Ett rikt odlingslandskap

Kor som betar grönt gräs

Kurser och rådgivning om natur- och kulturvärden i odlingslandskapet

Vårt odlingslandskap är skapat genom människans brukande av naturen under lång tid. Det utgör livsmiljö för många växter och djur och är en del av vårt kulturarv. För att dessa natur- och kulturmiljövärden ska kunna bevaras för framtiden krävs en kontinuerlig skötsel.

Vill du ha råd om skötsel eller restaurering av dina marker?

Du kan till exempel få råd om restaurering av naturbetesmarker, vad det finns för natur- och kulturvärden på din gård eller fäbod och lämplig skötsel av den.
Kontakta Märta Ohlsson och Ann Eriksson, se nedan

Är din lie lite slö?

Har du svårt att få liens egg riktigt vass på egen hand? Länsstyrelsen i Dalarnas län erbjuder kostnadsfri praktisk rådgivning i lieslipning och knackning av knacklie. Slipa eller knacka din lie i lugn och ro och få så mycket hjälp du behöver. Du kan även få hjälp med jordläggning och övrig inställning av lien om det behövs.

Kontakta handledaren direkt för bokning/förfrågan:

Lieslipning,(från vår till höst)
Odens Olle Eriksson, Dala-Floda, 0768-566422 eller odens.olle@gmail.com

Knackning (höst, vinter och vår):
Staffan Lundaahl, Lesjöfors med smedja i Fredriksberg 070-2677292

Kurser

Aktuella kurser annonseras i kalendern på Länsstyrelsen webbplats och i tidningen Landsbygdsnytt. Anmälan görs genom kalendern.

Du kan även hitta kurser i Liebladet.

Eller i Landsbygdsnytt

Årets ängsbrukare i Dalarna

Slåtterängarna är en del av vårt kulturarv. De hör till de mest artrika markerna vi har och har därmed ett stort biologiskt värde. Om man inte slår ängen och för bort höet varje sommar så konkurreras de känsliga ängsblommorna ut och så småningom växer ängen igen. Att det över huvud taget finns några ängar kvar i Dalarna beror på att det finns enskilda människor, familjer och föreningar som lägger ner ett enormt arbete på att sköta sina ängar. För att uppmärksamma dessa personers viktiga arbete och sporra till fortsatta insatser delar Länsstyrelsen ut ett hederspris till Årets ängsbrukare i Dalarna.

Pristagaren utses av en jury med representanter från Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund, Naturskyddsföreningen, LRF och Länsstyrelsen.

Priset delades 2020 ut för åttonde gången och gick till familjen Trotzig, som sköter ängsmark vid Granbergs fäbodar.

Juryns motivering

”Familjen Trotzig har i sextio år skött sin äng i Granbergs fäbodar och fört kunskapen om ängsskötsel vidare mellan generationerna. På senare år har den hävdade arealen utökats genom restaurering av tidigare skogsplanterad inägomark. En vandringsled passerar fäbodarna, vilket gör att många kan ta del av den lyckade restaureringen och den fint skötta ängen.”

Tidigare pristagare

2011: Naturskyddsföreningen i Orsa med Roland Öjeskog som drivande eldsjäl

2012: Lars-Erik och Inga Andersson i Norrboda, Ore

2013: Anders Janols, Tuna Hästberg

2014: Källslättenföreningen

2016: Odens Olle Eriksson, Dala-Floda, Bäckmases Lennart Hindriks, Mockfjärd och Bäckmases Per Hindriks, Bäsna som hävdar ängsmark i Risåsa fäbodar.

2017: Lena Lindh, Tyngsjö

2018: Brindbergs fäbodlag, Älvdalen

Vem tycker du ska få priset 2021?

Lämna ditt förslag senast den 18 april till sarah.lagerberg@lansstyrelsen.se eller med brev till Länsstyrelsen i Dalarnas län, Sarah Lagerberg, 791 84 Falun

Skriv:

  • Vem/vilka som du föreslår som pristagare
  • Vilken äng han/hon/de sköter
  • Varför din kandidat är värd priset
  • Ditt eget namn och adress eller telefonnummer

Om projektet

Projektet ”Ett rikt odlingslandskap” drivs med stöd från Sveriges landsbygdsprogram 2014-2020. Programmet finansieras av den svenska staten och EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling. Målet är att de biologiska och kulturhistoriska värden som finns i landskapet idag ska tas om hand med bra skötselåtgärder.


EU jordbruksstöd

Kontakt