Ta jordbruksmark ur produktion

När jordbruksmark läggs ner sker det vanligen genom att man planterar skog, låter marken växa igen eller går över till annan markanvändning.

Nedläggning av jordbruksmark

Att lägga ner eller ta jordbruksmark ur produktion genom exempelvis skogsplantering ska anmälas till Länsstyrelsen. Detta för att vi ska kunna pröva vilken hänsyn som kan krävas för att skydda värdefulla delar av odlingslandskapet.

  • Jordbruksmarken kan tas ur produktion tidigast åtta månader efter anmälan, om inte Länsstyrelsen dessförinnan gett klartecken.
  • Att gå över till att odla energiskog eller julgranar på åkermark räknas inte som att ta marken ur produktion. Eftersom sådana planteringar väsentligt förändrar naturmiljön ska samråd alltid ske med Länsstyrelsen enligt miljöbalken 12 kapitlet 6 §.

Läs mer om samråd vid åtgärder i naturmiljö

Anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion (pdf-fil) Pdf, 131.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion

  1. Fyll i blanketten:
    Anmälan om att ta mark ur jordbruksproduktion
  2. Till anmälan ska det bifogas en tydlig kartbeskrivning som visar aktuellt markområde samt uppgifter om markareal och vilket trädslag som ska planteras. Det är även viktigt att lämna uppgifter om vilka biotoper som finns inom eller i anslutning till markområdet. Sådana biotoper kan till exempel vara stenmurar, odlingsrösen, diken, märgelgravar eller åkerholmar.
  3. Skicka in blanketten till vastragotaland@lansstyrelsen.se

Miljöbalken (Kap 12 9 §)

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att jordbruksmark får tas ur jordbruksproduktion först efter anmälan till Länsstyrelsen, om inte åtgärden är av ringa betydelse för jordbruket på brukningsenheten eller för natur- och kulturmiljön.

Första stycket gäller inte om marken tas i anspråk för verksamhet vars tillåtlighet har prövats i särskild ordning.

Förordningen om miljöhänsyn i jordbruket (1998:915)

Jordbruksmark får tas ut jordbruksproduktion tidigast åtta månader efter det att anmälan om åtgärden har gjorts till Länsstyrelsen, om inte Länsstyrelsen medger något annat. Anmälan behövs dock inte om åtgärden är av ringa betydelse för jordbruket på brukningsenheten eller för natur- och kulturmiljön och inte heller när marken tas i anspråk för varsamhet var tillåtlighet prövats i särskild ordning.

Föreskrifter som avses i 12 kap. 8§ miljöbalken om den hänsyn till natur- och kulturvärden som ska tas vid skötsel av jordbruksmark och vid annan markanvändning i jordbruket meddelas av Jordbruksverket efter samråd med Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet.

Statens jordbruksverks föreskrift om hänsyn till natur- och kulturvärden i jordbruket (beslut) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss