Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Anlägga våtmark

Vill du anlägga en våtmark? Våtmarker har ett stort värde, både för natur och människor. Bland annat håller de kvar vatten i landskapet och fungerar som naturliga reningsverk. Det finns olika typer av bidrag som kan vara aktuella att söka för att anlägga våtmark. Du kan behöva ansöka om tillstånd eller anmäla åtgärden.

Våtmarker kan anläggas med olika syften, till exempel för att

 • förbygga torkan och översvämningar
 • gynna grundvatten (dricksvattenförsörjning)
 • använda för bevattning
 • minska näringsläckage
 • minska växthusgaser
 • gynna den biologiska mångfalden.

Tydligt syfte ger välfungerande våtmarker

Innan du anlägger en våtmark behöver du veta i vilket syfte den är tänkt att användas. Ett tydligt syfte med våtmarken ger bättre förutsättningar för att den ska fungera väl.

Om du till exempel vill anlägga en våtmark för groddjur behöver du se till att den inte innehåller fisk eller kräftdjur. Om våtmarkens syfte är att minska läckage från växtnäring kan den inte samtidigt användas för till exempel fiskodling. Rådgör gärna med Länsstyrelsen om hur du ska använda våtmarken.

Kontakta oss om du vill anlägga våtmark

Det finns mycket att tänka på för dig som vill anlägga en våtmark. I vissa fall kan du behöva söka tillstånd eller göra en anmälan om vattenverksamhet. Det finns också olika bidrag som kan vara aktuella för dig att söka. Vi hjälper dig gärna genom processen. Fyll i vårt formulär så kontaktar vi dig.

1. Dina kontaktuppgifter


Till exempel enskild person, markägare, ideell förening eller kommun


1. Om platsen där du planerar en våtmark

Ange fastighetsbeteckning, och även koordinater om det finns.
Kommun * (obligatorisk)
Kommun

Bifoga en kartbild där önskat område är inringat. Har du ingen kartbild kan du skapa en med länsstyrelsens karttjänst.

Till exempel betes-, jordbruks-, myr- eller skogsmark.
2. Din idé och tänkta syfte med våtmarken

Till exempel näringsrening, biologisk mångfald, bevattning, flödesutjämning, rekreation, kolinlagring.

Till exempel vattenförsörjning till våtmarken, våtmarksareal, medeldjup och maxdjup, släntlutning, anläggningssätt (såsom dämning, schaktning), schaktmassor (mängd och hantering), om våtmarken ska vara temporär eller kvarhållande, skötsel.
3. Eventuell påverkan

Ange i så fall gärna hur. Till exempel påverkan på grannar, allmänna intressen som vägar, stenmurar eller odlingsrösen, fornlämningar, skyddade områden, om platsen omfattas av markavvattningsföretag.

Alla fält som är markerade med "*" är obligatoriska att fylla i.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Karta som du kan utgå från när du skapar din kartbild som ska bifogas i intresseformuläret:

Informationskarta Örebro län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad händer efter att du skickat in intresseanmälan?

Efter att intresseanmälan är inskickad hanteras den av våtmarkssamordnaren. Vi ser över dina möjligheter till stöd och kan ge förslag på förändringar. Våtmarkssamordnaren återkopplar till dig när din intresseanmälan har hanterats och ger vidare information om våtmarksprocessen med anmälan om vattenverksamhet och ansökan om stöd.

Bidrag att söka för att anlägga våtmarker

Det finns olika bidrag att söka för att anlägga våtmark. Det finns till exempel bidrag för att gynna den biologiska mångfalden eller höja vattenkvalitén.

Du kan få bidrag för att restaurera och anlägga våtmarker, till exempel igenläggning av diken, skapande av svämmiljöer, sumpskog eller återmeandning. Återmeandning innebär att ett vattendrag återställs till ursprunglig form, variation och läge.

Lokala naturvårdssatsningen LONA Länk till annan webbplats.

Du kan få bidrag för att förbättra vattenmiljön, till exempel genom att minska övergödning och utsläpp av näringsämnen till vattenmiljön.

Lokala vattenvårdsprojekt LOVA Länk till annan webbplats.

För att återskapa en del av de miljönyttor som gått förlorade finns det möjligheter till ersättning för anläggande och skötsel av våtmarker  i jordbrukslandskapet.

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 2023-2027

Anmäla eller ansöka om tillstånd

Det är storleken på våtmarken som avgör om du behöver ansöka om tillstånd för våtmarken eller om det räcker med en anmälan. Det kan också vara så att du varken behöver göra en anmälan eller ansöka om tillstånd om det är uppenbart att enskilda eller allmänna intressen inte skadas av att våtmarken anläggs. Om du är osäker på vad som gäller i ditt fall, kontakta oss.

 • Om ytan är större än fem hektar behöver du söka tillstånd. Du söker tillstånd hos mark- och miljödomstolen. Innan du söker tillstånd ska du hålla samråd med Länsstyrelsen och andra berörda.
 • Om ytan är mindre än fem hektar behöver du göra en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen. Du gör anmälan i vår e-tjänst.

Ansöka om tillstånd (större än fem hektar)

Om våtmarken planeras bli större än fem hektar och den kan komma att skada enskilda eller allmänna intressen behöver du söka tillstånd hos mark- och miljödomstolen. Innan en ansökan görs behöver du samråda med Länsstyrelsen och andra berörda. Läs mer om hur processen går till:

Tillstånd för vattenverksamhet

Anmäla (mindre än fem hektar)

Om våtmarken är under fem hektar och den kan komma att skada enskilda eller allmänna intressen behöver du göra en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen. Vattenverksamhet är en åtgärd som utförs inom vattenområden.

Avgiften för anmälan är 1 660 kr.

Innan du anmäler behöver du förbereda med karta, ritningar och foton som du kan bifoga din anmälan.

 • Det kan vara bra att informera dina grannar och andra som kan påverkas av våtmarken.
 • Förbered en karta där du ritat in våtmarken med måttangivelser. Använd gärna en kopia av fastighetskartan och rita in våtmarken i förhållande till sjöar, vattendrag och diken. Inlopp, utlopp, dammar, eventuella vallar och öar ska vara inritade på kartan.
 • Ta gärna foton på området som du kan bifoga anmälan.

Gör en anmälan om vattenverksamhet i vår e-tjänst

Använd e-tjänsten ”anmälan om vattenverksamhet” för att anmäla att du planerar att anlägga en våtmark.

Efter att du skickat in din anmälan

Länsstyrelsen bedömer hur den planerade våtmarken kan komma att påverka enskilda och allmänna intressen. Din anmälan kommer att skickas på remiss till kommunen och till andra som kan bli berörda av våtmarken, exempelvis grannar. Länsstyrelsen meddelar i ett beslut om du kan gå vidare med att anlägga våtmarken. Du får inte påbörja arbetena innan du fått ditt beslut från Länsstyrelsen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss