Illustration, hand med plantskott

Miljöövervakning

Länsstyrelsen är med och övervakar miljön i Sverige. Vi studerar bland annat regionala miljöfrågor som är viktiga i länet just nu.

Att undersöka och följa tillståndet i miljön över tid är en viktig del av Länsstyrelsens miljöarbete. Resultaten används bland annat för att följa upp arbetet med miljömålen, för att upptäcka nya hot mot miljön och för att fungera som referensmaterial för andra typer av miljöstudier.

Länsstyrelsen övervakar länets miljö

Det är Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten som är huvudansvariga för miljöövervakningen i Sverige. En del av miljöövervakningen i länet gör Länsstyrelsen på uppdrag av dessa myndigheter. Ibland gör vi detta genom samverkan, där Länsstyrelsen förtätar de nationella undersökningarna, i tid eller i rum.

En del av miljöövervakningen i länet gör vi för att särskilt studera regionala miljöfrågor. Vi väljer att undersöka de frågor som är viktiga just i vårt län.

Alla länsstyrelser har ett program för sin miljöövervakning som gäller mellan åren 2015-2020.

Miljöövervakning i länet

Den regionala miljöövervakningen analyserar, beskriver och följer förändringar i miljösituationen i länet. Kunskapen ger underlag för att bedöma effekterna av genomförda åtgärder och behovet av ytterligare åtgärder för att nå uppsatta miljömål. Resultaten från miljöövervakningen är ett viktigt underlag när beslut ska fattas i olika typer av miljövårds-, naturvårds- och planeringsärenden.

Miljöövervakningen har en central roll i uppföljningen av regionala miljömål. Det är med denna utgångspunkt som programmet för regional miljöövervakning i Örebro län 2015-2020, har tagits fram.

Program för regional miljöövervakning i Örebro län 2015-2020

Miljöövervakningen i Örebro är indelad följande programområden:

Inom hälsorelaterad miljöövervakning (HÄMI) utförs undersökningar av faktorer i den omgivande miljön som kan påverka människors hälsa. Det kan till exempel handla om luftföroreningar, buller, miljögifter och tillgång till grönområden.

Undersökningar inom HÄMI omfattar framförallt exponeringsmätningar, omgivningsmätningar och enkätstudier. Resultaten kan användas för att beskriva tillståndet i miljön (t.ex. genom miljömålsuppföljning), bedöma hotbilder, visa på trender i människors exponering och avgöra om åtgärder för att begränsa exponering får avsedd effekt.

Planerade och genomförda aktiviteter

Större delen av den hälsorelaterade miljöövervakningen sker på nationell nivå och omfattar bland annat:

 • trendstudier av kvicksilver i hår
 • kadmium i urin
 • organiska miljögifter i bröstmjölk
 • exponeringsmätningar gällande buller
 • hälsofarliga luftföroreningar.

Vart fjärde år genomförs en nationell miljöhälsorelaterad enkätstudie för att få en uppfattning om vilken betydelse olika miljöfaktorer har för svenska befolkningens hälsa. Det är Naturvårdsverket som genomför studien.

Hälsorelaterad miljöövervakning (Naturvårdsverket)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktperson

Lindsay Gateman, Länsstyrelsen i Örebro län

I takt med att jordbruket förändrats så förändras också användningen av
jordbruksmarken. Inom den regionala övervakningen av jordbruksmark följer vi
vad som händer med viktiga livsmiljöer för vilda växter och djur.

För att få information om trender för olika artgrupper som finns i hela landskapet
tar vi till stor del hjälp av den ideella naturvården. Inom programområdet
följer vi också utvecklingen för exploatering av stränder och för skyddsvärda
träd.

Att luften är fri från gifter och skadliga ämnen är en förutsättning för vår hälsa.
Slitage av däck och vägbanor, förbränning av olika bränslen och utsläpp till luft från processer är några orsaker till att skadliga ämnen sprids med vinden. Miljöövervakningen inom programområde luft ska bland annat ge svar på
om länet klarar miljökvalitetsnormerna för luft.

Planerade och genomförda aktiviteter

Inga aktiviteter har planerats under programperioden 2015-2020. Mellan 1989-2014 undersöktes luftföroreningar från nederbörd i barrskogsområden i länet. Dessa undersökningar ingick i samverkan med andra län i delprogrammet Krondroppsnätet.

Krondroppsnätet (IVL-Svenska Miljöinstitutet)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Statistik över luftkvalité och skadliga ämnen

Luftkvalitet (IVL-Svenska Miljöinstitutet)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Luftövervakning (Naturvårdsverket)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nedfall av svavel (Miljömål.se)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Inom EU finns idag uppskattningsvis 140 000 olika kemiska ämnen på marknaden.
Kunskapen om hur dessa ämnen riskerar att spridas och påverka miljön och
människors hälsa är generellt sett mycket bristfällig. Att övervaka miljögifter
innebär därför stora utmaningar och samverkan på internationell, nationell,
regional och lokal nivå är ett mycket viktigt verktyg i arbetet med att
förbättra kunskapsbilden.

Planerade och genomförda aktiviteter

En stor del av miljögiftsövervakningen sker på nationell nivå under samordning av Naturvårdsverket. Bland annat genomförs regelbundna screeningar för att undersöka förekomsten av nya potentiella miljögifter i miljön.

Screeningar används som underlag för att fatta beslut om vilka ämnen som ska inkluderas i löpande tidsserieövervakning eller vilka typer av åtgärder som behövs för att begränsa riskerna med vissa ämnen.

Miljögiftssamordning (Naturvårdsverket)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Miljögifter i sötvatten (Naturvårdsverket)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktperson

Lindsay Gateman, Länsstyrelsen i Örebro län

Skogen är betydelsefull för miljön, växter och djur, ekonomin och vårt välbefinnande. Länsstyrelsens övervakning av skog inriktas mot att följa utvecklingen för biologisk mångfald och komplettera data som redan samlas in av Skogsstyrelsen.

Vi behöver fortlöpande beskriva tillståndet i vattenmiljön, så att vi kan upptäcka miljöförändringar och hot, få underlag till åtgärder och för att följa upp effekten av genomförda åtgärder. Genom övervakningen sker en uppföljning av de vattenrelaterade miljömålen och av miljökvalitetsnormerna för vatten.

Inom programområdet ingår fysikalisk-kemiska undersökningar i grundvatten, sjöar och vattendrag. I sjöar och vattendrag ingår även biologiska undersökningar.

Planerade och genomförda aktiviteter

Läs mer om programmen via publikationerna och länkarna till andra webbplatser:

Badvatten (Havs- och vattenmyndigheten)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fisk (publikation)

Grundvattenförekomster (publikation)

Kalkningens kemiska effektuppföljning (publikation)

Omdrevssjöar (Havs- och vattenmyndigheten)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samordnad recipientkontroll-SRK (Sveriges vattenorganisationer)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Miljöövervakning av stormusslor i Örebro län (publikation)

Trendsjöar och trendvattendrag

Ytvattenförekomster-störrre sjöar och vattendrag

Resultat och statistik

Badvatten (Havs- och vattenmyndigheten)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Grundvatten (Sveriges geologiska undersökning-SGU)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Musslor (Sveriges lantbruksuniversitet-SLU)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sjösediment (Sveriges geologiska undersökning-SGU)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Provfisken (Sveriges lantbruksuniversitet-SLU)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vattenkemi och biologi (Sveriges lantbruksuniversitet-SLU)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktperson

Magnus Ekelund, Länsstyrelsen i Örebro län

Strandområden är viktiga miljöer för många djur och växter, men de är även attraktiva för bebyggelse och friluftsliv. Det finns därför behov av att följa trender i strändernas exploateringsgrad. Inom miljöövervakningen utförs därför en landstäckande kartering av stränder för kommuner, län och hela landet som följs upp med cirka fem års intervall.

Fastlandskusten är den strandtyp som generellt är mest exploaterad av strandtyperna. En jämförelse mellan länen visar att Stockholms län, följt av Skåne län generellt har störst andel exploaterad strandzon inom 100 meter från strandlinjen för samtliga strandtyper förutom breda vattendrag där Blekinge län har den högsta exploateringsandelen. För sjöar, breda och smala vattendrag har länen Norrbotten, Jämtland och Västerbotten minst andel exploaterad strandzon inom 100 meter från strandlinjen.

Resultatet av analyserna för 2018 och 2013 visar en liten ökning i strandexploatering. De största exploateringsökningarna återfinns inom fastlandskustzonen.

Resultaten kommer från delprogrammet ”Exploatering av stränder”.

Läs rapporten Exploatering av stränder

Se Länsstyrelsens kartberättelse (fungerar bäst i dator)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ta del av kartunderlag i Länsstyrelsens geodatakataloglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktperson

Helena Rygne, Länsstyrelsen i Örebro län

Många växter och djur är beroende av våtmarker. Länsstyrelsen har valt att följa hur växtlivet i våtmarkerna förändras. Vi följer även hur våtmarkerna påverkas när
de exploateras av till exempel vägar, diken och körspår.

Miljöövervakning av arter

I länet sker även övervakning av arter och artgrupper, vars utveckling ger oss information om hur de eller deras livsmiljöer påverkas och utvecklas. Om du vill engagera dig i miljöövervakningen så finns det flera projekt som du kan delta i, till exempel övervakning av kärlväxter, fjärilar, och trollsländor.

Med hjälp av frivilliga övervakar Länsstyrelsen och Örebro läns botaniska sällskap växtplatser med hotade växter.

Är du intresserad av växter och samtidigt vill göra en insats för att bevara hotade arter? Då kan du anmäla dig till länets floraväkteri. Att vara floraväktare innebär att du regelbundet besöker en växtplats för en hotad art. Resultatet rapporteras sedan in i Artportalen.

Bli floraväktare - Svenska botaniska föreningenlänk till annan webbplats

Kontaktperson

Henrik Josefsson, Länsstyrelsen i Örebro län

Många fjärilsarter i Sverige minskar, medan andra sprider sig norrut. Dagfjärilar
reagerar snabbt på förändringar i landskapet och ger en bra indikation på statusen för biologisk mångfald.

Färre betande djur och en minskande areal ängs- och betesmarker riskerar att slå hårt mot fjärilarna. Länsstyrelsen i Örebro deltar i två nationella projekt för att följa hur dagfjärilarna och deras livsmiljöer utvecklas.

Bli fjärilsövervakare

Om du vill bli fjärilsövervakare så kan du hjälpa till via:

Svensk dagfjärilsövervakning
Här kan du själv välja slingor eller punkter som du vill rapportera fjärilar ifrån. Här finns plats för alla, vare sig du redan är fjärilsentusiast eller är nyfiken på att bli en.

Bevaka Sveriges fjärilar (Svensk dagfjärilsövervakning)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regional övervakning av dagfjärilar i ängs- och betesmarker
Här är det länsstyrelsens som anvisar de områden som ska övervakas. Den hör metoden kräver att du har intresserat dig för fjärilar under några år. Kontakta Henrik Josefsson på Länsstyrelsen i Örebro län.

Kontaktperson

Henrik Josefsson, Länsstyrelsen i Örebro län

Fåglar står högt upp i näringskedjorna och fungerar som indikatorer på biologisk mångfald i ett vidare perspektiv än just för gruppen fåglar i sig självt. Inom Länsstyrelsens miljöövervakning stöttar vi Svensk fågeltaxering och den Atlasinventering av fåglar som just nu pågår i länet.

Svensk fågeltaxering

Svensk Fågeltaxering drivs av Lunds universitet i samarbete med frivilliga ornitologer. Den syftar till att följa hur de svenska fåglarnas antal förändras över tiden. 

Inventera fåglar (Svensk fågeltaxering)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I Örebro län kan de ornitologer som deltar i inventeringen av så kallade standardrutter hos Svensk Fågeltaxering få ett ekonomiskt bidrag från Länsstyrelsen.

Inventering av Närkes häckande fågelarter

Under perioden 2006 till 2015 genomförde Närkes Ornitologiska Förening en inventering för att kartlägga utbredningen av Närkes häckande fågelarter. Motsvarande inventering gjordes 1974 till 1984. Planen är att kunna se förändringar i fåglarnas förekomst genom att jämföra med resultat mellan de olika åren. Resultaten håller på att sammanställas och ska publiceras i en bok.

Närkes Ornitologiska föreninglänk till annan webbplats

Kontaktperson

Helena Rygne, Länsstyrelsen i Örebro län

I Sverige hittar vi förvånansvärt många av Europas jätteträd, framför allt grova ekar. Gamla, grova, hamlade och ihåliga träd av främst ädellövträd är viktiga för den biologiska mångfalden. Många arter har anpassat sig till trädens unika livsmiljöer och flera har sin nordliga utbredningsgräns i Örebro län. Många av dem är idag sällsynta och hotade.

För att ta reda på hur många träd som finns i länet och i vilka miljöer de står så har vi ett övervakningsprogram. Syftet är också att ta reda på hur träden mår och vilka hot mot träden som finns. Träd som ingår i någon av kategorierna nedan ingår i undersökningen:

 • Mycket gamla träd (äldre än 200 år)
 • Jätteträd (bredare än 80 cm i diameter i brösthöjd)
 • Grova träd med håligheter eller grova döda träd (bredare än 40 cm i diameter i brösthöjd, liggande/stående)
 • Hamlade träd (träd med spår av återkommande grenskörd)

Länsstyrelsen i Örebro län och Svenska fenologinätverket samarbetar kring att bygga upp ett system där vi kan följa upp hur växter och djur påverkas av klimatförändringar. Fenologi är läran om årstidernas påverkan på växt- och djurlivet, t ex när sker lövsprickning, blomning, fruktsättning, lövfällning, flyttfåglarnas ankomst och avfärd.

Bli fenologiväktare

En del i projektet är att bygga upp ett regionalt nätverk av växtobservatörer. Har du kanske gjort noteringar från i år, eller tidigare år, om när olika arter blommar, när björken slår ut, eller är intresserad av att börja med det? Då kan du bli fenologiväktare i vårt regionala nätverk via Naturens kalender.

Intresseanmälan för att bli fenologiväktare (Naturens kalender)länk till annan webbplats

Registrera dig som användare (Naturens kalender)länk till annan webbplats

Mer information

Naturens kalenderlänk till annan webbplats

Kontaktperson

Henrik Josefsson, Länsstyrelsen i Örebro län

Foto: Cecilia Journath Pettersson

I länet finns de hotade arterna flodpärlmussla, tjockskalig målarmussla och flat dammussla. Vi övervakar arterna för att:

 • följa hur utbredning och förekomst av populationer förändras över tid.
 • övervaka arternas utveckling för att få en uppfattning om status och vilka lokala och regionala hot som kan urskiljas.
 • ge underlag för åtgärder som ökar möjligheterna för arterna att kvarleva i livskraftiga bestånd.

Länsstyrelsen i Örebro län har under flera år drivit projektet Samverkan om artdata, för att samordna länsstyrelsernas arbete med artdata. Inom projektet arbetar vi även för att användningen av Artportalen ska öka, både av myndigheter, företag och av allmänheten. På Artportalen kan vem som helst rapportera in eller hämta ut uppgifter om artfynd.

Rapportera eller hämta uppgifter i Artportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samverkan om artdata (projektsida, Länsstyrelsen i Örebro län)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hotade arter i länet

Vissa djur och växter är så hotade att det inte räcker att skydda dem i naturreservat eller genom fridlysning. För dessa arter finns speciella åtgärdsprogram. Läs hur vi arbetar för att hjälpa arter i länet och hur du kan hjälpa till att rapportera observationer av sällsynta arter.

Hotade arter

Nationella datavärdar

Vi rapporterar våra resultat från miljöövervakningen till de så kallade nationella datavärdarna. I och med detta blir data från miljöövervakningen i hela Sverige tillgängliga för alla som är intresserade.

Miljöövervakningsdata på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Miljöövervakning Havs- och vattenmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt