Dispens från strandskydd

Vill du bygga, ändra eller åtgärda något inom ett strandskyddat område? Då behöver du ansöka om dispens hos Länsstyrelsen eller din kommun.

I de flesta fall är det din kommun som beslutar om dispens. Kontakta din kommun för att kontrollera om det du vill göra kräver dispens.

När ska du ansöka om dispens hos Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen beslutar om dispens för åtgärder som rör byggande av allmänna vägar, järnvägar och försvarsanläggningar. Länsstyrelsen beslutar också om dispens för åtgärder inom statligt skyddade områden.

Exempel på statligt skyddade områden:

 • nationalparker
 • naturreservat
 • naturvårdsområden
 • kulturreservat
 • Natura 2000-områden
 • biotopskyddsområden
 • landskapsbildsskyddsområden.

Ansök om dispens från strandskydd

Att ansöka om strandskyddsdispens hos Länsstyrelsen kostar 4 600 kronor.

Ansökningsavgiften betalar du till bankgiro 5051-7697. Märk inbetalningen med strandskyddsdispens. Vi påbörjar handläggningen först när ansökningsavgiften är betald.

Om Länsstyrelsens handläggning av strandskyddsdispens även omfattar beslut i andra avgiftsbelagda ärenden enligt miljöbalken, ska avgift betalas med det högsta belopp som anges för något av ärendeslagen med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för de övriga ärendeslagen.

Om din ansökan samprövas med en anmälan om vattenverksamhet behöver du inte betala någon avgift för dispensprövningen.

Ansök om dispens från strandskyddet för allmänna vägar, järnvägar och försvarsanläggningar eller i samband med en anmälan om vattenverksamhet

Innan du ansöker, kontrollera att det verkligen är till Länsstyrelsen du ska skicka din ansökan om dispens. I de allra flesta fall gör du ansökan om dispens hos kommunen.


I de flesta fall är det din kommun som beslutar om strandskyddsdispens. Om dispensen gäller försvarsanläggning, allmän väg, järnväg eller åtgärder i vissa skyddade områden ska du ansöka via Länsstyrelsen.
Ska den här ansökan samprövas med en anmälan om vattenverksamhet? * (obligatorisk)
Ska den här ansökan samprövas med en anmälan om vattenverksamhet?

Sökande * (obligatorisk)
Sökande
Fastighetsägare * (obligatorisk)
Fastighetsägare
Fastighetsägare (fylls i om det är fler än en ägare)
Fastighetsägare (fylls i om det är fler än en ägare)
Typ av åtgärd * (obligatorisk)
Typ av åtgärd
Om åtgärden är byggnad, vilken typ?
Om åtgärden är byggnad, vilken typ?
Om åtgärden är brygga, vilken typ?
Om åtgärden är brygga, vilken typ?

Ange vilket/vilka särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c och d §§ miljöbalken som finns för att du ska beviljas dispens från strandskyddsföreskrifterna. Mer information hittar du under rubriken "Särskilda skäl för dispens". Endast något av de särskilda skälen får beaktas vid prövning av strandskyddsdispens. * (obligatorisk)
Ange vilket/vilka särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c och d §§ miljöbalken som finns för att du ska beviljas dispens från strandskyddsföreskrifterna. Mer information hittar du under rubriken "Särskilda skäl för dispens". Endast något av de särskilda skälen får beaktas vid prövning av strandskyddsdispens.
Bifoga bilagor
Observera att de bifogade filernas storlek max får vara 10 mb.
Alla fält som är markerade med "*" är obligatoriska att fylla i.

De bifogade filernas storlek får max vara 10 mb. Om bilagorna är större än 10 mb kan du skicka in dem separat via e-post till orebro@lansstyrelsen.se.

Så behandlar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

För att vi ska kunna ge dispens krävs

 • att det finns ett särskilt skäl
 • att dispensen inte strider mot strandskyddets syften.

Det finns särskilda skäl om området som dispensen avser

 • redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften
 • genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen
 • behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området
 • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Om platsen ligger inom ett utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallat LIS-område, kan du dessutom få dispens om det du vill göra:

 • bidrar till utvecklingen av landsbygden
 • är att bygga ett enstaka en- eller tvåbostadshus i anslutning till befintliga bostadshus.

Undantag

Du som bedriver jordbruk, skogsbruk, rennäring och yrkesfiske behöver inte söka dispens om samtliga fyra punkter är uppfyllda:

 • byggnaden eller åtgärden behövs för näringen
 • byggnaden eller åtgärden behöver ligga inom strandskyddsområdet
 • byggnaden är inte utformad för boende
 • näringen ska medföra ett betydande tillskott i din försörjning – hobbyverksamhet ger inget undantag från förbudet.

För att göra vissa kompletterande åtgärder till en huvudbyggnad behöver du inte dispens från strandskyddet.

Undantaget gäller bara om åtgärden sker inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte närmare än 25 meter från strandlinjen. Om du redan har en fastlagd tomtplatsavgränsning får du inte gå utanför denna.

Ritad skiss som visar antal meter från en huvudbyggnad och komplementbyggnad för att ytterligare förklara undantaget.

Illustration från Naturvårdsverket

Om åtgärden är inom ett vattenområde

Ska du göra åtgärder i vatten? Då kan det i vissa fall krävas att du också anmäler eller söker tillstånd för vattenverksamhet. Det gäller till exempel för muddring, bryggor, fyllning och grävning.

Vattenverksamhet

Du kan även behöva andra tillstånd

Strandskyddsområdet kan även omfattas av andra skydd, exempelvis naturreservat, Natura 2000-område eller vattenskyddsområde. För att få vidta åtgärder i skyddade områden krävs ofta olika dispenser eller tillstånd.

Strandskyddet fortsätter gälla

Även om du får ett beslut om dispens gäller strandskyddet för platsen fortfarande. Dispensen betyder bara att du får tillstånd att genomföra just det bygge eller den åtgärd du har fått dispens för.

Beslut om dispens

Länsstyrelsen lämnar inga förhandsbesked i enskilda ärenden. När ärendet är tillräckligt utrett beslutar Länsstyrelsen om åtgärderna du ansökt för beviljas inom strandskyddsområdet. I vissa fall görs en så kallad tomtplatsavgränsning. Det innebär att allemansrätten bara gäller utanför tomtplatsen (hemfridszonen).

Tidsbegränsning av beslutet om dispens

En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft.

Påbörja arbetet först när dispensen är beviljad

Du får inte börja arbetet innan du har fått beslut om dispens. Vänta därför med att riva befintliga byggnader eller påbörja förberedelsearbeten.

Länsstyrelsen granskar kommunala dispenser

När kommunen har beslutat att ge dig dispens från strandskydd skickar de beslutet till både dig och till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska granska alla strandskyddsdispenser för att kontrollera att kommunen har gjort rätt. Granskningen får maximalt ta tre veckor från att beslutet kom in till Länsstyrelsen.

Om Länsstyrelsen beslutar att överpröva, gäller inte kommunens beslut. Du har själv ansvar för att kontrollera om beslutet är överprövat av Länsstyrelsen eller överklagat av någon annan. Du ska inte påbörja några åtgärder förrän du har försäkrat dig om att kommunens beslut har vunnit laga kraft.

Kontakt

Rättsenheten på Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon till växeln 010-224 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss