Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder

Du kan få stöd för vattenvårdsåtgärder i odlingslandskapet. Det kan till exempel vara att anlägga eller restaurera våtmarker. Du kan också få stöd för att anlägga tvåstegsdiken, kalkfilterbäddar eller någon annan investering som förbättrar vattenkvaliteten.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 2023–2027, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Det finns tre olika stöd inom vattenvårdsåtgärden.

 • Våtmarker och dammar – biologisk mångfald
 • Våtmarker och dammar – näringsrening
 • Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder – övriga vattenvårdsåtgärder

Du kan få 100 % stöd för dina kostnader för investeringen och totalt budget för alla tre stöden är 80,9 miljoner kronor under perioden 2023-2027.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen Skåne har valt att förstärka urvalsmodulen Arter och naturtyper för dessa våtmarker.

Minimipoäng för stöd

Du kan få stöd för investeringar som gynnar biologisk mångfald om du har ett jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag och vill investera i en våtmarksåtgärd . Syftet är att förstärka den biologiska mångfalden i odlingslandskapet. Det kan handla om att skapa helt nya våtmarker, men även att återskapa eller restaurera våtmarker där de en gång funnits.

Ditt projekt behöver få minst 500 poäng i urvalsmodulerna för att få stöd.

Urvalsmoduler

För att kunna få stöd ska ditt projekt få minst 500 poäng inom urvalsmodulerna nedan. Maximal möjlig poäng för modulen listas för varje modul.

 • Gynnsam utformning 200p
 • Arter och naturtyper 150p
 • Naturlig utformning 200p
 • Vattenkälla 125p
 • Tillgänglig allmänheten 75p
 • Näringsbelastat område 100p
 • Prioriterat område 50p
 • Prioriterade arter 100p

Gällande urvalsmodulen Arter och naturtyper har Länsstyrelsen Skåne reviderat listan med hotade och nära hotade arter som kan få poäng i Skåne enligt tabellen nedan. Planerar du att anlägga en våtmark inom möjligt spridningsområde för en av arterna och om våtmarken anpassas till att gynna den kan du få poäng.

Nära hotade och hotade arter i Skåne Excel, 20.3 kB.

I listan nedan framgår naturtyperna som kan få poäng. Alla som har kryss i kolumn "M" kan få poäng i Skåne.

Naturtyper till UK Excel, 16.5 kB.

Prioriterat område

För att få poäng för prioriterat område, ska din åtgärd utföras inom något av de angivna områdena för värdekärnor på dessa fyra kartor (bilagorna värdekärnor fåglar, groddjur, makrofyter eller trollsländor).
För att få poäng ska våtmarken gynna den organismgrupp som anges. Du får alltså inte poäng för en våtmark som utformas för att gynna trollsländor inom värdekärnor för fåglar.

 

Kartan visar inringade värdekärnor för fåglar

Kartan visar inringade värdekärnor för fåglar

Kartan visar inringade värdekärnor/områden för groddjur

Kartan visar inringade värdekärnor för groddjur

Värdekärnor makrofyter

Inringade värdekärnor för makrofyter

Kartan visar inringade värdekärnor/områden för trollsländor

Inringade värdekärnor för trollsländor

Prioriterade arter

Utöver de missgynnade och hotade arterna i urvalsmodulen Arter och naturtyper, så har Länsstyrelsen Skåne i nuläget också valt att ge poäng för regionalt prioriterade arter som inte är hotade eller nära hotade och som är listade i tabellen nedan. Planerar du att anlägga en våtmark inom möjligt spridningsområde för en av arterna och om våtmarken anpassas till att gynna den kan du få poäng här.

Regionalt prioriterade arter i Skåne Excel, 12.8 kB.

Ansökningsomgångar

Länsstyrelsen Skåne hanterar inkomna ansökningar löpande. Projekt som får högre poäng än miniminivån får stöd. Total budget att besluta om; cirka 37 000 000 kr.

En förutsättning för att kunna genomföra åtgärden är att den lagliga prövning som behövs genomförs. Detta kan göras som en del i det stödberättigade projektet. Du kan läsa mer om lagprövningen på vår sida om att anlägga våtmark

Anlägga våtmark

Eller ta kontakt med oss på Länsstyrelsen för mer information.

Regionala prioriteringar

Du kan få stöd för investeringar som minskar läckaget av näringsämnena kväve eller fosfor om du har ett jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag och vill investera i en våtmarksåtgärd. Syftet är att hindra de övergödande näringsämnena från att nå våra vattendrag, sjöar och hav. Det kan handla om att skapa helt nya våtmarker, men även att återskapa eller restaurera våtmarker där de en gång funnits.

Minimipoäng för stöd

Ditt projekt behöver få minst 550 poäng i urvalsmodulerna för att få stöd.

Urvalsmoduler

För att kunna få stöd ska ditt projekt få minst 550 poäng inom urvalsmodulerna nedan. Maximal möjlig poäng för modulen listas för varje modul.

 • Näringsbelastat område 400p
 • Andel åkermark 200p
 • Näringsrenande 200p
 • Prioriterat område 200p

Prioriterat område

Utöver de områden som pekas ut som näringsbelastade har Länsstyrelsen Skåne i nuläget valt att även prioritera de gröna ytorna i kartan i bilden. Våtmarker som anläggs inom ett grönt område får poäng för denna urvalsmodul.


Ansökningsomgångar

Länsstyrelsen Skåne hanterar inkomna ansökningar löpande. Projekt som får högre poäng än miniminivån får stöd. Total budget att besluta om; cirka 37 000 000 kr.

En förutsättning för att kunna genomföra åtgärden är att den lagliga prövning som behövs genomförs. Detta kan göras som en del i det stödberättigade projektet. Du kan läsa mer om lagprövningen på vår sida om att anlägga våtmark.

Anlägga våtmark

Eller ta kontakt med oss på Länsstyrelsen för mer information.

Regionala prioriteringar

Du kan få stöd för investeringar om du har ett jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag och vill investera i en vattenvårdsåtgärd som inte omfattas av de andra båda investeringsstöden för vattenvårdsåtgärder. Åtgärden ska antingen minska läckaget av näringsämnena kväve eller fosfor, eller bidra till att förbättra vattenkvaliteten. Syftet är att hindra de övergödande näringsämnena från att nå våra vattendrag, sjöar och hav eller att minska effekterna av fysisk förändring i vattnet som orsakats av jordbruket. Exempel på åtgärder är: kalkfilterbäddar, tvåstegsdiken, dikesavfasning, reglerbar dränering, återmeandring av vattenfåra, lägga ut sten eller död ved i vattenfåra, anlägga kantzon med varierad växtlighet, anlägga sedimentfälla, anpassa eller ta bort kulvertar m.m.

Minimipoäng för stöd

Ditt projekt måste få minst 700 poäng i urvalsmodulerna för att få stöd.

Urvalsmoduler

För att kunna få stöd ska ditt projekt få minst 700 poäng inom urvalsmodulerna nedan. Maximal möjlig poäng för modulen listas för varje modul.

 • Näringsbelastat område 200p
 • Förbättra vattenkvaliteten 600p
 • Övergödning 100p
 • Fysisk påverkan 100p

Övergödning

Utöver de områden som pekas ut som näringsbelastade har Länsstyrelsen Skåne i nuläget valt att även prioritera de gröna ytorna i kartan i bilden. Våtmarker som anläggs inom ett grönt område får poäng för denna urvalsmodul.

Karta

Kartan visar inringade värdekärnor/områden för makrofyter


Fysisk påverkan

Åtgärder som utförs som minskar fysisk påverkan inom kategorierna: vandringshinder, plöjd åkermark som översvämmas ofta, samt sänkta sjöar får poäng inom denna modul

Ansökningsomgångar

Länsstyrelsen Skåne hanterar inkomna ansökningar löpande. Projekt som får högre poäng än miniminivån får stöd. Total budget att besluta om; 6 869 435 kr.

En förutsättning för att kunna genomföra åtgärden är att den lagliga prövning som behövs genomförs. Detta kan göras som en del i det stödberättigade projektet. Du kan läsa mer om lagprövningen på vår sida om att anlägga våtmark.

Anlägga våtmark

Eller ta kontakt med oss på Länsstyrelsen för mer information.

Rådgivning

Du kan få kostnadsfri rådgivning från någon av våra upphandlade konsulter. De upphandlade konsulterna är:

Naturvårdsingenjörerna AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., tel: 0451-495 90

Många vattenråd erbjuder också rådgivning och andra stöd vid våtmarksanläggning. Kontakta vattenrådet där du bor för att få reda på mer.

Kontakta Länsstyrelsen Skåne för att få reda på om just du kan få gratis rådgivning.

Intresseanmälan

Om du är intresserad av investeringsstöd för ditt våtmarksprojekt, fyll i blanketten för intresseanmälan och skicka till skane@lansstyrelsen.se.

Blankett för intresseanmälan om investeringsstöd för vattenåtgärder Word, 72.3 kB.

Behöver jag tillstånd?

Tänk på att du kan behöva ansöka om tillstånd eller göra en anmälan för din planerade åtgärd.

Tillstånd för vattenverksamhet

Anmälan vattenverksamhet

Strandskyddsdispens

Tillstånd inom naturreservat

Dispens från biotopskydd

Andra bidrag och stödmöjligheter

Det finns även andra stöd du kan söka för att anlägga våtmark.

Lokala vattenvårdsprojekt - LOVA

Lokala naturvårdsinsatser - LONA

Fiskevårdsbidrag

Det finns även andra stöd som du kan söka för att restaurera vattenmiljöer:

Region Skånes bidrag att söka Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen Västra Götaland har gjort en sammanställning av olika typer av bidrag för restaurering där fler stödmöjligheter beskrivs:

Bidrag för åtgärder för en bättre vattenmiljö Pdf, 742.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Fiske- och restaureringsenheten

Telefon 010 224 10 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss