Höga flöden i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Vattenvård

I länet görs många olika åtgärder för att förbättra vattenmiljön. På den här sidan listar vi några av dem.

Illustration, vågor

Kalkning av försurade vatten

Länsstyrelsen planerar och följer upp kalkning av försurade vatten, och rapporterar spridda kalkmängder till den nationella kalkdatabasen. Vi beviljar även stadsbidrag till kalkning.

Restaurering av sjöar och vattendrag

Länsstyrelsen samarbetar med andra aktörer i arbetet med att restaurera sjöar och vattendrag, för att återställa vattenmiljöer som har påverkats negativt av mänskliga aktiviteter. Vi betalar bland annat ut bidrag till åtgärder och tar fram åtgärdsplaner.

Söka stöd inom vattenvård

Du kan få stöd till miljöinvesteringar som förbättrar miljön. Det finns flera olika miljöinvesteringar som du kan få stöd för. Det kan till exempel vara att anlägga en våtmark för att öka den biologiska mångfalden eller förbättra vattenkvaliteten i våra sjöar.

Stöd för åtgärder i vatten

Vad är vattenvård?

Vattenvård är åtgärder som görs för att skydda ytvatten och grundvatten och miljöer som är beroende av vatten från skadlig påverkan. Den skadliga påverkan kan bland annat bero på föroreningar och alltför stora vattenuttag. Det handlar ofta om att se helheten i planering av markanvändning och vattenanvändning tillsammans med åtgärder för att direkt skydda, vårda och klokt använda vattenresurser.

EU-projektet Life IP Rich Waters

Rich Waters är ett samarbetsprojekt där både länsstyrelser, kommuner, företag och ideella föreningar samarbetar för rent dricksvatten samt friska, livskraftiga sjöar och vattendrag. Rich Waters är Sveriges första projekt inom EU:s miljöprogram LIFE IP. Projektet startade i januari 2017 och pågår till år 2024. Målet är att förbättra vattenmiljön, främst i de mellansvenska vatten som rinner ut i och påverkar Mälaren och norra Östersjön.

Rich Waters innehåller en rad delprojekt där Länsstyrelsen i Örebro län deltar i åtgärdsarbetet för att:

  • Minska övergödningen från jordbruk
  • Minska övergödningen från sjöbottnar
  • Minska mängden miljögifter i våra vatten
  • Skapa fria vandringsvägar för fisk.

Övergödning från jordbruk och sjöbottnar

I Örebro län är ungefär en tredjedel av alla sjöar och vattendrag påverkade av övergödning. De flesta av dessa vatten ligger tätortsnära eller i jordbruksdominerade områden.

Det är i första hand förluster av fosfor som bidrar till övergödning av sötvatten. Förlusterna inom jordbruket kan uppstå på flera sätt och det är inte alltid lätt för en lantbrukare att känna till hur förluster uppstår på gården, om de är stora eller små, eller vilka åtgärder som kan vara effektiva för att minska förlusterna. Länsstyrelsen jobbar därför tillsammans med andra för att utveckla gårdsspecifika åtgärdsplaner. Syftet är att genom rådgivning hjälpa till att identifiera så kallade hot spots för fosforförluster på gården och att hitta möjliga åtgärder som är effektiva och passar in i gårdens verksamhet.

Höga utsläpp fram till 1980-talet, från punktkällor som till exempel reningsverk, har bidragit till att en del sjöar i länet under lång tid har varit utsatta för en hög fosforbelastning. En stor del av denna fosfor samlas på sjöbotten och kan senare läcka ut i sjön och bidra till övergödning av sjön idag. Det kallas också för internbelastning. I sådana fall räcker det inte med att minska utsläppen av fosfor från externa källor för att bli av med övergödningen. Det kan också behövas åtgärder för att minska läckaget från sjöbotten. Läckage från sjöbotten bidrar till övergödningen av bland annat Hjälmaren, men det kan finnas fler sjöar i länet med samma problem. Inom projektet Rich Waters hoppas vi kunna identifiera vilka sjöar dessa är.

Kontaktperson
Ernst Witter
E-post: Ernst.Witter@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 84 44

Miljögifter i våra vatten

I dagens samhälle används många olika kemiska ämnen. Vissa av dessa ämnen är giftiga när de hamnar i vattenmiljön. Eftersom det handlar om så pass många olika ämnen går det inte att utföra mätningar av alla. Inom Rich Waters jobbar Länsstyrelsen med att identifiera de viktigaste ämnena och att spåra deras källor så att lämpliga åtgärder kan sättas in.

Kontaktperson
Lindsay Gateman
E-post: Lindsay.Gateman@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 87 82

Fria vandringsvägar för fisk

Fiskar och andra djur som lever i vatten behöver kunna röra sig upp- och nedströms i vattendrag och sjöar för att kunna överleva och föröka sig. På många platser hindras de av dammar och annan fysisk påverkan i vattenmiljön. I Örebro län finns över 600 dammar i länets vattendrag som skapar problem för bland annat fiskar och musslor.

Länsstyrelsen lämnar varje år bidrag till genomförande av vattenvårdsprojekt. Varje år återskapas vattenmiljön till exempel genom att dammar som inte längre används tas bort och ersätts med en fors. Flera kraftbolag genomför även projekt för att bygga fiskvägar runt dammarna så att fisk kan passera.

Inom projektet Rich Waters har vi genomfört en intervjustudie med dammägare och närboende för att se vad de anser om vattenvårdsåtgärder.

Rapporten Intervjustudie om åtgärder vid dammar Länk till annan webbplats.

Vi genomför även uppföljningsstudier för att se vilka positiva biologiska effekter åtgärder får. Ett kraftbolag i Rällsälven (Ljusnarsbergs kommun) kommer också att bygga en fiskväg förbi kraftverket vilket involverar Länsstyrelsen.

Kontaktperson
Daniel Bergdahl
E-post: Daniel.Bergdahl@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 87 73

EU:s LIFE projekt

LIFE är EUs instrument för att finansiera miljö- och naturvårdsprojekt inom EU, liksom i några av de ansökande eller närliggande länderna. LIFE har medfinansierat ungefär 3506 projekt sedan 1992. Ungefär 2,5 miljarder euro har gått till skydd och vård av natur och miljö.

LIFE-projekt sker i naturområden som är skyddat enligt Natura 2000.

Miljömålen som styr arbetet med vattenvård

Alla som bor eller har verksamhet i länet ska arbeta mot samma regionala miljömål för att på så sätt verka för att de nationella miljömålen uppfylls. Med utökat samarbete och gemensamma insatser i länet ökar möjligheterna att miljömålen uppnås. Vi arbetar för miljömål som:

  • Levande sjöar och vattendrag
  • Grundvatten av god kvalitet
  • Bara naturlig försurning
  • Ingen övergödning
  • Myllrande våtmarker

Miljömål

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss