Nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraftverk

Under de kommande 20 åren ska de flesta av Sveriges vattenkraftverk och regleringsdammar få moderna miljövillkor genom prövning i mark- och miljödomstol. Länsstyrelsen har i uppdrag att samverka med bland annat dig som äger ett vattenkraftverk för att hitta lösningar som kommer leda till största möjliga nytta för vattenmiljön.

Nya tidplanen för omprövning av vattenkraften, NAP

Regeringen har beslutat att skjuta tidplanen för prövning av vattenkraftens miljövillkor ett år framåt i tiden. Ändringen innebär att de verksamhetsutövare som är anmälda till planen nu får ytterligare ett år på sig innan de måste ha lämnat in sin ansökan om prövning till Mark- och miljödomstolen. För verksamhetsutövare i prövningsgruppen 65_1 Nyköpingsån innebär det att de ska ha lämnat in sina ansökningar om omprövning till domstol senast den 1 februari 2024.

Den nya tidplanen gäller från och med 30 januari 2023. För de kraftverksägare vars ansökningsdatum var före det, gäller den gamla tidplanen.

Länsstyrelsens arbete med NAP fortsätter nu enligt den nya tidplanen och i enlighet med Havs- och vattenmyndighetens vägledning.

Den nya tidplanen finns i SFS 2023:4, Förordning om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter:

Ny tidplan, i Svensk författningssamling SFS:2003:4, svenskforfattningssamling.se Länk till annan webbplats.

Regeringens remiss ”Paus av omprövning för moderna miljövillkor” samt svaren som kom in - Regeringen.se Länk till annan webbplats.

Regional samverkansprocess

Regeringen har delat in landets vattendrag i prövningsgrupper och beslutat om en tidsplan för när de olika prövningsgruppernas verksamheter senast ska ha lämnat in sina ansökningar till domstol. Länsstyrelsen kommer bjuda in verksamhetsutövare och andra relevanta aktörer till regionala samverkansprocesser utifrån prövningsgrupperna.

Huvudfokus för samverkansprocesserna är att hitta lösningar som kan leda till största möjliga nytta för vattenmiljön inklusive Natura 2000-värden och skyddade arter. Samtidigt ska vi behålla en effektiv tillgång till vattenkraftsel i hela Sverige och ta nödvändig hänsyn till kulturmiljön.

Syftet med den regionala samverkansprocessen är att

  • bedöma de miljö- och reglermässiga sambanden och hur olika åtgärder påverkar varandra inom vattendragets avrinningsområde
  • bidra till en ökad samsyn mellan myndigheter och verksamhetsutövare om vilka åtgärder som behöver göras
  • ta fram ett samlat underlag av till exempel miljö-, natur, kultur- och energivärden, som också kan vara ett av underlagen inför de enskilda prövningarna och som gör det lättare för verksamhetsutövarna att ta fram sina ansökningar
  • bedöma behovet av och bidra med underlag till översyn av bevarandeplaner, statusklassificeringar och gällande miljökvalitetsnormer
  • underlätta prövningarna i mark- och miljödomstolen
  • möjliggöra uppföljning av genomförandet av den nationella planen och visa på eventuella behov av ändringar i planen.

Den regionala samverkansprocessen hanterar de verksamheter som omfattas av den nationella planen. Om det finns verksamheter som inte omfattas av planen, men som samtidigt har stor betydelse för att förbättra förhållandena i vattenmiljön, kan Länsstyrelsen avgöra från fall till fall hur dessa verksamheter bäst ska hanteras.

Processen ersätter inte vattenmyndigheternas arbete med kartläggning, påverkansanalys, statusklassificering, och beslut om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner och åtgärdsprogram.

Redovisning av samverkansprocesserna

Här presenterar Länsstyrelsen redovisningen av samverkansprocessen för de prövningsgrupper som ingår i den nationella planen för omprövning av vattenkraft i Södermanlands län.

Kilaåns prövningsgrupp delades upp så att samverkan med verksamhetsutövarna vid Ålberga/Virå hölls separat från samverkan med verksamhetsutövaren vid Fada. Samverkansprocessen för prövningsgruppen 66_1 är avslutad och redovisningarna finns nedan.

Sammanfattande redovisning. Samverkan inom den nationella planen för omprövning av vattenkraft i Kilaåns avrinningsområde vid Ålberga/Virå Länk till annan webbplats.

Sammanfattande redovisning. Samverkan inom den nationella planen för omprövning av vattenkraft i Kilaåns avrinningsområde vid Fada Länk till annan webbplats.

Kontakt

Nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraftverk


Vattenverksamhet i Södermanlands län

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss