Höga temperaturer i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Jordbrukarstöd

Som lantbrukare kan du söka jordbrukarstöd hos Jordbruksverket för att sköta mark och djur. Om du har frågor om stöden, vill veta hur ansökan går till eller behöver ett kundnummer som ny sökande vänder du dig till oss. Länsstyrelsen handlägger och kontrollerar att ansökningarna följer stödreglerna. 

Syftet med jordbrukarstöden är att bidra till ett hållbart och konkurrens­kraftigt jordbruk. På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa om stöden och vilka villkor som gäller för varje stöd.

Grundvillkor

Grundvillkor är regler som du som söker jordbrukarstöd behöver följa, för att få full utbetalning av stödet. Genom att följa grundvillkoren bidrar du till att bevara jordbruksmarken i gott skick. Du bidrar också till att förbättra den yttre miljön för människor och djur, förbättra klimatet, minska smittspridningen och få säkrare livsmedel.

Grundvillkor, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Gårdsstöd

Gårdsstöd är ett arealstöd för dig som brukar jordbruksmark. Stödet ska bidra till ökad konkurrenskraft och till att hålla landskapet öppet. Stödet är inte kopplat till produktion men det finns villkor som du måste följa för att kunna få gårdsstöd.

Gårdsstöd, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Krav på gårdsstöd för dig som odlar hampa

Du som odlar hampa behöver söka gårdsstöd för din odling för att den inte ska klassas som narkotika. Du behöver också skicka in utsädesetiketter till oss.

Odla hampa, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Kompensationsstöd

Kompensationsstödet finns för att du som lantbrukare ska kunna fortsätta att bruka marken i områden som har sämre förutsättningar för att odla. Genom att ha jordbruk i dessa områden kan vi bevara den biologiska mångfalden och hålla åkermarker och betesmarker öppna.

Kompensationsstöd, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Ekologisk produktion

Du som har certifierad ekologisk växtodling eller djurhållning kan få ersättning för ekologisk produktion. Du kan också söka ersättningen när du ställer om till ekologisk produktion.

Ekologisk produktion, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Precisionsodling – planering

Du som har din verksamhet inom ett nitratkänsligt område kan få ersättning för att minska risken för att näringsämnen och växtskyddsmedel ska läcka ut i våra vattendrag.

Precisionsodling - planering, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Miljöersättning för skötsel av betesmarker och slåtterängar

Du kan få ersättning om du sköter och bevarar betesmarker, slåtterängar, skogsbete, mosaikbetsmarker eller gräsfattiga marker.

Miljöersättning för skötsel av betesmarker och slåtterängar, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Miljöersättning för vallodling

Du kan inte söka nya åtaganden för vallodling 2023. Du kan få ersättning om du odlar fleråriga slåtter-, betes- eller frövallar på åkermark i södra och mellersta Sverige. Syftet är att minska läckage av växtnäring och stimulera hållbar odling.

Miljöersättning för vallodling, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Kolinlagring och minskat kväveläckage

Ersättning för kolinlagring och minskat kväveläckage ska bidra till att minska växtnäringsläckaget från åkermark och att lagra in kol i marken och att förbättra markbördigheten.

Kolinlagring och minskat kväveläckage, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Miljöersättning för skyddszoner

Du som har din mark i ett nitratkänsligt område kan få ersättning för skyddszoner längs vattenområden och för anpassade skyddszoner inne på åkern. Syftet med ersättningen är att minska ytavrinning, erosion och läckage av fosfor från åkermark. Skyddszoner minskar också risken för att växtskyddsmedel hamnar i sjöar och vattendrag.

Miljöersättning för skyddszoner, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Miljöersättning för fäbodar

Du kan få ersättning för att sköta fäbodar med fäbodbete för att bevara ett levande fäbodbruk som bevarar och förstärker landskapets karaktär och biologiska mångfald. Ett levande fäbodbruk bidrar också till att föra vidare hantverk och traditioner kring skötsel av djur och brukande av marker till kommande generationer.

Miljöersättning för fäbodar, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Nationellt stöd

Du kan få nationellt stöd om du har ett jordbruk i norra Sverige med minst 3 hektar åkermark eller betesmark. Du ska ha getter, potatis-, bär- eller grönsaksodling, eller produktion av mjölk, slaktsvin, smågrisar eller ägg. Stödet är en kompensation för långa avstånd och för att klimatet påverkar din produktion.

Nationellt stöd, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Stöd till unga jordbrukare

Om du är jordbrukare och är 40 år eller yngre kan du få ett stöd som hjälper dig att komma igång med din verksamhet. För att få stödet ska du ha startat ett jordbruks­företag för första gången.

Stöd till unga jordbrukare, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Nötkreatursstöd

Nötkreatursstödet är till för att ge ditt lantbruksföretag möjlighet att behålla en lönsam mjölk- och köttproduktion. Det är en viktig del av vår livsmedelsförsörjning och bidrar också till en biologisk mångfald.

Nötkreatursstöd, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Djurvälfärdsersättning för får

Du som arbetar med fårproduktion kan få ersättning för att arbeta med en förbättrad djurvälfärd inom din besättning.

Djurvälfärdsersättning för får, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Djurvälfärdsersättning för suggor

Du som har smågrisproduktion kan få ersättning för att förstärka arbetet med en god djurvälfärd hos dina suggor.

Djurvälfärdsersättning för suggor, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Djurvälfärdsersättning för mjölkkor

Du som har mjölkkor kan få ersättning för att förbättra klövhälsan i din besättning så att djurvälfärden ökar.

Djurvälfärdsersättning för mjölkkor, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Miljöersättning för hotade husdjursraser

Om du har nötkreatur, grisar, får, getter eller fjäderfän som räknas som en svensk hotad husdjursras kan du få ersättning. Det är viktigt att bevara de gamla raserna för att behålla den genetiska variationen hos våra lantbruksdjur. Vi kan komma att behöva egenskaperna som finns hos våra gamla, härdiga raser om förutsättningarna för djurhållning ändras i framtiden. Raserna är också en del av ett levande kulturarv.

Miljöersättning för hotade husdjursraser, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Miljöersättning för skötsel av våtmarker och dammar

Du kan få ersättning för att sköta anlagda eller restaurerade våtmarker och dammar som hör till odlings­landskapet så att de behåller sin funktion och inte växer igen. Våtmarker gynnar den biologiska mångfalden och skiljer av närings­ämnen som annars kommer ut i sjöar och vattendrag.

Miljöersättning för skötsel av våtmarker och dammar, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Beställ kundnummer

För att kunna söka jordbrukarstöd behöver du ha ett kundnummer. Om det är första gången du söker jordbrukarstöd behöver du beställa ett kundnummer av oss på Länsstyrelsen. Du behöver också koppla kartor till ditt kundnummer. Du lägger själv till de kartor du behöver för att kunna göra din ansökan i SAM-Internet.

För att beställa kundnummer till SAM internet kan du använda webbformuläret på denna sida eller ringa oss på 0771-67 00 00.

Du lägger in dina kartor själv i SAM Internet. Om du har ny mark utanför dina befintliga kartor i SAM Internet ska du nu lägga till nya kartblad själv. Detta gör du direkt i din SAM-ansökan. Applikationen finns under fliken ’Karta och Skiften’. Du kan läsa mer om hur du ska göra via hjälpfunktionen inne i SAM Internet.

Om du använder webbformuläret för att beställa kundnummer kommer Länsstyrelsen i första hand kontakta dig via e-post för att informera om ditt nya kundnummer.

Om du vill ha besluten till dig snabbt och säkert så anslut dig till tjänsten Mina Meddelanden. Då får du besluten digitalt utan att behöva vänta på att de ska tryckas och skickas. Du ansluter dig till tjänsten via www.digg.se/digital-post Länk till annan webbplats..

Beställ kundnummerSkriv person- eller organisationsnummer utan bindestreck. ÅÅÅÅMMDDXXYY / XXXXXXYYYY

Gata eller box

Skriv postnumret utan mellanslag

Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd Länk till annan webbplats.

Ansök om jordbrukarstöd

De flesta av jordbrukarstöden söker du i Jordbruksverkets e-tjänst SAM Internet. I e-tjänsten kan du även göra ändringar i din inlämnade ansökan. Nästa ansökningsperiod öppnar i början av 2025.

Har du frågor om din ansökan?

Kontakta supporten på telefonnummer 0771-67 00 00, vardagar klockan 9-12 och 13-15.

Om du har en specifik tid då du vill få hjälp med din ansökan kan du ringa oss och boka in en telefontid.

Teknisk support för SAM Internet, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Adress till Länsstyrelsen vid frågor om jordbrukarstöd

Brev som rör de jordbrukarstöd som du ansöker om i SAM Internet ska skickas till:

Länsstyrelsen Västra Götaland
Jordbrukarstödsenheten
403 40 Göteborg

Kom ihåg att alla papper som skickas in ska vara märkta med ditt kundnummer och påskrivna av dig som söker stöd. De inskickade breven kommer att skannas och göras tillgängliga digitalt för oss på Länsstyrelsen.

Det går också bra att skicka e-post från adressen du har i din ansökan.

E-postadress till Länsstyrelsen

Uppföljning av jordbruksmark

Jordbruksverket följer regelbundet upp all jordbruksmark med hjälp av satelliter, där gränser och jordbruksverksamhet tolkas digitalt. Uppföljningen gäller ansökningar om jordbrukarstöd. Om resultaten från uppföljningen visar att marken ger rätt till stöd och att aktivitetskravet är uppfyllt kommer du som lantbrukare inte att påverkas på något sätt.

Om uppföljningen upptäcker avvikelser mot de uppgifter du har angivit i din ansökan om jordbruksstöd kommer du att få ett meddelande om det. I de flesta fall har du möjlighet att genomföra de åtgärder som behövs för att inte få avdrag på stöden.

Uppföljning av jordbruksmark, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Kontroller av jordbrukarstöd

För att få fullt stöd måste du följa alla villkor som gäller. Det är i första hand Länsstyrelsen som kontrollerar att din ansökan stämmer med verkligheten, att du följer alla villkoren för stödet och att du följer grundvillkoren. Vi gör kontroller när vi handlägger din ansökan och ibland vid ett besök på din gård. Fältkontrollerna görs via ett urval.

Om kontrollanterna hittar något att anmärka på vid besöket kan det leda till att du blir av med delar av eller hela stödet. Det gäller även om felet har uppstått av misstag. Om pengarna redan har betalats ut när felet upptäcks kan du bli skyldig att betala tillbaka.

Bra att veta när du ska få kontrollbesök, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Vid en kontroll får du besök av en kontrollant som är anställd av Länsstyrelsen. Kontrollanten tittar bland annat på skiftesgränser, gröda, skötselvillkor och stödvillkor.

De vanligaste anmärkningarna vid kontroll av betesmarker är:

 • att de är för tätbevuxna med träd, sly och buskar
 • otillräckligt avbetade marker

De åkermarker som får mest anmärkningar är:

 • veketågsbevuxna vallar
 • rastfållor utan grödtäcke (svartjord)
 • extensiva vallar

Du som söker gårdsstöd, miljöersättningar och några andra jordbrukarstöd måste följa tvärvillkoren för att få full utbetalning av dina jordbrukarstöd.

Om du har djur tittar kontrollanten på bland annat hur du sköter märkning, journalföring av djuren, rapportering till de olika djurregistren och dokumentation av ekologisk djurhållning om det är aktuellt. Ofta kombineras djurkontrollerna med en djurskyddskontroll.

De vanligaste anmärkningarna vid kontroll av djur handlar om:

 • brister i märkning och journalföring
 • brister i rapporteringen till de centrala djurregistren
 • bristfällig renhållning av djuren

Vår ambition är att samordna kontrollerna på det mest effektiva sättet som är möjligt, där också du drabbas av så lite besvär som möjligt. Detta innebär dock inte alltid att alla kontroller görs vid samma tillfälle. Vi har heller inte möjlighet att tala om i förväg att vi ska komma.

Ibland görs en administrativ kontroll. Den sker i huvudsak på kontoret där man kan jämföra ansökta uppgifter mot de åtaganden som brukarna har eller med bilder som har tagits av en satellit.

Tänk på att

 • Ha din dokumentation i god ordning.
 • Sköt dina marker/djur enligt de skötselkrav som finns för de ersättningar som du ansöker om.
 • Du är skyldig att vara behjälplig för kontrollanten om detta behövs.

Om du av någon anledning inte tillåter att dina marker kontrolleras kan det leda till att din ansökan avslås eller att du får sanktioner.

Du har rätt till en muntlig avstämning med kontrollanten i samband med fältbesöket. Avstämningen sker ofta hemma hos dig, men kan också ibland ske över telefon.

Ett par veckor efter avslutat fältbesök ska du få ett skriftligt kontrollbesked. Det är viktigt att du läser igenom kontrollbeskedet noggrant och hör av dig till kontrollanten om du har synpunkter på kontrollen.

Ditt kontrollbesked är inte ett beslut, utan ett underlag för beslut. Det innebär att du inte kan överklaga kontrollbeskedet. Det är däremot viktigt att vi får veta dina synpunkter så att vi kan förklara eller korrigera oklarheter.

Om du inte är nöjd med det beslut om utbetalning som skickas hem till dig i slutet av året, så är det detta beslut du ska överklaga.

Kontaktuppgifter

Kontroll jordbrukarstöd

Henrik Larsson 010-224 52 17

Eva Magnusson 010-224 53 06

Margot Thropp 010-224 52 51

Matilda Larsson 010-224 53 48

Emma-Klara Torhem 010-224 52 26

Sara Thelin 010- 224 55 58

Handläggning Jordbrukarstöd

Max Hultin 010- 224 56 04

Mien de Voeght 010- 224 55 94

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss