Nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraftverk

Under de kommande 20 åren ska de flesta av Sveriges vattenkraftverk och regleringsdammar få moderna miljövillkor genom prövning i mark- och miljödomstol. Länsstyrelsen har i uppdrag att samverka med bland annat dig som äger ett vattenkraftverk för att hitta lösningar som kommer leda till största möjliga nytta för vattenmiljön.

Justerad tidplan för omprövning av vattenkraften, NAP

Den 8 maj 2024 publicerade regeringen ett pressmeddelande om att de förlänger pausen av vattenkraftens omprövning till 1 juli 2025. För Södermanlands del så påverkar detta prövningsgruppen Nyköpingsån 65_1. För övriga anläggningar flyttas datumet för sista inlämningsdag av ansökan om omprövning fram med 12 månader. Detta gäller Norrström 61_1 och 61_2. Enligt regeringen är detta den sista och slutgiltiga förlängningen av pausen.

I mars 2024 justerade regeringen tidplanen så att de anläggningar som tidigare hade 1 april 2024 som deadline för ansökan om miljöprövning fick till och med 1 juni 2024 på sig.

I december 2023 justerade regeringen tidplanen så att de anläggningar som tidigare hade 1 februari 2024 som deadline för ansökan om miljöprövning då hade till och med den 1 april 2024 på sig.

Länsstyrelsens arbete med NAP fortsätter enligt den justerade tidplanen och i enlighet med Havs- och vattenmyndighetens vägledning.

Den tidigare tidplanen i sin helhet finns i SFS 2023:4, Förordning om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter.

Regeringens pressmeddelade om förlängning av pausen, 8 maj 2024 Länk till annan webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter, maj 2024 Länk till annan webbplats.

Regeringens pressmeddelande om ytterligare framflyttning, 15 mars 2024 Länk till annan webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter, mars 2024 (svenskforfattningssamling.se) Länk till annan webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter, december 2023 (svenskforfattningssamling.se) Länk till annan webbplats.

Regeringens remiss ”Paus av omprövning för moderna miljövillkor” samt svaren som kom in - Regeringen.se Länk till annan webbplats.

Regional samverkansprocess

Regeringen har delat in landets vattendrag i prövningsgrupper och beslutat om en tidsplan för när de olika prövningsgruppernas verksamheter senast ska ha lämnat in sina ansökningar till domstol. Länsstyrelsen kommer bjuda in verksamhetsutövare och andra relevanta aktörer till regionala samverkansprocesser utifrån prövningsgrupperna.

Huvudfokus för samverkansprocesserna är att hitta lösningar som kan leda till största möjliga nytta för vattenmiljön inklusive Natura 2000-värden och skyddade arter. Samtidigt ska vi behålla en effektiv tillgång till vattenkraftsel i hela Sverige och ta nödvändig hänsyn till kulturmiljön.

Syftet med den regionala samverkansprocessen är att

  • bedöma de miljö- och reglermässiga sambanden och hur olika åtgärder påverkar varandra inom vattendragets avrinningsområde
  • bidra till en ökad samsyn mellan myndigheter och verksamhetsutövare om vilka åtgärder som behöver göras
  • ta fram ett samlat underlag av till exempel miljö-, natur, kultur- och energivärden, som också kan vara ett av underlagen inför de enskilda prövningarna och som gör det lättare för verksamhetsutövarna att ta fram sina ansökningar
  • bedöma behovet av och bidra med underlag till översyn av bevarandeplaner, statusklassificeringar och gällande miljökvalitetsnormer
  • underlätta prövningarna i mark- och miljödomstolen
  • möjliggöra uppföljning av genomförandet av den nationella planen och visa på eventuella behov av ändringar i planen.

Den regionala samverkansprocessen hanterar de verksamheter som omfattas av den nationella planen. Om det finns verksamheter som inte omfattas av planen, men som samtidigt har stor betydelse för att förbättra förhållandena i vattenmiljön, kan Länsstyrelsen avgöra från fall till fall hur dessa verksamheter bäst ska hanteras.

Processen ersätter inte vattenmyndigheternas arbete med kartläggning, påverkansanalys, statusklassificering, och beslut om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner och åtgärdsprogram.

Redovisning av samverkansprocesserna

Här presenterar Länsstyrelsen redovisningen av samverkansprocessen för de prövningsgrupper som ingår i den nationella planen för omprövning av vattenkraft i Södermanlands län.

Kilaåns prövningsgrupp delades upp så att samverkan med verksamhetsutövarna vid Ålberga/Virå hölls separat från samverkan med verksamhetsutövaren vid Fada. Samverkansprocessen för prövningsgruppen 66_1 är avslutad och redovisningarna finns nedan.

Sammanfattande redovisning. Samverkan inom den nationella planen för omprövning av vattenkraft i Kilaåns avrinningsområde vid Ålberga/Virå Länk till annan webbplats.

Sammanfattande redovisning. Samverkan inom den nationella planen för omprövning av vattenkraft i Kilaåns avrinningsområde vid Fada Länk till annan webbplats.

Innehåll i ansökan

På Mark- och miljödomstolarnas webbplats finns information om vad en ansökan om moderna miljövillkor ska innehålla:

Moderna miljövillkor, nationella planen – Sverige Domstolar (domstol.se). Länk till annan webbplats.

För ytterligare information finns motsvarande information även på Havs- och vattenmyndigheten hemsida:

Ansökan om omprövning och tillstånd, Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se) Länk till annan webbplats.

Söka pengar från Vattenkraftens miljöfond

Du som anmält dig till den nationella planen kan som huvudregel fortsätta att driva ditt vattenkraftverk tills det omprövas. Du kan söka ersättning för en del av kostnaderna för prövning och åtgärder samt för produktionsförluster från Vattenkraftens miljöfond.

Vattenkraftens miljöfond (vattenkraftensmiljofond.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt


Vattenverksamhet i Södermanlands län

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss