Åskoväder i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Stöd för samarbeten

Myndigheter, kommuner, företag och andra organisationer kan söka stöd för att samarbeta och utbyta erfarenheter och kunskap inom till exempel konkurrenskraft, djurvälfärd, miljö, klimat, livsmedel och besöksnäring.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Stöd för samarbeten, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Syftet med åtgärden är att stödja samarbeten inom områden där den gemensamma nyttan av ett samarbete är stor för samhället men där incitamentet för en enskild aktör är för litet för att kunna finansiera ett utvecklingsarbete. Samarbete är en viktig del i att stärka en hållbar utveckling över längre tid i näringar och landsbygder som påverkas och präglas av glesa strukturer. Landsbygder kan inte erbjuda samma stödjande förutsättningar till företag och befolkning som i mer tätbefolkade områden. I kombination med längre avstånd mellan aktörer blir därför stöd till samarbeten nödvändiga.

Stödet till samarbete kan användas för att stödja praktiknära försök, tester och utvärderingar samt stimulera till ökad samverkan om utvecklingsfrågor inom besöks-, jordbruks-, livsmedels- och trädgårdsnäringen (inklusive akvaponi). I synnerhet inom animalieproduktionen finns behov av sådan verksamhet. Här kan samarbetsåtgärden fylla en lucka mellan det kunskapsframtagande som finansieras via forskningspengar och det kunskapsframtagande som de enskilda företagen finansierar själva.

Vem kan söka?

Stöd till samarbete får lämnas till myndigheter, kommuner, regioner, föreningar, andra organisationer och företag. Stödmottagaren ska ha minst en samarbetspart från en annan myndighet, kommun, region, förening, organisation eller företag än stödsökanden för att genomföra åtgärden. Stöd får lämnas för nya samarbetsprojekt och för nya aktiviteter i pågående samarbeten.

Stödberättigande utgifter och kostnader

Stöd till samarbete får lämnas för utgifter och kostnader som avser:

  • Lön till personal, inklusive lönekostnadspåslag och indirekta kostnader.
  • Eget arbete.
  • Köp av tjänster, dock ej tjänster från en annan samarbetspartner i projektet.
  • Övriga utgifter.

För projekt som syftar till att förstärka förutsättningar för biologisk mångfald genom att skapa blommande ytor och andra småbiotoper får stöd även lämnas för material och anläggningar, inklusive fasta inventarier.

Stödnivå: 100 %.

Minimipoäng för stöd

300 poäng är minimipoäng för stödet.

Regionala prioriteringar

I stödet samarbete finns enbart nationella prioriteringar.

Alla ansökningar poängsätts utifrån olika poängkrav. Du som söker stöd får vägledning i e-tjänsten om vilka svar och underlag som du behöver lämna. I e tjänsten kan du också se hur dessa efterfrågade uppgifter kommer att bedömas och vilka krav som gäller för att få poäng.

Stöd för samarbete inom Miljö och klimat, Nya blommande ytor och andra småbiotoper Pdf, 190.6 kB.

Stöd för samarbete inom livsmedel besöksnäring Pdf, 188.9 kB.

Utlysning

Stödet går bara att söka i en aktuell utlysning. Vi avslår ansökningar som du skickar in innan eller efter aktuell utlysning.

Tid för utlysningen: 1 oktober till 31 december 2023.
Budget: 6 237 000 kronor.

Projektlängd: Projekten kan som längst hålla på i tre år från och med att du har fått beslut om stöd. Du har dock möjlighet att förlänga dina projekt om du har tydliga skäl.

Syftet med stödet är att genom samarbete mellan minst två aktörer som genomför konkreta åtgärder i fält skapa livsmiljöer, födosöksmiljöer och spridningsmöjligheter genom en grön infrastruktur och god konnektivitet i landskapet för att bevara och förstärka förutsättningarna för insekter och fåglar i slättbygd. Genom att nyanlägga småbiotoper gynnas den biologiska mångfalden i åkerdominerade landskap. Exempel på miljöer som det är brist på i åkerlandskapet är blommande bryn, åkerrenar, öppna diken, åkerholmar, fuktängar, våtmarker (inklusive återvätade marker).

Satsningen syftar till att öka heterogeniteten och att öka mängden pollen- och nektarproducerande växter i slättdominerade odlingslandskap.

  • Projektet ska beskriva hur det bidrar till grön infrastrukturs olika delar i odlingslandskapet.
  • Projektet ska bedrivas i områden som har krav på miljöytor i gårdsstödet.
  • Projektet ska visa hur åtgärderna tar hänsyn till kända natur- och kulturvärden.

Genom att skapa blommande ytor och andra småbiotoper i slättbygd ökar variationen och därmed mängden livsmiljöer och spridningsvägar för vilda växt- och djurarter i odlingslandskapet. Anläggning av småbiotoper och skapande av blommande ytor innebär att tillståndet för arter knutna till odlingslandskapet förbättras och kan leda till att de har eller får en gynnsam bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation. Projekten ska inkludera en tydlig plan för skötsel av biotopen under och efter projektet (skörd av vegetation, ej endast putsning) som en del i urvalsmodulen hållbar utveckling.

Tänk på det här

Du som verksamsutövare har ansvar att kontrollera om din investering kan påverka naturområden som är skyddade enligt miljöbalken. Om investeringen påverkar skyddade naturområden kan du behöva ansöka om dispens eller tillstånd.

Tänk också på att det är du behöver använda fröer och växter som är naturligt hemmahörande i området när du anlägger en blommande yta, ett buskbryn eller en lähäck.

Aktiviteter och åtgärder som kan påverka skyddade naturområden

Plantering som gynnar vilda pollinörer

Du kan inte längre kan söka den här utlysningen.

Tid för utlysningen: 1 oktober till 30 november 2023.
Budget: 8 800 000 kronor.

Projektlängd: Projekten kan som längst hålla på i tre år från och med att du har fått beslut om stöd. Du har dock möjlighet att förlänga dina projekt om du har tydliga skäl.

Samarbetsprojekt ska bidra till att företag på landsbygderna med verksamhet inom livsmedel och besöksnäring kan utvecklas, marknadsorienteras, öka exporten, öka antalet arbetstillfällen och ta tillvara landsbygdens resurser. Även destinationer och besöksnäringsorganisationer kan samarbeta för att utveckla besöksnäringen som helhet, i synnerhet utifrån måltidsturism.

Samarbeten ska bidra till att främja och bevara ett levande och dynamiskt kulturarv kopplat till mat-och livsmedelsframställning. Samarbeten ska bidra till att verksamma inom livsmedelsproduktion och förädling av livsmedel kan utbyta erfarenheter och utveckla processer, produkter, lokala marknader, öka lokal livsmedelsförsörjning och direktförsäljning från producent till konsument, förädlare och restauranger.

Kommande utlysningar

Nästa utlysning inom områdena Livsmedel och besöksnäring samt Miljö och klimat sker 1 oktober - 31 december 2024.

Planeringen kan komma att ändras.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Telefon växel: 010-224 40 00
E-post: landsbygdsstod.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Uppge om du vill bli kontaktad via telefon eller mejl. Svarstid 24 timmar vardagar.

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss