Stöd till jordbruk och landsbygd

Du som är jordbruksföretagare kan få stöd för att utveckla eller investera i ditt företag. Stöden ska bland annat öka konkurrenskraften och hållbarheten i svenskt jordbruk och bidra till målen i den svenska livsmedelsstrategin. Kommuner, företag, föreningar och andra organisationer kan få stöd för olika projekt eller investeringar som utvecklar landsbygden.

Jordbrukarstöd

Som lantbrukare kan du söka jordbrukarstöd för att sköta mark och djur.

Startstöd 2023–2027

Du kan få startstöd om du är 40 år eller yngre och startar, tar över eller skalar upp ett jordbruks-, trädgårds- eller rennärings­företag. Stödet ska göra det lättare för unga att starta eller ta över en jordbruks­verksamhet.

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 2023–2027

Du kan få stöd om du investerar i ditt jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag. Det kan till exempel vara att bygga djurstall eller växthus, anlägga energiskog, täckdika eller sätta tak på gödselbrunn.

Investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk 2023–2027

Du kan få stöd för investeringar om du har ett jordbruks­företag, trädgårds­företag och rennärings­företag och vill investera i annan verksamhet. Det kan handla om turism, upplevelser, omvårdnad, entreprenad och liknande.

Investeringsstöd för bevattningsdammar 2023–2027

Du kan få stöd för att anlägga bevattningsdammar för att anpassa jordbruket till ett förändrat klimat för att behålla eller öka produktionen, spara grundvatten och undvika uttag från vattendrag under perioder med lågt vattenflöde.

Investeringsstöd för kalkfilterdiken 2023–2027

Du kan få stöd för att anlägga kalkfilterdiken för att minska risken för fosforförluster till omgivande vattendrag.

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 2023–2027

Du kan få stöd för att anlägga eller restaurera våtmarker i odlingslandskapet. Du kan också få stöd för att anlägga tvåstegsdiken, kalkfilterbäddar eller någon annan investering som förbättrar vattenkvaliteten.

Stöd för samarbeten 2023–2027

Myndigheter, kommuner, företag och andra organisationer kan söka stöd för att samarbeta och utbyta erfarenheter och kunskap inom till exempel konkurrenskraft, djurvälfärd, miljö, klimat, livsmedel och besöksnäring.

Vanliga frågor

Vi får just nu många frågor gällande ansökan om investeringsstöd och vi kan besvara många av dem men det återstår ett antal frågor som vi inte kan svara på, ännu. Vi publicerar löpande våra svar och tolkningar på webben.

Notera att huvudregeln är att ansökan ska göras innan investeringen påbörjats.

Måste min ansökan vara komplett i e-tjänsten till ett visst datum?

Ja, oftast. Det beror på om ansökan görs i en utlysning (t.ex. dränering eller Startstöd) eller om den görs inom en öppen ansökningsperiod.

En ansökan om stöd kan som regel kompletteras åtminstone 3 veckor efter att den lämnades in.

Undantag: I utlysningar gäller särskilda krav – se respektive utlysning. Villkoren kan vara hårda.

Vilket är sista kompletteringsdatum för ansökningar inom Ökad konkurrenskraft och Diversifiering

Vi kommer att skicka ut kompletteringsbrev efter att din ansökan har kommit in. I ditt kompletteringsbrev framgår det när din ansökan senast måste vara komplett.
Ansökningar som inte är kompletta inom angiven tid kan komma att avvisas/avslås.

Vad händer om min komplettering inte är fullständig?

I e-tjänsten och i det kompletteringsbrev du får anges vad en ansökan behöver innehålla. Alla delar behöver lämnas in i tid.

En ansökan måste innehålla relevant information. Finns tomma underlag eller icke relevanta uppgifter så kommer ansökan att betraktas som ”ej komplett” och avvisas.
Ansökningar som inte är kompletta med relevanta underlag kommer att avvisas/avslås efter kompletteringstidens slut.

Jag vill ändra i ansökan efter det att kompletteringstiden gått ut. Behöver jag kontakta Länsstyrelsen?

Ja, du behöver kontakta Länsstyrelsen innan du ändrar eller lägger till något i din ansökan efter kompletteringstidens slut.

Jag hinner inte få fram kompletta underlag inom ansökningsperioden. Vad kan jag göra då?

Vi rekommenderar att du väntar med att ansöka till dess ansökan kan göras komplett.
Har du redan ansökt kommer din ansökan att avvisas om den inte blir komplett.
Ansök gärna i nästa ansökningsperiod när underlagen är kompletta.

Flyttas min ansökan över till nästa ansökningsperiod om jag får ett avslag?

Nej, inga ansökningar kan ”rullas över” till nästkommande ansökningsperiod (SJVFS 2022:27). Ansök gärna på nytt.

Det går bra att ansöka igen så snart det finns en ny ansökningsperiod (eller utlysning) öppen förutsatt att investeringen inte är påbörjad vid ansökan.

Måste jag vänta på ett beslut innan jag ansöker i nästa ansökningsperiod?

Nej, du behöver inte invänta vårt beslut i den första ansökningsperioden för att lämna ytterligare en ansökan i nästkommande ansökningsperiod.

Så snart en ny ansökningsperiod har öppnat har du möjlighet att ansöka på nytt, förutsatt att investeringen inte är påbörjad vid ansökan.

Är det lönt att söka igen om jag fick avslag på min första ansökan?

Ja, det kan det vara, förutsatt att investeringen inte är påbörjad vid ansökan. Analysera länsstyrelsens motivering till avslaget innan du gör nästa ansökan.

I utlysningar och beslutsomgångar (ansökningsperioder) finns t.ex. en förutbestämd budget avsatt och konkurrensen om medel kan variera mellan de olika ansöknings- och utlysningsperioderna.

Kanske finns även möjlighet att öka konkurrenskraften i din ansökan.

Vad ska jag tänka på om jag har fornminnesområde på åkermarken som ska täckdikas och sökas stöd för?

Registrerade forn- och kulturlämningar återfinner du i Kulturmiljöregistret. Länk till annan webbplats.

Tillståndet söker du hos Länsstyrelsen i god tid innan markingreppen ska företas i e-tjänsten: Ansökan om tillstånd till ingrepp i fornlämning Länk till annan webbplats..

Finns det en osäkerhet om fornlämning berörs av arbetet går det bra att kontakta Länsstyrelsens Kulturmiljöenhet.

Vad gäller för ung jordbrukare?

Om du är ung jordbrukare kan du få 40% i stöd.

 • du ska vara 40 år eller yngre
 • Vid juridisk person: är delägare och firmatecknare.
 • Vid juridisk person: du ska kunna visa att du är ansvarig.

Kan det vara ett skäl till att inte lämna in en motoffert att jag vill ha den hantverkare jag brukar använda?

Nej detta bedöms inte vara ett tillräckligt skäl

Hur ska mina byggritningar se ut för att vara godkända?

Bra exempel på hur byggritningar ser ut kan du hitta i Jordbruksverkets projekt om framtidens stall. Där finns flera exempel på stallbyggnader och bra ritningar på dessa. Länk till annan webbplats.

Du måste kunna visa att du är ansvarig

Du måste vara ansvarig för jordbruksverksamheten och fatta beslut om ekonomi, ledning och den dagliga verksamheten. Detta måste du kunna visa vid handläggningen. Till exempel ska du kunna visa information från Skatteverket om du har haft någon inkomst från jordbruksverksamheten eller inte under tidigare år. Du ska även kunna visa upp köpeavtal, ägarbevis eller leasingavtal för maskiner och gård samt fakturor och mötesprotokoll för att styrka ditt ansvar över jordbruksverksamheten.

Stöd som förlängs inom det tidigare landsbygdsprogrammet

Stöd inom landsbygdsprogrammet som saknar motsvarighet i den strategiska planen och vissa miljöinvesteringar förlängs. Här nedan ser du vilka stöd i Skåne som kommer att hållas öppna för ansökan fram till 31 december 2023, förutsatt att budget finns.

Kontakta gärna oss på länsstyrelsen innan du planerar att söka.

För att på bästa sätt nå målen i Landsbygdsprogrammet (2015-2023) så har Länsstyrelsen Skåne tagit fram en regional handlingsplan. I denna finns även bedömningsgrunder, dvs fördjupad information om hur din ansökan bedöms för respektive stöd och vilka urvalskriterier Länsstyrelsen tittar på.

Regional handlingsplan Skåne Pdf, 3.2 MB.

Det finns även en nationell handlingsplan, och i den står det bland annat om vilka nationella prioriteringar som Jordbruksverket har gjort. Jordbruksverket handlägger kompetensutveckling och rådgivning, stöd till lantrasföreningar, stöd inom Europeiska innovationspartnerskapet (EIP) m.m.  

Nationell handlingsplan Sverige Pdf, 1.2 MB.

Ansökningshjälp för stöd 2015-2023

Bedömningsgrunder

Varje ansökan om stöd ska bedömas och därefter prioriteras. Vi har sammanställt de urvalskriterier som ligger till grund för denna bedömning. Dokumentet kallar vi ”Bedömningsgrund” och varje stöd har en bedömningsgrund.

Läs bedömningsgrunden noga så att du skriver in all nödvändig information i din ansökan!

Bedömningsgrunder för de stöd som ges till företag:

Förädlingsstöd

Bedömningsgrund förädlingsstöd för att skapa nya jobb Pdf, 1 MB.

Bedömningsgrund förädlingsstöd kort kedja lokala marknader Pdf, 1 MB.

Företagsstöd kopplat till energieffektivisering

Bedömningsgrund investeringsstöd till biogasproduktion Pdf, 267 kB.

Bedömningsgrunder för projektstöd, dvs de stöd som ges till projekt där nyttan tillfaller fler än ett företag:

Stöd till utveckling av natur- och kulturmiljöer, inkl. kulturhistoriskt värdefulla byggnader Pdf, 196.2 kB.

Samarbeten för kortare livsmedelskedjor och lokal marknad Pdf, 147.4 kB.

Samarbeten för nya jobb på landsbygden Pdf, 146.4 kB.

 1. Ni som förening eller annan organisation får en idé
 2. Gör er ansökan på Jordbruksverkets webbsida
 3. Ansökan handläggs sedan av oss på Länsstyrelsen Skåne
 4. Beslut tas om idén kommer att stödjas eller inte (vid avslag - ärendet avslutas och inget stöd ges)
 5. Bifall - ni genomför investeringen
 6. Gör en ansökan om utbetalning för att få pengar
 7. Ansökan om utbetalning handläggs av oss på Länsstyrelsen Skåne
 8. Pengar betalas ut till er

Vad kan man söka stöd för?

Det kan ni se på Jordbruksverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Hur mycket kan jag få i stöd?

För företagsstöd gäller 40% i stöd upp till maxbeloppet som växlar beroende på vilket stöd du söker. 60% av utgiften får du själv stå för.

Varför kan man inte få stöd för begagnade delar i investeringen?

Det är svårt att kontrollera om det utgått något stöd tidigare för den begagnade delen. Stöd får inte utgå flera gånger för samma investering enligt gällande regelverk.

Är den regionala regeln för max 20 miljoner i balansomslutning och omsättning borttaget?

Ja, det finns inte längre med i investeringar som inte prioriteras regionalt.

Gäller de gamla urvalskriterierna för de gamla ansökningarna?

Nej, det är de nya urvalskriterierna och nya regionala prioriteringar som gäller, även för de gamla ansökningarna. Vilka de nya prioriteringarna är står i den nya handlingsplanen. Det enda som behålls är maxbeloppet för stöd i den handlingsplanen som gällde när ansökan skickades in.

Vad är det för kompletteringstid som gäller?

Kompletteringstiden för de redan inkomna ansökningarna är 4 veckor enligt utskickade kompletteringsbrev.

Vad behöver en ny ansökan innehålla för att den ska behålla sin plats i kön?

Vi behöver få in ifylld ansökan där du förklarar tydligt vad du ska investera i, vad målet med investeringen är, anskaffningsutgift, ritning och situationsplan.

Hur går kompletteringsförfarandet till?

 1. Steg 1. När du skickar in en ny ansökan så vill vi att den innehåller ansökan där du tydligt: förklarar vad du ska investera i, vad målet med investeringen är, anskaffningsutgift samt ritning och situationsplan.
  Finns inte detta kommer vi begära in det och skickas det inte in så kommer vi avvisa ansökan efter ca 3 veckor. När ansökan kommer in kommer även vi skicka ut ett kompletteringsbrev som är indelad i två delar. Det kommer inte komma något påminnelsebrev.
 2. Steg 2. Först behöver vi få in underlag för poängsättning och för att ansökan ska bli komplett i systemet, del ett. Ej kompletterade ärenden kommer avslås.
 3. Steg 3. Om ansökan sen går vidare till att bli prioriterad så kommer vi kontakta er och begära in de sista delarna i kompletteringsbrevet, del två. Ej kompletterade ärenden kommer avslås. Ni får gärna skicka in alla underlag som krävs så fort ni får tillgång till dem men senast angivet kompletteringsdatum.

För att Länsstyrelsen ska påbörja handläggning av din ansökan så måste den vara komplett i e-tjänsten. Det innebär att du måste ha besvarat alla frågor samt bifogat de bilagor som krävs. Till din hjälp kan du använda knappen ”Kontrollera din ansökan” som du hittar längst ner i vänstra hörnet i ansökningsformuläret. Du får dessutom en signal från e-tjänsten när din ansökan är komplett.

Kompletteringsbrev

Vi kommer att skicka ut kompletteringsbrev direkt till alla nya sökande för att underlätta både ditt och vårt arbete framöver. Det är ditt ansvar att din ansökan uppfyller kraven och innehåller de uppgifter som krävs enligt gällande regelverk. Vi handlägger din ansökan efter vad du har skrivit och bifogat i din ansökan. Har du några frågor är du välkommen att ställa dem till oss. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Utbetalning av stöd du sökt 2015–2022

Här hittar du information om hur du ansöker om utbetalning för projekt- och investeringsstöd du sökt inom Landsbygdsprogrammet åren 2015-2022.

Kontakt

Enheten för landsbygdsutveckling i Skåne

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss