Skötsel av ängs- och betesmarker

Man som slår gräs med en lie

Det här projektet syftar till att skapa förutsättningar för att öka kunskapen om skötsel av ängsmarker och betesmarker i områden som växer igen. Betesmarker och slåtterängar växer igen som en följd av ett minskat antal betande djur eller bristande kunskap om hävdens värde för biologisk mångfald och det öppna kulturlandskapet.

Antalet kor i Dalarna har sedan 2006 minskat med 14 procent. Antalet företag med nötkreatur har minskat med 32 procent. Det blir därmed allt svårare att få tag i betesdjur för att hävda, beta av, alla naturbetesmarker.

Ett rikt odlingslandskap

Det finns fler projekt inom rådgivning och kompetensutveckling inom "Ett rikt odlingslandskap". Projektet för att öka kunskap om skötsel av mark som växer igen är ett viktigt komplement till de övriga projekten.

Projektet ”Ett rikt odlingslandskap” drivs med stöd från Sveriges landsbygdsprogram 2014–2022. Programmet finansieras av den svenska staten och EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling. Målet är att de biologiska och kulturhistoriska värden som finns i landskapet idag ska tas om hand med bra skötselåtgärder.

Ett rikt odlingslandskap

Betesförmedling

Logga för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Kontakt

Sarah Lagerberg

Projektledare

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss