Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 2023-2027

Du kan få stöd om du investerar i ditt jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag. Det kan till exempel vara att bygga djurstall eller växthus, anlägga energiskog, täckdika eller sätta tak på gödselbrunn.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Ansökningshjälp

Tryck på plustecknet för att öppna upp ansökningshjälpen. Vi förklarar vad du behöver fylla i för svar till de olika utvalskriterierna samt hur poängbedömningen sker.

Uppgifter för poängsättning

När du fyller i din ansökan ska du ange olika uppgifter inom varje urvalskriterie, som sedan bedöms vid poängsättningen av din ansökan. Här förklarar vi de olika delarna som ansökan

 • Urvalskriterium - en kort beskrivning av vad som ska uppnås
 • Bedömningsgrund - information om hur man bedömer om ansökan uppfyller poängkravet
 • Poängkrav - information om vad som krävs för att få poäng

Bedömningen av din ansökan görs av en handläggare på länsstyrelsen. Handläggaren poängsätter din ansökan utifrån hur väl den uppfyller poängkraven. För varje urvalskriterium finns en maxpoäng. En ansökan kan som mest få totalt 1 000 poäng. För att kunna få stöd måste din ansökan uppnå en minimipoäng annars kommer den att avslås. De ansökningar som uppnår minimipoäng och över kommer att konkurrensutsättas mot varandra.

Länsstyrelsen i Skåne har följande minimipoäng för respektive inriktning:

 • Djurstallar och inhysningssystem: 400 poäng
 • Energiskog: 300 poäng
 • Växthus eller odlingstunnlar: 300 poäng
 • Torkning och lagring efter skörd: 300 poäng
 • Ny teknik: 300 poäng
 • Minskad ammoniak: 300 poäng
 • Täckdikning: 300 poäng

Kom ihåg att lämna svar på alla frågor och urvalskriterier.
För att kunna skicka in din ansökan måste du lämna svar på alla urvalskriterier. Om du bedömer att något urvalskriterium inte är aktuellt för din ansökan så måste du skriva ”Inte aktuellt” eller en nolla, ”0”.

Bilagor

I ansökan ska du även bifoga mallen som heter ”Beräkning av ekonomiska urvalskriterier”.

När du fyllt i den ser du vilket beräkningssvar du ska skriva in i ansökan under respektive urvalskriterie. Du visar även då hur du kommit fram till svaret.

Överst i mallen står ”Total investering”.
Söker du stöd för faktiska utgifter så är det totala beloppet i ”Budgetmallen” som ska skrivas in där.

Söker du stöd enligt enhetskostnad så är det totala beloppet i mallen för ”Beräkning för enhetskostnader för nybyggnation av djurstallar” som ska skrivas in under ” där.

För inriktningen ”Minskad ammoniak” finns en egen mall som heter ”Beräkningsmall för minskad ammoniakavgång” som ska bifogas med ansökan.

Urvalskriterium 1. Ökad lönsamhet, investeringen ökar företagets förädlingsvärde

Bedömningsgrund

Företagets förädlingsvärde är det värde ett företag tillför genom sin verksamhet. Förädlingsvärdet är summan av företagets omsättning (rörelseintäkter), minus kostnader för varor, material och tjänster samt övriga externa kostnader.
Total investering avser hela investeringen i kronor.

Investeringens förädlingsvärdeskvot (FVK) är ett värde som saknar enhet och är företagets ökade förädlingsvärde dividerat med totala investeringen.

Investeringens förädlingsvärdeskvot (FVK) beräknas i mallen ”Beräkning av ekonomiska urvalskriterier”.

Handläggaren kontrollerar att bokslut för senaste året stämmer med siffrorna som är angivna i mallen för ekonomiska beräkningar. Bokslut ska bifogas för både sökande och eventuella medsökande företag. Bokslutet ska vara slutgiltigt, det vill säga resultatet ska ha bokförts mot eget kapital.

Ifylld uppgift som bedöms

Ange investeringens förädlingsvärdeskvot (FVK). Hämta värdet i mallen ”Beräkning av ekonomiska urvalskriterier” och ange värdet med en decimal.

Poängkrav

Poäng ges i åtta steg. Poängen är jämnt fördelat över 8 steg, dvs 35 poäng per/uppnådd nivå. Du kan få max 280 poäng.
Förädlingsvärdeskvot (FVK):

 • Ligger du mellan 0 ≤ FVK < 20 får du 35 poäng
 • Ligger du mellan 20 ≤ FVK < 40 får du 70 poäng
 • Ligger du mellan 40 ≤ FVK < 60 får du 105 poäng
 • Ligger du mellan 60 ≤ FVK < 80 får du 140 poäng
 • Ligger du mellan 80 ≤ FVK < 100 får du 175 poäng
 • Ligger du mellan 100 ≤ FVK < 120 får du 210 poäng
 • Ligger du mellan 120 ≤ FVK < 140 får du 245 poäng
 • Ligger du över FVK ≥140 får du 280 poäng

Urvalskriterium 2. Lönsamt företag, företaget uppvisar lönsamhet efter investeringen

Bedömningsgrund

Lönsamhet mäts genom vinstmarginal (VM). Vinstmarginal anges i procent och är resultat före finansiellt netto dividerat med omsättningen.

Vinstmarginal beräknas i mallen ”Beräkning av ekonomiska urvalskriterier”.

Ifylld uppgift som bedöms

Ange vinstmarginal efter investering. Hämta värdet i mallen ”Beräkning av ekonomiska urvalskriterier” och ange värdet med en decimal.

Poängkrav

Poäng ges i fem steg. Poängen är jämnt fördelat över 5 steg, dvs 30 poäng per/uppnådd nivå. Du kan få max 150 poäng.
Vinstmarginal (VM) efter investering:

 • Ligger du mellan 3 ≤ VM < 6 procent får du 30 poäng
 • Ligger du mellan 6 ≤ VM < 9 procent får du 60 poäng
 • Ligger du mellan 9 ≤ VM < 12 procent får du 90 poäng
 • Ligger du mellan 12 ≤ VM < 15 procent får du 120 poäng
 • Ligger du över VM ≥ 15 procent får du 150 poäng

Urvalskriterium 3. Lönsam investering, investeringen bedöms som lönsam

Bedömningsgrund

Investeringen bedöms som lönsam om den har ett positivt nettonuvärde.
Nuvärdet – Totala investeringen= Nettonuvärdet
Nettonuvärdet är nuvärdet minus den totala investeringen.
Nuvärdet för en investering är de framtida intäkterna och kostnaderna beräknade till dagens penningvärde, med en kalkylränta för investeringens ekonomiska livslängd. Ett sätt att förklara nuvärde är att en krona i framtiden inte är lika mycket värd som en krona idag.

Nettonuvärdet beräknas i mallen ”Beräkning av ekonomiska urvalskriterier”.

Ifylld uppgift som bedöms

Ange nettonuvärdet. Hämta värdet i mallen ”Beräkning av ekonomiska urvalskriterier”.

Poängkrav

Poäng ges om investeringen har ett positivt nettonuvärde. Din ansökan får då 110 poäng.

Urvalskriterium 4. Behov av stöd, låg självfinansieringsgrad motiverar stöd

Bedömningsgrund

Företag med låg självfinansieringsgrad bedöms ha ett högre behov av stöd, jämfört med företag som har hög självfinansieringsgrad.

Självfinansieringsgrad anges i procent och är investeringen dividerad med företagets resultat före avskrivningar minus finansiellt netto.

Självfinansieringsgrad beräknas i mallen ”Beräkning av ekonomiska urvalskriterier”.

Ifylld uppgift som bedöms

Ange självfinansieringsgrad. Hämta värdet i mallen ”Beräkning av ekonomiska urvalskriterier”.

Poängkrav

Poäng ges om självfinansieringsgraden är lägre än 50 %. Din ansökan får då 200 poäng.

Urvalskriterium 5. Minskad sårbarhet, investeringen leder till minskad sårbarhet.

Bedömningsgrund

Sårbarheten hos ett företag avgörs av dess förmåga att hantera de risker som ökar med oväntade händelser, som hastiga förändringar av väder och priser.

Investeringar som minskar företagets sårbarhet, är till exempel täckdiken, torkanläggning, ny produktionsgren och integrering av produktion.

Investeringar som inte anses bidra till att minska företagets sårbarhet är till exempel åtgärder som stärker företagets position på marknaden och ekologisk produktion.

Ifylld uppgift som bedöms

Här fyller du i textrutan och svarar på hur investeringen leder till att företaget blir mindre sårbart.

Poängkrav

Poäng ges om investeringen leder till minskad sårbarhet. Din ansökan får då 180 poäng.

Urvalskriterium 6, Ökad marknadsanpassning- Investeringen leder till ökad marknadsanpassning.

Bedömningsgrund

Ökad marknadsanpassning innebär att lantbruksföretaget närmar sig slutkonsumenten. Här omfattas inte förädling.

Investeringar som leder till ökad marknadsanpassning är till exempel en investering som leder till ökad produktion och bidrar till att varor kan säljas direkt till konsument i en gårdsbutik, REKO-ring eller liknande.

Investeringar som inte anses leda till ökad marknadsanpassning är till exempel täckdiken, torkanläggning, ny produktionsgren, integrering av produktion eller ekologisk produktion.

Ifylld uppgift som bedöms

Här fyller du i textrutan och svarar på hur vilket sätt investeringen leder till ökad marknadsanpassning.

Poängkrav

Poäng ges om investeringen leder till ökad marknadsanpassning. Din ansökan får då 80 poäng.

Tryck på plustecknet för de olika stöden för att se vilka generella urvalsmoduler som gäller per stöd inklusive de valbara moduler som vi i Skåne valt.

Ansökningsomgång

Avslutad: 3 januari 2023 – 31 mars 2023 med tillgänglig budget 21 000 000kr. Beslutsomgång påbörjad.
Påbörjad: 1 april 2023 – 31 juli 2023 med tillgänglig budget 21 000 000kr.

Kommande ansökningsomgång

Preliminärt 1 augusti 2023 – 31 december 2023 med tillgänglig budget 21 000 000kr.
Preliminärt samma tider 2024, med tillgänglig budget 21 000 000 kr/beslutsomgång.

Regionala prioriteringar

Uppgift om vilka generella urvalsmoduler som gäller per stöd inklusive de valbara moduler som respektive handläggande myndighet valt i fall stödet har valbara moduler.

Tabellen visar urvalskriterier med maximal möjlig poäng

Ökad lönsamhet

280

Lönsamt företag

150

Lönsam investering

110

Behov av stöd

200

Minskad sårbarhet

180

Ökad marknadsanpassning

80

Summa

1000


Minimipoäng för stöd

400 poäng. Alla som ligger över minimipoängen rangordnas och budgeten fördelas till de som rangordnats högst. 

Ansökningsomgångar

Avslutad: 3 januari 2023 – 31 mars 2023 med tillgänglig budget 1 500 000kr.
Påbörjad: 1 april 2023 – 31 juli 2023 med tillgänglig budget 1 500 000kr.

Kommande ansökningsomgång

1 augusti 2023 – 31 december 2023 med tillgänglig budget 1 500 000 kr.
Preliminärt samma tider 2024, med tillgänglig budget 1 500 000 kr/beslutsomgång.

Regionala prioriteringar


Urvalskriterier med maximal möjlig poäng

Ökad lönsamhet

280

Lönsamt företagande

150

Lönsam investering

110

Behov av stöd

220

Minskad sårbarhet

120

Ökad marknadsanpassning

120

Summa

1000


Minimipoäng för stöd

300 poäng. Alla som ligger över minimipoängen rangordnas och budgeten fördelas till de som rangordnats högst. 

Ansökningsomgångar

Avslutad: 3 januari 2023 – 31 mars 2023 med tillgänglig budget 3 006 667kr.
Påbörjad: 1 april 2023 – 31 juli 2023 med tillgänglig budget 3 000 000 kr.

Kommande ansökningsomgång

1 augusti 2023 – 31 december 2023 med tillgänglig budget 3 000 000 kr.
Preliminärt samma tider 2024, med tillgänglig budget 3 000 000 kr/beslutsomgång.

Regionala prioriteringar


Urvalskriterier med maximal möjlig poäng

Ökad lönsamhet

280

Lönsamt företagande

150

Lönsam investering

110

Behov av stöd

200

Minskad sårbarhet

180

Ökad marknadsanpassning

120

Summa

1000


Minimipoäng för stöd

300 poäng. Alla som ligger över minimipoängen rangordnas och budgeten fördelas till de som rangordnats högst. 

Ansökningsomgångar

Avslutad: 3 januari 2023 – 31 mars 2023 med tillgänglig budget 3 266 667kr.
Påbörjad: 1 april 2023 – 31 juli 2023 med tillgänglig budget 3 266 667kr.

Kommande ansökningsomgång

1 augusti 2023 – 31 december 2023 med tillgänglig budget 3 266 000 kr.
Preliminärt samma tider 2024 med tillgänglig budget 3 266 000 kr/beslutsomgång.

Regionala prioriteringar


Urvalskriterier med maximal möjlig poäng

Ökad lönsamhet

280

Lönsamt företagande

150

Lönsam investering

110

Behov av stöd

300

Minskad sårbarhet

80

Ökad marknadsanpassning

80

Summa

1000


Minimipoäng för stöd

300 poäng. Alla som ligger över minimipoängen rangordnas och budgeten fördelas till de som rangordnats högst. 

Obs: Angående torkanläggning och annat med panna och förbrännare!

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft lämnas inte för utgifter och kostnader som avser nybyggnad av anläggning med panna eller förbrännare som huvudsakligen eldas med fossila bränslen eller för inköp av pannor eller förbrännare som huvudsakligen eldas med fossila bränslen.

Ansökningsomgångar

Avslutad: 3 januari 2023 – 31 mars 2023 med tillgänglig budget 229 691 kr.
Påbörjad: 1 april 2023 – 31 juli 2023 med tillgänglig budget 229 000 kr.

Kommande ansökningsomgång

1 augusti 2023 – 31 december 2023 med tillgänglig budget 229 000 kr.
Preliminärt samma tider 2024 med tillgänglig budget 229 000 kr/beslutsomgång.

Regionala prioriteringar


Urvalskriterier med maximal möjlig poäng

Ökad lönsamhet

480

Lönsamt företagande

150

Lönsam investering

110

Behov av stöd

100

Minskad sårbarhet

80

Ökad marknadsanpassning

80

Summa

1000


Minimipoäng för stöd

300 poäng. Alla som ligger över minimipoängen rangordnas och budgeten fördelas till de som rangordnats högst. 

Ansökningsomgångar

Avslutad: 3 januari 2023 – 31 mars 2023 med tillgänglig budget 1 133 333kr.
Påbörjad: 1 april 2023 – 31 juli 2023 med tillgänglig budget 1 133 333 kr.

Kommande ansökningsomgång

1 augusti 2023 – 31 december 2023 med tillgänglig budget 1 133 000 kr.
Preliminärt samma tider 2024 med tillgänglig budget 1 133 000 kr/beslutsomgång.

Regionala prioriteringar


Urvalskriterier med maximal möjlig poäng

investeringsalternativ

250

Minskad ammoniakavgång

750

Summa

1000


Minimipoäng för stöd

300 poäng. Alla som ligger över minimipoängen rangordnas och budgeten fördelas till de som rangordnats högst. 

Utlysning

1 augusti 2023 - 30 november 2023 med tillgänglig budget 14 400 000 kr.

Kommande utlysningar

1 augusti 2024 - 30 november 2024 med tillgänglig budget 14 400 000 kr.

Regionala prioriteringar


Urvalskriterier med maximal möjlig poäng

Ökad lönsamhet

480

Lönsamt företagande

150

Lönsam investering

110

Behov av stöd

100

Minskad sårbarhet

80

Ökad marknadsanpassning

80

Summa

1000


Minimipoäng för stöd

300 poäng. Alla som ligger över minimipoängen rangordnas och budgeten fördelas till de som rangordnats högst. 

Stödspecifika bilagor

En ansökan om investeringsstöd för ökad konkurrenskraft ska, beroende på vad ansökan avser, innehålla följande bilagor:

 1. De två senaste avslutade årsboksluten där resultatet har bokförts mot eget kapital. Om du inte bedriver den jordbruksverksamhet i vilken investeringen ska användas behöver vi årsbokslut för både ditt företag och det företag som bedriver jordbruksverksamheten. Om du tagit över eller startat nytt företag så kan du skicka in tidigare ägares bokslut alternativt ditt företags öppningsbalansräkning.

 2. Beräkning av investeringens lönsamhet. Fyll i mallen som du hittar på Jordbruksverkets webbsida "Beräkningsmall för ökad konkurrenskraft" Länk till annan webbplats..

 3. Minst två jämförbara offerter eller annat underlag som visar att utgifterna är rimliga.

 4. Budgetmall ifylld. Ladda ner budgetmallen på Jordbruksverkets webbsida. Länk till annan webbplats.

 5. Beräkningsmall för enhetskostnad eller motsvarande uppgifter, i de fall investeringen avser djurstall med enhetskostnad. Länk till annan webbplats.

 6. Tillstånd, godkännanden eller avtal som krävs för att genomföra investeringen.

 7. Ritning vid ny-, om- och tillbyggnad samt en situationsplan.

 8. Lånelöfte eller lånehandlingar om insatsen finansieras med hjälp av banklån.

 9. Underlag som styrker att du äger, arrenderar eller hyr den fastighet där investeringen skall vara. Det kan exempelvis vara ett utdrag från fastighetsregistret eller en kopia på ett arrendekontrakt eller hyresavtal.

 10. Underlag som styrker att en ung jordbrukare helt eller delvis ansvarar för företaget.

 11. Investering gödsellagring bifoga ifylld formulär " Gödselmedelsberäkning och lagringskapacitet, framtaget av Greppa näringen. Finns även på deras webbplats www.greppa.nu/ditt-lan/skane Länk till annan webbplats.
Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Enheten för landsbygdsutveckling i Skåne