Restaurering av sjöar och vattendrag

Länsstyrelsen samarbetar med andra aktörer i arbetet med att restaurera sjöar och vattendrag, för att återställa vattenmiljöer som har påverkats negativt av mänskliga aktiviteter. Vi betalar bland annat ut bidrag till åtgärder och tar fram åtgärdsplaner.

Naturmiljön i en stor del av landets sjöar och vattendrag har påverkats negativt av mänskliga aktiviteter. Flottningsverksamheten, utbyggnad av dammar och vattenkraftverk, rensningar, utdikningar och sjösänkningar är exempel på storskaliga fysiska ingrepp i våra vattenmiljöer.

I mindre vattendrag är det vanligt att fellagda vägtrummor samt rester av gamla såg- och kvarndammar innebär vandringshinder. Påverkan innebär kraftigt försämrade förutsättningar för djur och växter som lever i och i anslutning till vattnet. Den fysiska påverkan bedöms idag vara den främsta orsaken till att vi inte når våra miljömål och miljökvalitetsnormer för landets sjöar och vattendrag. Påverkan har även försämrat fisket i många av landets vatten.

Samverkan för restaurering av sjöar och vattendrag

Länsstyrelsen arbetar med restaurering av sjöar och vattendrag tillsammans med mark- och fiskrättsägare, intresseorganisationer, kommuner, myndigheter och andra intressenter. Syftet är att med gemensamma krafter återställa vattenmiljöerna till ett mer naturligt tillstånd vilket skapar förutsättningar för det naturliga växt- och djurlivet att återhämta sig. Restaurering är även en viktig del av fiskevården.

Länsstyrelsen bedriver arbetet på många olika sätt, bland annat genom att betala ut bidrag till åtgärder, genomföra åtgärder, inventera och ta fram åtgärdsplaner, bedriva tillsyn och förelägga om återställning eller miljöanpassning.

Människans påverkan av vattendragen

Mänskliga aktiviteter i och kring sjöar och vattendrag påverkar våra vattenmiljöer på flera sätt:

 • Rensning och omgrävningar
  Många åar och bäckar har påverkats genom rensningar och omgrävningar, som lett till en mer likartad botten där få arter trivs.
 • Vandringshinder
  Dammar vid kvarnar, hyttor, hammare och kraftverk, samt vägtrummor är några exempel på strukturer som kan utgöra hinder för vattenlevande organismer som har behov av att vandra och sprida sig. Bland annat påverkar fiskar negativt som inte kan nå sina naturliga lek- och uppväxtområden. En av de fiskarter som drabbas är öringen.
 • Gallring och skogsbruk
  Gallring och intensivt skogsbruk vid vattendrag kan skapa syrebrist i vattendragen och skapa miljöer utan lövträd och brist på död ved i vatten. Detta påverkar insektslivet i bäcken och därmed resten av näringskedjan.
 • Försurning
  Försurning av sjöar och vattendrag innebär att vattenkvaliteten försämras, vilket har lett till att arter försvunnit. Kalkningsåtgärder säkerställer vattenkvalitén men nästan alltid behövs åtgärder vid vandringshinder för att arter ska kunna nå tillbaka till dessa miljöer.

Restaureringsåtgärder i Örebro län

Merparten av länets vattendrag är påverkade av rensning, vandringshinder och reglering. Målet med att restaurera vattendrag och sjöar är att få tillbaka fungerande ekosystem med en naturlig fauna och flora.

Behovet av restaureringsåtgärder är omfattande i länets vattendrag. Vi arbetar vidare utifrån de planer för restaurering av värdefulla sjöar och vattendrag som togs fram för åren 2006–2010.

Plan för restaurering av värdefulla sjöar och vattendrag i Örebro län Länk till annan webbplats.

Prioriteringsplan för restaurering av vattendrag i länet Länk till annan webbplats.

Ett arbete pågår att restaurera en del av länets mest värdefulla vattendrag till exempel har många åtgärder genomförts i Imälven, Hammarskogsån och bäckar kring Unden och Vättern.

De åtgärder som prioriteras högst är att återskapa vandringsmöjligheter för fisk i vattendrag och återskapa naturliga bottenförhållanden i rensade vattendrag.

När sker restaurering?

Restaurering kan ske genom omprövning av vattendomar, fysiska restaureringsåtgärder i skadade sjöar och vattendrag, och genom tillsyn från myndigheterna.

Restaurering bidrar till miljömålet ”Levande sjöar och vattendrag”
Restaureringsåtgärder är ett mycket viktigt instrument för att uppnå miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag (Information om arbetet med riksdagens miljömål i Örebro län). Länsstyrelsen prioriterar främst bidrag till åtgärder som syftar till att restaurera värdefulla vatten och bevara hotade arter.

Arternas förmåga att återhämta sig genom restaurering

Olika arter har olika förutsättningar att återkomma eller återhämta sig i sjöar och vattendrag. Exempelvis flodpärlmusslan kan inte själv återkolonisera ett vattenområde. Den är beroende av öring för att migrera uppströms i vattensystemet, under den livsperiod då den lever som parasit på små ungar av öring.

Öringen däremot har tack vare sitt utpräglade vandringsbeteende relativt god förmåga att återkolonisera vatten, under förutsättning att ett öringbestånd finns i närheten och att vandringshinder inte finns.

Finansiera restaurering

Om du önskar att genomföra restaureringsåtgärder eller fiskevårdsåtgärder kontakta Länsstyrelsen eller din kommun så får du vägledning om vilka bidrag som finns och om möjlighet finns att söka för projektet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss