Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder

Du kan få stöd för vattenvårdsåtgärder i odlingslandskapet. Det kan till exempel vara att anlägga eller restaurera våtmarker. Du kan också få stöd för att anlägga tvåstegsdiken, kalkfilterbäddar eller någon annan investering som förbättrar vattenkvaliteten.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 2023–2027, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Det finns tre olika stöd inom vattenvårdsåtgärden.

  • Våtmarker och dammar – biologisk mångfald
  • Våtmarker och dammar – näringsrening
  • Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder – övriga vattenvårdsåtgärder

Du kan få 100 % stöd för dina kostnader för investeringen och totalt budget för alla tre stöden är 82,3 miljoner kronor under perioden 2023-2027.

Stödet kan sökas löpande under hela 2024.

Ansökningar hanteras löpande i den ordning de kommer in. Handläggning av kompletta ansökningar prioriteras före ofullständiga.

Notera att planeringen av stödet kan komma att ändras.

Minimipoäng

300 poäng är minimipoäng för stödet.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen Västra Götaland har valt att inte göra regionala prioriteringar, men förstärkt de nationella poängen inom följande områden:

  • Gynnsam utformning
  • Naturlig utformning

Bedömningsgrunder för våtmarker och dammar - biologisk mångfald Pdf, 183.2 kB.

Beskriv i din ansökan vilka arter och naturtyper som kan gynnas av våtmarken eller dammen. Information om fridlysta arter i länet finns på Länsstyrelsens webbplats om hotade djur och växter. I den svenska rödlistan hittar du information om nära hotade eller hotade arter. De naturtyper och arter i Sverige som är listade i EU:s art- och habitatdirektiv finner du på Naturvårdsverkets webbplats.

Hotade djur och växter Länk till annan webbplats.

Sveriges arter och naturtyper i EU:s art- och habitatdirektiv, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Rödlistning, SLU Artdatabanken Länk till annan webbplats.

Stödet kan sökas löpande under hela 2024.

Ansökningar hanteras löpande i den ordning de kommer in. Handläggning av kompletta ansökningar prioriteras före ofullständiga.

Notera att planeringen för stödet kan komma att ändras.

Inom detta stöd kan du få stöd för att anlägga eller restaurera våtmarker och dammar med huvudsyfte att hålla kvar kväve och fosfor. Om våtmarken eller dammen är speciellt utformad för att rena vatten från fosfor kan du vara berättigad till en högre stödnivå. Det ska då finnas ett åtgärdsbehov för rening av fosfor på vald plats för dammen. Det innebär att ansökan måste få poäng i urvalsmodulen ”Åtgärdsbehov övergödning” och i detta fall får ansökan poängen endast om det finns åtgärdsbehov för fosfor på platsen.

Minimipoäng

300 poäng är minimipoäng för stödet.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen Västra Götaland har valt att inte göra regionala prioriteringar, men förstärkt de nationella poängen inom följande områden:

  • Näringsbelastning
  • Näringsrenande

Bedömningsgrunder för våtmarker och dammar - näringsrening Pdf, 179.7 kB.

Stödet kan sökas löpande under hela 2024.

Ansökningar hanteras löpande i den ordning de kommer in. Handläggning av kompletta ansökningar prioriteras före ofullständiga.

Notera att planeringen för stödet kan komma att ändras.

Övriga vattenvårdsåtgärder kan exempelvis handla om tvåstegsdiken, kalkfilterbäddar för att minska läckage av fosfor, reglerbar dränering, avfasning av dikeskanter och återmeandring.

Minimipoäng

300 poäng är minimipoäng för stödet.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen Västra Götaland har valt att göra en regional prioritering inom följande område:

  • Vattenkvalitet

Bedömningsgrunder för vattenvårdsåtgärder - övriga vattenvårdsåtgärder Pdf, 153.6 kB.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Telefon växel: 010-224 40 00
E-post: landsbygdsstod.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Uppge om du vill bli kontaktad via telefon eller mejl. Svarstid 24 timmar vardagar.

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss