ha kunskap om var, när och hur mycket vatten som har tagits ut.

Kontakta oss om att ta vatten ur särskilt värdefulla vattendrag

I Örebro län finns vattendrag som är särskilt värdefulla utifrån vattendragets naturvärden. I flera av dem finns känsliga mussel- och fiskbestånd och därför kan särskild hänsyn behöva tas vid ytvattenuttag.

Inför ett vattenuttag i länets särskilt värdefulla vattendrag behöver du kontakta Länsstyrelsen i Örebro län. I dessa vatten behöver särskild hänsyn tas. Ett uttag av vatten kan vara förbjudet, kräva tillstånd eller en anmälan.

Hällefors kommun
Brunnshyttebäcken
Flosjöbäcken
Limmingsbäcken*
Sirsjöbäcken

Laxå kommun
Skagersholmsån

Lekebergs kommun
Lekhytteån
Lillån (från Multen)
Lillån (från Vekhyttan)

Ljusnarsbergs kommun
Bredsjöbäcken
Lammitjärnsbäcken

Nora kommun
Bondabrobäcken*
Fagerbobäcken*
Kvarnbäcken-Lerkesån*
Lillsjöbäcken*
Smygarebäcken
Vasslabäcken-Meshattbäcken*
Venaån*

Örebro kommun
Bondabrobäcken*
Falkabäcken

* Vattendrag som ligger i eller i del av naturreservat. Reservatets föreskrifter gäller.

Det finns fler värdefulla vattendrag i länet, utöver de som listas ovan. För dessa vattendrag gäller anmälan, tillstånd eller undantag enligt 11 kap. i miljöbalken. En fullständig lista med både särskilt värdefulla vattendrag och värdefulla vattendrag finns nedan.

Förteckning med Särskilt värdefulla vattendrag och Värdefulla vattendrag Pdf, 132.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Broschyr om att använda vatten från naturen

I broschyren får du veta mer om:

 • Vattenuttag
 • Påverkan på livet i vattnet
 • Särskilt värdefulla vattendrag
 • Så säger lagen
 • Alternativ till vattenuttag.

Använda vatten från naturen – Vad gäller vid vattenuttag från en bäck, å eller sjö? Länk till annan webbplats.

Bevattningsförbud

Under perioder av torka kan Länsstyrelsen besluta om att förbjuda vattenuttag.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss