Vattenläget i länet

Vattenläget i länet varierar hela tiden. Ibland är det torka och vi behöver spara på vatten. Situationen kan också snabbt ändras till det omvända, med höga vattenflöden och översvämningar. Här finns information om hur vattenläget är just nu och vad som är bra att tänka på i frågor som rör vatten vid torka eller översvämningar.

Översvämning

Skapa en god beredskap för översvämningar

På Myndigheten för samhällskydd och beredskaps webbplats finns information om hur du kan skapa en god beredskap för översvämningar, till exempel hur du översvämningssäkrar ditt hus och håller koll på översvämningsrisken.

Förbered dig för översvämning, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats.

I broschyren Skydda dig mot översvämningar finns bland annat checklista på vilket ansvar var och en av oss har inför, under och efter en översvämning.

Skydda dig mot översvämning (broschyr från 2015) Länk till annan webbplats.

Öka kunskap om varningstecken på skred efter en översvämning

Vattenflödena vid översvämningar kan leda till ökad risk för ras och skred. Vid en översvämning, håll ett säkert avstånd om du är ute och tittar på vattenflöden. Det finns risk för ras om du går för nära. På SGU:s webbplats finns information om varningstecken på skred.

Varningstecken på skred, Statens geotekniska institut Länk till annan webbplats.

Öka kunskap om översvämningsrisk och plan för hantering i Örebro tätort

2021 tog Länsstyrelsen fram en riskhanteringsplan för översvämningar i Örebro tätort. Planen gäller för perioden 2022–2027.

Riskhanteringsplan för översvämning i Örebro tätort 2022–2027 Länk till annan webbplats.

Torka

Håll koll på om det är bevattningsförbud i din kommun

På krisinformation.se kan du se vilka kommuner i Sverige som just nu har bevattningsförbud eller uppmaningar om att spara vatten.

Bevattningsförbud, krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Hushåll med vattnet i tid

Risken för skador ökar när vatten tas från naturen under torra perioder, till exempel kan

  • brunnar sina
  • byggnader få sättningar
  • djur och växter i vatten få sämre levnadsförhållanden
  • naturen ta skada.

Det är viktigt att hushålla med vattnet i god tid, redan när vattentillgången börjar minska. Det påverkar framför allt brunnar och annat grundvatten men även vattnet i sjöar, bäckar och vattensamlingar räcker då längre. Ytvatten och grundvatten samspelar ofta och mindre flöde i vattendrag kan minska tillgången på grundvatten intill. Även mindre vattenuttag kan påverka vid låga flöden eller liten vattentillgång.

Ta vatten i naturen till djur och bevattning inom jordbruket

När det är torrt länge minskar vatten i sjöar, vattendrag och grundvatten. Planera i förväg så att djuren har vatten om det skulle bli vattenbrist. Du behöver inte tillstånd eller göra en anmälan för vattenuttag för jordbrukets husbehovsförbrukning av vatten. Till husbehovsförbrukning räknas vattenuttag för djurhållning, men inte bevattning av grödor. Du måste alltid hålla koll på din vattenförbrukning så att inte omgivningen skadas.

Vattenuttag

Kontakta oss om vattenuttag från värdefulla vattendrag

I länet finns ett antal vattedrag som är särskilt värdefulla på grund av vattendragets naturvärden. Här finns bland annat känsliga mussel- och fiskbestånd som kan påverkas vid låga vattenflöden och särskild hänsyn behöver därför tas kring vattenuttag i dessa vatten.

Du behöver kontakta oss om du planerar att ta vatten ur länets särskilt värdefulla vattendrag. Ett uttag av vatten kan vara förbjudet, kräva tillstånd eller en anmälan.

Hällefors kommun
Brunnshyttebäcken
Flosjöbäcken
Limmingsbäcken*
Sirsjöbäcken

Laxå kommun
Skagersholmsån

Lekebergs kommun
Lekhytteån
Lillån (från Multen)
Lillån (från Vekhyttan)

Ljusnarsbergs kommun
Bredsjöbäcken
Lammitjärnsbäcken

Nora kommun
Bondabrobäcken*
Fagerbobäcken*
Kvarnbäcken-Lerkesån*
Lillsjöbäcken*
Smygarebäcken
Vasslabäcken-Meshattbäcken*
Venaån*

Örebro kommun
Bondabrobäcken*
Falkabäcken

* Vattendrag som ligger i eller i del av naturreservat. Reservatets föreskrifter gäller.

Vad vi gör vid lägre vattennivåer i länets sjöar och dammar

Vid torka blir vattennivåerna i länets sjöar och dammar lägre. Länsstyrelsen får många frågor om bryggor som inte kan användas och båtar som ligger på land. Det är naturlig med lägre vattenstånd i sjöar på sommaren och växt- och djurlivet är anpassad till det. Små vattendrag är mer känsliga, och Länsstyrelsens tillsyn utgår från hur naturmiljön påverkas. Därför prioriteras flöden i vattendrag före att upprätthålla vattennivån i en sjö. Det är viktigt att inte genomföra åtgärder som riskerar att ytterligare minska vattenflöden i bäckar och andra mindre vattendrag.

Dammar och vattenkraftverk

Vad gäller om du i nödläge behöver avvika från bestämmelser om vattennivåer

I akuta nödlägen går det att tillfälligt avvika från bestämmelserna i ett tillstånd, med stöd av antingen miljöbalken eller lagen om skydd mot olyckor. Beslut om sådana avvikelser kan fattas av den som ansvarar för dammen, räddningstjänsten eller av Länsstyrelsen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss