Greppa Näringen

En stor mängd växtnäring hanteras inom jordbruket vilket innebär risker för läckage av näringsämnen till våra vatten och onödiga ekonomiska förluster för lantbruket. Därför erbjuder vi dig som lantbrukare miljörådgivning i form av kurser, hjälp med växtnäringsbalanser och rådgivning inom Greppa näringen.  

Växtnäringsläckage

Jordbruket i Dalarna är en viktig del av landsbygden och öppna landskap är en viktig del i miljömålsarbetet. Samtidigt omsätts en stor andel växtnäring inom jordbruket vilket innebär en stor risk för oönskad förlust och läckage av näringsämnen till vattendrag, sjöar och hav. Jordbruket bidrar med en stor andel fosfor som riskerar att orsaka övergödda sjöar och vattendrag. Fosforläckage från jordbruket sker till största delen genom förlust av partikelbundet fosfor via erosion. Kväveläckage från jordbruket bidrar till övergödning av havsmiljön.

Rådgivning

Vill du ha enskild rådgivning inom Greppa näringen eller få hjälp med växtnäringsbalanser kontakta oss på Länsstyrelsen.

Spridning av stallgödsel

Kvävet i stallgödseln utnyttjas effektivast om stallgödseln sprids på våren. Att sprida stallgödsel under vintermånaderna är såväl miljömässigt som ekonomiskt olämpligt. Med tillräckligt stort stallgödsellager skapar du fler och bättre chanser att sprida gödseln vid lämplig tidpunkt. Rätt hanterat är stallgödseln en viktig växtnäringsresurs.

Regler

För dig som sprider stall- och mineralgödsel finns det regler som du bör känna till. På Jordbruksverkets hemsida finns information om reglerna och tips på hur du utnyttjar stallgödseln på bästa sätt.

Jordbruksverkets information om spridning av gödsel Länk till annan webbplats.

Sök stöd för att fånga växtnäringen

Du kan få stöd för att minska riskerna för näringsläckage från dina marker. Till exempel för att anlägga en våtmark eller en skyddszon.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss