Rådgivning om våtmarker

Våtmark i ett odlingslandskap. Foto.

Foto: Edward Wirgén.

Våtmarker är värdefulla för växt- och djurliv och för att fånga växtnäring som då inte kommer ut i sjöar och vattendrag. Anläggning och restaurering av våtmarker på torvmark kan göra att avgången av växthusgaser minskar. Det finns flera ekosystemtjänster som våtmarker kan bidra med.

Boka ett rådgivningsbesök

Om du funderar på att anlägga eller restaurera en våtmark på din fastighet så kan du få rådgivning om hur det går till och vad du behöver tänka på samt om vilka bidrag som finns att söka.

Se kontakt nedan.

Bidrag och stöd till våtmarker

Den lokala naturvårdssatsningen, LONA

Du kan få LONA-bidrag för stöd till anläggning och restaurering av våtmarker. Projekt kan initieras och drivas av markägare, föreningar och andra lokala aktörer. Exempel på typer av våtmarksprojekt som kan få bidrag är anläggning smådammar, fågelvåtmarker i odlingslandskapet, borttagning av vegetation genom röjning och fräsning, igenläggning och dämning av diken på torvjordar. Bidrag kan även ges till förberedelsearbete. Bidraget lämnas med 90 % av kostnaderna. Ansökan ska skickas in till länsstyrelsen av din kommun, därför rekommenderas att du kontaktar LONA-ansvarig på din kommun om du har en projektidé. Sista ansökningsdatum för 2022 är den 2 september.

LONA-bidraget

Om LONA-våtmark på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Lokala vattenvårdsprojekt, LOVA

Bidrag kan sökas av kommuner och ideella föreningar eller en kombination av dessa. Inom LOVA är fokus på att förbättra vattenkvaliteten på sjöar och vattendrag. Exempel på våtmarker som kan få bidrag inom LOVA är fosfordammar. Projekt som handlar om internbelastning i sjöar och kustvatten kan få upp till 90 procent i bidrag. Övriga projekt kan få upp till 80 procent i bidrag.
Sista ansökningsdag infaller normalt under januari-februari varje år.

LOVA-bidraget

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 2023-2027

Du kan få stöd för vattenvårdsåtgärder i odlingslandskapet. Det kan till exempel vara att anlägga eller restaurera våtmarker. Du kan också få stöd för att anlägga tvåstegsdiken, kalkfilterbäddar eller någon annan investering som förbättrar vattenkvaliteten.

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 2023-2027

Vattenvårdsåtgärder, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Bidrag till skötsel av våtmarker

När du anlagt eller restaurerat en våtmark behöver den skötas. Du kan få ersättning för skötsel om våtmarken godkänts av länsstyrelsen i förväg. Ersättningen är 4000 kr per ha och år. Det är en ersättning för områden som kräver skötsel, till exempel underhåll av dammvallar, att hålla betesdjur på marken eller på annat sätt hålla nere vegetationen. Dessutom kan markersättning på 1000 kr per ha och år lämnas för åkermark som inte längre går att bruka på grund av den restaurering som gjorts. Bidrag för skötsel söks genom SAM-internet.

Skötsel av våtmarker, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Återvätningsavtal med Skogsstyrelsen

Återvätning av dikad torvmark minskar utsläppen av växthusgaser. Skogsstyrelsens återvätningsavtal riktar sig mot pluggning av diken på torvmark som är omlagd från åker- och betesmark till skogsmark. Genom att teckna ett återvätningsavtal kan du som markägare få en engångsersättning för markens minskade produktionsförmåga. I avtalet regleras bland annat hur återvätningen ska gå till, vad du som markägare avstår ifrån och vilken ersättning du får. Skogsstyrelsen söker de tillstånd som behövs och ser till att dikespluggningen blir utförd enligt den plan som finns i avtalet. Avtalstiden är 50 år och innebär ingen begränsning av nyttjandet av de träd som växer på marken.

Återvätningsavtal, Skogsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Anmälningar, tillstånd och dispenser

För att få anlägga en våtmark kan det behövas lämna in dispensansökningar. Vilka tillstånd som behövs beror i mycket på hur våtmarken ska byggas och var den ligger. Först när dina dispensansökningar har godkänts kan du börja med grävning och dämning.

Genom rådgivning kan du få reda på mer om vilka tillstånd som behövs. När du ansöker om stöd för åtgärden kan du lägga in förberedelsearbete som en post som berättigar till stöd. Detta är till för att underlätta att söka de dispenser som behövs.

Här följer en lista på de vanligaste dispenser som kan vara aktuella vid anläggning av våtmark.

Vattenverksamhet

En anmälan om vattenverksamhet ska i stort sett alltid göras när du ska anlägga och restaurera våtmark. Vid större våtmarker än 5 ha behövs tillstånd hos Mark- och miljödomstolen. Detta kan även behövas om ett markavattningsföretag påverkas. Länsstyrelsens vattenhandläggare kan hjälpa dig med dessa frågor.

Anmälan om vattenverksamhet

Dispens från biotopskydd

Om våtmarksarbeten kommer att göras i diken och naturliga bäckfåror behövs en dispens från biotopskyddet. Detta gäller till exempel om det handlar om kulvertering, fyllning och för att gräva en damm i ett dike.

Dispens från generellt biotopskydd

Inom skyddade naturområden som till exempel Natura 2000-områden behövs det också tillstånd för att göra åtgärder.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Dispens från strandskydd

Om restaurering eller anläggning ligger inom strandskyddsområde ska en dispens från strandskyddet sökas hos kommunen.

Dispens från strandskydd

Fornlämningar

Det är inte så ofta som fornlämningar berörs. Men eftersom fornlämningar är skyddade enligt lag, behöver du kontrollera att det inte finns fornlämningar i området. Det krävs alltid tillstånd av länsstyrelsen för att göra något som rubbar, tar bort, gräver ut, täcker, ändrar eller skadar en fornlämning.

Fornlämningar och fornfynd

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss