Aktuella vädervarningar i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stöd för kompetensutveckling 2023-2027

Syftet med stöd till kompetensutveckling är att öka kompetensen hos verksamma på landsbygden och därmed även öka effektiviteten och förbättra måluppfyllelsen för övriga åtgärder i strategiska planen samt bidra till uppfyllande av nationella mål och EU-gemensamma mål, direktiv och förordningar. I sin helhet ska åtgärden verka för en hållbar ekonomisk, miljömässig och social utveckling av landsbygden.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Stöd för kompetensutveckling (jordbruksverket.se) Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handläggar din ansökan.

Åtgärden riktar sig till verksamma inom besöks-, jordbruks-, livsmedels-, trädgårds- (inklusive akvaponi) och hästnäringen. Aktiviteterna ska bidra till ökad kompetens hos målgruppen, vilket främjar innovation, samarbete och utveckling av kunskap. Aktiviteterna kan även inspirera till och underlätta att använda och utveckla ny teknik och nya metoder utifrån ny kunskap från forskning och försök samt återföra kunskapsbehov till forskningen.

Stödberättigade utgifter och kostnader

Stöd till kompetensutveckling får lämnas för utgifter och kostnader som avser:

  • Lön till personal, inklusive lönekostnadspåslag och faktiska indirekta kostnader.
  • Immateriella investeringar i form av inköp eller utveckling av programvara.
  • Eget arbete.
  • Köp av tjänst.
  • Övriga utgifter.

Stöd för kompetensutveckling får inte lämnas för materiella investeringar.

Stödnivå: 100 %.

Minimipoäng för stöd

300 poäng är minimipoäng för stödet.

Regionala prioriteringar

I stödet till kompetensutveckling finns enbart nationella prioriteringar.

Alla ansökningar poängsätts utifrån olika poängkrav. Du som söker stöd får vägledning i e-tjänsten om vilka svar och underlag som du behöver lämna. I e tjänsten kan du också se hur dessa efterfrågade uppgifter kommer att bedömas och vilka krav som gäller för att få poäng.

Kompetensutveckling inom Miljö och klimat, Greppa näringen Pdf, 183.6 kB.

Kompetensutveckling inom Miljö och klimat, Ett rikt odlingslandskap Pdf, 184 kB.

Kompetensutveckling inom Stärkt konkurrenskraft och djurvälfärd Pdf, 184.4 kB.

Kompetensutveckling inom Livsmedel och besöksnäring Pdf, 183.7 kB.

Utlysning

Stödet går bara att söka i en aktuell utlysning. Vi avslår ansökningar som du skickar in innan eller efter aktuell utlysning.

Tid för utlysningen: 1 oktober till 31 december 2023.
Budget: 6 000 000 kronor.

Projektlängd: Projekten kan som längst hålla på i tre år från och med att du har fått beslut om stöd. Du har dock möjlighet att förlänga dina projekt om du har tydliga skäl.

Stöd till kompetensutveckling inom området miljö och klimat, får lämnas för aktiviteter som bidrar till att verksamma inom jordbruks- och trädgårdsföretag (inklusive akvaponi) samt företag och ideella föreningar med hästverksamhet med minst 10 hästar får ökad kunskap om nationella miljökvalitetsmål och EU-gemensamma mål för miljö, klimat, förnybar energi och vattenkvalitet samt tillämpliga direktiv, förordningar och regler.

Projekten ska innehålla minst en av följande åtgärder som har identifierats som viktiga i Västra Götaland:

  • Rådgivning om nötköttsproduktion på naturbetesmark i kombination med gårdsspecifik rådgivning om betesstrategier för ökad biologisk mångfald.
  • Rådgivning kring vattenfrågor som kopplar till ökad biologisk mångfald och kulturmiljövärden i odlingslandskapet (inklusive våtmarker).
  • Rådgivning om småbiotoper och blommande ytor i slättlandskap.

Aktiviteterna ska ge målgruppen praktiska och konkreta exempel på miljö-och klimatåtgärder som går att tillämpa på företagsnivå. Aktiviteterna ska även beakta företagens ekonomiska och sociala hållbarhet för att uppnå en ökad, konkurrenskraftig och hållbar livsmedelsproduktion.

Du kan inte längre kan söka den här utlysningen.

Tid för utlysningen: 1 oktober till 30 november 2023.
Budget: 4 000 000 kronor.

Projektlängd: Projekten kan som längst hålla på i tre år från och med att du har fått beslut om stöd. Du har dock möjlighet att förlänga dina projekt om du har tydliga skäl.

Ökad konkurrenskraft har en central roll i målen för den svenska Livsmedelsstrategin. En konkurrenskraftig primärproduktion bidrar till en god livsmedelsförsörjning. För att öka konkurrenskraften behöver hänsyn även tas till miljömässig hållbarhet.

Projekten ska innehålla följande åtgärder som har identifierats som viktiga i Västra Götaland:

  • Företagsledning ur ett helhetsperspektiv. Att öka kompetensen inom övergripande företagsledning (ledarskap, ekonomi, marknad och strategi) för att göra företagen mer konkurrenskraftiga på lång sikt. Det långsiktigt hållbara företaget behöver ökad kompetens i hur de väger in alla delar av sin verksamhet till ett hållbart företagande.
  • Motståndskraft vid kriser. Att öka företagens motståndskraft vid kriser av olika slag. Målet är en långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning där bland annat vatten- och drivmedelsförsörjning spelar en viktig roll. Fokus ligger på åtgärder på gårdsnivå.

Inom de här områdena ser vi att åtgärder kan göra stor nytta och lyfta vår konkurrenskraft och vår djurvälfärd ytterligare. Dagens jordbruks- och trädgårdsföretag är större, mer teknologiskt utvecklade och globalt påverkade vilket kräver en ökad kunskap hos dem som driver dem. Samtidigt innebär den ökade globala kontexten med miljö och klimatkriser samt en större oro runt omkring i världen ökade risker för de här företagen.

Aktiviteterna ska bidra till att verksamma inom jordbruks- och trädgårdsföretag (inklusive akvaponi) ska få ökad kunskap eller praktiska exempel på hur de kan stärka sin konkurrenskraft.

Aktiviteter ska också bidra till att verksamma inom jordbruks- och trädgårdsföretag (inklusive akvaponi) får ökad kompetens inom vattenhushållning och vattenförsörjning.

Vi ger inte stöd till enskild rådgivning eller framtagande av kurser.

Kommande utlysningar

Nästa utlysning inom områdena Ett rikt odlingslandskap, Livsmedel och besöksnäring samt Konkurrenskraft och djurvälfärd sker 1 oktober - 31 december 2024.

Planeringen kan komma att ändras.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Telefon växel: 010-224 40 00
E-post: landsbygdsstod.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Uppge om du vill bli kontaktad via telefon eller mejl. Svarstid 24 timmar vardagar.

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss