Illustration, vågor

Sjöar, vattendrag och grundvatten

Örebro län är rikt på sjöar och vattendrag. Totalt täcker länets sjöar och vattendrag ungefär tolv procent av länets yta. Vatten från Örebro län rinner till de fyra stora sjöarna: Hjälmaren, Vättern, Mälaren och Vänern.

Länets största förekomster av grundvatten finns i rullstensåsar och isälvsdeltan, samt i de sedimentära berggrunderna i sydöstra Närke.

Avrinningsområden är ett nyckelbegrepp i den nya vattenförvaltningen. Målsättningar, åtgärder, planering och administration av vattenarbetet skall i fortsättningen ha naturliga avrinningsområden som utgångspunkt.

Ett län med många sjöar

Örebro län är rikt på sjöar. Det finns allt från klara källsjöar i Kilsbergen och bruna myr­sjöar till fågelrika slättsjöar som Tysslingen. Sjöarnas storlek och artrikedom varierar med landskapet och miljön.

I Örebro län finns totalt cirka 1 640 sjöar. De flesta sjöar är små, men cirka 125 sjöar är större än 1 km². I länet fungerar de flesta av de större sjöarna som regleringsmagasin - dammar - till vattenkraftverk.

Hjälmaren och Vättern är de största sjöarna

Av den totala vattenarealen i Örebro län som är på 1 138 km² utgör Hjälmaren och Vättern drygt 30 procent. Hjälmarens areal är totalt 483 km² varav 198 km² ligger i Örebro län och av Vätterns yta på 1 888 km² ligger 144 km² i Örebro län (SCB 2007).

Fiskevatten i Örebro län

Sjötyper i länet

I skogsbygden finns två huvudtyper av sjöar . De näringsfattiga klarvattensjöarna som är relativt djupa samt sjöar med kraftigt brunfärgat vatten så kallade humösa sjöar (kallas även dystrofa). De humösa sjöarna är ofta grunda och små. De flesta sjöar i skogsbygden är påverkade av försurning och kalkas därför.

I slättbygden, som domineras av ler- eller mullrika åkermarker, är det näringsrika sjöar med mycket växtlighet. De har ofta täta vassbälten. Sjöarna sänktes under 1800-talet eller början av 1900-talet för att man då behövde mer jordbruksmark. Dessa sjöar kan drabbas av övergödningsproblem som kraftiga algblomningar eller syrgasbrist vid bottnarna.

Multen (Lekebergs kommun) som är en näringsfattig klarvattensjö visas på den vänstra bilden. Sjön Lången (Örebro kommun) som är en grund näringsrik sjö i slättbygden visas till höger. Lägg märke till skillnaden i täthet hos strandvegetationen. Foto: Länsstyrelsen i Örebro län.

Multen (Lekebergs kommun) som är en näringsfattig klarvattensjö visas på den vänstra bilden. Sjön Lången (Örebro kommun) som är en grund näringsrik sjö i slätt­bygden visas till höger. Lägg märke till skillnaden i täthet hos strandvegetationen. Foto: Länsstyrelsen i Örebro län.

Publikationer om sjöar i Örebro län

Översiktlig sjöinventering i Örebro län - Del 1 Södra länsdelen (1987:9)

Översiktlig sjöinventering i Örebro län - Del 2 Mellersta länsdelen (1987:10)

Tio sjöar i Hällefors kommun. (1993:3)

Åtgärdsplan för kalkningsverksamheten i Örebro län (se Bilaga 1‑5)

Faktablad om sjöar

För information om innehållet i faktabladen finns en läsanvisning:

Läsanvisning för faktablad (pdf)PDF

Filerna är sparade så att filnamn på å,ä,ö står som a,a,o. Leta därför efter "a" eller "o" om du vill hitta en djupkarta med namn som börjar på å, ä eller ö. 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Algsimmen.pdf 192.2 kB 2018-04-18 15.47
Alkvettern.pdf 194.7 kB 2018-04-18 15.47
Alvlangen.pdf 313.8 kB 2018-04-18 15.47
Ammelangen.pdf 366.4 kB 2018-04-18 15.47
Anten.pdf 280.8 kB 2018-04-18 15.47
Asbosjon.pdf 253.8 kB 2018-04-18 15.47
Aspen.pdf 205.5 kB 2018-04-18 15.47
Avern.pdf 281.3 kB 2018-04-18 15.47
Balgsjon.pdf 204.3 kB 2018-04-18 15.47
Bjorkasjon.pdf 213.9 kB 2018-04-18 15.47
Bjorken.pdf 227.9 kB 2018-04-18 15.47
Borasjon.pdf 317.4 kB 2018-04-18 15.47
Bosjon.pdf 286.9 kB 2018-04-18 15.47
Bredsjon.pdf 350.5 kB 2018-04-18 15.47
Dammsjon.pdf 210.7 kB 2018-04-18 15.47
Fagertarn.pdf 348 kB 2018-04-18 15.47
Fasjon.pdf 330.9 kB 2018-04-18 15.47
Finnakerssjon.pdf 178.7 kB 2018-04-18 15.47
Flaxen.pdf 311.9 kB 2018-04-18 15.47
Glien.pdf 211.2 kB 2018-04-18 15.47
Glottrasjon.pdf 428.5 kB 2018-04-18 15.47
Gransjon_Hallefors.pdf 314.2 kB 2018-04-18 15.47
Gransjon_Lindesberg.pdf 214.2 kB 2018-04-18 15.47
Grecken_malen.pdf 199.3 kB 2018-04-18 15.47
Gryssjon.pdf 197.2 kB 2018-04-18 15.47
Grytsjon.pdf 207.2 kB 2018-04-18 15.47
Halvarsnoren.pdf 207.3 kB 2018-04-18 15.47
Halvtron.pdf 290.4 kB 2018-04-18 15.47
Hjalmaren.pdf 1.1 MB 2018-09-17 10.11
Hjartasjon.pdf 864.1 kB 2018-04-18 15.47
Immen.pdf 214.7 kB 2018-04-18 15.47
Karmen.pdf 637.6 kB 2018-04-18 15.47
Kolsjon.pdf 225.2 kB 2018-04-18 15.47
Kraksjon.pdf 171.8 kB 2018-04-18 15.47
Langen_Laxa.pdf 200.9 kB 2018-04-18 15.47
Langen_Orebro.pdf 1.3 MB 2018-04-18 15.47
Langvattnet.pdf 193.5 kB 2018-04-18 15.47
Leken.pdf 326.5 kB 2018-04-18 15.47
Lilla_Korslangen.pdf 202.7 kB 2018-04-18 15.47
Limmingssjon.pdf 697.1 kB 2018-04-18 15.47
Ljusnaren.pdf 359.9 kB 2018-04-18 15.47
Logsjon.pdf 198.6 kB 2018-04-18 15.47
Lonnen.pdf 215.4 kB 2018-04-18 15.47
Lovsjon.pdf 221.3 kB 2018-04-18 15.47
Lyren.pdf 287.9 kB 2018-04-18 15.47
Malmlangen.pdf 183.7 kB 2018-04-18 15.47
Mangen.pdf 186.1 kB 2018-04-18 15.47
Mockeln.pdf 358.2 kB 2018-04-18 15.47
Multen.pdf 224.7 kB 2018-04-18 15.47
Natsjon.pdf 320.3 kB 2018-04-18 15.47
Norasjon.pdf 361 kB 2018-04-18 15.47
Norr_Algen.pdf 351.7 kB 2018-04-18 15.47
Norra_Asplangen.pdf 184.3 kB 2018-04-18 15.47
Norra_Bredsjon.pdf 745.3 kB 2018-04-18 15.47
Norra_Horken.pdf 326.2 kB 2018-04-18 15.47
Norrmogen.pdf 283.5 kB 2018-04-18 15.47
Norrsjon.pdf 233.4 kB 2018-04-18 15.47
Olen.pdf 409.5 kB 2019-05-17 12.20
Olovsjon.pdf 286.5 kB 2018-04-18 15.47
Oppasen.pdf 275 kB 2018-04-18 15.47
Orgaveln.pdf 606.1 kB 2018-04-18 15.47
Orkaggen.pdf 429.4 kB 2018-04-18 15.47
Orlingen.pdf 335 kB 2018-04-18 15.47
Ostersjon_Ask_Laxa.pdf 185.9 kB 2018-04-18 15.47
Ostersjon_Degerfors.pdf 199.7 kB 2018-04-18 15.47
Ostersjon_NAskersund.pdf 984.2 kB 2018-04-18 15.47
Ostra_Laxsjon.pdf 279.7 kB 2018-04-18 15.47
Ragrecken.pdf 312.7 kB 2018-04-18 15.47
Rammsjon.pdf 213.6 kB 2018-04-18 15.47
Rasvalen.pdf 351.7 kB 2018-04-18 15.47
Rosimmen.pdf 205.4 kB 2018-04-18 15.47
Salbosjon.pdf 287.1 kB 2018-04-18 15.47
Sallingsjon.pdf 669.8 kB 2018-04-18 15.47
Sangen.pdf 217.5 kB 2018-04-18 15.47
Saxen_hfrs.pdf 338.6 kB 2018-04-18 15.47
SaxenNora.pdf 205.6 kB 2018-04-18 15.47
Silken.pdf 214.2 kB 2018-04-18 15.47
Simmelsjon.pdf 827 kB 2018-04-18 15.47
Sirsjon.pdf 705.1 kB 2018-04-18 15.47
Skagern.pdf 1006.1 kB 2018-04-18 15.47
Skarjen.pdf 845.8 kB 2018-04-18 15.47
Skeppsjon.pdf 666.6 kB 2018-04-18 15.47
Skogasjon.pdf 463.1 kB 2018-04-18 15.47
Sodra_Annabosjon.pdf 343.1 kB 2018-04-18 15.47
Sodra_Asplangen.pdf 780.7 kB 2018-04-18 15.47
Sodra_Horken.pdf 331.2 kB 2018-10-16 15.52
Sor_Algen.pdf 213.9 kB 2018-04-18 15.47
Sormogen.pdf 297.3 kB 2018-04-18 15.47
Sorsjon.pdf 214.5 kB 2018-04-18 15.47
Sottern.pdf 375.3 kB 2018-09-17 10.12
Stor_Bjorken.pdf 420.2 kB 2018-04-18 15.47
Stor_Sangen.pdf 233.5 kB 2018-04-18 15.47
Stora_Avlangen.pdf 761 kB 2018-04-18 15.47
Stora_Hogsjon.pdf 228.4 kB 2018-04-18 15.47
Stora_Kloten.pdf 855.2 kB 2018-04-18 15.47
Stora_Korslangen.pdf 904.3 kB 2018-04-18 15.47
Stora_Kumlan.pdf 261 kB 2018-04-18 15.47
Stora_Lindessjon.pdf 234.9 kB 2018-04-18 15.47
Stora_Noren.pdf 225.6 kB 2018-04-18 15.47
Stora_o_Lilla_Grangen.pdf 338.1 kB 2018-04-18 15.47
Stora_Tomsjon.pdf 207.8 kB 2018-04-18 15.47
Stora_Trehorningen.pdf 220.2 kB 2018-04-18 15.47
Stora_Ymningen.pdf 202.2 kB 2018-04-18 15.47
Storsjon_Askersund.pdf 289.9 kB 2018-04-18 15.47
Storsjon_Lekeberg.pdf 220.1 kB 2018-04-18 15.47
Sundsjon.pdf 218.3 kB 2018-04-18 15.47
Teen.pdf 253 kB 2018-04-18 15.47
Tisaren.pdf 332.4 kB 2018-04-18 15.47
Toften.pdf 395 kB 2018-04-18 15.47
Torrvarpen.pdf 643.9 kB 2018-04-18 15.47
Tysslingen.pdf 1.3 MB 2018-04-18 15.47
Unden.pdf 493 kB 2018-04-18 15.47
Usken.pdf 320.1 kB 2018-04-18 15.47
Varingen.pdf 500.9 kB 2018-04-18 15.47
Vasselsjon.pdf 783.2 kB 2018-04-18 15.47
Vastersjon.pdf 438.8 kB 2018-04-18 15.47
Vastra_Laxsjon.pdf 280 kB 2018-04-18 15.47
Vatsjon.pdf 895.6 kB 2018-04-18 15.47
Vedevagssjon.pdf 239.3 kB 2018-04-18 15.47
Vibysjon.pdf 775.9 kB 2020-01-13 11.47
Vikern.pdf 305.3 kB 2018-04-18 15.47
Vintersjon.pdf 462.9 kB 2019-03-01 09.48
Yxsjon_Nora.pdf 452.8 kB 2018-04-18 15.47

Register över djuplodade sjöar och vattendrag i Örebro län

I registret över djupkartorna kan du se alla djuplodade sjöar och vattendrag med information om bland annat koodinater, när djuplodningarna gjordes och vilket vattensystem de tillhör.

Register över djuplodade sjöar och vattendrag i Örebro län (pdf)PDF

Lista med djupkartor för vatten i Örebro län

Filerna är bilder i pdf-format. De är sparade så att filnamn på å,ä,ö står som a,a,o. Leta därför efter "a" eller "o" om du vill hitta en djupkarta med namn som börjar på å, ä eller ö. 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Abborrflyet_138_493.pdf 443.4 kB 2018-06-11 10.13
Abborrtjarnen_123_3.pdf 459.2 kB 2018-06-11 10.13
Abborrtjarnen_138_172.pdf 347.6 kB 2018-06-11 10.13
Acksjon_122_632.pdf 1.1 MB 2018-06-11 10.13
Algsimmen_138_106.pdf 622.3 kB 2018-06-11 10.13
Algtjarn_138_769.pdf 161 kB 2018-06-11 10.13
Algtjarnen_138_600.pdf 197.7 kB 2018-06-11 10.13
Alsen_67_1.pdf 814.2 kB 2018-06-11 10.13
Alvlangen_122_318.pdf 439.6 kB 2018-06-11 10.13
Ammelangen_675_2.pdf 355.1 kB 2018-06-11 10.13
Amtogat_138_760.pdf 137.1 kB 2018-06-11 10.13
Andsjon_122_633.pdf 187.7 kB 2018-06-11 10.13
Asbosjon_122_272.pdf 826.8 kB 2018-06-11 10.13
Aspen_122_385.pdf 449.3 kB 2018-06-11 10.13
Atjarnarna_122_692.pdf 418.4 kB 2018-06-11 10.13
Avern_6711_1.pdf 669.2 kB 2018-06-11 10.13
Babbtjarnen_122_402.pdf 220.3 kB 2018-06-11 10.13
Backsjon_121_320.pdf 524.6 kB 2018-06-11 10.13
Balgsjon_122_291.pdf 448.2 kB 2018-06-11 10.13
Bastkulltjarnen_138_165.pdf 171.5 kB 2018-06-11 10.13
Bergsjon_670_160.pdf 369.4 kB 2018-06-11 10.13
Bergtjarn_121_180.pdf 197.9 kB 2018-06-11 10.13
Bergtjarn_138_194.pdf 241 kB 2018-06-11 10.13
Bergtjarnen_138_526.pdf 238.7 kB 2018-06-11 10.13
Bergtjarnen_138_562.pdf 320.7 kB 2018-06-11 10.13
Bjorkasjon_122_572.pdf 418.5 kB 2018-06-11 10.13
Bjorken_122_59.pdf 420 kB 2018-06-11 10.13
Bjorken_122_849.pdf 292.3 kB 2018-06-11 10.13
Bjorksjon_138_31.pdf 199.3 kB 2018-06-11 10.13
Bjorktjarnen_121_59.pdf 272.6 kB 2018-06-11 10.13
Bjornlangen_67_148.pdf 155.7 kB 2018-06-11 10.13
Bjorntjarnen_138_174.pdf 325.4 kB 2018-06-11 10.13
Bjuggtjarnen_123_34.pdf 406.5 kB 2018-06-11 10.13
Bjurhultasjon_6711_19.pdf 193.2 kB 2018-06-11 10.13
Bjursjon_125_545.pdf 340.2 kB 2018-06-11 10.13
Bjurtjarn_122_470.pdf 337.5 kB 2018-06-11 10.13
Blavommen_se_Torpsjon_6710_12_13_14.pdf 264.1 kB 2018-06-11 10.13
Bofallstjarnen_138_191.pdf 239.1 kB 2018-06-11 10.13
Bohrsan_122_1.pdf 984 kB 2018-06-11 10.13
Bosjon_670_97.pdf 207.5 kB 2018-06-11 10.13
Botaren_65_15.pdf 273.3 kB 2018-06-11 10.13
Botjarn_122_179.pdf 201.2 kB 2018-06-11 10.13
Botjarn_122_189.pdf 293.4 kB 2018-06-11 10.13
Botjarn_122_234.pdf 260 kB 2018-06-11 10.13
Bottenan_122_586.pdf 3.5 MB 2018-06-11 10.13
Braddammen_138_169.pdf 263.5 kB 2018-06-11 10.13
Brannsjon_121_155.pdf 154.5 kB 2018-06-11 10.13
Bredsjon_122_728.pdf 419.2 kB 2018-06-11 10.13
Bredsjon_138_425.pdf 256.2 kB 2018-06-11 10.13
Brunnsjon_138_303.pdf 228.9 kB 2018-06-11 10.13
Bysjon_122_148.pdf 283.7 kB 2018-06-11 10.13
Dammsjon_122_177.pdf 450.7 kB 2018-06-11 10.13
Dammsjon_122_194.pdf 462.1 kB 2018-06-11 10.13
Dammsjon_122_274.pdf 411.1 kB 2018-06-11 10.13
Dammsjon_122_354.pdf 444.6 kB 2018-06-11 10.13
Dammsjon_122_357.pdf 383.7 kB 2018-06-11 10.13
Dammsjon_122_422.pdf 423.6 kB 2018-06-11 10.13
Dammsjon_122_644.pdf 706.1 kB 2018-06-11 10.13
Dammsjon_Amten_122_284.pdf 524.6 kB 2018-06-11 10.13
Dammtjarn_138_483.pdf 351.6 kB 2018-06-11 10.13
Dregeltjarn_1388_56.pdf 184 kB 2018-06-11 10.13
Fagertarn_67_41.pdf 219.5 kB 2018-06-11 10.13
Falkasjon_121_58.pdf 501 kB 2018-06-11 10.13
Fallhyttesjon_675_8.pdf 368.9 kB 2018-06-11 10.13
Farvilen_122_393.pdf 260.5 kB 2018-06-11 10.13
Fasjon_122_368.pdf 346.4 kB 2018-06-11 10.13
Fiskarlosen_122_228.pdf 383.5 kB 2018-06-11 10.13
Fisklosen_121_212.pdf 344.6 kB 2018-06-11 10.13
Fisklosen_138_175.pdf 338.7 kB 2018-06-11 10.13
Fisklosen_138_452.pdf 377.4 kB 2018-06-11 10.13
Fisklosen_138_628.pdf 300.3 kB 2018-06-11 10.13
Fisklosen_138_755.pdf 71.8 kB 2018-06-11 10.13
Fjalltjarnen_138_186.pdf 192.2 kB 2018-06-11 10.13
Flacksjon_670_78.pdf 280.8 kB 2018-06-11 10.13
Flaksjon_122_3431.pdf 348.8 kB 2018-06-11 10.13
Fulltorpstjarn_138_596.pdf 168.9 kB 2018-06-11 10.13
Gaddtjarn_122_181.pdf 276 kB 2018-06-11 10.13
Gaddtjarn_122_678.pdf 509.1 kB 2018-06-11 10.13
Gaddtjarn_123_32.pdf 1 MB 2018-06-11 10.13
Gaddtjarnen_138_754.pdf 148.2 kB 2018-06-11 10.13
Gallen_121_182.pdf 213 kB 2018-06-11 10.13
Galsjon_122_137.pdf 173.1 kB 2018-06-11 10.13
Garphyttedammen_122_617.pdf 1.2 MB 2018-06-11 10.13
Gassjon_138_23.pdf 168.9 kB 2018-06-11 10.13
Gastjarn_122_145.pdf 306.3 kB 2018-06-11 10.13
Gastjarn_122_469.pdf 245.2 kB 2018-06-11 10.13
Gilsassjon_138_97.pdf 208.4 kB 2018-06-11 10.13
Gladtjarn_122_192.pdf 343.7 kB 2018-06-11 10.13
Gladtjarn_122_444.pdf 301.7 kB 2018-06-11 10.13
Gladtjarn_122_643.pdf 185.2 kB 2018-06-11 10.13
Glien_122_183.pdf 386 kB 2018-06-11 10.13
Glottrasjon_6711_38.pdf 193.1 kB 2018-06-11 10.13
Granssjon_122_548.pdf 215.1 kB 2018-06-11 10.13
Granssjon_122_641.pdf 549.6 kB 2018-06-11 10.13
Grassjon_121_259.pdf 207 kB 2018-06-11 10.13
Grecken_138_256.pdf 743.5 kB 2019-10-23 17.03
Grepsjon_138_267.pdf 360 kB 2018-06-11 10.13
Gronbosjoarna_122_131.pdf 262.7 kB 2018-06-11 10.13
Groningen_122_44.pdf 291.9 kB 2018-06-11 10.13
Gryssjon_122_216.pdf 358.3 kB 2018-06-11 10.13
Gryten_138_42.pdf 176.8 kB 2018-06-11 10.13
Grytsjon_121_261.pdf 479.1 kB 2018-06-11 10.13
Grytsjon_137_5.pdf 194.5 kB 2018-06-11 10.13
Hakanbodasjon_122_411.pdf 352.9 kB 2018-06-11 10.15
Hallebosjon_65_23.pdf 226.5 kB 2018-06-11 10.15
Hallsjon_122_240.pdf 241.4 kB 2018-06-11 10.15
Hallsjon_122_629.pdf 356.4 kB 2018-06-11 10.15
Hallsjon_138_128.pdf 227.2 kB 2018-06-11 10.15
Hallsjon_138_608.pdf 523.5 kB 2018-06-11 10.15
Halltjarn_122_450.pdf 385.9 kB 2018-06-11 10.15
Halvarsnoren_138_208.pdf 561.2 kB 2018-06-11 10.15
Halvtron_138_411.pdf 450.6 kB 2019-10-24 10.45
Hanesjon_67_215.pdf 412.7 kB 2018-06-11 10.15
Havtjarn_122_443.pdf 338.2 kB 2018-06-11 10.15
Hecklan_138_487.pdf 326.1 kB 2018-06-11 10.15
Hedtjarn_138_352.pdf 281.8 kB 2018-06-11 10.15
Hemtjarn_122_3432.pdf 287.5 kB 2018-06-11 10.15
Hemtjarn_123_7.pdf 300.3 kB 2018-06-11 10.15
Hjalmaren_121_309.pdf 150.4 kB 2019-11-27 11.39
Hjartasjon_6711_50.pdf 190.4 kB 2019-11-27 11.40
Hogstabosjon_122_563.pdf 392.9 kB 2018-06-11 10.15
Hojkatjarnen_138_561.pdf 242.5 kB 2018-06-11 10.15
Holmsjon_121_179.pdf 245.4 kB 2018-06-11 10.15
Holmsjon_122_293.pdf 348.2 kB 2018-06-11 10.15
Holmsjon_122_399.pdf 316.8 kB 2018-06-11 10.15
Holmsjon_122_415.pdf 308 kB 2018-06-11 10.15
Holmsjon_138_427.pdf 1004.4 kB 2018-06-11 10.15
Holmsjon_138_586.pdf 342 kB 2018-06-11 10.15
Hornfisksjon_122_156.pdf 738.3 kB 2018-06-11 10.15
Hyndtjarn_122_225.pdf 285.5 kB 2018-06-11 10.15
Igeltjarn_122_276.pdf 219.7 kB 2018-06-11 10.15
Ijansjon_122_247.pdf 221.5 kB 2018-06-11 10.15
Immen_138_629.pdf 316 kB 2018-06-11 10.15
Iresjon_122_79.pdf 404.3 kB 2018-06-11 10.15
Kaen_122_129.pdf 361.7 kB 2018-06-11 10.15
Kalktjarn_122_721.pdf 251.1 kB 2018-06-11 10.15
Kalltjarn_121_12.pdf 301.4 kB 2018-06-11 10.15
Kalven_122_394.pdf 215.5 kB 2018-06-11 10.15
Kalvtjarnen_138_1631.pdf 206.6 kB 2018-06-11 10.15
Karlsdalsdammen_138_168.pdf 396.4 kB 2018-06-11 10.15
Karmen_138_84.pdf 404.7 kB 2018-06-11 10.15
Karrafjarden_67_1.pdf 898.3 kB 2018-06-11 10.15
Klampen_138_261.pdf 282.2 kB 2018-06-11 10.15
Klosstjarnen_123_33.pdf 304.4 kB 2018-06-11 10.15
Kofallstjarnen_138_183.pdf 217.1 kB 2018-06-11 10.15
Kolsjon_122_673.pdf 232.3 kB 2018-06-11 10.15
Kolsjon_67_56.pdf 250.6 kB 2018-06-11 10.15
Kopotten_138_1571.pdf 153.7 kB 2018-06-11 10.15
Korptjarnen_138_141.pdf 198.4 kB 2018-06-11 10.15
Kosstjarnen_138_136.pdf 231.2 kB 2018-06-11 10.15
Krampen_6710_62.pdf 232.9 kB 2018-06-11 10.15
Kringeltjarnen_122_679.pdf 222.5 kB 2018-06-11 10.15
Kroksjon_138_35.pdf 196.8 kB 2018-06-11 10.15
Kroktjarnen_122_417.pdf 264.1 kB 2018-06-11 10.15
Kroktjarnen_138_564.pdf 331.6 kB 2018-06-11 10.15
Kullasjon_65_12.pdf 304.3 kB 2018-06-11 10.15
Kulltjarnen_138_161.pdf 298 kB 2018-06-11 10.15
Kvarnsjon_67_122.pdf 242.5 kB 2018-06-11 10.15
Kvarnsjon_670_96.pdf 292.1 kB 2018-06-11 10.15
Kvarnsjon_o_Lovsjon_138_505.pdf 294.2 kB 2018-06-11 10.15
Kvarntjarn_122_226.pdf 546.5 kB 2018-06-11 10.15
Kvarntjarn_138_623.pdf 251.6 kB 2018-06-11 10.15
Kvarntjarnen_138_623.pdf 251.6 kB 2018-06-11 10.15
Kvavsjon_122_579.pdf 382.9 kB 2018-06-11 10.15
Kviddtjarnen_138_143.pdf 312.3 kB 2018-06-11 10.15
Kviddtjarnen_138_494.pdf 443.4 kB 2018-06-11 10.15
Kviddtjarnen_138_597.pdf 197.7 kB 2018-06-11 10.15
Kvistfallstjarnen_138_594.pdf 174.8 kB 2018-06-11 10.15
Kvisttjarnen_138_6001.pdf 179.6 kB 2018-06-11 10.15
Kyrktjarnen_123_18.pdf 265.5 kB 2018-06-11 10.15
Lammitjarn_122_899.pdf 157.6 kB 2018-06-11 10.15
Langen_121_296.pdf 177.5 kB 2018-06-11 10.15
Langen_121_302.pdf 216.2 kB 2018-06-11 10.15
Langsjon_67_104.pdf 485.2 kB 2018-06-11 10.15
Langtjarn_122_396.pdf 231 kB 2018-06-11 10.15
Langtjarn_122_697.pdf 300.6 kB 2018-06-11 10.15
Langtjarn_123_10.pdf 404.3 kB 2018-06-11 10.15
Langtjarn_138_184.pdf 243.1 kB 2018-06-11 10.15
Langtjarn_138_246.pdf 450.1 kB 2018-06-11 10.15
Langtjarn_138_52.pdf 235.8 kB 2018-06-11 10.15
Langvattnet_123_9.pdf 1.2 MB 2018-06-11 10.15
Larssjon_122_277.pdf 191.2 kB 2018-06-11 10.15
Lattlamp_670_95.pdf 208.9 kB 2018-06-11 10.15
Laxtjarnen_122_238.pdf 339.3 kB 2018-06-11 10.15
Leken_121_81.pdf 428.5 kB 2018-06-11 10.15
Lersjon_138_135.pdf 377.3 kB 2018-06-11 10.15
Likalampi_138_573.pdf 242.2 kB 2018-06-11 10.15
Lilla_ Axsjon_121_51.pdf 337.2 kB 2018-06-11 10.15
Lilla_Bergstjarnen_138_180.pdf 172.9 kB 2018-06-11 10.15
Lilla_Bressingen_138_054.pdf 230.7 kB 2018-06-11 10.15
Lilla_Dammsjon_121_17.pdf 414.4 kB 2018-06-11 10.15
Lilla_Djurlangen_123_2.pdf 931.3 kB 2018-06-11 10.15
Lilla_Gallsjon_138_187.pdf 268.3 kB 2018-06-11 10.15
Lilla_Gloppsjon_122_521.pdf 587.3 kB 2018-06-11 10.15
Lilla_Hemsjon_121_136.pdf 189.7 kB 2018-06-11 10.15
Lilla_Hogsjon_138_470.pdf 153.9 kB 2018-06-11 10.15
Lilla_Hyttjarn_123_21.pdf 216.2 kB 2018-06-11 10.15
Lilla_Korslangen_122_233.pdf 395.5 kB 2018-06-11 10.15
Lilla_Kroktjarnen_138_158.pdf 216.3 kB 2018-06-11 10.15
Lilla_Kviddtjarnen_138_156.pdf 187.7 kB 2018-06-11 10.15
Lilla_Lindesjon_122_586.pdf 590.8 kB 2018-06-11 10.15
Lilla_Lysingen_138_51.pdf 204.4 kB 2018-06-11 10.15
Lilla_Mosjon_122_365.pdf 179.4 kB 2018-06-11 10.15
Lilla_Myggsjon_122_636.pdf 187.9 kB 2018-06-11 10.15
Lilla_Ormtjarnen_138_190.pdf 215.1 kB 2018-06-11 10.15
Lilla_Orvartjarnen_138_632.pdf 240.8 kB 2018-06-11 10.15
Lilla_Sandsjon_125_8.pdf 254.2 kB 2018-06-11 10.15
Lilla_Sandsjon_138_492.pdf 568.2 kB 2018-06-11 10.15
Lilla_Sangaren_122_245.pdf 301.8 kB 2018-06-11 10.15
Lilla_Sirsjon_122_519.pdf 1 MB 2018-06-11 10.15
Lilla_Skinnfisken_122_710.pdf 228.5 kB 2018-06-11 10.15
Lilla_Sniken_138_1592.pdf 159.9 kB 2018-06-11 10.15
Lilla_Snofallstjarnen_138_176.pdf 164 kB 2018-06-11 10.15
Lilla_Stensjon_122_281.pdf 153.9 kB 2018-06-11 10.15
Lilla_Svarttjarnen_138_153.pdf 205.8 kB 2018-06-11 10.15
Lilla_Svinsjon_121_210.pdf 158.1 kB 2018-06-11 10.15
Lilla_Tomsjon_138_378.pdf 261.7 kB 2018-06-11 10.15
Lilla_Trehorningen_670_150.pdf 500.7 kB 2018-06-11 10.15
Lilla_Vismen_137_4.pdf 244.6 kB 2018-06-11 10.15
Lillsjon_121_95.pdf 309.7 kB 2018-06-11 10.15
Lillsjon_122_255.pdf 213.3 kB 2018-06-11 10.15
Lillsjon_138_204.pdf 229 kB 2018-06-11 10.15
Ljugaren_138_170.pdf 197.2 kB 2018-06-11 10.15
Ljusnaren_122_733.pdf 338.9 kB 2018-06-11 10.15
Ljustjarn_122_143.pdf 335.5 kB 2018-06-11 10.15
Ljustjarn_122_757.pdf 295.1 kB 2018-06-11 10.15
Ljustjarn_138_66.pdf 191.3 kB 2018-06-11 10.15
Lobergs_Abborrtjarn_138_139.pdf 372.5 kB 2018-06-11 10.15
Lobergstjarn_138_144.pdf 309.4 kB 2018-06-11 10.15
Logsjon_121_35.pdf 145.4 kB 2018-06-11 10.15
Lomgolen_121_106.pdf 199.8 kB 2018-06-11 10.15
Lomtjarn_138_869.pdf 158.9 kB 2018-06-11 10.15
Lomtjarnen_138_146.pdf 225.7 kB 2018-06-11 10.15
Lopptjarn_122_050.pdf 366.3 kB 2018-06-11 10.15
Lundsfjarden_138_277.pdf 472.3 kB 2018-06-11 10.15
Malen_138_252.pdf 487.4 kB 2018-06-11 10.16
Malmbergssjon_138_197.pdf 316.9 kB 2018-06-11 10.16
Malmlangen_138_166.pdf 289.9 kB 2019-05-28 11.21
Malmtjarnen_138_593.pdf 267.4 kB 2018-06-11 10.16
Mangen_138_503.pdf 243.3 kB 2018-06-11 10.16
Marrsprangaren_138_149.pdf 241 kB 2018-06-11 10.16
Masjon_6710_10.pdf 297 kB 2018-06-11 10.16
Mell_Amten_138_61.pdf 268.4 kB 2018-06-11 10.16
Mellan_Dovrasjon_65_73.pdf 157.5 kB 2018-06-11 10.16
Mellre_Fisklosen_670_161.pdf 339.6 kB 2018-06-11 10.16
Meshatten_122_413.pdf 336.8 kB 2018-06-11 10.16
Mettjarn_138_502.pdf 581.9 kB 2018-06-11 10.16
Millsjon_122_362.pdf 249.7 kB 2018-06-11 10.16
Mockeln_138_36.pdf 598.7 kB 2018-06-11 10.16
Morskogasjon_122_142.pdf 482.1 kB 2018-06-11 10.16
Morttjarnarna_138_193.pdf 238.2 kB 2018-06-11 10.16
Morttjarnen_138_171.pdf 353.9 kB 2018-06-11 10.16
Morttjarnen_138_531.pdf 231.8 kB 2018-06-11 10.16
Mosjokalla_122_404.pdf 277.4 kB 2018-06-11 10.16
Mossjon_65_18.pdf 199.1 kB 2018-06-11 10.16
Multen_121_112.pdf 391.2 kB 2018-06-11 10.16
Narven_670_66.pdf 247.1 kB 2018-06-11 10.16
Natsjon_138_363.pdf 1.2 MB 2018-06-11 10.16
Ned_Gryten_Bjornhammarsjon_6710_8_9.pdf 486.2 kB 2018-06-11 10.16
Norasjon_122_262.pdf 454.7 kB 2018-06-11 10.16
Nordsjon_122_750.pdf 331.6 kB 2018-06-11 10.16
Noren_138_80.pdf 700.6 kB 2018-06-11 10.16
Norr_Amten_138_60.pdf 257.3 kB 2018-06-11 10.16
Norra_Angsmossetjarnen_138_1541.pdf 181 kB 2018-06-11 10.16
Norra_Asplangen_67_51.pdf 417.1 kB 2018-06-11 10.16
Norra_Blacktjarn_138_604.pdf 888.2 kB 2018-06-11 10.16
Norra_Bredsjon_123_37.pdf 541 kB 2018-06-11 10.16
Norra_Dovrasjon_65_74.pdf 177.8 kB 2018-06-11 10.16
Norra_Fisklosen_670_118.pdf 360.9 kB 2018-06-11 10.16
Norra_Glasogat_138_1462.pdf 173.9 kB 2018-06-11 10.16
Norra_Horken_122_896.pdf 477.6 kB 2018-06-11 10.16
Norra_Nordtjarnen_122_792.pdf 251.2 kB 2018-06-11 10.16
Norra_Sodra_Kvarntjarn_138_177.pdf 107.6 kB 2018-06-11 10.16
Norra_Svensken_138_558.pdf 231.1 kB 2018-06-11 10.16
Norra_Vattern_67_1.pdf 897.7 kB 2018-06-11 10.16
Norralgen_138_466.pdf 665.7 kB 2018-06-11 10.16
Norrmogen_122_174.pdf 173.4 kB 2019-11-27 11.39
Norrsjon_122_135.pdf 322.9 kB 2018-06-11 10.16
Norrsjon_122_723.pdf 967.7 kB 2019-10-23 17.56
Norstjarnen_123_31.pdf 1014.2 kB 2018-06-11 10.16
Notbindartjarn_138_293.pdf 497.1 kB 2018-06-11 10.16
Obotjarnen_138_155.pdf 202 kB 2018-06-11 10.16
Ofallstjarnen_138_162.pdf 287.5 kB 2018-06-11 10.16
Olen_121_167.pdf 269.8 kB 2018-06-11 10.16
Olovsjon_122_184.pdf 620.7 kB 2018-06-11 10.16
Olsjon_122_207.pdf 202 kB 2018-06-11 10.16
Olsjon_122_599.pdf 180.3 kB 2018-06-11 10.16
Oppasen_122_70.pdf 556.1 kB 2018-06-11 10.16
Orgaveln_6710_34.pdf 681.5 kB 2018-06-11 10.16
Orgiven_121_181.pdf 274.9 kB 2018-06-11 10.16
Ormalmen_122_048.pdf 344.9 kB 2018-06-11 10.16
Orvartjarnen_138_634.pdf 364.4 kB 2018-06-11 10.16
Osaren_122_204.pdf 552.8 kB 2018-06-11 10.16
Osteramten_670_119.pdf 267 kB 2018-06-11 10.16
Ostern_138_626.pdf 294.5 kB 2018-06-11 10.16
Ostersjon_121_252.pdf 389.8 kB 2018-06-11 10.16
Ostersjon_138_388.pdf 211 kB 2018-06-11 10.16
Ostersjon_675_59.pdf 945.3 kB 2018-06-11 10.16
Ostkaktjarn_138_5931.pdf 209.9 kB 2018-06-11 10.16
Ostra_Djupedalstjarnen_138_601.pdf 388 kB 2018-06-11 10.16
Ostra_Gaddsjon_138_468.pdf 221.4 kB 2018-06-11 10.16
Ostra_Hallsjon_121_25.pdf 213 kB 2018-06-11 10.16
Ostra_Laxsjon_121_250.pdf 408.8 kB 2018-06-11 10.16
Ostra_Myrsjon_138_456.pdf 292.4 kB 2018-06-11 10.16
Otjarn_138_257.pdf 570.5 kB 2018-06-11 10.16
Ovartjarn_138_595.pdf 453 kB 2018-06-11 10.16
Ovre_Gryten_6710_9.pdf 486.2 kB 2018-06-11 10.16
Ovre_Resten_122_200.pdf 285.6 kB 2018-06-11 10.16
Oxogat_123_5.pdf 216.1 kB 2018-06-11 10.16
Paddtjarnen_138_636.pdf 210.4 kB 2018-06-11 10.17
Pafallstjarnen_138_148.pdf 186.9 kB 2018-06-11 10.17
Prasttjarn_122_680.pdf 294.5 kB 2018-06-11 10.17
Ragrecken_138_268.pdf 1.2 MB 2018-06-11 10.17
Rammsjon_122_266.pdf 525.2 kB 2018-06-11 10.17
Rasvalen_122_597.pdf 215.2 kB 2018-06-11 10.17
Rosimmen_138_113.pdf 608.1 kB 2018-06-11 10.17
Rosjon_122_626.pdf 1.7 MB 2018-06-11 10.17
Rosjon_67_36.pdf 351.1 kB 2018-06-11 10.17
Rundtjarnen_138_631.pdf 174 kB 2018-06-11 10.17
Salbosjon_122_735.pdf 487.3 kB 2018-06-11 10.17
Salsjon_137_2.pdf 364 kB 2018-06-11 10.17
Sandsjon_138_495.pdf 1.2 MB 2018-06-11 10.17
Sandsjotarnen_67_23.pdf 266.6 kB 2018-06-11 10.17
Sandsjotjarnen_138_478.pdf 267.8 kB 2018-06-11 10.17
Sangen_122_438.pdf 362.5 kB 2018-06-11 10.17
Sarkalampi_138_405.pdf 415.5 kB 2018-06-11 10.17
Sarvtjarnen_138_532.pdf 278.1 kB 2018-06-11 10.17
Sattertjarnen_138_637.pdf 169.8 kB 2018-06-11 10.17
Savenastjarnen_123_13.pdf 355 kB 2018-06-11 10.17
Savsjon_138_33.pdf 80.1 kB 2018-06-11 10.17
Savsjon_138_58.pdf 241.1 kB 2018-06-11 10.17
Saxen_122_343.pdf 509.2 kB 2018-06-11 10.17
Saxen_138_329.pdf 165.9 kB 2018-06-11 10.17
Silken_122_789.pdf 266.1 kB 2018-06-11 10.17
Simmelsjon_125_6.pdf 242.1 kB 2018-06-11 10.17
Sirsjon_121_223.pdf 232.4 kB 2018-06-11 10.17
Skagern_138_1.pdf 119.2 kB 2018-06-11 10.17
Skarjen_138_198.pdf 144.3 kB 2018-06-11 10.17
Skarjen_138_310.pdf 100.3 kB 2018-06-11 10.17
Skeppsjon_6710_47.pdf 302.1 kB 2018-06-11 10.17
Skirasjon_65_17.pdf 298.7 kB 2018-06-11 10.17
Skomakartjarn_121_107.pdf 291.5 kB 2018-06-11 10.17
Smalesjon_138_781.pdf 115 kB 2018-06-11 10.17
Smatjarnarna_122_685.pdf 259.1 kB 2018-06-11 10.17
Smedsjon_122_198.pdf 271.8 kB 2018-06-11 10.17
Snarsjon_65_64.pdf 199.9 kB 2018-06-11 10.17
Sodra_Angsmossetjarnen_138_154.pdf 89.9 kB 2018-06-11 10.17
Sodra_Annabosjon_121_63.pdf 177.7 kB 2018-06-11 10.17
Sodra_Brunnsjon_122_593.pdf 197 kB 2018-06-11 10.17
Sodra_Dovrasjon_65_72.pdf 152 kB 2018-06-11 10.17
Sodra_Glasogat_138_1461.pdf 109.7 kB 2018-06-11 10.17
Sodra_Holmsjon_121_159.pdf 182.2 kB 2018-06-11 10.17
Sodra_Horken_122_872.pdf 418 kB 2018-06-11 10.17
Sodra_Nordtjarnen_122_791.pdf 233.1 kB 2018-06-11 10.17
Sodra_o_Norra_Horken_122_872.pdf 412.5 kB 2018-06-11 10.17
Sodra_Orvartjarnen_138_633.pdf 77.3 kB 2018-06-11 10.17
Sodra_Siksjon_138_4051.pdf 401.6 kB 2018-06-11 10.17
Sodra_Svensken_138_553.pdf 153.9 kB 2018-06-11 10.17
Sonner_Fisklosen_670_162.pdf 348.2 kB 2018-06-11 10.17
Sor_Amten_138_63.pdf 289.2 kB 2018-06-11 10.17
Soralgen_138_408.pdf 449.7 kB 2018-06-11 10.17
Soramten_670_124.pdf 221.5 kB 2018-06-11 10.17
Sormogen_122_146.pdf 420.7 kB 2018-06-11 10.17
Sorsjon_122_654.pdf 372.8 kB 2018-06-11 10.17
Sottern_65_19.pdf 398.4 kB 2018-06-11 10.17
Staffatjarnen_138_6491.pdf 94.5 kB 2018-06-11 10.17
Stekpotten_138_182.pdf 90.2 kB 2018-06-11 10.17
Stenbotjarnen_138_164.pdf 260.7 kB 2018-06-11 10.17
Stenmalmen_122_051.pdf 305.9 kB 2018-06-11 10.17
Stensjon_122_295.pdf 335.1 kB 2018-06-11 10.17
Stora_Acktjarnen_122_190.pdf 320.8 kB 2018-06-11 10.18
Stora_Ansjon_122_466.pdf 247.9 kB 2018-06-11 10.18
Stora_Aspasjon_122_601.pdf 299 kB 2018-06-11 10.18
Stora_Avlangen_125_4.pdf 220.1 kB 2018-06-11 10.18
Stora_Axsjon_121_48.pdf 370.5 kB 2018-06-11 10.18
Stora_Bastutjarnen_138_4053.pdf 231.6 kB 2018-06-11 10.18
Stora_Bergtjarnen_138_181.pdf 101.7 kB 2018-06-11 10.18
Stora_Borrsjon_122_119.pdf 252.2 kB 2018-06-11 10.18
Stora_Bressingen_138_53.pdf 87.9 kB 2018-06-11 10.18
Stora_Dammsjon_121_16.pdf 500 kB 2018-06-11 10.18
Stora_Glattjarnen_138_269.pdf 297.4 kB 2018-06-11 10.18
Stora_Gloppsjon_122_520.pdf 380.1 kB 2018-06-11 10.18
Stora_Gryttjarn_122_440.pdf 418.4 kB 2018-06-11 10.18
Stora_Hallsjon_138_433.pdf 186 kB 2018-06-11 10.18
Stora_Hemsjon_121_135.pdf 257.1 kB 2018-06-11 10.18
Stora_Hogsjon_138_470.pdf 106.8 kB 2018-06-11 10.18
Stora_Hyttjarn_123_20.pdf 216.2 kB 2018-06-11 10.18
Stora_Kalltjarn_122_698.pdf 326 kB 2018-06-11 10.18
Stora_Kalltjarn_122_699.pdf 213.8 kB 2018-06-11 10.18
Stora_Kloten_123_17.pdf 325.8 kB 2018-06-11 10.18
Stora_Kringsjon_6711_14.pdf 208.9 kB 2018-06-11 10.18
Stora_Kroktjarn_122_706.pdf 212.3 kB 2018-06-11 10.18
Stora_Kroktjarnen_138_159.pdf 170.5 kB 2018-06-11 10.18
Stora_Kumlan_122_890.pdf 416.7 kB 2018-06-11 10.18
Stora_Kviddtjarnen_138_157.pdf 103.3 kB 2018-06-11 10.18
Stora_Lindesjon_122_586.pdf 526.9 kB 2018-06-11 10.18
Stora_Mjugsjon_122_609.pdf 464.6 kB 2018-06-11 10.18
Stora_ Mosjon_122_364.pdf 309.9 kB 2018-06-11 10.18
Stora_Myggsjon_122_637.pdf 211.5 kB 2018-06-11 10.18
Stora_Nygardtjarn_138_550.pdf 268.5 kB 2018-06-11 10.18
Stora_o_Lilla_Gardsjon_121_20.pdf 234.6 kB 2018-06-11 10.18
Stora_Olen_67_60.pdf 195.6 kB 2018-06-11 10.18
Stora_Ormtjarnen_138_189.pdf 108.9 kB 2018-06-11 10.18
Stora_Ryggsjon_122_315.pdf 342.1 kB 2018-06-11 10.18
Stora_Sandsjon_122_717.pdf 288.4 kB 2018-06-11 10.18
Stora_Sangaren_122_244.pdf 279.4 kB 2018-06-11 10.18
Stora_Sirsjon_121_117.pdf 166.9 kB 2018-06-11 10.18
Stora_Sirsjon_122_516.pdf 1.3 MB 2018-06-11 10.18
Stora_Skinnfisken_122_709.pdf 224.8 kB 2018-06-11 10.18
Stora_Snesnaren_122_224.pdf 182.7 kB 2018-06-11 10.18
Stora_Sniken_138_1591.pdf 73.7 kB 2018-06-11 10.18
Stora_Snofallstjarnen_138_140.pdf 84.9 kB 2018-06-11 10.18
Stora_Sorsjon_123_28.pdf 472.1 kB 2018-06-11 10.18
Stora_Stavsjon_121_248.pdf 171.2 kB 2018-06-11 10.18
Stora_Stensjon_122_280.pdf 352.8 kB 2018-06-11 10.18
Stora_Strasjön_138_118.pdf 129.4 kB 2018-06-11 10.18
Stora_Svarttjarnen_138_152.pdf 139.1 kB 2018-06-11 10.18
Stora_Svinsjon_121_211.pdf 304.6 kB 2018-06-11 10.18
Stora_Tomsjon_138_373.pdf 133 kB 2018-06-11 10.18
Stora_Trehorningen_670_153.pdf 651.1 kB 2018-06-11 10.18
Storamten_670_86.pdf 271 kB 2018-06-11 10.18
Storbjorken_121_151.pdf 277.6 kB 2018-06-11 10.18
Storsjon_121_100.pdf 409.2 kB 2018-06-11 10.18
Sundsjon_138_173.pdf 300.8 kB 2018-06-11 10.18
Sundsjon_138_417.pdf 1.2 MB 2018-06-11 10.18
Svarthavet_122_560.pdf 246 kB 2018-06-11 10.18
Svarttjarn_122_900.pdf 619 kB 2018-06-11 10.18
Svarttjarn_138_65.pdf 215.8 kB 2018-06-11 10.18
Svenbosjon_138_627.pdf 295.7 kB 2018-06-11 10.18
Tarmlangen_670_132.pdf 225.4 kB 2018-06-11 10.18
Tarnsjon_67_49.pdf 298 kB 2018-06-11 10.18
Tattartjarn_138_484.pdf 352.9 kB 2018-06-11 10.18
Testen_121_140.pdf 178.3 kB 2018-06-11 10.18
Tibon_65_70.pdf 109.1 kB 2018-06-11 10.18
Tiljern_138_624.pdf 228.4 kB 2018-06-11 10.18
Tisaren_65_42.pdf 103 kB 2018-06-11 10.18
Tobakstjarnen_138_610.pdf 291.2 kB 2018-06-11 10.18
Toften_121_139.pdf 268 kB 2018-06-11 10.18
Tolen_138_46.pdf 244.1 kB 2018-06-11 10.18
Torksjon_67_29.pdf 318.1 kB 2018-06-11 10.18
Torpsjon_Blavommen_Boverksan_6710_12_13_14.pdf 400.9 kB 2018-06-11 10.18
Torrsjon_122_581.pdf 364.2 kB 2018-06-11 10.18
Torrvarpen_138_294.pdf 455.1 kB 2018-06-11 10.18
Trehorningen_122_283.pdf 351 kB 2018-06-11 10.18
Trehorningen_138_188.pdf 366.6 kB 2018-06-11 10.18
Trehorningen_138_530.pdf 457.4 kB 2018-06-11 10.18
Trehorningen_138_67.pdf 209.5 kB 2018-06-11 10.18
Trolltjarnen_138_410.pdf 281.1 kB 2018-06-11 10.18
Tuvtjarnen_138_147.pdf 183.6 kB 2018-06-11 10.18
Tvaradammen_138_178.pdf 289 kB 2018-06-11 10.18
Tysslingen_121_3.pdf 403.8 kB 2018-06-11 10.18
Tysslingen_Bottenkarta_121_3.pdf 2.6 MB 2019-08-14 10.50
Unden_670_52.pdf 358.3 kB 2018-06-11 10.18
Usken_122_370.pdf 560.2 kB 2018-06-11 10.18
V_Laxsjon_121_236.pdf 368.4 kB 2018-06-11 10.18
Vackalampa_123_6.pdf 204.5 kB 2018-06-11 10.18
Valsjon_122_621.pdf 354 kB 2018-06-11 10.18
Valsjon_122_87.pdf 507.1 kB 2018-06-11 10.18
Varingen_122_246.pdf 694.7 kB 2018-06-11 10.18
Vartjarn_138_522.pdf 222.9 kB 2018-06-11 10.18
Vasselsjon_138_285.pdf 293.2 kB 2018-06-11 10.18
Vasteramten_670_120.pdf 237.2 kB 2018-06-11 10.18
Vastern_138_625.pdf 271.4 kB 2018-06-11 10.18
Vastersjon_138_40.pdf 420.7 kB 2018-06-11 10.18
Vastra_Djupedalstjarnen_138_602.pdf 298.5 kB 2018-06-11 10.18
Vastra_Gaddsjon_138_350.pdf 293.2 kB 2018-06-11 10.18
Vastra_Laxsjon_121_236.pdf 1.4 MB 2018-06-11 10.18
Vastra_Myrsjon_138_454.pdf 265.6 kB 2018-06-11 10.18
Vatsjon_138_69.pdf 445.5 kB 2018-06-11 10.18
Vedevagsjon_122_564.pdf 501.9 kB 2018-06-11 10.18
Velandasjon_121_34.pdf 203.9 kB 2018-06-11 10.18
Vibysjon_121_322.pdf 298.6 kB 2018-06-11 10.18
Vikern_122_296.pdf 672.5 kB 2018-06-11 10.18
Vinnasjon_67_126.pdf 206.4 kB 2018-06-11 10.18
Vismen_137_3.pdf 90.8 kB 2018-06-11 10.18
Vitalampa_122_235.pdf 335.3 kB 2018-06-11 10.18
Vittjarnen_123_29.pdf 421.4 kB 2018-06-11 10.18
Vreken_122_671.pdf 477.6 kB 2018-06-11 10.18
Vretsjon_122_206.pdf 462.1 kB 2018-06-11 10.18
Ymningen_121_65.pdf 775.5 kB 2018-06-11 10.18
Ytterbysjon_122_139.pdf 679.2 kB 2018-06-11 10.18
Yxsjon_122_429.pdf 291.1 kB 2018-06-11 10.18
Yxsjon_122_800.pdf 272.5 kB 2018-06-11 10.18

Örebro län har många vattendrag

Bäckar, åar och älvar samt skapade kanaler och diken bildar ett tätt nätverk av vattendrag som för vattnet från källflödena ner till större sjöar och slutligen till havet. Örebro län tillhör de mest vattendragstäta områdena i landet.

Fakta om vissa vattendrag finns i Åtgärdsplan för kalkningsverksamheten i Örebro län (se Bilaga 1‑5).

Storleken på vattendragen

Det som karakteriserar storleken på ett vattendrag är dess vattenföring, det vill säga hur stor mängd vatten som passerar per tidsenhet. Vattenföringen beror på hur stort avrinningsområdet är och hur mycket vatten som avrinner per km². Det största vattendraget i Örebro län är Letälven med en medelvattenföring på cirka 50 m³/s.

Nyttja vattendrag till vattenkraft

Vattendrag med hög vattenföring och/eller med stor fallhöjd utnyttjas som regel för vattenkraft. Ju större fallhöjd och vattenföring, desto mer energi kan utvinnas ur vattnet. I Örebro län utnyttjas i stort sett alla större vattendrag för utvinning av elkraft.

Vattenwebb (bland annat Hydrologiskt nuläge) - SMHIlänk till annan webbplats

Gammelhyttebäcken i Kilsbergen visas på den vänstra bilden. Ett rätat och kanaliserat vattendrag i jordbrukslandskapet i Kvismaredalen visas till höger. Foto: Länsstyrelsen.

Gammelhyttebäcken i Kilsbergen visas på den vänstra bilden. Ett rätat och kanaliserat vattendrag i jordbrukslandskapet i Kvismare­dalen visas till höger. Foto: Länsstyrelsen.

Faktablad om vattendrag i Örebro län

En del vattendrag har inventerats av Länsstyrelsen. För var och ett av dessa vattendrag har det gjorts ett faktablad.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bredsjöbäcken.pdf 241.7 kB 2018-04-18 15.33
Dammsjöbäcken.pdf 365.7 kB 2018-04-18 15.33
Fagerbobäcken.pdf 202.3 kB 2018-04-18 15.33
Falkabäcken.pdf 265 kB 2018-04-18 15.33
Flosjöbäcken.pdf 280 kB 2018-04-18 15.33
Gårdsjöbäcken.pdf 332.4 kB 2018-04-18 15.33
Göljebäcken.pdf 321.3 kB 2018-04-18 15.33
Hammarskogsån Danshytteån.pdf 356.5 kB 2018-04-18 15.33
Hörksälven.pdf 364.4 kB 2018-04-18 15.33
Imälven.pdf 375.6 kB 2018-04-18 15.33
Kvarnbäcken.pdf 305.9 kB 2018-04-18 15.33
Kyrkån.pdf 218.8 kB 2018-04-18 15.33
Lekhytteån.pdf 331.9 kB 2018-04-18 15.33
Lerälven.pdf 362.2 kB 2018-04-18 15.33
Lillsjöbäcken.pdf 308 kB 2018-04-18 15.33
Lillån vid Multen.pdf 265.1 kB 2018-04-18 15.33
Lillån vid Vekhyttan.pdf 354.9 kB 2018-04-18 15.33
Limmingsbäcken.pdf 279.1 kB 2018-04-18 15.33
Mogruveälven Bondabrobäcken.pdf 327.9 kB 2018-04-18 15.33
Moån.pdf 180.2 kB 2018-04-18 15.33
Rastälven.pdf 368.2 kB 2018-04-18 15.33
Rällsälven.pdf 321.2 kB 2018-04-18 15.33
Sirsjöbäcken.pdf 233.5 kB 2018-04-18 15.33
Smygarebäcken.pdf 308.6 kB 2018-04-18 15.33
Svartälven.pdf 290.9 kB 2018-04-18 15.33
Svennevadsån.pdf 409 kB 2018-04-18 15.33
Sverkestaån.pdf 350.8 kB 2018-04-18 15.33
Trösälven.pdf 410.5 kB 2018-04-18 15.33
Vasslabäcken.pdf 381.4 kB 2018-04-18 15.33
Venaån.pdf 298.1 kB 2018-04-18 15.33

Grundvatten i Örebro län

Grundvatten är det vatten som finns där jordens porer och bergets sprickor är helt vattenfyllda. Länets största förekomster av grundvatten finns i rullstensåsar och isälvsdeltan, samt i de sedimentära berggrunderna i sydöstra Närke. 

Grundvatten finns i princip överallt i jordskorpan. Ungefär 80 procent av vattnet i bäckar, vattendrag och sjöar kommer från grundvattenkällor. Sumpskogar, kärr och fuktiga ängsmarker kan vara helt beroende av grundvatten.

Värdefull naturresurs

Grundvatten används också ofta som dricksvatten. Därför är det en värdefull naturresurs som bör skyddas mot föroreningar och överutnyttjande.

Grundvattenförekomsterna utgörs till stor del av rullstensåsar eller andra isälvsav­lag­ringar. När grundvattentillgången inte är tillräcklig i en ås för dricksvatten­produktionen tillförs i många fall ytvatten för konstgjord grundvattenbildning. Några av länets största dricksvattentäkter är grundvattenmagasin med ifiltrerat ytvatten.

Kvaliteten och påverkan på grundvatten

Förutom att grundvatten ofta används till dricksvatten är många ekosystem beroende av grundvatten. Därför är det viktigt att grundvattnet är rent från miljögifter och att mängden grundvatten räcker till.

Många av länets stora grundvattenmagasin påverkade av mänsklig aktivitet, till exempel grustäkter. Vägsalt, utsläpp från trafik och industrier, förorenade områden, avlopp och bekämpningsmedel är exempel på föroreningar som kan nå grundvattnet.

Grundvattnets kemi är också beroende av sammansättningen i områdets jordlager och berggrund. Naturligt kan därför höga halter av bland annat radon, arsenik och klorid uppkomma i vissa områden.

Grundvattnet i Örebro län har generellt sett god status, men för några grundvatten­områden är riskerna för förorening mycket höga. Mängden grundvatten bedöms vara god i hela länet.

Föroreningar är svåra att upptäcka

Grundvatten är ett trögt system där förändringar går mycket långsamt. Därför kan det ta tid att upptäcka föroreningar och för dem att försvinna efter att förorenings­källan upp­hört. För att kunna lämna över ett grundvatten av god kvalitet till nästa generation är det viktigt att vi idag arbetar för att våra grundvatten ska vara rena.

Dricksvatten - Livsmedelsverketlänk till annan webbplats

Dricksvatten - SGUlänk till annan webbplats

Grundvatten -SMHIlänk till annan webbplats

SGU - Sveriges Geologiska undersökninglänk till annan webbplats

VISS = Vatten-Informations-System-Sverige: Vattenmiljödata, statusbedömning för grundvatten, större sjöar och vattendrag samt karttjänst.länk till annan webbplats

Direktiv, lagar, och förordningar skyddar grundvattnet

För att även framtida generationer ska ha tillgång till ett rent grundvatten finns EUs grundvattendirektiv, lagtexter och förordningar samt miljökvalitetsmålet Grund­vatten av god kvalitet. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) har det nationella ansvaret för grundvatten.

Avrinningsområden är ett nyckelbegrepp i den nya vattenförvaltningen. Mål­sättningar, åtgärder, planering och administration av vattenarbetet skall i fort­sättningen ha naturliga avrinningsområden som utgångspunkt. 

Vad är ett avrinningsområde?

Ett avrinningsområde är det område från vilket vatten från regn och snö avrinner till en specifik havsbassäng, sjö eller vattendrag. Det som sker i avrinningsområdet i form av utsläpp eller liknande avgör vilka förhållanden det är i vattenmiljön. Avrinningsområdet måste därför ligga till grund för beslut om vad man ska göra för att komma till rätta med vattenproblem.

Ett avrinningsområde avgränsas av höjdryggar - vattendelare. Avrinningsområden som är större än 200 km² och där vattendraget har direkt tillrinning till havet kallas huvud­avrinningsområden. Sverige har 119 huvudavrinningsområden. Dessa kan delas in i mindre avrinningsområden.

Vattendistrikt

I Sverige har vi fem vattendistrikt som är stora avrinningsområden (som i sin tur består av många små avrinningsområden). Vattendistrikten utgör den geografiska och hydrologiska grunden för förvaltningen av vatten i Sverige. Varje vattendistrikt har en vattenmyndighet med ansvar för att samordna vattenmiljöarbetet i respektive distrikt. 

Kontakt