Stöd till jordbruk och landsbygd

Du som är jordbruksföretagare kan få stöd för att utveckla eller investera i ditt företag. Stöden ska bland annat öka konkurrenskraften och hållbarheten i svenskt jordbruk och bidra till målen i den svenska livsmedelsstrategin. Kommuner, företag, föreningar och andra organisationer kan få stöd för olika projekt eller investeringar som utvecklar landsbygden.

Jordbrukarstöd

Som lantbrukare kan du söka jordbrukarstöd för att sköta mark och djur.

Startstöd 2023-2027

Du kan få startstöd om du är 40 år eller yngre och startar, tar över eller skalar upp ett jordbruks-, trädgårds- eller rennärings­företag. Stödet ska göra det lättare för unga att starta eller ta över en jordbruks­verksamhet.

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 2023-2027

Du kan få stöd om du investerar i ditt jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag. Det kan till exempel vara att bygga djurstall eller växthus, anlägga energiskog, täckdika eller sätta tak på gödselbrunn.

Investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk 2023-2027

Du kan få stöd för investeringar om du har ett jordbruks­företag, trädgårds­företag och rennärings­företag och vill investera i annan verksamhet. Det kan handla om turism, upplevelser, omvårdnad, entreprenad och liknande.

Investeringsstöd för bevattningsdammar 2023-2027

Du kan få stöd för att anlägga bevattningsdammar för att anpassa jordbruket till ett förändrat klimat för att behålla eller öka produktionen, spara grundvatten och undvika uttag från vattendrag under perioder med lågt vattenflöde.

Investeringsstöd för kalkfilterdiken 2023-2027

Du kan få stöd för att anlägga kalkfilterdiken för att minska risken för fosforförluster till omgivande vattendrag.

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 2023-2027

Du kan få stöd för att anlägga eller restaurera våtmarker i odlingslandskapet. Du kan också få stöd för att anlägga tvåstegsdiken, kalkfilterbäddar eller någon annan investering som förbättrar vattenkvaliteten.

Stöd för samarbeten 2023-2027

Myndigheter, kommuner, företag och andra organisationer kan söka stöd för att samarbeta och utbyta erfarenheter och kunskap inom till exempel konkurrenskraft, djurvälfärd, miljö, klimat, livsmedel och besöksnäring.

Stöd som förlängs inom det tidigare landsbygdsprogrammet

Stöd inom landsbygdsprogrammet som saknar motsvarighet i den strategiska planen och vissa miljöinvesteringar förlängs. Här nedan ser du vilka stöd i Skåne som kommer att hållas öppna för ansökan fram till 31 december 2023, förutsatt att budget finns.

Kontakta gärna oss på länsstyrelsen innan du planerar att söka.

Ansökningshjälp för stöd 2015-2023

För att på bästa sätt nå målen i Landsbygdsprogrammet (2015-2023) så har Länsstyrelsen Skåne tagit fram en regional handlingsplan. I denna finns även bedömningsgrunder, dvs fördjupad information om hur din ansökan bedöms för respektive stöd och vilka urvalskriterier Länsstyrelsen tittar på.

Regional handlingsplan Skåne Pdf, 3.6 MB.

Det finns även en nationell handlingsplan, och i den står det bland annat om vilka nationella prioriteringar som Jordbruksverket har gjort. Jordbruksverket handlägger kompetensutveckling och rådgivning, stöd till lantrasföreningar, stöd inom Europeiska innovationspartnerskapet (EIP) m.m.  

Nationell handlingsplan Sverige Pdf, 1.2 MB.

Bedömningsgrunder

Varje ansökan om stöd ska bedömas och därefter prioriteras. Vi har sammanställt de urvalskriterier som ligger till grund för denna bedömning. Dokumentet kallar vi ”Bedömningsgrund” och varje stöd har en bedömningsgrund.

Läs bedömningsgrunden noga så att du skriver in all nödvändig information i din ansökan!

Bedömningsgrunder för de stöd som ges till företag:

Förädlingsstöd

Bedömningsgrund förädlingsstöd för att skapa nya jobb Pdf, 1 MB.

Bedömningsgrund förädlingsstöd kort kedja lokala marknader Pdf, 1 MB.

Företagsstöd kopplat till energieffektivisering

Bedömningsgrund investeringsstöd till biogasproduktion Pdf, 267 kB.

Bedömningsgrunder för projektstöd, dvs de stöd som ges till projekt där nyttan tillfaller fler än ett företag:

Stöd till utveckling av natur- och kulturmiljöer, inkl. kulturhistoriskt värdefulla byggnader Pdf, 196.2 kB.

Samarbeten för kortare livsmedelskedjor och lokal marknad Pdf, 147.4 kB.

Samarbeten för nya jobb på landsbygden Pdf, 146.4 kB.

 1. Ni som förening eller annan organisation får en idé
 2. Gör er ansökan på Jordbruksverkets webbsida
 3. Ansökan handläggs sedan av oss på Länsstyrelsen Skåne
 4. Beslut tas om idén kommer att stödjas eller inte (vid avslag - ärendet avslutas och inget stöd ges)
 5. Bifall - ni genomför investeringen
 6. Gör en ansökan om utbetalning för att få pengar
 7. Ansökan om utbetalning handläggs av oss på Länsstyrelsen Skåne
 8. Pengar betalas ut till er

 • Vad kan man söka stöd för?
  Det kan ni se på Jordbruksverkets webbplats. Länk till annan webbplats.
 • Hur mycket kan jag få i stöd?
  För företagsstöd gäller 40% i stöd upp till maxbeloppet som växlar beroende på vilket stöd du söker. 60% av utgiften får du själv stå för.
 • Varför kan man inte få stöd för begagnade delar i investeringen?
  Det är svårt att kontrollera om det utgått något stöd tidigare för den begagnade delen. Stöd får inte utgå flera gånger för samma investering enligt gällande regelverk.
 • Är den regionala regeln för max 20 miljoner i balansomslutning och omsättning borttaget?
  Ja, det finns inte längre med i investeringar som inte prioriteras regionalt.
 • Gäller de gamla urvalskriterierna för de gamla ansökningarna?
  Nej, det är de nya urvalskriterierna och nya regionala prioriteringar som gäller, även för de gamla ansökningarna. Vilka de nya prioriteringarna är står i den nya handlingsplanen. Det enda som behålls är maxbeloppet för stöd i den handlingsplanen som gällde när ansökan skickades in.
 • Vad är det för kompletteringstid som gäller?
  Kompletteringstiden för de redan inkomna ansökningarna är 4 veckor enligt utskickade kompletteringsbrev.
 • Vad behöver en ny ansökan innehålla för att den ska behålla sin plats i kön?
  Vi behöver få in ifylld ansökan där du förklarar tydligt vad du ska investera i, vad målet med investeringen är, anskaffningsutgift, ritning och situationsplan.
 • Hur går kompletteringsförfarandet till?
  Steg 1. När du skickar in en ny ansökan så vill vi att den innehåller ansökan där du tydligt: förklarar vad du ska investera i, vad målet med investeringen är, anskaffningsutgift samt ritning och situationsplan.
  Finns inte detta kommer vi begära in det och skickas det inte in så kommer vi avvisa ansökan efter ca 3 veckor. När ansökan kommer in kommer även vi skicka ut ett kompletteringsbrev som är indelad i två delar. Det kommer inte komma något påminnelsebrev.

  Steg 2. Först behöver vi få in underlag för poängsättning och för att ansökan ska bli komplett i systemet, del ett. Ej kompletterade ärenden kommer avslås.

  Steg 3. Om ansökan sen går vidare till att bli prioriterad så kommer vi kontakta er och begära in de sista delarna i kompletteringsbrevet, del två. Ej kompletterade ärenden kommer avslås. Ni får gärna skicka in alla underlag som krävs så fort ni får tillgång till dem men senast angivet kompletteringsdatum.

För att Länsstyrelsen ska påbörja handläggning av din ansökan så måste den vara komplett i e-tjänsten. Det innebär att du måste ha besvarat alla frågor samt bifogat de bilagor som krävs. Till din hjälp kan du använda knappen ”Kontrollera din ansökan” som du hittar längst ner i vänstra hörnet i ansökningsformuläret. Du får dessutom en signal från e-tjänsten när din ansökan är komplett.

Kompletteringsbrev

Vi kommer att skicka ut kompletteringsbrev direkt till alla nya sökande för att underlätta både ditt och vårt arbete framöver. Det är ditt ansvar att din ansökan uppfyller kraven och innehåller de uppgifter som krävs enligt gällande regelverk. Vi handlägger din ansökan efter vad du har skrivit och bifogat i din ansökan. Har du några frågor är du välkommen att ställa dem till oss. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Följande dokument är aktuella när du söker investeringsstöd till ditt företag. Gäller inte projektstöd där nyttan tillfaller fler än ditt företag.

Dokument vid ansökan för alla företagsstöd

 1. Företagets balans- och resultaträkning året före investeringen alternativt tidigare ägares bokslut om det finns tillgängligt. Om det inte går att få tag på ska du skicka med öppningsbalansräkning. Denna ska du också skicka med om ditt företag är nystartat.
 2. Tillstånd eller godkännanden som krävs för investeringen.
 3. Tidsplan för din investering - mall. Pdf, 191.7 kB.
 4. Ritningar vid ny-, om- eller tillbyggnad.
 5. Investeringskalkyl och Resultatbudget, Excel, 27.9 kB. i e-tjänsten kallas det "Beräkningsunderlag". Se även instruktion till mallen. Pdf, 1.8 MB.
 6. Lånelöfte eller lånehandlingar om insatsen finansieras med hjälp av banklån.
 7. Utgiftssammanställning Excel, 22.3 kB.
 8. Kopior av jämförbara offerter/prisuppgifter eller annan redovisning av att budgeterade utgifter för investeringen är rimliga (2 offerter/prisuppgifter per utgift). Ta hjälp av Jordbruksverkets mall där du skriver in och sammanställer offerterna. Länk till annan webbplats.
 9. Kopia av ansökan eller beslut om annat stöd om du sökt eller fått sådant
 10. Bedömningsgrund för respektive stöd
 11. Underlag som styrker att du äger, arrenderar eller hyr den fastighet där investeringen skall vara. Det kan exempelvis vara ett utdrag från fastighetsregistret eller en kopia på ett arrendekontrakt eller hyresavtal.

Dokument speciellt vid ansökan om investeringsstöd

Beräkningsmall för enhetskostnader för nybyggnation av djurstallar Länk till annan webbplats.

Gödselmedelsberäkning och lagringskapacitet, framtaget av Greppa näringen. Finns även på deras webbplats www.greppa.nu/ditt-lan/skane Länk till annan webbplats.

Dokument speciellt vid ansökan om förädlingsstöd

Blankett för huvudråvaror (obligatorisk vid förädlingsstöd) Länk till annan webbplats.

OBS! När du har öppnat någon av dokumenten nedan börja med att "Spara som" och fyll sedan i dina svar. När du sen ska ladda upp filen på "mina sidor" fungera det bara att ladda upp Excel med Office-paketet, inte Open Office m.fl.

Utbetalning av stöd du sökt 2015-2022

Här hittar du information om hur du ansöker om utbetalning för projekt- och investeringsstöd du sökt inom Landsbygdsprogrammet åren 2015-2022.

Kontakt

Enheten för landsbygdsutveckling i Skåne