Kompetensutveckling och rådgivning

Ekologisk produktion

Länsstyrelsen Dalarna driver under perioden 2016-2020 kompetensutvecklings- och rådgivningsprojekt med syfte att öka den ekologiska produktionen i länet.

Projektet ska bidra till att bland annat det nationella miljömålet om 30 procent ekologisk areal uppnås. Projektet görs i samarbete med Gävleborgs länsstyrelse.

Projektet är framför allt riktat till dig som går i omläggningstankar men även du som är etablerad ekoproducent har möjlighet till kompetensutveckling genom projektet om behov finns för att lösa något angeläget problem i produktionen. Möjligheten till kompetensutveckling gäller både lantbruks- och trädgårdsföretag.

Rådgivning

Länsstyrelsen Dalarna har upphandlat rådgivning inom ekologisk produktion som finansieras av EU och svenska staten via Landsbygdsprogrammet 2014-2020.

För kostnadsfri omläggningsrådgivning och rådgivning för att lösa specifika problem i din ekologiska produktion kan du vända dig Kristina Homman för att få kontakt med våra rådgivare inom:

  • Ekologisk mjölk -och köttproduktion
  • Ekologisk får- och getproduktion
  • Ekologisk fjäderfäproduktion
  • Ekologisk växtodling
  • Ekologisk potatisproduktion
  • Ekologisk trädgårdsproduktion

Aktuella kurser som ordnas finns annonserade i kalendern på Länsstyrelsen webbplats och i tidningen Landsbygdsnytt. Anmälan görs genom kalendern på Länsstyrelsens webb.

Mer information  

Information om ekologisk odlinglänk till annan webbplats

Certifierad ekologisk produktionlänk till annan webbplats

KRAVlänk till annan webbplats, miljömärkning för ekologisk mat

SMAKlänk till annan webbplats, certifiering inom lantbruk, trädgård och livsmedelsverksamhet

Kiwalänk till annan webbplats, besiktning, provning och certifiering

Kontakt: Kristina Homman, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

               

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Kurser och rådgivning om natur- och kulturvärden


Vårt odlingslandskap är skapat genom människans brukande av naturen under lång tid. Det utgör livsmiljö för många växter och djur och är en del av vårt kulturarv. För att dessa natur- och kulturmiljövärden ska kunna bevaras för framtiden krävs en kontinuerlig skötsel.

Vill du ha råd om skötsel eller restaurering av dina marker?

Du kan till exempel få råd om restaurering av naturbetesmarker, vad det finns för natur- och kulturvärden på din gård eller fäbod och lämplig skötsel av den.

Kontakt: Märta Ohlsson Länsstyrelsen i Dalarnas län

Är din lie lite slö?

Har du svårt att få den riktigt vass på egen hand? Länsstyrelsen i Dalarnas län erbjuder kostnadsfri praktisk rådgivning i lieslipning. Slipa din lie i lugn och ro och få så mycket hjälp du behöver. Du kan även få hjälp med jordläggning och övrig inställning av lien om det behövs.

Kontakta handledaren direkt för bokning/förfrågan :
Dala-Floda.com, Odens Olle Eriksson, 070-597 82 42 eller odens.olle@gmail.com

Aktuella kurser

Aktuella kurser som anordnas finns annonserade i kalendern på Länsstyrelsen webbplats och i tidningen Landsbygdsnytt. Anmälan görs genom kalendern.

Du kan även hitta kurser i Liebladet.
Eller i Landsbygdsnytt


Kontakt: Märta Ohlsson Länsstyrelsen i Dalarnas län

Läs mer

 Jordbruksverketlänk till annan webbplats

Läs mer skrifter

Ta tillvara timmerhusPDF

Hävdgynnade växterPDF

Jordbruksverkets skrifter om naturbetesmarker och ängarlänk till annan webbplats

Riksantikvarieämbetets skrifter om biologiskt kulturarvlänk till annan webbplats

Liebladet

Du som har jordbruk, betesmark, sköter en äng, eller planer på att börja med det kan beställa alla skrifterna i pappersform från Länsstyrelsen, kontakt nedan utan kostnad.

     

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Skötsel av ängs- och betesmarker

Genom att samverka och skapa lokala nätverk mellan olika aktörer som kan ha nytta av att samarbeta med varandra kan vi öka möjligheten för att bevara eller öka arealen ängs- och betesmarker.

Projektet syftar till att skapa förutsättningar för att öka kunskapen om skötsel av ängs- och betesmarker i områden där betesmarker och slåtterängar växer igen som följd av ett minskat antal betande djur eller bristande kunskap om lämpliga skötselmetoder.

I projektet ingår även Betesförmedlingen.

Kontakt: Märta Ohlsson Länsstyrelsen i Dalarnas län


Trädgård som resurs

Projektet utvecklar småföretag för att få fler arbetstillfällen på landsbygden inom andra områden än jordbruk. ​Trädgård som resurs är ett projekt för dig som vill utveckla ditt besöksföretag med hjälp av trädgården.

Du som vill utveckla ditt besöksföretag och öka värdet på din servering kommer genom kurser och studiebesök att lära dig odla egna grönsaker, bär och frukt samt hur grödorna används och tillreds. Fokus kommer att ligga på egenodlade och ekologiskt producerade grödor. När inte egna produkter finns att tillgå kommer ekologiska och lokalt producerade trädgårdsgrödor att användas vid kurserna där grönsaker eller bär tillreds.

Du kommer också att ha möjlighet att gå kurser och vara med på studiebesök som utvecklar utemiljön genom trädgården hos ditt besöksföretag. Aktiviteterna syftar till att skapa en attraktiv utemiljö hos gårdsbutiker, kaféer, restauranger och småskaligt besöksboende.

Kurserna kommer i många fall att ta till vara på Dalarnas kulturarv både vad gäller grödor och trädgårdsmiljöer.

Aktuella kurser

Aktuella kurser som anordnas finns annonserade i kalendern på Länsstyrelsens webbplats och i tidningen Landsbygdsnytt. Anmälan görs genom kalendern.

Kontakt: Kristina Homman, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Växtnäring i jordbruket, greppa näringen

En stor mängd växtnäring hanteras inom jordbruket vilket innebär risker för läckage av näringsämnen till våra vatten och onödiga ekonomiska förluster för lantbruket. Därför erbjuder vi dig som lantbrukare miljörådgivning i form av kurser, hjälp med växtnäringsbalanser och rådgivning inom Greppa näringen.         

Växtnäringsläckage

Jordbruket i Dalarna är en viktig del av landsbygden och öppna landskap är en viktig del i miljömålsarbetet. Samtidigt omsätts en stor andel växtnäring inom jordbruket vilket innebär en stor risk för oönskad förlust och läckage av näringsämnen till vattendrag, sjöar och hav. Jordbruket bidrar med en stor andel fosfor som riskerar att orsaka övergödda sjöar och vattendrag. Fosforläckage från jordbruket sker till största delen genom förlust av partikelbundet fosfor via erosion. Kväveläckage från jordbruket bidrar till övergödning av havsmiljön.

Rådgivning

Vill du ha enskild rådgivning inom Greppa näringen eller få hjälp med växtnäringsbalanser kontakta oss på Länsstyrelsen.

Spridning av stallgödsel

Kvävet i stallgödseln utnyttjas effektivast om stallgödseln sprids på våren. Att sprida stallgödsel under vintermånaderna är såväl miljömässigt som ekonomiskt olämpligt. Med tillräckligt stort stallgödsellager skapar du fler och bättre chanser att sprida gödseln vid lämplig tidpunkt. Rätt hanterat är stallgödseln en viktig växtnäringsresurs.

Regler

För dig som sprider stall- och mineralgödsel finns det regler som du bör känna till. På Jordbruksverkets hemsida finns information om reglerna och tips på hur du utnyttjar stallgödseln på bästa sätt. Länkar till Jordbruksverket hittar du till höger.

Sök stöd för att fånga växtnäringen

Du kan få stöd för att minska riskerna för näringsläckage från dina marker. Till exempel för att anlägga en våtmark eller en skyddszon.

 

Mer information hittar du på greppa näringenlänk till annan webbplats


Kontakt: Martin Henriksson, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Kontakt