Regional samverkan för naturvård

Alla medborgare har rätt till både insyn och delaktighet i vårt arbete med naturvård. Länsstyrelsen i Dalarnas län arbetar därför på flera olika sätt med att inte bara informera, utan att samverka och bjuda in till att aktivt arbeta med naturvård.

Vi vänder oss till privatpersoner, lokala föreningar, kommuner, företagare och andra myndigheter - alla som på olika sätt berörs av vårt arbete.

På denna sida kan du läsa om detta arbete och få information om hur du bär dig åt för att bli mer delaktig. Våra två största samverkansprojekt just nu heter Dalarnas naturvårdsråd och Älvdalsdelegationen. Fulufjällsprojektet, som nu är avslutat, bedrevs som ett interreg-projekt tillsammans med Norge.

Kontakta oss om vill du ta del av minnesanteckningarna och presentationerna som nämns nedan.

Här kan alla medborgare via nedanstående organisationer, få insyn i vårt arbete med naturvård. Cirka 50 olika organisationer och myndigheter ingår i samrådsgruppen - Dalarnas naturvårdsråd. Är du intresserad av att engagera dig, kontakta då någon av dessa. Varje organisation/förening får skicka en representant till våra möten. I rådet ges det möjlighet att diskutera och lämna synpunkter på vårt naturvårdsarbete. 

Större insyn uppmanas från regeringen

I samrådsgruppen finns det möjlighet att diskutera och byta information om det mesta som berörs av våra naturvårdsbeslut. Detta görs för att öka samverkan mellan olika aktörer och förbättra det regionala naturvårdsarbetet - allt på uppdrag av regeringen. Vi kallar gruppen Dalarnas naturvårdsråd.

Bakgrunden till Dalarnas naturvårdsråd är ett regeringsuppdrag som alla länsstyrelser fick 2010. Där går det att läsa:

"För att öka samverkan mellan olika aktörer och förbättra det regionala naturvårdsarbetet bör samrådsgrupper för naturvård skapas i varje län. Samrådsgrupperna ska vara ett forum för dialog och utbyte av information om pågående naturvårdsarbete, särskilt när det gäller skydd av naturområden."

I Dalarna har vi valt att kalla denna samrådsgrupp för Dalarnas naturvårdsråd.

Läs projektplanen härPDF

Följande organisationer och föreningar ingår i Dalarnas naturvårdsråd:

10 av länets kommuner
Mellanskog, Bergvik, Sveaskog, Besparingsskogarna Jägareförbundet, Jägarnas riksförbund
Dalarnas fäbodbrukarförening
Representanter från skoterklubbar Naturskyddsföreningen
Dalarnas ornitologiska förening
Dalarnas botaniska sällskap
Svampföreningar
Friluftsfrämjandet
Dalarnas klätterklubb
Svenska turistföreningen
Tunabygdens geologiska förening
Dalarnas orienteringsförbund
Handikapporganisationer
Företagarna i Dalarna
Landstinget Dalarna
Dalarnas Hembygdsförbund
Fiskevattenägare i Dalarna
Svenska ekoturismföreningen
LRF
Cykelfrämjandet
Falu stigcyklister
Dalarnas ridsportförbund
Lokal förvaltning i Transtrand Särna-Idre sockenförening Kommunantikvarier i ett par kommuner
Svenska ATV föreningen (All-terrain vehicle)

Har vi glömt några? Kontakt oss gärna med tips på organisationer som borde ingå i gruppen.

Till dessa möten bjuds representanter för Dalarnas naturvårdsråd in. Vill du lämna synpunkter i dessa frågor, vänd dig då till dessa representanter. Kontakta oss om vill du ta del av minnesanteckningar och presentationer.

April 2020 - webbinarium om invasiva arter

Rådet inbjöds att lyssna på ett webbiarium om länsstyrelsens arbete om invasiva arter. Inbjuden var även Filip Ånöstam från Jägareförbundet som pratade om deras arbete med invasiva arter.

Klicka på länken till Youtube nedan, för att se inspelningen.

Jägareförbundets presentationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Mer om invasiva arter

Januari 2019 - synpunkter på kommande års arbete

Minnesanteckningar - kan skickas på begäran

Presentationerna som redovisas nedan, kan skickas på begäran:

 • Arbete med områdesskydd. Kristin Persdotter & Maria Blomkvist
  Länk till webb-GISlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Här hittar ni rapporten Strategin för formellt skydd av skog i Dalarnas län
 • Arbete med förvaltning av områdesskydd, planerade insatser. Per Johansson
 • Kunskapsinhämtning om länets natur. Planering av inventeringar Urban Gunnarsson & Uno skog
 • Projekt som pågår eller startar:
  Vindkraftsdialogen Jakob Ebner
  Gräsmarksprojekt Märta Ohlsson,
  Åtgärder inom grön infrastruktur, Urban Gunnarsson
  Grön intrafstruktur inom Gåsbergets värdetrakt, Jonas Bergstedt,

Mars 2018 - Handlingsplan för Grön infrastruktur

Inför remissen med handlingsplanen för grön infrastruktur, bjöd Länsstyrelsen ännu en gång in Naturvårdsrådet för synpunkter. Minnesanteckningar och presentation från mötet kan skickas på begäran.

Maj 2017 - Uppföljande möte om Grön infrastruktur

Länsstyrelsen bjöd återigen in till ett möte om Grön infrastruktur. Det var den 17 maj på Stabergs trädgårdscafé. Minnesanteckningar från mötet kan skickas på begäran.

Januari 2016 - Möte om Grön infrastruktur

Länsstyrelsen bjöd in rådet för att diskutera ett nytt regeringsuppdrag - om Grön Infrastruktur. Minnesanteckningar och presentation från mötet kan skickas på begäran.


Kontaktperson

Jemt Anna Eriksson
E-post: jemt-anna.eriksson@lansstyrelsen.se
Tfn: 010-225 03 27

För att öka den lokala delaktigheten och samverkan i det statliga och kommunala naturvårdsarbetet i norra Dalarna har Älvdalsdelegationen inrättats. Minnesanteckningar och presentation från möten kan tyvärr inte lagerhållas på denna webb, men kan skickas på begäran.

Sammanträden och arbetsgruppsmöten

Tre ordinarie, protokollförda sammanträden hålls varje år. Protokollen kan läsas i länkarna här nedan. Utöver ordinarie möten kan arbetsgruppsmöten hållas. Minnesanteckningar från dess kan också läsas här nedan.

December 2019

Minnesanteckningar 191205

September 2019

Minnesanteckningar 190926
Skotermöte 191207

Mars 2019

Minnesanteckningar 190328
Presentation Sveaskog
Enkät om björnjakt 2018

December 2018

Minnesanteckningar från mötet den 12 december

November 2018

Samrådsmöte med turistaktörer runt Städjan-Nipfjällets naturreservat.

Minnesanteckningar
Presentation Hannah Brandin
Presentation Lennart Bratt

September 2018

Minnesanteckningar från möte den 25 september
Bedömning av regelbunden fiskutsättning i fiskevatten inom Särna-Idre FVO
Konsekvenser, rödingplantering mm, vatten inom Städjan-Nipfjället-reservatet

Augusti 2018

Samrådsmöte om jakt i Städjan-Nipfjällets naturreservat
Samrådsmöte om leder i Städjan-Nipfjällets naturreservat

Mars 2018

Protokoll Älvdalsdelegationen
Minnesanteckningar från samrådsmöte om revidering av Städjan-Nipfjällets naturreservat
Presentation - Revidering av beslut och skötselplan Städjan Nipfjälletsnaturreservat

December 2017

Protokoll Älvdalsdelegationen


Kontaktperson

Jemt Anna Eriksson
E-post: jemt-anna.eriksson@lansstyrelsen.se
Tfn: 010-225 03 27

Gränsöverskridande besöksförvaltning för Fulufjällets nationalparker

Interreg-projektet Gränsöverskridande besöksförvaltning för Fulufjällets nationalparker bedrevs som ett samarbetsprojekt mellan nationalparksförvaltningarna för Fulufjället i Sverige och Norge 2016-2018. Målet var att skapa en gemensam besöksstrategi för att öka tillgängligheten till gränsregionens natur- och kulturarv.      

                   

Det här var projektets övergripande mål:

 • bättre tillgänglighet till gränsregionens natur- och kulturarv med bibehållet skydd
 • utvecklat samarbete mellan områdesförvaltningen i båda länderna
 • ökat engagemang bland lokala intressenter för såväl området som för att samarbeta med förvaltningsmyndigheterna.
 • ökad förståelse för att bedriva naturvård
 • bättre tillgänglighet till parkerna - nya markerade vandringsleder, nya entréer, nytt kartmaterial
 • undersöka möjligheten till att kunna ta fram gemensam information i parkerna

Projektet omfattade en kartläggning av naturresurser, känsliga biologiska värden och kulturspår.                   

Kunskapsinhämtning/Dokumentation​

Nationalparkernas kulturhistoria och fornlämningar ska dokumenteras innan spår och befintlig kunskap försvinner.

Kulturminnesinventering i Fulufjället 2017, rapport 2017-12länk till annan webbplats

Besökarenkäter

Områdets besökare, turistnäring och reseliv kartlades och utvärderades utifrån befintliga och nya underlag från besökarundersökningar och turismföretag. I Norge behövdes en ny besökarundersökning som kartlägger vilka besökarna till nationalparken är, hur många som besöker och vilka åsikter de har om tillgängligheten. I Sveriges gjordes den senaste besöksundersökning 2016.

Besökarundersökning Fulufjellet-N 2016  öppnas i nytt fönster

Sårbarhetsanalys

Me den sårbarhetsanalys inför nya dragningar av stigar ska känsliga naturvärden få stärkt skydd. Det här gjordes på två platser i Fulufjellet.

Rapport om sårbarhetsinventering i Fulufjellet-Nöppnas i nytt fönster

Den gemensamma information om parken som finns idag är en gemensam folder som blev klar sommaren 2016 med en karta över hela Fulufjället. En möjlighetsstudie utfördes för att utreda om de nationella nationalparksprofilerna (varumärkena) kunde kombineras. Projektet landade i att inte ta fram en gemensam grafisk profil, utan att istället arbeta med ett gemensamt budskap i text.

En gemensam budskapsplattform för FulufjälletPDF

För att öka nationalparkernas attraktionskraft och för att turistföretag ska kunna utveckla en gränsöverskridande verksamhet behöver besöksmål, stigar och entréer rustas upp.                         

Arbetet fokuserades kring tillgänglighet vid Njupeskärsentrén - renoverade leder samt skyltar till ny vägvisning och naturstig enligt den svenska nationalparksprofilen.

Utöver detta gjordes en förstudie om tillgänglighet till besöksmålet Old Tjikko, samt nya entréer på norsk sida och en gemensam film om båda nationalparkerna.

Gemensam film om Fulufjällets nationalparkerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (länk till Vimeo).

Presentation om projektet (länk till Facebook)länk till annan webbplats

Rapport om eventuell led och tillrättaläggning vid Old TjikkoPDF


En gemensam besöksstrategi togs fram för att utveckla ett långsiktigt hållbart friluftsliv och en hållbar och värdefull destination i norra Dalarna och östra Hedmark fylke. Nya varumärkesstrategier för nationalparker finns i både Norge och Sverige, och de innebär en översyn av både entréer och information. Utveckling av besöksnäring i omlandet till Fulufjället sker även i t.ex. SITE-samarbetet.

Åtgärdsplan

Besöksstrategin innehåller en åtgärdsplan för vad som ska göras för att uppnå de övergripande målen med strategin. Till exempel leder som knyts samman på båda sidor av gränsen, ett gemensamt kartmaterial och ett gemensamt budskap. Åtgärderna har till viss del genomförts under projekttiden.

 En gemensam besöksstrategi för Fulufjällets nationalparkePDFr

Populärversion - Besöksstrategin i korthet, A4-folderPDF

Indikatorer

För att kunna följa upp besöksstrategin har ett antal indikatorer tagits fram knutna till de olika målen.

Indicators to monitor visitors´ strategy in Fulufjellet national parksPDF

Projektets arbete och resultat har presenterats på den här webbplatsen, men även via informationsbrev, en facebookgrupp och pressmeddelanden.                         

Allmängiltiga nyheter har också publicerats på parkspecifika hemsidor: sverigesnationalparker.se/fulufjallet och nasjonalparksstyre.no/fulufjellet

För den interna kommunikationen användes Projectplace, ett molnbaserat webbverktyg.

Gemensam kommunikationsplan

Utifrån delmål 4, besöksstrategi, togs en gemensam kommunikationsplan fram för nationalparkerna. Den ligger till grund för marknadsföring av parkerna externt, men också för intern utbildning.

För att säkerställa att besökare får en bra bild av parkerna genomfördes seminarier med företag som är verksamma i nationalparkerna och som vill använda sig av nationalparkernas grafiska identitet.

En gemensam budskapsplattform för FulufjälletPDF

Gemensam kommunikationsstrategiPDF


Under 2015-2016 gjordes en förstudie som visar att det behövs bland annat bättre entréer, enhetlig information, utvecklade ledsystem, nya flerspråkiga foldrar och ett bättre kartmaterial för att kunna utveckla besöksnäringen. Även ett ökat fokus på kulturhistoria behövs.

Läs en sammanfattning av förstudien härPDF

Läs projektplanen härWord

Här hittar du aktuell information om interregprojektet Gränsöverskridande besöksförvaltning för Fulufjällets nationalparker            

2018-10-01

Årets Fulufjällskonferens var 6-7 november och hölls i Trysil. I år handlade konferensen om företagandet och produktutveckling.

2018-04-28

Den 23-26 april 2018 gjorde projektet en studieresa till nationalparken Bayrischer Wald i Tyskland. Läs mer om resan under möten och minnesanteckningar.             

2018-01-10

Referensgruppsmöte 14-15 mars i Trysil

Boka in 14-15 mars för Fjulufjällsprojektets referensgruppsmöte. Mötet stratar med lunch den 14:e och avslutas klockan 10.30. Det blir presentationer och worskhops om besöksstrategin och om ett gemensamt budskap om Fulufjället. Kom med för att lämna dina åsikter!

2017-12-20

Dialoggruppsmöte 5 december i Sörsjön

I början av december hade vi dialoggruppsmöte i Sörsjön för att arbeta fram ett "budskap om Fulufjället". Målet med träffen var att komma fram till ett gemensamt budskap för Fulufjället via text och/eller bilder som kan användas i på skyltar, trycksaker och för marknadsföringen av nationalparkerna.

Vi kom inte fram till ETT budskap, men det var samstämmighet kring ett flertal värdeord vi kan använda för området. Nu fortsätter arbetet med att tar fram en rapport om värdeord, gemensamma budskap och hur dessa kan användas i kommunikationen. Vi genomför två möten för allmänheten i Särna och Ljördalen i jan/feb där vi diskuterar värdeorden med lokalbefolkningen. Ett förslag på värdeord och budskap kommer att presenteras för projektets styrgrupp och referensgrupp vid ett möte den 15 mars i Trysil. Sedan tar vi med oss arbetet med värdeorden och budskapet in i kommunikationsstrategin och utformningen av prioriteringar och åtgärder i besöksstrategin.

Läs anteckningarna från mötet här.PDF

2017-10-26

Anteckningar från kunskapsseminariet i Idre 3-4 oktober

Den 3-4 oktober samlades vi i Idre för att öka kunskapen och utbyta erfarenheter kring naturturism och besökstrender. Totalt kom ett sjuttiotal aktörer från myndigheter, kommuner, näringsliv och intresseorganisationer för att lyssna och duskutera. Bakom arrangemanget stod Naturvårdsverkets forskningssatsning "Storslagen fjällmiljö", SITE Destination och Fulufjällsprojektet.  

Anteckningar och prersentationer finns på Storslagen fjällmiljös webbplats.länk till annan webbplats

2017-08-23

Kunskapsseminarium om besökstrender och naturturism i fjällen

I år blir det inget specifikt seminarium om Fulufjället. Istället samkör vi med SITE-projektet och Mittuniversitetet och arrangerar ett kunskapsseminarium om besöksstrender och naturturism i fjällen. Det kostar inget att deltaga.

När: 3-4 oktober 2017, programmet inleder och avslutar med lunch.
Var: Idre Kulturhus, Framgårdsvägen 1, Idre
Målgrupp: Fjällaktörer i Sälen – Idre –Trysil – Engerdal

2017-06-26

Dialoggruppsmöte i Ljördalen

Den 30 maj samlades vi i projektgruppen och en utsedd dialoggrupp för att diskutera utkastet till nulägesanalysen för Fulufjällets nationalparker. Nulägesanalysen ska redogöra för vad vi har och vad som saknas eller skulle behöva bli bättre. 

Presentationer, en sammanfattning av diskussionerna samt nulägesanalysen finns under Möten.

2017-05-31

Besökarundersökning i Fulufjellet 2016

Delprojekt 1 handlar om att inhämta ny kunskap om Fulufjället. Sommaren 2016 gjorde NINA, Norsk institutt for naturforskning, en besökarundersökningen i Fulufjellet. Rapporten är nu färdigställd och går att se på den här sidan: http://hdl.handle.net/11250/2440419länk till annan webbplats 

2017-03-16 

Referensgruppsmöte och kick-off för projektet i Sälenfjällen

Den 8-9 samlades ett fyrtiotal personer i referensgruppen för att samla synpunkter om innehållet i den kommande besöksstrategin. Mötet bjöd också på flera föreläsningar om besökarundersökningar i Fulufjället och andras exempel strategiarbete för ökad turism.

Bland annat föreläste George Hogg, enhetschef vid Scottish Natural Heritage, om arbetet med nationalparken Cairngorms i Skottland. Kärnan i hans budskap var att det är viktigt att myndigheter, kommuner, turistföretag och organisationer arbetar tillsammans för att lyckas med turistsatsningar. Och ska en park kunna generera intäkter måste den tillgängliggöras så att folk får valuta för sina pengar.

Jakob Ebner inledde med att redogöra för projektets uppdrag, avgränsningar och hur tiden fram till december 2018 ska disponeras.  

I den svenska delen av Fulufjället gjordes den senaste besökarundersökningen 2014. Under seminariet presenterades också en färsk studie som gjorts på den norska sidan. Bland annat efterfrågar besökarna fler aktiviteter och fler förslag på kortare vandringar.

Den kanske viktigaste delen av seminariet var en workshop med deltagarna för att samla in synpunkter till grund för besöksstrategin. Det gav förslag om hur man ska arbeta med gemensam marknadsföring, skapa förutsättningar för turistföretag och utveckla besöksmål.

Dag 2 fick vi också lyssna på andras arbeten med turiststrategier, med exempel från nationalparker i både Sverige och Norge, samt aktuell forskning om turism.

Presentationer från seminariet finns under Möten. 

- En slutsats vi kan dra av seminariet är att ett nära samarbete mellan alla intressenter är det viktigaste för att lyckas. Det är också viktigt att tydliggöra alla intressenters olika roller och vilket ansvar de har, säger Länsstyrelsen Dalarnas projektledare Jakob Ebner.

Dagarna avslutades med ett styrgruppsmöte där vi var eniga om att vi är på rätt spår.

2017-02-15

Arbetet med kulturminnesinventering är påbörjad

Delprojekt 1 handlar om att inhämta ny kunskap om Fulufjället. Nu har arbetet börjat med att dokumentera parkernas kulturhistoria och fornlämningar. Det behöver göras för att på sikt kunna skapa nya besöksplatser, öka områdets attraktionskraft och öka lokalbefolkningens idententitetskänsla.

Arbetet leds av kulturmiljöfunktionen på Länsstyrelsen Dalarna på svensk sida och av motsvarande funktion på Hedmark Fylkeskommune på norsk sida. Pengar är även avsatta för att lokala resurser ska kunna hjälpa till. 

I delprojektet ingår också att göra en fördjupande analys av den beökarstudie som gjorde 2014.

2017-01-20

Interreg finaniserar projekt om geologin i Fulufjället

Sveriges Geologiska Undersökning och Norsk Geologisk Undersökelse får göra en förstudie för hur man ska utveckla besöksnäringen och besöksmålen ur geologisk synpunkt. Fulufjället ingår som ett av huvudområdena.

2016-11-30

Inbjudan till referensgruppsmöte och projektupptaktDen 8-9 mars 2017 är det kick-off för besöksstrategin och Fulufjällsprojektet. Du som har fått en inbjudan har de kunskaper som behövs i projektet. Vi vill gärna ha dig med i projektets referensgrupp. Referensgruppen kommer att träffas tre gånger under projekttiden. Hör av dig till oss om du känner att du är rätt person, men inte fått en inbjudan. Syfte med seminariet är att tydliggöra projektets uppdrag och avgränsning, påbörja arbetet med besöksstrategin samt att omvärldsbevaka, få inspiration och samordning.

Tid: 8-9 mars 2017
Plats: Stöten Ski Hotel, Sälen

2016-11-02

Anteckningar från forskarseminariet 2016

6-7 oktober arrangerades det årliga forskarseminariet på naturum Fulufjället. Årets tema var Geologi och Geoturism.

2016-09-22

Fulufjällets forskarseminarium

Boka in 6 till 7 oktober för årets forskarseminarium om Fulufjället. Länsstyrelsen Dalarna och Fylkesmannen för Hedmark fylke bjuder på föreläsningar om Fulufjällets natur och kultur. 

I år håller vi till vid naturum Fulufjället båda dagarna. Programmet har särskild tonvikt på geologi och geoturism med flera intressanta föreläsare från både Norge och Sverige.

2016-08-15

Ny gemensam folder om Fulufjällets nationalparker​

Läs vår nya folder om Fulufjället. Nu tar den upp Fulufjället som en helhet med en gemensam karta för båda nationalparkerna på svenska och norska sidan. Foldern är ett av målen i delprojeket Gränsregional tillgänglighet. 


På den här sidan publicerar vi mötesanteckningar och eventuella presentationer från de möten vi haft inom Fulufjällsprojektet.

Presentationer och anteckningar från Fulufjällskonferensen i Trysil 6-7 november 2018

I år handlade Fulufjällskonferensen om företagandet och produktutveckling. Syftet med konferensen var att visa nya produkter, vilka är de och vem utvecklar dem, samt, hur kan samarbetet mellan förvaltningen, företag, kommun, ideell sektor i förankras praktiken? och presentera den gränsöverskridande besöksstrategin för Fulufjällets nationalparker.

Vi samlades på SAS Radisson i Trysil. Sammanlagt möttes 48 personer från nationalparksförvaltningen, turistbranschen och andra organisationer.

MinnesanteckningarPDF

Presentationer

Terje Motroen, Högskolen i InnlandetPowerpoint

Leif Helldal, Länsstyrelsen i Dalarnas länPowerpoint

Kristian Bjørnstad, Utviklingsleder, Trysilvassdragets Skogeierlag, TVSPowerpoint

Henriette Bøe Kildahl, Nasjonalparkstyret FulufjelletPowerpoint

Sofia Tiger, Länsstyrelsen Dalarna, Naturum FulufjälletPowerpoint

Harald Østmoe, naturguidePowerpoint

Jakob Ebner, Länsstyrelsen Dalarna; Annika Andersson, KnappgårdenPowerpoint

Stefan Holmqvist, landskapsvetarestudent, Lunds universitetPowerpoint

Studieresa till Bayrischer Wald i Tyskland

Den 23-26 april åkte 26 representanter från nationalparksförvaltningen, kommuner, intresseorganisationer och företag på en studieresa till den tyska nationalparken Bayrischer Wald i södra Tyskland.

Det blev berikande fyra dagar där vi blev presenterade hur de arbetar med turism, nationalparkpartners, gränsöverskridande samarbete, naturinformation och naturskydd i parken som ligger intill den Tjeckiska nationalparken Sumava.

Läs minnesanteckningarna härPDF

Presentationer och anteckningar från referensgruppsmötet i Trysil 14-15 mars 2018

 Anteckningar från referensgruppsmötet i TrysilPDF

 14/3

Geir Høitomt; verneforemål och verneverdier i Fulufjellet. (pdfPDF

Dagmar Hagen; sårbarhetsvurdering av vegetation langs utvalde stier i Fulufjellets nationalpark. (pdfPDF

Leif Helldal och Sofia Tiger; utmaningar och möjligheter i Fulufjällets nationalparker, resultat av nulägesanalysen. (pdfPDF)

 Henriette Bøe Kildahl; Forslag til mål och strategiske grep i en felles besöksstrategi. (pdfPDF

Blädderblocksbilder från workshop om mål och strategier (pdfPDF

 15/3 

 Jakob Falkerby; vår bild av Fulufjället! Resultat från vår budskapsarbete i ord och bild (pdfPDF)

 Diskussionsgruppsmöten om ett Budskap för Fulufjället

Ljördalen 12 februari 2018PDF

Lomkällan 13 februari 2018PDF

Dialoggruppsmöte 5 december i Sörsjön

Läs anteckningarna från mötet här.PDF

Fjällseminariet/Kunskapsseminariet i Idre 3-4 oktober 2017

Anteckningar och presentationer finns på Storslagen fjällmiljös webbplats.länk till annan webbplats 

Dialoggruppsmöte Ljördalen 30 maj 2017

Presentation nulägesanalys-30-majPDF

Presentation av projektet-30-majPDF

Anteckningar Dialoggruppsmöte i Ljördalen den 30 maj 2017PDF

Utkast Nulägesanalysen FulufjälletPDF

Besökarundersökning-2014_sammanfattning_SofiaPDF

Projektets kick-off i Stöten 4-5 mars 2017

Anteckningar-hela-Kickoffen-StötenPDF

Kickoff-Stöten-workshopPDF

Scotland_George HoggPDF

Kosterhavet_AndersTysklindPDF

Jotunheimen_MagnusSnötunPDF

Fulufjället_projektpresentation_JakobEbnerPDF

Besökarundersökning-2014_sammanfattning_SofiaPDF

BIOTOUR_JanVidarHaukelandPDF

Besöksstrategi_LeifHelldalPDF

SITE_KlasDarlinPDF

​Anteckningar från forskarseminariet 2016

 6-7 oktober arrangerades det årliga forskarseminariet på naturum Fulufjället. Årets tema var Geologi och Geoturism.

Anteckningar-fulufjallsseminariet-2016PDF

Kontaktperson Fulufjällsprojektet

Jakob Ebner
jakob.ebner@lansstyrelsen.se

Kontakt