Plötslig ishalka i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Lokala naturvårdssatsningen (LONA)

LONA-bidrag ska främja ett långsiktigt lokalt naturvårdsengagemang och ge kommunerna möjlighet att satsa lite extra på naturvård och friluftsliv.

Vad är LONA?

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) ger möjlighet för kommuner, och i förlängningen föreningar och privatpersoner, att få statligt bidrag för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. En särskild våtmarkssatsning i vattenhushållande syfte tillkom 2018 och en satsning på vilda pollinatörer infördes 2020. Det som skiljer områdena åt är att våtmarksprojekt inom LONA kan beviljas bidrag med upp till 90 procent, medan bidrag inom pollinering och ordinarie LONA kan ges med upp till 50 procent av bidragsberättigade kostnader. Sedan starten 2004 har LONA bidragit stort till naturvård och friluftsfrämjande åtgärder över hela landet.

Kommunerna ansöker om bidrag. Länsstyrelsen beslutar vilka projekt som ska beviljas. Pengarna kommer från Naturvårdsverket.

LONA 2022

Inför 2022 går det att söka LONA-bidrag för projekt inom naturvård och friluftsliv och de två satsningar LONA våtmark och LONA pollinering. Sista ansökningsdag för alla bidragen är 1 december 2021.

Lokala naturvårdssatsningen, (LONA), på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Våtmarksprojekt inom LONA, på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Pollineringsprojekt inom LONA, på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kategorier för åtgärder i LONA-projekt

Åtgärderna i ett LONA-projekt ska rymmas i en eller flera av följande kategorier:

  • Kunskapsuppbyggnad, till exempel inventeringar.
  • Framtagande av underlag, till exempel kommunala naturvårdsprogram eller underlag till bildade av kommunala natur- och kulturreservat.
  • Processen kring arbetet med områdesskydd, till exempel kostnader för värdering, förhandling, gränsmarkeringar och framtagande av skötselplan.
  • Vård och förvaltning, för skötsel av natur eller åtgärder för att främja friluftslivet, som till exempel spångar, stigar eller fågeltorn.
  • Restaurering av områden, naturtyper eller bestånd av arter.
  • Information, till exempel naturskoleverksamhet, guidningar, informationstavlor och broschyrer.
  • Restaurering och anläggande av våtmarker, till exempel igenläggning av diken, skapande av svämmiljöer, sumpskog eller tvåstegsdiken.
  • Förberedelsearbete inför restaurering eller anläggande av våtmarker.

Våtmarker, naturens eget reningsverk

En av kategorierna man kan söka bidrag för är våtmarker. Visste du att våtmarker är naturens egna reningssystem. Våtmarker håller kvar vatten i landskapet, binder koldioxid, gynnar den biologiska mångfalden och kan motverka vilda skogsbränder.

Om pågående och avslutade projekt

LONA-tjänsten är en webbaserad databas på Naturvårdsverkets webbplats, där du kan läsa om pågående och avslutade LONA-projekt. Läs beskrivningar och titta på bilder, ta reda på vad som görs nära dig eller bli inspirerad till att starta ett eget projekt.

Tips! Kryssa i rutan ”Gott exempel” i sökningen så ser du ett urval av olika projekt som utmärker sig lite extra.

LONA-tjänsten på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Ansök om LONA-bidrag

Kommuner, föreningar och privatpersoner kan initiera och driva projekt, men bara kommunen kan ansöka om LONA-bidrag. Kommunen är också alltid rättsligt och ekonomiskt ansvarig inför Länsstyrelsen för genomförande och redovisning av projekten.

Börja med att kontakta LONA-ansvarig på din kommun om du har en projektidé. I andra hand kontaktar du LONA-ansvarig på Länsstyrelsen.

Ansökningar ska skrivas in i LONA-tjänsten och färdigställas där av kommunen. När ansökan har fått status ”inskickad” i tjänsten ska den skrivas ut, undertecknas och skickas som digitalt inskannat dokument till Länsstyrelsen. Medfinansieringsintyg underskrivet av en firmatecknare, och övriga bilagor ska bifogas ansökan.

Ansök i LONA-tjänsten på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Medfinansieringsintyg (docx) Länk till annan webbplats.

Sista ansökningsdag

Den 1 december är vanligen sista ansökningsdatum för projekt som avses starta nästa år. Andra datum för ansökan kan dock förekomma. Information om sista ansökningsdag för en ansökningsomgång annonseras i första hand på Naturvårdsvårdsverkets webbplats.

Lokala naturvårdssatsningen, LONA på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Stöd vid ansökan

I Naturvårdsverkets vägledning finns mer information om LONA. I användarmanualen för LONA-tjänsten finns anvisningar för hur du fyller i ansökan.

Frågor och svar om LONA på Naturvårdsverkets webbplats (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Användarmanual för LONA-tjänsten på Naturvårdsverkets webbplats (pdf) Länk till annan webbplats.

Ansök om ändringar i projekten

Ansök om ändringar hos Länsstyrelsen om det sker förändringar i projektet som påverkar beslutade resultat, ändrad finansiering/medfinansiering eller projektets slutdatum.

Verksamhets- och slutrapportering

Verksamhets- och slutrapportering ska göras i LONA-tjänsten. Rapporterna ska även skickas in till Länsstyrelsen med e-post (eller vanlig post). Skriv ut, underteckna och mejla slutrapporten som digitalt inskannat dokument, eller skicka med vanlig post, till Länsstyrelsen. Sista datum för verksamhetsrapportering är den 1 mars varje år. Verksamhetsrapporten behöver inte undertecknas. Slutrapporten ska lämnas in senast tre månader efter projektets slutdatum. Läs mer i användarmanualen om hur rapportering går till.

LONA-tjänsten på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Användarmanual för LONA-tjänsten på Naturvårdsverkets webbplats (pdf) Länk till annan webbplats.

Skicka in verksamhetsrapportering

När du har fyllt i verksamhetsrapporten i LONA-tjänsten ska du skicka den till Länsstyrelsen i Örebro län.

Skicka in verksamhetsrapporten via e-post Länsstyrelsen i Örebro län eller skicka den per post till:

Länsstyrelsen i Örebro län
LONA verksamhetsrapport
701 86 Örebro

Skicka in slutrapportering

Avslutade projekt ska slutrapporteras senast tre månader efter avslutningsdatum. Vid slutrapporteringen går du in i LONA-tjänsten och fyller i samtliga fält under fliken Generell information. Spara och skriv ut redovisningen. Efter underskrift skickas den in till Länsstyrelsen. Skicka in slutrapporten via e-post till Rudy Hobbenschot eller till:

Länsstyrelsen i Örebro län
LONA slutrapportering
701 86 Örebro

Utbetalning av bidrag

Upp till 75 procent av erhållna bidrag kan betalas ut under projekttiden. De återstående 25 procent betalas ut när projektet är slutfört.

Kontakt