Greppa näringen

Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både du som lantbrukare och miljön tjänar på. Målet är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och en säker användning av växtskyddsmedel.

Rådgivningen är individuell och du kan välja mellan ett trettiotal olika rådgivningsmoduler, bland annat växtnäringsbalans, precisionsodling, våtmarker, grovfoderodling, byggplanering och kontroll av foderstater.

Vi ordnar också olika gruppaktiviteter, kurser och fältvandringar med koppling till Greppa Näringens olika rådgivningsmoduler.

Vill du bli medlem?

För att kunna ta del av enskild rådgivning så behöver din gård ha minst 50 ha åkermark eller 25 djurenheter. Du anmäler dig genom att skicka in en underskriven anmälningsblankett till Länsstyrelsen.

Blankett för anmälan Pdf, 269.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Blanketten skickas till:
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
att. Eva Magnusson
403 40 Göteborg

Till våra olika gruppaktiviteter, kurser och fältvandringar är alla lantbrukare välkomna oavsett storlek på gården.

Bidragskalkyler

Du kan ta hjälp av en bidragskalkyl för att beräkna lönsamheten för olika handlingsalternativ, produkter, avdelningar eller liknande. Våra bidragskalkyler är anpassade till förutsättningarna i Västra Götalands län och omfattar de vanligast förekommande grödorna.

Läs mer om bidragskalkyler

Vill du veta mer?

Greppa Näringen har en inspirerande webbplats med ett brett utbud av information om växtodlings-, husdjurs- och klimatfrågor. Där kan du prenumerera på Greppas nyhetsbrev och själv göra växtnärings- och stallgödselbalanser. Där hittar du också CropSat, ett verktyg som med hjälp av satellitbilder visar hur dina grödor växer under säsongen.

Beslutsunderlag för Fosforåtgärder

Länsstyrelsen har beviljats stöd ifrån Jordbruksverket till projektet Beslutsunderlag för fosforåtgärder. Projektet drivs i samarbete med Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och Precisionsodling Sverige.

Syftet med projektet är att utveckla ett beslutsunderlag som lantbrukare och rådgivare kan använda för att hitta rätt åtgärder på rätt plats för att minska fosforförlusterna. Målet är att ta fram ett verktyg som enkelt kan användas av lantbrukare och rådgivare. Vi har bland annat testat verktyget vid Greppa Näringens gruppaktiviteter under året.

Projektet avslutas under 2020.

Stöd från EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling

Flera av Länsstyrelsen i Västra Götalands läns projekt drivs med stöd från Sveriges landsbygdsprogram 2014-2020. Programmet finansieras av den svenska staten och EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling. Insatserna ska stötta länets regionala miljöarbete för att uppnå miljömålen Ingen övergödning, Giftfri miljö och Begränsad klimatpåverkan.

Logotyp för EU:s jordbruksfond

Kontakt

Eva Magnusson

Kristian Jochnick

Jan Hill

Åsa Flodin

Christina Åkerman

Yvonne Hajum