Mål för friluftslivet

Länet ska ha ett rikt friluftsliv och naturen ska vara tillgänglig för alla. Det regionala arbetet med friluftsliv samordnas av Länsstyrelsen utifrån de tio nationella målen för friluftsliv. Om aktörer vill genomföra satsningar utifrån friluftsmålen finns det möjlighet att ansöka om flera olika stöd.

Corona-aktuellt!

Råd till dig som arrangerar friluftsaktiviteter i Dalarna 2021

Att vara ute i naturen är hälsosamt för oss alla, särskilt i dessa tider. Det minskar stress och får oss att må bättre. Du som arrangör av friluftsaktiviteter fyller en viktig roll för att underlätta för människor att ta sig ut och uppleva vår fina natur. Men det finns några saker du bör tänka på.

Den speciella situation vi befinner oss i kräver särskild hänsyn mot andra människor, även när vi vistas ute i naturen. Vi har alla ett ansvar för att följa de nationella riktlinjer som finns för att bromsa smittspridningen av corona-viruset.

Det är extra viktigt att visa omtanke både mot andra besökare och vår natur.

Du som ska arrangera en friluftslivsaktivitet, tänk på att:

  1. Följ alltid aktuella råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
  2. Gör en riskbedömning av arrangemanget. Mall för det och rekommendationer finns på folkhalsomyndigheten.se
  3. Vidta de åtgärder som behövs utifrån riskbedömningen för att ”corona-säkra” ditt arrangemang.
  4. Informera i din inbjudan och till deltagarna vad som gäller.
  5. Tänk på att underlätta så mycket som möjligt för deltagarna att känna sig trygga och att göra rätt.

Information till arrangörer av evenemang, inklusive mall för riskbedömning, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information till olika verksamheter, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så arbetar vi med friluftsmålen i Dalarna

Nätverk och samverkan kring friluftsliv

I Dalarna finns fler nätverk där frågor om friluftslivet tas upp. Nätverket som berörs av friluftslivsfrågor direkt består av kommuner och ideella organisationer. För att få mer information kring vad som händer kring friluftsliv har Länsstyrelsen ett nyhetsbrev kring friluftsliv ”Friluftsliv i Dalarna”. Läs mer om det i fliken nedan.

Ett annat nätverk där ibland friluftslivsfrågor hanteras är Dalarnas naturvårdsråd. Läs mer om det här.

Dalarnas naturvårdsråd

Länsstyrelsens samordnare anordnar möten med utgångspunkt kring friluftsliv. Regional tankesmedja är ett återkommande event (läs mer under möten nedan). 2017 startade ett nätverk kring vandringsleder i länet. Det är Visit Dalarna och Länsstyrelsen som gemensamt driver det projektet.

Friluftsliv för allmänheten

Var finns Dalarnas finaste naturreservat? I vilka naturreservat kan jag ta mig fram med rullstol? Vad står det i allemansrätten? Finns det stugor att hyra i naturreservaten? Alla dessa frågor och mer därtill får du svar på om du följer länken nedan.

Läs mer om friluftsliv i Dalarna under Besök och upptäck

För att inspirera och sprida information så kommer ett antal temamöten hållas digitalt, via Skype.

Missar du ett möte så finns inspelning och presentation att få via Henny.sahlin@lansstyrelsen.se.

Friluftsliv i Dalarna argument o statistik

Powerpoint, 40 mb, skickas på begäran


Friluftsliv och folkhälsa

Powerpoint 5 mb, skickas på begäran

Funderingar, idéer eller frågor om dessa ställs till Friluftslivssamordnaren.

November 2017 - Workshop om vandringsleder.

Läs mer om vandringslyftet på Visit Dalarnas webbplats  Länk till annan webbplats.        

Oktober 2017 - Regional tankesmedja för friluftsliv

Under hösten 2017 genomfördes den första regionala tankesmedjan för friluftsliv. På detta möte var temat samordning och samverkan. Det handlade bland annat om hur olika aktörer kan samverka om cykel- och vandringsleder, samverkan mellan olika företagare och goda exempel på projekt där samverkan var den röda tråden.

Läs anteckningarna här Pdf, 8.5 MB.

Länsstyrelsens friluftslivssamordnare skickar med jämna mellanrum ut ett nyhetsbrev till alla som vill följa arbetet med friluftslivsuppdraget.

Anmäl dig till nyhetsbrevet

Läs tidigare nyhetsbrev

Varför är friluftsliv viktigt?

Friluftsliv ger oss hälsa, förståelse för naturen och regional utveckling. Kontakt med naturen är bra för både den fysiska och psykiska hälsan. Tillgången till friluftsliv är därför värdefull både för den enskilda människan och för samhället i stort.

Friluftslivet stärker den svenska ekonomin och skapar arbetstillfällen i hela landet, framförallt inom naturturism.

Vad är friluftsliv för Länsstyrelsen?

Med friluftsliv menar vi vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling.

Tio nationella mål för friluftslivet

Sverige har tio nationella mål för friluftslivet. Kommuner, myndigheter och andra aktörer kan ta stöd i de nationella målen för att planera och arbeta för friluftsliv. Naturvårdsverket står för nationell samordning av arbetet med friluftslivsmålen.

Sveriges friluftsmål hos Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Luften är fri – Friluftslivets år 2021

Luften är fri – Friluftslivets år 2021 handlar om att få fler människor att vara ute i naturen och prova friluftsliv. Syftet är också att öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten. Projektet leds av Svenskt Friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket. Länsstyrelsen deltar i projektet på flera olika sätt, bland annat genom att samverka med aktörer i länet.

Webbplatsen Luften är fri Länk till annan webbplats.

Logotyp Luften är fri

Landshövingestafetten 2021

Inför friluftslivets år 2021 har landshövdingen i Uppsala län, Göran Enander, bjudit in sina landshövdingekollegor på länsstyrelserna att delta i en landshövdingestafett genom att genomföra en eller flera friluftslivsaktiviteter i sitt län. Följ bland annat Dalarnas Landshövding Ylva Thörns friluftsaktiviteter i sociala medier under hashtaggen #landshövdingestafetten. Vi har även samlat information, nyheter och händelser kring Dalarnas läns arbete med friluftslivets år och landshövdingestafetten på denna sida.

Länsstyrelsen om friluftlivets år - Luften är fri

Länsstyrelsen samordnar arbetet regionalt

Länsstyrelsens uppdrag är att leda och samordna arbetet i länet. De nationella målen för friluftsliv vägleder oss i arbetet.

Friluftslivet är variationsrikt och har beröringspunkter med arbetet med samhällsplanering, folkhälsa, skola, vård och omsorg, kultur, naturvård och miljö samt regional och lokal utveckling. Många myndigheter behöver därför samverka om friluftslivet.

Friluftsliv bedrivs till stora delar oorganiserat men det finns också många föreningar, skolor och företag som organiserar friluftslivsaktiviteter. Ofta sker friluftslivet på annans mark med stöd av allemansrätten.

Länsstyrelsen samarbetar och har dialog med regionen, kommunerna, Skogsstyrelsen, föreningar, företag, markägare och andra aktörer i länet som arbetar med och berörs av friluftsliv.

Information för dig som är verksam inom friluftsliv

Länsstyrelsen har flera olika uppdrag som knyter an till friluftsliv. För att underlätta för dig som är verksam inom friluftsliv finns här länkar till andra områden med koppling till ämnet.

För dig som arbetar med samhällsplanering och friluftsliv

Planeringsunderlag, riksintressen för friluftsliv, sammanfattande redogörelse med mera

För dig som arbetar med naturturism

Friluftsliv i länet, informationsmaterial om besöksmål

Allemansrätten och informationsmaterial om allemansrätten hos Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Föreskrifter för allmänheten i skyddade områden finns under varje reservat och fullständiga föreskrifter finns i beslutet. I föreskrifterna kan finnas inskränkningar för organiserad verksamhet.

Sök naturreservat under fliken Besöksmål

Om du behöver söka dispens eller tillstånd för aktiviteter och ingrepp i natur

Om din verksamhet är i vattenområden kan du behöva tillstånd eller anmäla vattenverksamhet

För dig som söker information om fiske

Fiske

För dig som söker information om jakt

Jakt och vilt

Bidrag och stöd för arbete med friluftsliv

Det finns olika möjligheter att finansiera satsningar inom friluftsliv. Det finns till exempel statliga bidrag, EU-stöd och utlysningar från myndigheter, kommuner, organisationer, stiftelser, företag med flera. Länsstyrelsen hanterar flera typer av stöd som olika aktörer kan söka för att genomföra satsningar som bidrar till friluftlivsmålen.

Lokala naturvårdsinsatser (LONA)

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) ger möjlighet för kommuner, och i förlängningen föreningar och privatpersoner, att få statligt bidrag på 50 procent, för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Det går att få stöd för att till exempel ta fram friluftsplaner, kartlägga friluftsvärden, anläggningar som spänger, stigar eller fågeltorn eller för kunskapsspridning, till exempel guidningar, broschyrer och informationstavlor.

Landsbygdsutveckling

Det finns olika stöd att söka inom landsbygdsprogrammet och bygdemedel för att utveckla landsbygden genom att förbättra möjligheterna för rekreation, fritid och turism.

Integration

Friluftsliv kan bidra till att skapa mötesplatser, bidra till kunskaper om natur och hållbar utveckling. Naturbruk och besöksnäring kan också vara ett första steg in på arbetsmarknaden för nyanlända.

Kulturhistoriska miljöer

Du kan söka bidrag från Länsstyrelsen om du vårdar en kulturmiljö på ett sådant sätt att den bevaras för framtiden eller om du gör den mer tillgänglig och användbar för alla. Detta kan kopplas ihop med friluftslivsintressen då många uppskattar att besöka kulturhistoriskt intressanta miljöer.

Kontakt