Skötsel av ängs- och betesmarker

Man som slår gräs med en lie

Projektet syftar till att skapa förutsättningar för att öka kunskapen om skötsel av ängs- och betesmarker i områden där betesmarker och slåtterängar växer igen som följd av ett minskat antal betande djur eller bristande kunskap om hävdens värde för biologisk mångfald och det öppna kulturlandskapet.

Sedan 2006 har antalet kor i Dalarna minskat med 14 procent och antalet företag med nötkreatur med 32 procent Det blir därmed allt svårare att få tag på betesdjur för att hävda alla naturbetesmarker.

Detta projekt är ett viktigt komplement till de andra rådgivnings- och kompetensutvecklingsprojekten inom Ett rikt odlingslandskap.

Betesförmedling

Logga för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Kontakt

Sarah Lagerberg

Projektledare

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss