Skyfallsliknande regn i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Rensning av diken

Öppna diken och täckdiken på din mark räknas som vattenanläggningar. Du som är markägare kan vara skyldig att underhålla dem. Innan du gör något underhåll av dina diken kan du behöva göra en anmälan, eller ansöka om tillstånd eller dispens hos Länsstyrelsen.

När är jag skyldig att underhålla mina diken?

Om det kan uppkomma skada på allmänna eller enskilda intressen är du skyldig att underhålla dina öppna diken och täckdiken. Underhållsansvaret gäller för alla diken, oavsett om det finns ett tillstånd för diket, till exempel ett dikningsföretag, eller inte.

Diken är vanligtvis grävda vattenanläggningar medan bäckar och åar är naturliga vattendrag. Du har ingen skyldighet eller rättighet att underhålla ett naturligt vattendrag om det inte utgör ett dikningsföretag eller omfattas av andra tillstånd. Om du ändå vill rensa eller gräva i naturliga vattendrag kan du behöva göra en anmälan eller ansöka om tillstånd. Kontakta därför Länsstyrelsen i god tid innan du gör några åtgärder.

Vad innebär det att underhålla diken?

Det vi i dagligt tal kallar att rensa ett dike är att underhålla det. Underhåll innebär att ta bort till exempel slam, nedrasat material och växtlighet. Enligt lagen är det skillnad på

  • att rensa
  • att gräva
  • att bredda och fördjupa (markavvattning).

När du utför underhåll av ett dike kan alltså olika regler gälla beroende på dikets förutsättningar, vad du vill göra och hur du vill göra det.

Vad är rensning av diken?

När du rensar ett dike är syftet att upprätthålla dikets ursprungliga djup och läge. Det innebär att du inte får rensa djupare eller bredare än vad som bestämts i ett tillstånd (förrättning) eller vad som kan visas vara senast lagliga djup. Du som verksamhetsutövare är skyldig att kunna visa vad som är senast lagliga djup innan du börjar med rensningen.

Påverkas fisket?

Om fisket kan skadas eller påverkas negativt när du rensar diket behöver du först göra en anmälan till Länsstyrelsen. Fisket kan till exempel bli påverkat om rensningen görs vid fel tidpunkt på året eller om vattnet blir grumligt. Detta gäller både allmänt och enskilt fiske och både yrkes- och fritidsfiske.

Funderar du på att rensa ett dike? Då finns det en del saker som du behöver känna till. Du har både rättighet och skyldighet att underhålla dina diken. En dikesrensning kan dock orsaka skada på djur- och växtliv. Därför behöver du ta hänsyn för att minimera skada i enlighet med hänsynsreglerna i miljöbalkens andra kapitel.

Informationsblad om dikesrensning i jordbrukslandskapet (pdf) Pdf, 441.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmäl rensning av sjö eller vattendrag

Skicka in din anmälan i god tid. Förväntad handläggningstid är cirka 8 veckor.

1. Dina kontaktuppgifter
Ange dina kontaktuppgifter * (obligatorisk)
Ange dina kontaktuppgifter2. Uppgifter om rensning och platsen för rensning
Vilket typ av vattenområde avser du att rensa? * (obligatorisk)
Vilket typ av vattenområde avser du att rensa?
Är vattendraget vattenförande året runt?
Är vattendraget vattenförande året runt?

Ange vad slänterna domineras av
Ange vad slänterna domineras av


Finns det kända föroreningskällor uppströms eller längs med rensningssträckan?
Finns det kända föroreningskällor uppströms eller längs med rensningssträckan?3. Uppgifter om rensningssträckan
Hur vill du lämna uppgifter om rensningssträckan * (obligatorisk)
Hur vill du lämna uppgifter om rensningssträckan


Rensningssträckans start
Ange starten i nordliga och östliga koordinater i formatet Sweref 99 TM.


Rensningssträckans slut
Ange slutet i nordliga och östliga koordinater i formatet Sweref 99 TM.
4. Uppgifter om utförandet
Observera att du endast får rensa för att upprätthålla dikets ursprungliga djup och läge. Det innebär att du inte får rensa djupare eller bredare än vad som bestämts i ett tillstånd (förrättning) eller vad som kan visas vara senast lagliga djup.Rensningsmetod * (obligatorisk)
RensningsmetodVad ska rensas bort
Vad ska rensas bort


5. Uppgifter om markavvattningsföretag
Omfattas vattendraget av ett markavvattningsföretag * (obligatorisk)
Omfattas vattendraget av ett markavvattningsföretagÄr markavvattningsföretaget aktivt?
Är markavvattningsföretaget aktivt?Är kontaktuppgifterna till styrelsen samma som för dig som ansöker?
Är kontaktuppgifterna till styrelsen samma som för dig som ansöker?


Om nej, ange kontaktuppgifter till styrelsen för markavvattningsföretaget
Om nej, ange kontaktuppgifter till styrelsen för markavvattningsföretaget
Finns kända fixpunkter som kommer att användas för att säkerställa bottennivå enligt tillstånd/förrättning? * (obligatorisk)
Finns kända fixpunkter som kommer att användas för att säkerställa bottennivå enligt tillstånd/förrättning?6. Fiske
Finns det fisk, kräftor eller musslor i vattendraget? * (obligatorisk)
Finns det fisk, kräftor eller musslor i vattendraget?
Finns det arter i vattendraget som skyddas av artskyddsförordningen? * (obligatorisk)
Finns det arter i vattendraget som skyddas av artskyddsförordningen?Det kan krävas dispens från artskyddsförordningen (2007:845) beroende på vilken art som finns i vattendraget.
Har du tagit kontakt med berörd fiskevårdsförening?
Har du tagit kontakt med berörd fiskevårdsförening?


Om ja, ange kontaktuppgifter till fiskevårdsföreningen
Om ja, ange kontaktuppgifter till fiskevårdsföreningen
7. Övriga allmänna intressen som berörs
Ange vilka eventuella allmänna intressen som berörs
Ange vilka eventuella allmänna intressen som berörs

Vad är grävning i diken och andra vattendrag?

Om diket inte utgör ett dikningsföretag eller om det inte finns något annat tillstånd som fastställer djup och läge i diket eller vattendraget, kan det vara svårt att avgöra vilken nivå du har rätt att underhålla diket till. Det kan i sådana situationer istället vara fråga om grävning i vattenområde och inte en rensning.

Innan du gör grävningen måste du göra en anmälan till Länsstyrelsen.

Vad gäller för breddning och/eller fördjupning av diken?

Om du vill gräva djupare eller bredare i diket än ursprunglig dimension kan åtgärden innebära ny markavvattning och räknas inte som rensning av diken.

Hänsyn, tillstånd eller dispens

När ett dike ska underhållas behöver du ta hänsyn till allmänna och enskilda intressen för att begränsa eventuell skada. Innan rensningen bör du därför till exempel kontrollera:

  • Finns det en fiskevårdsförening som kan påverkas, även nedströms det aktuella diket? Kontakta dem i sådana fall.
  • Är diket biotopskyddat område? Beroende på tidpunkt och vilken teknik du använder kan du behöva ansöka om biotopskyddsdispens.
  • Finns det fridlysta eller hotade djur eller växter i diket? Då kan du behöva visa särskild hänsyn och ansöka om artskyddsdispens.
  • Omfattas platsen av Natura 2000-bestämmelser, naturreservat eller annat naturskydd? I så fall kan du behöva ansöka om andra dispenser eller tillstånd för respektive skyddsform.

Invasiva främmande arter

Innan du rensar ett dike är det viktigt att kontrollera om det finns invasiva främmande arter på platsen. Fastighetsägare är skyldiga att bekämpa de arter som är listade i EU-förordningen 1143/2014 för invasiva arter. Det är även förbjudet att sprida arterna som är upptagna i förordningen. Åtgärder för att bekämpa dessa arter behöver då vidtas innan arbetet kan utföras.

Invasiva arter

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss