Höga flöden i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Regional samverkan för naturvård

Alla medborgare har rätt till både insyn och delaktighet i vårt arbete med naturvård. Länsstyrelsen i Dalarnas län arbetar därför på flera olika sätt med att inte bara informera, utan att samverka och bjuda in till att aktivt arbeta med naturvård.

Vi vänder oss till privatpersoner, lokala föreningar, kommuner, företagare och andra myndigheter - alla som på olika sätt berörs av vårt arbete.

På denna sida kan du läsa om detta arbete och få information om hur du bär dig åt för att bli mer delaktig. Våra två största samverkansprojekt just nu heter Dalarnas naturvårdsråd och Älvdalsdelegationen.

Fulufjällsprojektet, som nu är avslutat, bedrevs som ett interreg-projekt tillsammans med Norge.

Kontakta oss om vill du ta del av minnesanteckningarna och presentationerna som nämns nedan.

Här kan alla medborgare via nedanstående organisationer, få insyn i vårt arbete med naturvård. Cirka 50 olika organisationer och myndigheter ingår i samrådsgruppen - Dalarnas naturvårdsråd. Är du intresserad av att engagera dig, kontakta då någon av dessa. Varje organisation/förening får skicka en representant till våra möten. I rådet ges det möjlighet att diskutera och lämna synpunkter på vårt naturvårdsarbete. 

Större insyn uppmanas från regeringen

I samrådsgruppen finns det möjlighet att diskutera och byta information om det mesta som berörs av våra naturvårdsbeslut. Detta görs för att öka samverkan mellan olika aktörer och förbättra det regionala naturvårdsarbetet - allt på uppdrag av regeringen. Vi kallar gruppen Dalarnas naturvårdsråd.

Bakgrunden till Dalarnas naturvårdsråd är ett regeringsuppdrag som alla länsstyrelser fick 2010. Där går det att läsa:

"För att öka samverkan mellan olika aktörer och förbättra det regionala naturvårdsarbetet bör samrådsgrupper för naturvård skapas i varje län. Samrådsgrupperna ska vara ett forum för dialog och utbyte av information om pågående naturvårdsarbete, särskilt när det gäller skydd av naturområden."

I Dalarna har vi valt att kalla denna samrådsgrupp för Dalarnas naturvårdsråd.

Följande organisationer och föreningar ingår i Dalarnas naturvårdsråd:

 • 10 av länets kommuner
 • Mellanskog, Bergvik, Sveaskog, Besparingsskogarna
 • Jägareförbundet, Jägarnas riksförbund
 • Dalarnas fäbodbrukarförening
 • Representanter från skoterklubbar Naturskyddsföreningen
 • Dalarnas ornitologiska förening
 • Dalarnas botaniska sällskap
 • Svampföreningar
 • Friluftsfrämjandet
 • Dalarnas klätterklubb
 • Svenska turistföreningen
 • Tunabygdens geologiska förening
 • Dalarnas orienteringsförbund
 • Handikapporganisationer
 • Företagarna i Dalarna
 • Landstinget Dalarna
 • Dalarnas Hembygdsförbund
 • Fiskevattenägare i Dalarna
 • Svenska ekoturismföreningen
 • LRF
 • Cykelfrämjandet
 • Falu stigcyklister
 • Dalarnas ridsportförbund
 • Lokal förvaltning i Transtrand Särna-Idre sockenförening Kommunantikvarier i ett par kommuner
 • Svenska ATV föreningen (All-terrain vehicle)

Har vi glömt några? Kontakt oss gärna med tips på organisationer som borde ingå i gruppen.

Till dessa möten bjuds representanter för Dalarnas naturvårdsråd in. Vill du lämna synpunkter i dessa frågor, vänd dig då till dessa representanter. Kontakta oss om vill du ta del av minnesanteckningar och presentationer.

För att öka den lokala delaktigheten och samverkan i det statliga och kommunala naturvårdsarbetet i norra Dalarna har Älvdalsdelegationen inrättats.

Tre ordinarie, protokollförda sammanträden hålls varje år. (Under 2023 kommer endast två ordinarie möten att hållas på grund av neddragna medel för att finansiera statligt naturvårdsarbete.)

Utöver ordinarie möten kan arbetsgruppsmöten hållas. Om du vill ta del av minnesanteckningar och presentationer från möten hör av dig till kontaktperson.

Kontaktperson

Jemt Anna Eriksson
E-post: jemt-anna.eriksson@lansstyrelsen.se
Tfn: 010-225 03 27

Gränsöverskridande besöksförvaltning för Fulufjällets nationalparker

Interreg-projektet Gränsöverskridande besöksförvaltning för Fulufjällets nationalparker bedrevs som ett samarbetsprojekt mellan nationalparksförvaltningarna för Fulufjället i Sverige och Norge 2016-2018. Målet var att skapa en gemensam besöksstrategi för att öka tillgängligheten till gränsregionens natur- och kulturarv.      

                   

Det här var projektets övergripande mål:

 • bättre tillgänglighet till gränsregionens natur- och kulturarv med bibehållet skydd
 • utvecklat samarbete mellan områdesförvaltningen i båda länderna
 • ökat engagemang bland lokala intressenter för såväl området som för att samarbeta med förvaltningsmyndigheterna.
 • ökad förståelse för att bedriva naturvård
 • bättre tillgänglighet till parkerna - nya markerade vandringsleder, nya entréer, nytt kartmaterial
 • undersöka möjligheten till att kunna ta fram gemensam information i parkerna

Projektet omfattade en kartläggning av naturresurser, känsliga biologiska värden och kulturspår.                   

Kunskapsinhämtning/Dokumentation​

Nationalparkernas kulturhistoria och fornlämningar ska dokumenteras innan spår och befintlig kunskap försvinner.

Kulturminnesinventering i Fulufjället 2017, rapport 2017-12 Länk till annan webbplats.

Besökarenkäter

Områdets besökare, turistnäring och reseliv kartlades och utvärderades utifrån befintliga och nya underlag från besökarundersökningar och turismföretag. I Norge behövdes en ny besökarundersökning som kartlägger vilka besökarna till nationalparken är, hur många som besöker och vilka åsikter de har om tillgängligheten. I Sveriges gjordes den senaste besöksundersökning 2016.

Sårbarhetsanalys

Me den sårbarhetsanalys inför nya dragningar av stigar ska känsliga naturvärden få stärkt skydd. Det här gjordes på två platser i Fulufjellet.


Den gemensamma information om parken som finns idag är en gemensam folder som blev klar sommaren 2016 med en karta över hela Fulufjället. En möjlighetsstudie utfördes för att utreda om de nationella nationalparksprofilerna (varumärkena) kunde kombineras. Projektet landade i att inte ta fram en gemensam grafisk profil, utan att istället arbeta med ett gemensamt budskap i text.

En gemensam budskapsplattform för Fulufjället Pdf, 3.2 MB.

För att öka nationalparkernas attraktionskraft och för att turistföretag ska kunna utveckla en gränsöverskridande verksamhet behöver besöksmål, stigar och entréer rustas upp.                         

Arbetet fokuserades kring tillgänglighet vid Njupeskärsentrén - renoverade leder samt skyltar till ny vägvisning och naturstig enligt den svenska nationalparksprofilen.

Utöver detta gjordes en förstudie om tillgänglighet till besöksmålet Old Tjikko, samt nya entréer på norsk sida och en gemensam film om båda nationalparkerna.

Gemensam film om Fulufjällets nationalparker Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (länk till Vimeo).

Presentation om projektet (länk till Facebook) Länk till annan webbplats.

Rapport om eventuell led och tillrättaläggning vid Old Tjikko Pdf, 869.6 kB.


En gemensam besöksstrategi togs fram för att utveckla ett långsiktigt hållbart friluftsliv och en hållbar och värdefull destination i norra Dalarna och östra Hedmark fylke. Nya varumärkesstrategier för nationalparker finns i både Norge och Sverige, och de innebär en översyn av både entréer och information. Utveckling av besöksnäring i omlandet till Fulufjället sker även i t.ex. SITE-samarbetet.

Åtgärdsplan

Besöksstrategin innehåller en åtgärdsplan för vad som ska göras för att uppnå de övergripande målen med strategin. Till exempel leder som knyts samman på båda sidor av gränsen, ett gemensamt kartmaterial och ett gemensamt budskap. Åtgärderna har till viss del genomförts under projekttiden.

 Populärversion - Besöksstrategin i korthet, A4-folder Pdf, 1.2 MB.

Indikatorer

För att kunna följa upp besöksstrategin har ett antal indikatorer tagits fram knutna till de olika målen.

Projektets arbete och resultat har presenterats på den här webbplatsen, men även via informationsbrev, en facebookgrupp och pressmeddelanden.                         

Allmängiltiga nyheter har också publicerats på parkspecifika hemsidor: sverigesnationalparker.se/fulufjallet och nasjonalparksstyre.no/fulufjellet

För den interna kommunikationen användes Projectplace, ett molnbaserat webbverktyg.

Gemensam kommunikationsplan

Utifrån delmål 4, besöksstrategi, togs en gemensam kommunikationsplan fram för nationalparkerna. Den ligger till grund för marknadsföring av parkerna externt, men också för intern utbildning.

För att säkerställa att besökare får en bra bild av parkerna genomfördes seminarier med företag som är verksamma i nationalparkerna och som vill använda sig av nationalparkernas grafiska identitet.


Under 2015-2016 gjordes en förstudie som visar att det behövs bland annat bättre entréer, enhetlig information, utvecklade ledsystem, nya flerspråkiga foldrar och ett bättre kartmaterial för att kunna utveckla besöksnäringen. Även ett ökat fokus på kulturhistoria behövs.

Kontaktperson Fulufjällsprojektet

Jakob Ebner
jakob.ebner@lansstyrelsen.se

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss