Foto: Jesper Anhede

Mål för friluftslivet

Länet ska ha ett rikt friluftsliv och naturen ska vara tillgänglig för alla. Det regionala arbetet med friluftsliv samordnas av Länsstyrelsen utifrån de tio nationella målen för friluftsliv. Om aktörer vill genomföra satsningar utifrån friluftsmålen finns det möjlighet att ansöka om flera olika stöd.

Så arbetar vi i länet

Varje höst anordnar vi en Regional Tankesmedja för de inom kommuner och organisationer som jobbar med friluftslivsfrågor. Under året anordnas även temadagar med fokus på friluftsliv.

Det finns även ett regionalt friluftsråd som träffas två gånger per år. I rådet sitter representanter från följande organisationer: Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Skogsstyrelsen, Regionen, Västkuststiftelsen, Borås stad, Göteborgs stad, Friluftsfrämjandet, Naturskyddsföreningen, DHR (Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet), Västsvenska Turistrådet, Göteborgs universitet, Sportfiskarna och Länsstyrelsen.

Regional handlingsplan för friluftslivet i Västra Götaland

Länsstyrelsen har tagit fram en regional handlingsplan för friluftsliv som kan liknas vid ”karta och
kompass”. Redskap som behövs för att förstå hur det ser ut och för att se vart vi vill komma.

Många kommuner, föreningar och andra myndigheter har varit med och lämnat konstruktiva synpunkter i samband med att handlingsplanen togs fram.

Den första delen av handlingsplanen beskriver länets förutsättningar och olika
nationella miljömål. I den andra delen finns en sammanställning under respektive mål med många av de idéer och åtgärdsförslag som framförts.

Planen gäller i fem år, 2021-2026. Under den här perioden kan vi använda planen som underlag i det fortsatta arbetet för att på sikt nå de tio nationella friluftsmålen. Under perioden ska vi även ta fram en metod för att kunna utvärdera hur friluftsarbetet går framåt i länet.

Regional handlingsplan för friluftslivet - Västra Götaland

Kryssa dig fram i Västra Götaland

Hur många naturområden har du varit i? Vi har samlat hundra av länets skyddade naturområden i en lista där du kan kryssa för vilka du har besökt. Kanske du besökt fler än du tror?

Krysslista för skyddade områden i Västra Götaland Pdf, 605 kB, öppnas i nytt fönster.

Varför är friluftsliv viktigt?

Friluftsliv ger oss hälsa, förståelse för naturen och regional utveckling. Kontakt med naturen är bra för både den fysiska och psykiska hälsan. Tillgången till friluftsliv är därför värdefull både för den enskilda människan och för samhället i stort.

Friluftslivet stärker den svenska ekonomin och skapar arbetstillfällen i hela landet, framförallt inom naturturism.

Vad är friluftsliv för Länsstyrelsen?

Med friluftsliv menar vi vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling.

Tio nationella mål för friluftslivet

Sverige har tio nationella mål för friluftslivet. Kommuner, myndigheter och andra aktörer kan ta stöd i de nationella målen för att planera och arbeta för friluftsliv. Naturvårdsverket står för nationell samordning av arbetet med friluftslivsmålen.

Sveriges friluftsmål, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen samordnar arbetet regionalt

Länsstyrelsens uppdrag är att leda och samordna arbetet i länet. De nationella målen för friluftsliv vägleder oss i arbetet.

Friluftslivet är variationsrikt och har beröringspunkter med arbetet med samhällsplanering, folkhälsa, skola, vård och omsorg, kultur, naturvård och miljö samt regional och lokal utveckling. Många myndigheter behöver därför samverka om friluftslivet.

Friluftsliv bedrivs till stora delar oorganiserat men det finns också många föreningar, skolor och företag som organiserar friluftslivsaktiviteter. Ofta sker friluftslivet på annans mark med stöd av allemansrätten.

Länsstyrelsen samarbetar och har dialog med regionen, kommunerna, Skogsstyrelsen, föreningar, företag, markägare och andra aktörer i länet som arbetar med och berörs av friluftsliv.

Information för dig som är verksam inom friluftsliv

Länsstyrelsen har flera olika uppdrag som knyter an till friluftsliv. För att underlätta för dig som är verksam inom friluftsliv finns här länkar till andra områden med koppling till ämnet.

För dig som arbetar med samhällsplanering och friluftsliv

Planeringsunderlag, riksintressen för friluftsliv, sammanfattande redogörelse med mera

För dig som arbetar med naturturism

Friluftsliv i länet, informationsmaterial om besöksmål

Allemansrätten och informationsmaterial om allemansrätten hos Naturvårdsverket, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Föreskrifter för allmänheten i skyddade områden finns under varje reservat och fullständiga föreskrifter finns i beslutet. I föreskrifterna kan finnas inskränkningar för organiserad verksamhet.

Sök naturreservat under fliken Besöksmål

Om du behöver söka dispens eller tillstånd för aktiviteter och ingrepp i natur

Om din verksamhet är i vattenområden kan du behöva tillstånd eller anmäla vattenverksamhet

För dig som söker information om fiske

Fiske

För dig som söker information om jakt

Jakt och vilt

Bidrag och stöd för arbete med friluftsliv

Det finns olika möjligheter att finansiera satsningar inom friluftsliv. Det finns till exempel statliga bidrag, EU-stöd och utlysningar från myndigheter, kommuner, organisationer, stiftelser, företag med flera. Länsstyrelsen hanterar flera typer av stöd som olika aktörer kan söka för att genomföra satsningar som bidrar till friluftslivsmålen.

Sök bidrag för aktiviteter i länet

En sammanställning med fokus på bidrag för dig i Västra Götaland som vill jobba för att vi ska nå friluftsmålen. Målet med sammanställningen är att underlätta för kommuner, myndigheter, föreningar, företag och andra som vill arbeta aktivt med olika friluftsförbättrande åtgärder.

Bidrag att söka Pdf, 318.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Lokala naturvårdsinsatser (LONA)

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) ger möjlighet för kommuner, och i förlängningen föreningar och privatpersoner, att få statligt bidrag på 50 procent, för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Det går att få stöd för att till exempel ta fram friluftsplaner, kartlägga friluftsvärden, anläggningar som spänger, stigar eller fågeltorn eller för kunskapsspridning, till exempel guidningar, broschyrer och informationstavlor.

Mer information om LONA, kontaktpersoner på länsstyrelsen och vägledning på Naturvårdsverkets webbplats (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Nedan listas ett antal pågående och avslutade projekt med syfte att främja friluftslivet för boende och besökare i länet.

Projekt: Tillgänglighetsanpassningar Kransmossens frilufts-och rekreationsområde

Projektperiod: 2011-05-01 - 2015-12-31

Län och kommun: Västra Götalands län, Borås
Kontaktperson på kommunen:
Anna Karlsson, telefon: 0768-88 56 59
E-post:anna.karlsson@boras.se

Sammanfattning

Under 2017 färdigställdes en 200 meter lång träspång och ca 350 meter lång slinga med hårdpackat stenmjöl utmed Kransån i Kransmossens frilufts- och rekreationsområde. Spången slingrar sig fram mellan träden längs åkanten och vid ett ställe går spången också tvärs över ån. Den är tillgänglighetsanpassad med tre mötesplatser, breda plattformar där det också finns bänkar. Tillgängligheten har utökats med anpassat picknickbord, parkering och fikaplattformar.

Projekt: Tillgång till Vättlefjäll

Projektperiod: 2018-01-01 - 2019-12-31

Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
Kontaktperson på kommunen:
Helena Engvall, telefon: 031-365 57 99
E-post: helena.engvall@ponf.goteborg.se


Sammanfattning

Park- och naturförvaltningen i Göteborgs stad avser att utföra åtgärder i och kring Vättlefjälls naturreservat för att öka kunskapen och nyfikenheten att besöka området. Det gäller olika typer av arbeten som anläggning av mötesplats med grillmöjligheter, förbättring av belyst motionsspår, flytbrygga för kanotiläggning, skyltning, framtagande av informationsmaterial och att ordna en "Vättlefjällsdag" för att locka nya besökare med mera.

Projekt: Ökad tillgänglighet till naturområden i Dalsland

Projektperiod: 2016-04-01 - 2017-06-30

Län och kommun: Västra Götalands län, Dals-Ed
Kontaktperson på kommunen: Renée Olsåker, telefon: 0530-93 94 54
E-post: renee.olsaker@miljo.dalsland.se

Sammanfattning

Projektet ska öka tillgängligheten till värdefulla naturområden i Dalsland till nytta för besökare. Tillgängligheten ska förbättras genom bättre vägskyltning, informationstavlor och parkeringsmöjligheter. Projektet bidrar också direkt till att fler naturområden kan tas med i beskrivningen i pågående LONA-projekt ”Vägledning till naturen i Dalsland”, där en skriftlig och digital guide tas fram. I detta projektet deltar Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda, Melleruds och Åmåls kommuner samt Västkuststiftelsen.

Projekt: Högsåsen - ett levande naturreservat

Projektperiod: 2018-04-30 - 2020-12-31

Län och kommun: Västra Götalands län, Gullspång
Kontaktperson på kommunen: Elisabeth Olsson
Telefon: 0506-362 87
E-post: elisabeth.olsson@gullspang.se

Sammanfattning

I detta projekt görs riktade insatser för att utveckla den biologiska mångfalden i Högsåsens naturreservat. Det kommer även att arrangeras naturdagar för barn och personer med funktionsnedsättning. Områdets geologi kommer att studeras för att på sikt kunna sprida information till besökare i någon form.

Projekt: Kalkstensbrottet på Kinnekulle

Projektperiod: 2011-06-01 - 2013-01-31

Län och kommun: Västra Götalands län, Götene
Kontaktperson på kommunen: Karolina Ringdahl,
Telefon: 0511-38 62 32
E-post: karolina.ringdahl@gotene.se


Sammanfattning

Projektets syfte var bland annat att öka attraktiviteten för kalkstensbrottet på Kinnekulle som utflyktsmål. En kort promenadslinga runt sjön har till exempel märkts upp.

Projekt: Ströms natur- och friluftslivsområde åtgärd 2–5, 7,
9–10

Period: 2010-06-30 - 2012-06-30

Län och kommun: Västra Götalands län, Mark
Kontaktperson på kommunen: Svante Brandin
Telefon: 0320-21 72 79,
E-post: svante.brandin@mark.se

Sammanfattning

Projektets syfte har bland annat varit att få fler att besöka och uppleva områdena längs Lygnerns norr branter. Ett digitalt kartskikt med tidigare kunskaper har sammanställts. Röjning och märkning av led har genomförts. Folder med karta över leden har tagits fram och tryckts i 1 000 ex för spridning på lämpliga platser. Ett antal informationspunkter längs leden har satts upp. Totalt har 200 deltagare varit med på arrangerade inventeringar och utflykter.

Projekt: Paddling i Biosfärområdet

Projektperiod 2013-03-01 - 2014-09-30

Kontaktperson på kommunen: Anna-Lena Berggren Drotz
Telefon: 0510-77 02 24
E-post: anna-lena.berggren-drotz@lidkoping.se

Sammanfattning

Med utgångspunkt från genomförd inventering om paddlingsförutsättningar har åtgärder för att underlätta paddling inom området utförts. En samlad och attraktiv webbaserad information som beskriver de viktigaste förutsättningarna för paddling i området har tagits fram. En enklare tryckt folder har tryckts upp som komplement med informationen om iläggningsplatser och angöringsplatser.

Det har även pekats ut sju nya tänkbara nyetableringsplatser, varav fyra är avsedda som vindskydd, två så kallade krakar och en omvandling av befintlig byggnad för övernattningsbruk.

Projekt: Paddlingsmöjligheter i Biosfärområdet
Vänerskärgården med Kinnekulle

Projektperiod: 2010-09-01 - 2011-03-31

Län och kommun: Västra Götalands län, Mariestad
Kontaktperson på kommunen: Håkan Magnusson
Telefon: 0501-63436
E-post: Miljo@mariestad.se

Sammanfattning

Skärgårdarna runt Kålland och Kållandsö samt Mariestads skärgård lämpar sig utmärkt för paddling. För att öka områdets attraktivitet och tillgänglighet för paddlare har bland annat angöringsplatser inventerats.

Projekt: Fågeltorn vid Skalle

Projektperiod: 2011-06-01 - 2014-06-30

Län och kommun: Västra Götalands län, Borås
Kontaktperson på kommunen: Kjell Johansson
Telefon: 033-357354
E-post: kjell.johansson@boras.se

Sammanfattning

Syftet med projektet ”Fågeltorn vid Skalle” var att främja ett ökat friluftsliv genom att öka tillgängligheten och säkerheten till fågeltornet vid Skalle i Mölarps naturreservat. En 150 meter ny tillgänglighetsanpassad spång har byggts, fågeltornet har reparerats och ett bord med bänkar har anlagts.

Kulturhistoriska miljöer

Du kan söka bidrag från Länsstyrelsen om du vårdar en kulturmiljö på ett sådant sätt att den bevaras för framtiden eller om du gör den mer tillgänglig och användbar för alla. Detta kan kopplas ihop med friluftslivsintressen då många uppskattar att besöka kulturhistoriskt intressanta miljöer.

Läsvärt om friluftsliv

En studie av hur länets kommuner beaktat friluftslivets intressen i den fysiska planeringen med fokus på översiktsplanerna. Vi har gjort en sammanfattad version.

Friluftsliv i översiktsplaner – Hur viktigt är friluftslivet i kommunernas översiktsplanering? Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Integration

Friluftsliv kan bidra till att skapa mötesplatser, bidra till kunskaper om natur och hållbar utveckling. Naturbruk och besöksnäring kan också vara ett första steg in på arbetsmarknaden för nyanlända.

Friluftsnytt

Länsstyrelsens nyhetsbrev om friluftsliv skickas ut två gånger per år med syfte att informera om vad som hänt och sker i länet inom friluftsliv. Vi hoppas inspirera till ett stärkt friluftsarbete.

Saknar du något? Kontakta oss om du har idéer om vad nyhetsbrevet ska innehålla.

Redaktör: E-post till naturavdelningen

Webbutbildningen Naturkunnig.se

Vill du lära dig mer om den svenska naturen? Eller kanske bara testa dina kunskaper? Då kan du gå länsstyrelsernas webbaserade utbildning Naturkunnig.se.

Här kan du genomföra grundkurser, fördjupningskurser och fältkurser – och till och med vidareutbilda dig till naturobservatör. Allt gör du hemifrån och i din egen takt.

Naturkunnig.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss