Bi som pollinerar blomma

Foto: Martin Fransson

Vilda pollinatörer

Det finns idag många hot mot våra vilda pollinatörer. Bland annat har insekternas livsmiljöer blivit färre, såsom blomrika ängar och hagar. Pollinering är viktigt, det bidrar till produktion av livsmedel och till ett fungerande ekosystem. Länsstyrelsen samordnar arbetet med att förbättra livsmiljöerna i länet för vilda pollinatörer.

Det finns cirka 3 000 pollinerade insektsarter i Sverige. Det handlar om bin och andra steklar, dag- och nattfjärilar, flugor och skalbaggar. En stor andel av arterna är hotade. Bland vildbin, som är den allra viktigaste gruppen pollinatörer, är en tredjedel av arterna rödlistade.

Vilda pollinatörer ska få det bättre

Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att stärka förutsättningarna för vilda pollinatörer. Uppdraget gäller till 2022.

Länsstyrelsens uppdrag är att

  • samordna och vägleda de aktörer i länet som har verksamheter som direkt eller indirekt påverkar förutsättningarna för vilda pollinatörer
  • sprida information och upplysa om hot och möjligheter
  • främja pollinatörer inom naturvården genom anpassad skötsel av skyddade områden och riktade åtgärder inom åtgärdsprogram för hotade arter
  • fördela bidrag inom LONA-pollinering till kommuner.

Sju län i södra Sverige har fått ett extra uppdrag och ska dessutom genomföra restaurerings- och skötselåtgärder inom så kallade ”hot spots” för vildbin. Dessa ”hot spots” är områden som bedöms ha särskild betydelse i Sverige för att bevara vildbin. Länen är Skåne, Halland, Blekinge, Kalmar, Gotland, Östergötland och Västra Götaland.

Sök stöd för projekt som gynnar pollinatörer

Kommuner och lokala aktörer kan söka stöd för projekt som gynnar pollinatörer och pollinering. Stödet söks inom ramen för den Lokala naturvårdssatsningen (LONA).

Arbete för bättre livsmiljöer

Länsstyrelsen samordnar arbetet med att förbättra livsmiljöerna för vilda pollinatörer i länet. Målsättningen med arbetet är att skapa fler blomrika marker så att pollinatörerna kan få mat. Vi vill också skapa mer öppna sandytor, solig död ved och soliga stenmurar så att de kan bygga bo. Arbetet kommer att rikta sig både till kommuner, lantbrukare, föreningar och allmänhet.

Vildbin i Västra GötalandPDF

Receptsamling för biologisk mångfald i jordbrukslandskapetlänk till annan webbplats

Bråt-projektet i Boråstrakten

Naturvårdsverket har pekat ut 14 områden i Sverige där det finns extra många hotade pollinatörer. Skjutfältet Bråt/Osdal i Borås är ett av dem. Därför kommer Länsstyrelsen att arbeta intensivare med att skapa blomrika marker och öppen sand i skjutfältsområdet, men även på andra platser i närheten.

Bor eller verkar du i någon av de rosa värdekärnorna på kartan?PDF Och är intresserad av att göra åtgärder för pollinatörer? Hör gärna av dig till Marina Bengtsson via e-post marina.bengtsson@lansstyrelsen.se.

Kontakt