Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Miljömål

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att vi ska uppnå de svenska miljömålen.

Miljömålsarbete i Sverige

Riksdagen har beslutat om en samlad miljöpolitik för ett hållbart Sverige. Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Detta övergripande mål kallas generationsmålet. Utöver generationsmålet finns 16 nationella miljökvalitetsmål med preciseringar samt etappmål.

En samlad information om miljömålsarbetet i Sverige finns på webbplatsen Sveriges miljömål.

Webbplatsen Sveriges miljömål Länk till annan webbplats.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsens roll är att samordna det regionala arbetet med miljömålen. Vi arbetar tillsammans med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre. Vi följer också upp hur miljöarbetet går.

Länsstyrelsen ska:

 • samordna det regionala mål- och uppföljningsarbetet
 • utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram med bred förankring i länet för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen
 • stödja kommunerna med underlag i deras arbete med generationsmålet och miljökvalitetsmålen
 • verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen får genomslag i den lokala och regionala samhällsplaneringen samt bidra till att de beaktas i det regionala tillväxtarbetet.

Om miljömålsarbete, webbplatsen Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet Länk till annan webbplats.

Miljömål för Örebro län

Alla som bor eller har verksamhet i länet ska arbeta mot samma regionala miljömål för att på så sätt verka för att de nationella miljömålen uppfylls. Med utökat samarbete och gemensamma insatser i länet ökar möjligheterna att miljömålen uppnås. Alla aktörer behöver ta ansvar och utifrån sina förutsättningar vidta åtgärder för att vi ska kunna uppnå ett hållbart samhälle.

 1. Begränsad klimatpåverkan
  Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet uppnås.
 2. Frisk luft
  Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.
 3. Bara naturlig försurning
  De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska inte heller öka korrosionshastigheten i markförlagda tekniska material, vattenledningssystem, arkeologiska föremål och hällristningar.
 4. Giftfri miljö
  Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats (naturfrämmande ämnen) i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna. Bakgrundnivåer är de halter av olika naturliga ämnen eller föreningar som förekommer ursprungligt i naturen.
 5. Skyddande ozonskikt
  Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning.
 6. Säker strålmiljö
  Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strålning i den yttre miljön, det vill säga den miljö vi vistas i utomhus.
 7. Ingen övergödning
  Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.
 8. Levande sjöar och vattendrag
  Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Det är viktigt att bevara:
  - naturlig produktionsförmåga
  - biologisk mångfald
  - kulturmiljövärden
  - landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion.

  Samtidigt är det viktigt att förutsättningar för friluftsliv värna landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion.
 9. Grundvatten av god kvalitet
  Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.
 10. Myllrande våtmarker
  Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker ska bevaras för framtiden.
 11. Levande skogar
  Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. Skogsstyrelsen ansvarar för att samordna detta miljömål.
 12. Ett rikt odlingslandskap
  Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.
 13. God bebyggd miljö
  Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.
 14. Ett rikt växt- och djurliv
  Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.

Rapport med beskrivningar av de regionala miljömålen

En utförlig beskrivning av de 14 miljömålen finns i rapporten Miljömål för Örebro län 2015–2020 där varje miljömål förtydligas. Tillsammans med rapporten Åtgärdsprogram för Örebro läns miljömål 2016–2020 visar den inriktningen för det miljöstrategiska arbetet hos myndigheter, kommuner och andra aktörer i länet fram till och med 2020.

Miljömål för Örebro län 2015–2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Åtgärdsprogram för Örebro läns miljömål 2016–2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen i Örebro län ansvarar för att driva arbetet för 13 av miljömålen. Skogsstyrelsen ansvarar för målet "Levande skogar".

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss