Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stöd till jordbruk och landsbygd

Du som är jordbruksföretagare kan få stöd för att utveckla eller investera i ditt företag. Stöden ska bland annat öka konkurrenskraften och hållbarheten i svenskt jordbruk och bidra till målen i den svenska livsmedelsstrategin. Kommuner, företag, föreningar och andra organisationer kan få stöd för olika projekt eller investeringar som utvecklar landsbygden.

Jordbrukarstöd

Som lantbrukare kan du söka jordbrukarstöd för att sköta mark och djur.

Håll koll på de olika stödens ansökningstider

Observera!
Många av våra stöd har ansökningsomgångar då du kan söka stöden. Den 1 augusti kan du söka följande stöd igen:

 • Investeringsstöd för diversifiering
 • Investeringsstöd för förädling av jordbruksprodukter
 • Investeringsstöd för kalkfilterdiken
 • samt alla inriktningar inom Invetseringsstöd för ökad konkurrenskraft.

Osäker på hur det ligger till för de olika stöden vi erbjuder? Läs mer på respektive stöds webbsida.

Hur ligger mitt ärende till?

Nu när du väl har skickat in din ansökan undrar du säkert hur ditt ärende ligger till och när du kan få ett beslut på om du blivit beviljad stöd eller inte.

I tabellen kan du se om vi påbörjat handläggning av de olika stöden som inkommit vid de olika utlysnings- eller ansökningsomgångarna.


Tabellen visar vilka ansökningar inom respektive stöd och ansökningsomgång som vi påbörjat handläggning eller beslutat. Tomma rutor innebär att vi inte påbörjat handläggning. Ett streck- betyder att där inte var någon ansökningsomgång inom det stödet under den perioden.

Ansökningsomgångar

jan-mars 2023

april-juli 2023

aug - dec 2023

jan-april 2024

Stallar eller inhysningssystem

Beslutade

PågårVäxthus eller odlingstunnlar

Beslutade

Pågår

Pågår


Torkning och lagring efter skörd

Beslutade

BeslutadeNy teknik

Pågår

PågårMinskad ammoniakavgång

Pågår
Energiskog

inga ansökningar inkom

Pågår

inga ansökningar inkom


Diversifiering

Beslutade

Beslutade

Pågår


Förädling

-

-

-

 

Täckdikning

Pågår
Startstöd

Du kan få startstöd om du är 40 år eller yngre och startar, tar över eller skalar upp ett jordbruks-, trädgårds- eller rennärings­företag. Stödet ska göra det lättare för unga att starta eller ta över en jordbruks­verksamhet.

Stöd för samarbeten

Myndigheter, kommuner, företag och andra organisationer kan söka stöd för att samarbeta och utbyta erfarenheter och kunskap inom till exempel konkurrenskraft, djurvälfärd, miljö, klimat, livsmedel och besöksnäring.

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft

Du kan få stöd om du investerar i ditt jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag. Det kan till exempel vara att bygga djurstall eller växthus, anlägga energiskog, täckdika eller sätta tak på gödselbrunn.

Investeringsstöd för bevattningsdammar

Du kan få stöd för att anlägga bevattningsdammar för att anpassa jordbruket till ett förändrat klimat för att behålla eller öka produktionen, spara grundvatten och undvika uttag från vattendrag under perioder med lågt vattenflöde.

Investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk

Du kan få stöd för investeringar om du har ett jordbruks­företag, trädgårds­företag och rennärings­företag och vill investera i annan verksamhet. Det kan handla om turism, upplevelser, omvårdnad, entreprenad och liknande.

Investeringsstöd för förädling av jordbruksprodukter

Vill du förädla jordbruks-, trädgårds-, rennäringsprodukter eller naturprodukter till livsmedel kan du få stöd för investeringarna.

Investeringsstöd för kalkfilterdiken

Du kan få stöd för att anlägga kalkfilterdiken för att minska risken för fosforförluster till omgivande vattendrag.

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder

Du kan få stöd för att anlägga eller restaurera våtmarker i odlingslandskapet. Du kan också få stöd för att anlägga tvåstegsdiken, kalkfilterbäddar eller någon annan investering som förbättrar vattenkvaliteten.

 • Om du påbörjar investeringen innan du har fått ett beslut om stöd gör du det på egen risk. Det innebär att om vi inte beviljar din ansökan får du som sökande stå för utgifterna själv.

 • Det är ditt företag som söker stöd och som ska betala alla fakturor som hör till investeringen för att utgiften ska vara stödberättigad. Om du har fler företag är det viktigt att företaget som söker stöd, faktiskt betalar (ej kvittning) alla fakturor som hör till investeringen (även internfakturor).

 • Fakturan måste vara ställd till företaget som söker stöd.

 • Fakturadatum eller betalning får inte vara före det datum du skickar in din ansökan.

 • Du måste särredovisa alla transaktioner i din bokföring som tillhör investeringen, så att du kan sortera ut transaktionerna som avser investeringen. Särredovisningen ska finnas kvar efter att investeringen är slutförd.

 • Med stödet följer ett åtagande att driva den verksamhet som du beskriver i din ansökan, i minst fem år efter beslut om slututbetalning.

 • Du får inte stöd för en investering som du enligt lag redan är skyldig att ha genomfört.

Vi får just nu många frågor gällande ansökan om investeringsstöd och vi kan besvara många av dem men det återstår ett antal frågor som vi inte kan svara på, ännu. Vi publicerar löpande våra svar och tolkningar på webben.

 • Ansökan ska göras innan investeringen påbörjats.
 • Måste min ansökan vara komplett i e-tjänsten till ett visst datum?
  Ja, oftast. Det beror på om ansökan görs i en utlysning (t.ex. dränering eller Startstöd) eller om den görs inom en öppen ansökningsperiod.
  En ansökan om stöd kan som regel kompletteras åtminstone 3 veckor efter att den lämnades in.
  Undantag: I utlysningar gäller särskilda krav – se respektive utlysning. Villkoren kan vara hårda.
 • Vilket är sista kompletteringsdatum för ansökningar inom Ökad konkurrenskraft och Diversifiering
  Vi kommer att skicka ut kompletteringsbrev efter att din ansökan har kommit in. I ditt kompletteringsbrev framgår det när din ansökan senast måste vara komplett.
  Ansökningar som inte är kompletta inom angiven tid kan komma att avvisas/avslås.

 • Vad händer om min komplettering inte är fullständig?
  I e-tjänsten och i det kompletteringsbrev du får anges vad en ansökan behöver innehålla. Alla delar behöver lämnas in i tid.
  En ansökan måste innehålla relevant information. Finns tomma underlag eller icke relevanta uppgifter så kommer ansökan att betraktas som ”ej komplett” och avvisas.
  Ansökningar som inte är kompletta med relevanta underlag kommer att avvisas/avslås efter kompletteringstidens slut.
 • Jag vill ändra i ansökan efter det att kompletteringstiden gått ut. Behöver jag kontakta Länsstyrelsen?
  Ja, du behöver kontakta Länsstyrelsen innan du ändrar eller lägger till något i din ansökan efter kompletteringstidens slut.
 • Jag hinner inte få fram kompletta underlag inom ansökningsperioden. Vad kan jag göra då?
  Vi rekommenderar att du väntar med att ansöka till dess ansökan kan göras komplett.
  Har du redan ansökt kommer din ansökan att avvisas om den inte blir komplett. Ansök gärna i nästa ansökningsperiod när underlagen är kompletta.
 • Flyttas min ansökan över till nästa ansökningsperiod om jag får ett avslag?
  Nej, inga ansökningar kan ”rullas över” till nästkommande ansökningsperiod (SJVFS 2022:27). Ansök gärna på nytt.
  Det går bra att ansöka igen så snart det finns en ny ansökningsperiod (eller utlysning) öppen förutsatt att investeringen inte är påbörjad vid ansökan.
 • Måste jag vänta på ett beslut innan jag ansöker i nästa ansökningsperiod?
  Nej, du behöver inte invänta vårt beslut i den första ansökningsperioden för att lämna ytterligare en ansökan i nästkommande ansökningsperiod.
  Så snart en ny ansökningsperiod har öppnat har du möjlighet att ansöka på nytt, förutsatt att investeringen inte är påbörjad vid ansökan.
 • Är det lönt att söka igen om jag fick avslag på min första ansökan?
  Ja, det kan det vara, förutsatt att investeringen inte är påbörjad vid ansökan. Analysera länsstyrelsens motivering till avslaget innan du gör nästa ansökan.
  I utlysningar och beslutsomgångar (ansökningsperioder) finns t.ex. en förutbestämd budget avsatt och konkurrensen om medel kan variera mellan de olika ansöknings- och utlysningsperioderna.
  Kanske finns även möjlighet att öka konkurrenskraften i din ansökan.
 • Vad gäller för ung jordbrukare?
  Om du är ung jordbrukare kan du få 40% i stöd.
  * du ska vara 40 år eller yngre
  *Vid juridisk person: är delägare och firmatecknare.
  *Vid juridisk person: du ska kunna visa att du är ansvarig.
 • Kan det vara ett skäl till att inte lämna in en motoffert att jag vill ha den hantverkare eller leverantör som jag brukar använda?
  Nej detta bedöms inte vara ett tillräckligt skäl
 • Du måste kunna visa att du är ansvarig
  Du måste vara ansvarig för jordbruksverksamheten och fatta beslut om ekonomi, ledning och den dagliga verksamheten. Detta måste du kunna visa vid handläggningen. Till exempel ska du kunna visa information från Skatteverket om du har haft någon inkomst från jordbruksverksamheten eller inte under tidigare år. Du ska även kunna visa upp köpeavtal, ägarbevis eller leasingavtal för maskiner och gård samt fakturor och mötesprotokoll för att styrka ditt ansvar över jordbruksverksamheten.

Utbetalning av stöd du sökt 2015–2023

Här hittar du information om hur du ansöker om utbetalning för projekt- och investeringsstöd du sökt inom Landsbygdsprogrammet åren 2015-2023.

Kontakt

Enheten för landsbygdsutveckling i Skåne

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss