Dispens, tillstånd och anmälan för åtgärder inom vattenskyddsområden

Du kan behöva anmäla eller söka tillstånd för att utföra vissa åtgärder i ett vattenskyddsområde. Vissa åtgärder är förbjudna. Vill du utföra en förbjuden åtgärd behöver du dispens från Länsstyrelsen eller kommunen.

Vattenskyddsområden har föreskrifter till skydd för vattnet. Det kan innebära begränsningar av hur marken får användas och regler kring hur till exempel kemiska produkter och avfall får hanteras. Ett vattenskydds­område kan ha olika skyddszoner där reglerna skiljer sig åt i de olika zonerna.

Ta reda på om du behöver dispens, anmäla eller ansöka om tillstånd

I områdets föreskrifter står det vilka åtgärder som är förbjudna. För dessa behöver du ansöka om dispens hos Länsstyrelsen eller kommunen. Du kan bara få dispens när det finns särskilda skäl och syftet med vattenskyddsområdet inte motverkas.

Andra åtgärder behöver du anmäla eller ansöka om tillstånd för att utföra.

I Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur hittar du vattenskyddsområden och föreskrifter för respektive område. I föreskrifterna står också var du ska lämna in din anmälan eller ansökan, till kommunen eller Länsstyrelsen.

Kartverktyget Skyddad natur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Tillsyn av vattenskyddsområden

För de vattenskyddsområden som har beslutats av Länsstyrelsen har tillsynen delegerats till respektive kommun. Den kommunala nämnden har tillsynsansvaret för vattenskyddsområden som beslutats av kommunen.

Ansök om dispens för åtgärd

 1. Fyll i formuläret nedan och skicka in.
 2. Skicka in bilagorna till orebro@lansstyrelsen.se. Ange i rubrikraden på mejlet vilken ansökan bilagorna avser.
 3. Betala ansökningsavgiften.

1. Sökande
2. Ombud för sökande
Fälten nedan fylls i om det är aktuellt.
3. Fastighet
Ange vilken fastighet verksamheten eller åtgärden kommer att genomföras på.


4. Fastighetsägare
Fylls i om fastighetsägaren är annan än sökande.
5. Vattenskyddsområdet

Dispensansökan avser * (obligatorisk)
Dispensansökan avser
Föreskrifterna för länets vattenskyddsområden finns på den här sidan. Om du är osäker, kontakta din kommun för vägledning och bedömning om dispens krävs.
6. Koordinater för verksamheten/åtgärden
Om du inte har möjlighet att ta fram koordinater, så behöver du inte fylla i den här uppgiften. Bifoga i så fall en karta där platsen är markerad. Ange koordinater i SWEREF 99 TM.


7. Verksamheten/åtgärden8. Platsbeskrivning

Hydrologi och geohydrologi


9. Motivera varför arbetet ska utföras10. Bilagor
Just nu går det inte att skicka in bilagor via formuläret. Bilagorna skickas istället till orebro@lansstyrelsen.se. Ange i rubrikraden på mejlet vilken ansökan bilagorna avser.
Följande bilagor skickas in separat via e-post
Följande bilagor skickas in separat via e-post
Är ansökningsavgiften betald? * (obligatorisk)
Är ansökningsavgiften betald?


En ansökningsavgift på 4 600 kr ska betalas in för att ansökan ska kunna behandlas. Avgiften ska betalas till Länsstyrelsen i Örebro län, bankgiro 5051-7697. Ange projekt 7252160, vem som ansöker och fastighetsbeteckning.

Bifoga bilagor

Skicka med följande bilagor när du gör din ansökan:

 • Översiktskarta med angiven skala med norrpil
 • Detaljerad karta med norrpil
 • Ritning av åtgärden (ange skala på ritningen)
 • Fotografier över området
 • Pål/spontplan, resultat från provborrningar (om det är relevant för ansökan)
 • Varuinformationsblad för kemikalier (om det är relevant för ansökan)

Betala ansökningsavgift

För att en dispensansökan ska kunna prövas av Länsstyrelsen behöver ansökningsavgiften vara betald. Avgiften är 4 600 kronor. 

Betala avgiften till bankgiro 5051-7697. Ange:

 • projekt 7252160
 • vem som ansöker
 • fastighetsbeteckning.

Ansök om tillstånd för åtgärd

Om du behöver ansöka om tillstånd för åtgärd i ett vattenskyddsområde inom Örebro län kontaktar du din kommun. Tillstånd hanteras av den kommunala miljönämnden.

Anmäl åtgärd

Om du behöver anmäla en åtgärd i ett vattenskyddsområde kontaktar du din kommun. Anmälan hanteras av den kommunala miljönämnden.

Tillsyn av vattenskyddsområden

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för de vattenskyddsområden som har beslutats av Länsstyrelsen, om tillsynen inte är överlåten till kommunen. Kommunen har tillsynsansvar för vattenskyddsområden som beslutats av kommunen.

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss