Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder

Du kan få stöd för vattenvårdsåtgärder i odlingslandskapet. Det kan till exempel vara att anlägga eller restaurera våtmarker. Du kan också få stöd för att anlägga tvåstegsdiken, kalkfilterbäddar eller någon annan investering som förbättrar vattenkvaliteten.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 2023–2027, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Beslutsomgång

Löpande hantering 2024. Ansökningar hanteras löpande i den ordning de kommer in.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Prioriterat område övergödning. Se karta.

Urvalsmodul

Maximal möjlig poäng

Åtgärdsbehov övergödning

400

Näringsbelastning

200

Näringsrenande

200

Prioriterat område övergödning

200

Summa

1000


Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Kommande utlysningar

Inga planerade utlysningar 2024.

Karta

Kartan har tagits fram av vattenmyndigheterna för att vara ett underlag att planera åtgärder mot övergödning.

En karta som visar prioriterade områden Wlan vattenvårdsåtgärder. Illustration.

Markeringar i rött på kartan är områden där det finns risk eller möjlig risk för övergödning av sjöar och vattendrag. I dessa röda områden bedömer Länsstyrelsen att det kan vara motiverat att stödja åtgärder mot övergödning.

Beslutsomgång

Löpande hantering 2024. Ansökningar hanteras löpande i den ordning de kommer in.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen i Dalarnas län har valt att göra regionala prioriteringar inom områdena

 • Prioriterade arter: se lista

Länsstyrelsen har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Naturlig utformning

Urvalsmodul

Maximal möjlig poäng

Gynnsam utformning

200

Arter och naturtyper

150

Naturlig utformning

250

Metod

125

Tillgänglig för allmänheten

75

Åtgärdsbehov övergödning

100

Prioriterade arter

100

Summa

1000


Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Kommande utlysningar

Inga planerade utlysningar 2024.

Prioriterade arter

Här kan du ta del av fyra tabeller med prioriterade arter inom:

 • fåglar
 • amfibier
 • insekter
 • växter.

Tabellerna redovisar det svenska namnet på respektive art, typiska förekomster för arten och exempel på positiva åtgärder att göra för att främja den biologiska mångfalden.

Tabell över prioriterade fågelarter

Fågelart

Typisk förekomst

Exempel på positiva åtgärder

Enkelbeckasin

Alla typer av större våtmarker i öppna miljöer, sanka fuktiga omgivningar

Anlägga och restaurera större våtmarker

Gluttsnäppa

Rastar vid strandängar framförallt flacka stränder

Anlägga vadarbankar, restaurera och sköta strandängar

Grönbena

Strandängar, grunda strandbankar och låga öar i vassar

Anlägga vadarbankar, restaurera och sköta strandängar

Gulärla

Häckar och rastar vid strandängar i jordbrukslandskapet

Grunda våtmarker i jordbruksmiljö

Mindre strandpipare

Våtmark i vegetationsfria sandiga och grusiga marker

Ta bort vegetation i lertäkter och grustag. Anlägga våtmark i vegetationsfria sandiga och grusiga marker, till exempel grustag.

Skogssnäppa

Små vattensamligar i skogsmiljö

Anlägga och restaurera våtmarker i skogsmark

Svarthakedopping

Våtmarksmosaik, fågelöar, får ej finnas rovfisk

Anlägga våtmarksmosaik, fågelöar, anlägga och restaurera fiskfria våtmarker

Vigg

Behöver vegetation för att kunna lägga bo skyddat, tuvor av starrgräs

Restaurera och sköta strandängar och starrmader

Amfibier

Tabell över prioriterade amfibiearter

Amfibieart

Typisk förekomst

Exempel på positiva åtgärder

Större vattensalamander

Fiskfria vatten, partier med skog i anslutning till delar av vattnet. Grunt vatten och vattenvegetation. Tidig uppvärmning på våren (t ex solinstrålning från söder)

Anlägga små fiskfria vatten. Lägga upp högar med död ved eller stenblock som är gömställen.

Åkergroda

Grunda stränder i fiskfria vatten. Tidig uppvärmning på våren (t ex solinstrålning från söder)

Anlägga små fiskfria vatten

Insekter

Tabell över prioriterade insektsarter

Insektsart

Typisk förekomst

Exempel på positiva åtgärder

Citronfläckad kärrtrollslända

Vassar, naturligt näringsrika sjöar

Skapa våtmarker där vass och starr växlar med öppet vatten

Bred kärrtrollslända

Näckrosrika sjöar, naturligt näringsrika sjöar (undviker sura vatten).

Spara näckrosor där bred kärrtrollslända kan trivas. Skapa våtmarker där näckrosor växlar med öppet vatten

Pudrad kärrtrollslända

Gynnas av nyskapade vatten, flytbladsvegetation.

Skapa våtmarker där vass, starr och flytbladsvegetation växlar med öppet vatten

Växter

Tabell över prioriterade växtarter

Växtart

Typisk förekomst

Exempel på positiva åtgärder

Dyblad

Naturligt näringsrika sjöar

Anlägga och restaurera näringsrika våtmarker

Hornsärv

Naturligt näringsrika sjöar

Anlägga och restaurera näringsrika våtmarker

Sjöranunkel

Naturligt näringsrika sjöar

Anlägga och restaurera näringsrika våtmarker

Tiggarranunkel

Naturligt näringsrika sjöar

Anlägga och restaurera näringsrika våtmarker

Trubbnate

Naturligt näringsrika sjöar

Anlägga och restaurera näringsrika våtmarker

Ävjebrodd

Naturligt näringsrika sjöar

Anlägga och restaurera näringsrika våtmarker

Dysäv

Ävjestränder

Sköta strandängar med bete

Nålsäv

Ävjestränder

Sköta strandängar med bete

Strandranunkel

Ävjestränder

Sköta strandängar med bete

Kärrspira

Svämängar

Sköta strandängar med slåtter eller bete

Slåtterblomma

Svämängar

Sköta strandängar med slåtter eller bete

Ängsvädd

Svämängar

Sköta strandängar med slåtter eller bete

Brudborste

Högörtängar

Sköta strandängar med slåtter eller bete

Fackelblomster

Högörtängar

Sköta strandängar med slåtter eller bete

Flädervänderot

Högörtängar

Sköta strandängar med slåtter eller bete

Gökblomster

Högörtängar

Sköta strandängar med slåtter eller bete

Ängsruta

Högörtängar

Sköta strandängar med slåtter eller bete

Beslutsomgång

Löpande hantering 2024. Ansökningar hanteras löpande i den ordning de kommer in.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen i Dalarnas län har valt att göra regionala prioriteringar inom vissa områden.

 • Prioriterat områden övergödning, se karta.

Länsstyrelsen har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Vattenkvalitet

Urvalsmodul

Maximal möjlig poäng

Åtgärdsbehov övergödning

200

Vattenkvalitet

700

Prioriterat område övergödning

100

Summa

1000


Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Kommande utlysningar

Inga planerade utlysningar 2024.

Karta

Kartan har tagits fram av vattenmyndigheterna för att vara ett underlag att planera åtgärder mot övergödning.

En karta som visar prioriterade områden Wlan vattenvårdsåtgärder. Illustration.

Markeringar i rött på kartan är områden där det finns risk eller möjlig risk för övergödning av sjöar och vattendrag. I dessa röda områden bedömer Länsstyrelsen att det kan vara motiverat att stödja åtgärder mot övergödning.

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder får lämnas för utgifter och kostnader som avser:

 1. anläggningar inklusive fasta inventarier,
 2. material,
 3. köp av tjänster, eller
 4. avgifter till myndigheter och domstolar.

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder får lämnas för:

 1. förstudie, anläggning och restaurering av våtmarker och dammar för att öka retention av kväve eller fosfor,
 2. förstudie, anläggning och restaurering av våtmarker och dammar för att gynna den biologiska mångfalden,
 3. kalkfilterbäddar för att minska läckaget av fosfor,
 4. tvåstegsdiken i eller vid åkermark för att minska läckaget av kväve och fosfor, eller
 5. andra investeringar för förbättrad miljöstatus i sjöar, vattendrag och hav.
Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Enheten för landsbygds- och jordbrukarstöd

Telefon, växel: 010-225 00 00

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss