Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Markavvattning

Ska du ta bort vatten från din mark genom dränering eller dikning eller skydda mot vatten genom invallning? Det kan räknas som markavvattning. För att få utföra markavvattning behöver du alltid söka tillstånd, och i vissa fall behöver du även söka dispens.

Vad är markavvattning?

Markavvattning innebär att man genomför åtgärder som permanent ändrar markens vattenförhållanden. Åtgärden genomförs för att marken ska bli lämplig att använda för ett visst ändamål. Markavvattning är åtgärder som

 • tar bort oönskat vatten genom dränering eller dikning
 • skyddar mot vatten, till exempel invallning.

Det är alltid syftet med åtgärden som avgör om den räknas som markavvattning eller inte. Om syftet är att permanent ändra markens lämplighet för ett ändamål, som till exempel för odling, bebyggelse eller torvtäkt, räknas det som markavvattning.

Om syftet med åtgärden är att tillfälligt ändra markens egenskaper räknas det inte som markavvattning. Det räknas alltså inte som markavvattning att anlägga en slamgrop i ett dike eller skyddsdika i skogsmark i samband med avverkning. Vid skyddsdikning rör det sig om grunda tillfälliga diken som inte ska underhållas. Om du ska skyddsdika ska du göra en anmälan till Skogsstyrelsen.

Karta över markavvattningsföretag

Om du vill hitta befintliga markavvattningsföretag inom ett geografiskt område kan du använda Länsstyrelsen i Örebro läns informationskarta. I kartan ser du utbredningen av markavvattningsföretagen men i kartan finns inte handlingar att ta del av. Kontakta oss via orebro@lansstyrelsen.se om du vill få tillgång till handlingar såsom kartor, ritningar eller annat material som visar invallningar och sjösänkningar som utförts för att få bättre jordbruksmark.

Tillstånd och dispens för markavvattning

Du behöver alltid ansöka om tillstånd för att få utföra markavvattning. Ibland behöver du också ansöka om dispens från markavvattningsförbudet. Ansökan om tillstånd och dispens för markavvattning prövas av Länsstyrelsen. I vissa fall ska Länsstyrelsen överlämna tillståndsprövningen till mark- och miljödomstolen.

Dispens behövs där det är markavvattningsförbud

På vissa platser i Sverige är det markavvattningsförbud. Bland annat i stora delar av södra och mellersta Sverige. För att få utföra markavvattning på dessa platser räcker det inte att ansöka om tillstånd. Här behöver du också ansöka om dispens från markavvattningsförbudet. Du behöver med andra ord göra två ansökningar.

Områden där du behöver dispens från markavvattningsförbudet

Markavvattning är förbjudet i områden där det är särskilt viktigt att bevara våtmarker och skydda det unika djur- och växtliv som finns där. Syftet med förbudet är att kraftigt begränsa eller sätta stopp för markavvattningen eftersom många våtmarker har försvunnit till följd av utdikning och uppodling.

Det finns kommuner i Örebro län där det är markavvattningsförbud. Det innebär att du i dessa kommuner också behöver ansöka om dispens från markavvattningsförbudet. I följande kommuner är det markavvattningsförbud:

 • Askersund
 • Hallsberg
 • Kumla
 • Laxå
 • Örebro

Du kan behöva tillstånd och dispens för åtgärder i befintliga diken

I vissa fall kan åtgärder i befintliga diken räknas som markavvattning. Du kan alltså behöva ansöka om tillstånd för markavvattning och eventuellt ansöka om dispens från markavvattningsförbudet för åtgärder i befintliga diken. Till exempel kan det räknas som markavvattning om du vill:

 • bredda eller fördjupa ett befintligt dike för att leda bort mer vatten
 • börja underhålla ett dike som inte har underhållits på länge.

Ett dike som inte har underhållits på länge kan ha förlorat sin ursprungliga funktion vilket gör att ett nytt naturtillstånd har uppstått. När ett nytt naturtillstånd har uppstått behövs oftast ett nytt tillstånd för markavvattning. Om du är osäker på om en åtgärd i ett befintligt dike räknas som markavvattning, rådgör med oss på Länsstyrelsen.

Ansök om tillstånd för markavvattning

För att ansöka om tillstånd så behövs först ett samråd. Därefter kan du göra en ansökan. Här beskrivs processen för ansökan, steg för steg.

 1. Samråd med berörda parter
  Innan du skickar in din ansökan om tillstånd ska du i ett tidigt skede vända dig till oss och enskilt berörda för samråd. Lämna uppgifter om verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning samt förutsedd miljöpåverkan.

  I samrådet deltar du tillsammans med oss och eventuellt andra myndigheter som berörs, exempelvis Skogsstyrelsen eller kommunen.
  Använd e-tjänsten för att lämna in samrådsunderlag inför samrådet:

  Samråd inför tillståndsansökan om miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet (e-tjänst) Länk till annan webbplats.
 2. Beslut efter samråd
  Länsstyrelsen fattar beslut om den planerade markavvattningen kan antas medföra:
  - betydande miljöpåverkan
  - ej betydande miljöpåverkan
  - miljöpåverkan utan betydelse

  Beslutet avgör hur omfattande din ansökan om tillstånd för markavvattning behöver vara. Om vi beslutar om ej betydande miljöpåverkan eller miljöpåverkan utan betydelse avslutas samrådsprocessen. Om vi beslutar om betydande miljöpåverkan ska samrådet utökas med övriga berörda statliga myndigheter.
 3. Skicka ansökan om tillstånd
  När samrådsprocessen är över skickar du in en ansökan om tillstånd för markavvattning tillsammans med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och en samrådsredogörelse.

  En MKB behövs inte om vi har bedömt att den planerade markavvattningen antas medföra en miljöpåverkan som är utan betydelse.

  I samband med att du skickar in din ansökan ska du betala en ansökningsavgift. Mer information om belopp och hur du betalar hittar du under "Kostnad för ansökan".
 4. Eventuell remiss och sedan beslut
  Ansökan skickas eventuellt på remiss till kommunen, Skogsstyrelsen eller annan berörd myndighet. Sedan tas beslut om MKB:n uppfyller kraven (6 kap. 9 § miljöbalken) och om du får ditt tillstånd beviljat eller avslaget.

  Om din ansökan beviljas kan tillståndet tidsbegränsas eller vara förenat med villkor. När en MKB ingått i ansökan ska beslutet kungöras i ortstidningar.

I allmänhet prövas tillstånd till markavvattning av oss. I vissa fall ska prövningen lämnas över till miljödomstolen.

Överlämning till miljödomstol vid särskilda krav

Detta gäller om det framförs krav på:

 • att även någon annan än den som ansöker ska delta i markavvattningen
 • särskild tvångsrätt enligt 28 kapitlet 10 § miljöbalken
 • ersättning enligt 31 kapitlet 16 § miljöbalken eller inlösen enligt 31 kapitlet 17 § miljöbalken

Överlämning till miljödomstol vid fler inblandade markägare

Även i andra fall får vi överlämna ärenden till miljödomstolen. När mer än en fastighet ska delta i markavvattningen utgör markägarna en samfällighet som har ansvar för utförande och underhåll av anläggningarna. Vi har inte möjlighet att bilda samfälligheter och besluta om andelstal. Därför bör all prövning med flera inblandade markägare skötas av domstolen, även om alla som ska delta lämnar in en gemensam ansökan.

I samband med att ansökan om tillstånd skickas in ska en prövningsavgift betalas. Avgiften varierar beroende på den sammanlagda dikeslängden.

Totalt dikeslängd

Avgift

0 - 99 meter

1 660 kronor

100 - 1000 meter

2 900 kronor

1000 - 10 000 meter

7 100 kronor

> 10 000 meter

10 700 kronor

Betala så här

Betala avgiften till bankgiro 5051-7697, märk betalningen med

 • 6283-7253120-5312
 • fastighet eller åtgärd.

Ansök om dispens från markavvattningsförbudet

Kontakta oss om du vill ansöka om dispens från markavvattningsförbudet.  I ansökan om dispens ska det framgå:

 • vilken mark som ska avvattnas
 • Vilka diken eller andra anläggningar som ska utföras
 • vilka särskilda skäl som finns för att dispens ska kunna medges
 • hur natur- och kulturvärden kan komma att påverkas.

Registrera styrelse eller syssloman för ditt markavvattningsföretag

Det är viktigt att ditt markavvattningsföretag registrerar sin styrelse eller syssloman hos Länsstyrelsen. Om inte syssloman eller styrelse är registrerad saknas mandat att företräda företaget.

Ska syssloman eller styrelse registreras?

Den lagstiftning som gällde när företaget bildades styr om det är styrelse eller syssloman som ska registreras:

 • Samfälligheter för markavvattningsföretag som är bildade enligt den äldre vattenlagen från 1918 ska anmäla sin styrelse till Länsstyrelsen.
 • Samfälligheter som är bildade enligt 1879-års dikningslag ska anmäla sin syssloman till Länsstyrelsen.


Vill du registrera en styrelse eller syssloman? * (obligatorisk)
Vill du registrera en styrelse eller syssloman?Separera namn med kommatecken

Separera namn med kommatecken
Ansvarig/uppgiftslämnare * (obligatorisk)
Ansvarig/uppgiftslämnare

Till exempel pålning, vegetationsunderhåll eller bäverdämningar.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss