Höga flöden i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Invasiva främmande arter

Invasiva främmande arter räknas som ett av de absolut största hoten mot biologisk mångfald. De kan också orsaka stora negativa effekter på jord- och skogsbruk samt människors och djurs hälsa.

Främmande arter är djur, växter eller svampar som tagit sig till Sverige med hjälp av människan. Några av dessa främmande arter trivs för bra i sin nya miljö. De kan öka kraftigt och på så sätt påverka den biologiska mångfalden. Sådana arter brukar kallas invasiva främmande arter eller invasiva arter. De kan skada arter och ekosystemet och ha negativa effekter på jord- och skogsbruk. Invasiva främmande arter kan även orsaka ekonomisk skada eller påverka hälsan hos djur och människor negativt.

Invasiva främmande arter i Sverige och EU

Problemen med invasiva främmande arter i Sverige ökar i takt med att vi blir fler människor, och att vi reser mer. Vi har också en ökad världshandel där vi både medvetet och omedvetet flyttar arter mellan ekosystem. I Sveriges natur finns idag över 2 000 främmande arter och drygt 400 av dessa räknas som invasiva. Många av dessa, till exempel mördarsnigel (tidigare spansk skogssnigel), jätteloka, parkslide och vresros orsakar redan nu stora skador och kostnader i form av årlig bekämpning.

Förbud kring invasiva främmande arter

EU listar vilka djur och växter som inte får introduceras i, spridas i naturen eller gynnas att bli fler. Det är också förbjudet att ha, sälja, byta och importera dessa arter.

På Naturvårdsverkets webbplats kan du läsa om vilka invasiva arter som är av särskild betydelse i Sverige och vilka arter som EU listar med förbud. Listan uppdateras regelbundet med nya arter. Naturvårdsverket ansvarar för information om de landlevande arterna och Havs- och vattenmyndigheten för de vattenlevande arterna.

Invasiva arter, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Sök främmande arter, Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Lista över invasiva främmande arter med EU-förbud, Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Fastighetsägarens ansvar

Den som äger en fastighet har ett eget ansvar att vidta åtgärder om det finns EU-listade invasiva främmande arter vid den egna fastigheten. Landlevande ryggradsdjur och vattensköldpaddor är undantagna. Ansvaret gäller för alla som äger fastigheter, det vill säga:

  • privatpersoner
  • kommunala och statliga fastighetsägare
  • bolag som äger fastigheter.

Här finns information om invasiva främmande arter till dig som är lantbrukare i Västra Götaland.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
jatteloka-IAS-faktablad.pdf Pdf, 229.7 kB. 229.7 kB 2024-03-06 13.24
gullris-IAS-faktablad.pdf Pdf, 243.6 kB. 243.6 kB 2024-03-06 13.24
jattebalsamin-IAS-faktablad.pdf Pdf, 241.5 kB. 241.5 kB 2024-03-06 13.24
lupin-IAS-faktablad.pdf Pdf, 230.2 kB. 230.2 kB 2024-03-06 13.24
parkslide-lantbrukare.pdf Pdf, 325.7 kB. 325.7 kB 2024-03-06 13.24

Sök via karta

På Artfakta.se kan du söka fram alla invasiva arter som är upptagna på de svenska och europeiska förordningarna i en karta.

Fyndkartor på Artfakta.se Länk till annan webbplats.

Rapportera fynd av invasiva främmande arter

Rapportera EU-listade arter, blomsterlupin, parkslide, sjögull och vresros

Rapportera EU-listade arter och arterna blomsterlupin, parkslide, sjögull och vresros som skapar stora problem i Sverige.

Rapportera invasiva arter på webbplatsen invasivaarter.nu Länk till annan webbplats.

Rapportera landlevande ryggradsdjur

Rapportera landlevande invasiva främmande ryggradsdjur och vattensköldpaddor via Svenska Jägareförbundet som ansvarar för åtgärder för dessa arter i Sverige. Rapportera på telefon 070-339 93 26 eller genom e-post till tipsaframmandearter@jagareforbundet.se

Rapportera vattenlevande arter

Rapportera arter som är vattenlevande via Rappen hos Havs- och vattenmyndigheten.

Rappen – rapportering av vattenorganismer, Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

För kommuner och myndigheter

Uppdragsportalen är Länsstyrelsens IT-stöd för kommuner och myndigheter. I Uppdragsportalen kan myndigheter och kommuner återrapportera åtgärder mot invasiva arter. Rapporterna förs över till Artportalen, där de blir tillgängliga för både myndigheter, kommuner och allmänhet.

Uppdragsportalen Länk till annan webbplats.

Viktigt att rapportera in fynd

Kunskap om var arterna finns är grunden för arbetet med invasiva främmande arter. Det är därför mycket viktigt att fynd rapporteras in. Alla inrapporteringar hamnar till slut i Artportalen.

Artportalen, SLU Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen samordnar och genomför tillsyn

Länsstyrelsen samordnar länets åtgärder mot de invasiva främmande arterna som finns listade i EU-förordningen. Det innebär att vi beslutar om åtgärder och ansvarar för att åtgärderna genomförs. Vi ansvarar också för att återställa ekosystem som har skadats av bekämpningsåtgärder och genomför tillsyn så att förbuden i EU-förordningen följs. Det innebär till exempel att vi kontrollerar att växtarterna inte tillåts växa eller odlas i trädgårdar, skogar eller annan mark och inte heller finns till försäljning. Länsstyrelsen har därför rätt att bekämpa invasiva arter även på annans mark för att förhindra att de sprids. I första hand är det dock fastighetsägaren som ska vidta åtgärder för att bekämpa invasiva främmande arter.

Andra aktörers ansvar

Arbetet med invasiva främmande arter involverar flera aktörer. Kommunen, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten är några av dem.

Kommuner är ofta fastighetsägare för till exempel parker och allmänna ytor och är i den rollen ansvariga för att bekämpa invasiva främmande växter som finns med på EU-listan. Kommunen är också ansvarig för avfallshanteringen och har där en mycket viktig roll i att se till att avfallet från invasiva främmande växter hanteras på ett rätt sätt.

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten är de nationellt ansvariga myndigheterna för invasiva främmande arter. De ansvarar bland annat för vägledning, nationell samordning, kunskapsunderlag och hanteringsåtgärder för vissa arter med stor spridning i landet.

Lagar och förordningar om invasiva främmande arter

Problemen kring invasiva främmande arter har uppmärksammats av Europeiska unionen (EU). För att skydda miljön och samhället mot utbredning och skador av invasiva främmande arter finns en EU-förordning. Som ett tillägg till EU-förordningen finns svenska regler i miljöbalken. Det finns också en svensk förordning om invasiva främmande arter.

Syftet med EU-förordningen är att så långt som möjligt hindra att invasiva främmande arter kommer in i EU och att bekämpa de arter som redan finns här. De EU-listade invasiva arterna omfattas av förbud att bland annat importera, sälja, odla, föda upp, transportera, använda, byta och släppa ut de invasiva arterna.

EU-förordningen om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter Länk till annan webbplats.

Reglerna i miljöbalken innebär bland annat att:

  • Regeringen eller den myndighet som regeringen utser har tillåtelse att meddela hur enskilda invasiva främmande arter ska hanteras utifrån EU-förordningen.
  • Det som är förbjudet enligt EU-förordningen är också är straffbart.
  • Ansvariga myndigheter har tillträde till fastigheter och liknande, för att där kunna utföra utrotningsåtgärder eller andra åtgärder som behövs för att förhindra att invasiva främmande arter sprids.

I den svenska förordningen står det vilka skyldigheter olika myndigheter har och hur arbetet med invasiva främmande arter ska bedrivas i Sverige.

Föreskrifter om hantering av signalkräfta Länk till annan webbplats.

Förordning om invasiva främmande arter Länk till annan webbplats.

Miljöbalken Länk till annan webbplats.

Projektet bygger på att rekrytera intresserade lärare och skolor i kustkommuner. Syftet är att erbjuda ett upplägg med lärarfortbildning, fältdagar med elever samt medverkan av marina forskare som studerar spridningen av invasiva arter. Alla fynd rapporteras in till Havs- och vattenmyndighetens inrapporteringssystem för marina vattenorganismer Rappen för att komma till användning för både forskare och förvaltning.

Under projektet har fältdagar genomförts med samma skolor under flera år och på samma plats. Med detta upplägg finns möjligheten att skapa tidsserier så att rekryteringen av de invasiva arterna kan följas över tid. Skolprojektet har bland annat fångat upp ökningen av blåskrabbor (Hemigrapsus sanguineus) och penselkrabbor (Hemigrapsus takanoi) på insidan av Orust, från Stenungsund och norrut. Från enstaka fynd 2017 och 2018 till ett stort antal krabbor på flera platser 2019.

Bakgrund

Sedan 2017 har Länsstyrelsen i Västra Götaland ansvarat för projekt. Syftet är att utbilda lärare och elever på grund- och gymnasieskolor kring problemet med främmande och invasiva arter i kustvattnet längs Bohuskusten. Vid starten medverkade tre kustkommuner och elva mellanstadieskolor, men fram till 2020 har projektet utvecklats både i antal skolor och ökat informationsbehov. Projektet har bland annat tagit fram instruktionsfilmer, artbeskrivningar och metodikanvändning som går att hitta på projektets webbplats.

I slutet av 2019 var 1950-talet lärare engagerade i projektet från 15 grundskolor och en gymnasieskola med totalt cirka 1600 elever. I och med den nya finansieringen 2020 – 2023 kommer projektet skalas upp och bli tillgängligt för kustkommuner i andra län, med syfte att fortsätta driva och utveckla projektet nationellt fram till 2023. Målet är att förbättra möjligheterna till tidig upptäckt och inrapportering av marina invasiva främmande arter längs hela Sveriges kust.

En stor andel av nya marina invasiva arter hittar vi i anslutning till större hamnstäder med internationell båttrafik. Projektet kommer i ett första skede att inkludera skolor i dessa områden.

Allt undervisningsmaterial kommer att finns fritt tillgängligt på projektets webbplats. Alla skolor som vill kan ta del av utbildningsmaterialet

Relaterad information om projektet

www.nyaarter.se Länk till annan webbplats.

Rappen Länk till annan webbplats.

Skolprojekt (8fjordar.se) Länk till annan webbplats.

Göteborgs Marinbiologiska Laboratorium - GMBL Länk till annan webbplats.

Filmen miljömålen och invasiva arter på Orust, Ängås skola i Svanesund som ingår i projektet Länk till annan webbplats.

Webbutbildningen Naturkunnig.se

Vill du lära dig mer om den svenska naturen? Eller kanske bara testa dina kunskaper? Då kan du gå länsstyrelsernas webbaserade utbildning Naturkunnig.se.

Här kan du genomföra grundkurser, fördjupningskurser och fältkurser – och till och med vidareutbilda dig till naturobservatör. Allt gör du hemifrån och i din egen takt.

Naturkunnig.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss