Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft

Du kan få stöd om du investerar i ditt jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag. Det kan till exempel vara att bygga djurstall eller växthus, anlägga energiskog, täckdika eller sätta tak på gödselbrunn.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Sju olika inriktningar på investeringsstödet

De finns sju olika inriktningar på "Investeringsstödet för ökad konkurrenskraft".

 • Täckdikning
 • Djurstallar eller inhysningssystem
 • Energiskog
 • Växthus eller odlingstunnlar
 • Torkning och lagring efter skörd
 • Ny teknik
 • Minskad ammoniakavgång

Ansökningshjälp - Stödet kan sökas igen 1 augusti 2024

Ansökningsomgång

 • Under denna period ska du skicka in din ansökan.
 • Ansökan behöver vara komplett innan datumet då myndigheten begärt komplettering.
 • Ansökningar handläggs inte under ansökningsomgången. De ansökningar som inte är behöriga avslås löpande.

Handläggningsperiod

 • Vi handlägger ansökningarna. Vi vill inte att du gör ändringar i din ansökan förrän du har kommunicerat med oss handläggare på Länsstyrelsen.
 • Vi på Länsstyrelsen kan begära förtydligande på inskickat underlag.
 • Vi gör avslag löpande på de ansökningar som inte är behöriga att söka stödet, inte är kompletta eller inte når miniminivån.

Prioritering och beslut

 • Ansökningarna sorteras efter poäng. De med högst poäng får stöd först och så långt budgeten räcker.
 • Om flera ansökningar med samma poäng konkurrerar om de sista pengarna följer vi gällande regelverk (SJVFS 2022:27 2kap 11§) vid prioritering.
 • Alla de ansökningar som pengarna inte räcker till efter prioritering, kommer att avslås.

 • Om du påbörjar investeringen innan du har fått ett beslut om stöd gör du det på egen risk. Det innebär att om vi inte beviljar din ansökan får du som sökande stå för utgifterna själv.

 • Det är ditt företag som söker stöd och som ska betala alla fakturor som hör till investeringen för att utgiften ska vara stödberättigad. Om du har fler företag är det viktigt att företaget som söker stöd, faktiskt betalar (ej kvittning) alla fakturor som hör till investeringen (även internfakturor).

 • Fakturan måste vara ställd till företaget som söker stöd.

 • Fakturadatum eller betalning får inte vara före det datum du skickar in din ansökan.

 • Du måste särredovisa alla transaktioner i din bokföring som tillhör investeringen, så att du kan sortera ut transaktionerna som avser investeringen. Särredovisningen ska finnas kvar efter att investeringen är slutförd.

 • Med stödet följer ett åtagande att driva den verksamhet som du beskriver i din ansökan, i minst fem år efter beslut om slututbetalning.

 • Du får inte stöd för en investering som du enligt lag redan är skyldig att ha genomfört.

Mer information om de olika stöden

Tryck på boxarna nedan för mer information om de olika stöden. Här visas datum för pågående och kommande ansökningsomgångar samt vilka urvalskriterier som gäller för respektive stöd. Vi har även under varje stöd en checklista som beskriver vad du ska ta med i din ansökan för att den ska bli komplett.

Alla blanketter och underlag finns i Jordbruksverkets webbutik. Länk till annan webbplats.

Täckdikning

Kommande utlysningar:

1 augusti - 30 november 2024 med en budget på 10 000 000 kr.
1 januari - 30 april 2025 med en budget på 5 500 000 kr.
1 augusti - 30 november 2025 med en på budget 5 500 000 kr.

Regionala prioriteringar

För att kunna prioritera mellan inkomna ansökningar, och jämföra dem med varandra, används nedanstående urvalskriterier och poängsättning. För att kvalificera dig för stöd behöver din ansökan få minst 300 poäng.

Urvalskriterier med maximal möjlig poäng

Ökad lönsamhet

520

Lönsamt företag

200

Lönsam investering

180

Behov av stöd

100

Summa

1000


Det finns tre faser under en utlysning för ansökan. Dels själva utlysningsperioden följt av handläggning och sen slutligen prioritering och beslut.

Utlysningsperiod

 • Under denna period skall ansökan skickas in
 • Ansökan behöver vara komplett innan utlysningsperioden är slut
 • Ansökningar handläggs inte under utlysningsperioden. D ansökningar som inte är behöriga avslås löpande

Handläggningsperiod

 • Vi handlägger ansökningarna. Vi vill inte att du gör ändringar i din ansökan förrän du har kommunicerat med oss handläggare på Länsstyrelsen.
 • Länsstyrelsen kan komma att begära förtydligande på inskickat underlag
 • Vi gör avslag löpande på de ansökningar som inte är behöriga att söka stödet, inte är kompletta eller inte når miniminivån.

Prioritering och beslut

 • Ansökningarna sorteras efter poäng. De med högst poäng får stöd först och så långt budgeten räcker
 • Om flera ansökningar med samma poäng konkurrerar om de sista pengarna följer vi gällande regelverk (SJVFS 2022:27 2kap 11§) vid prioritering.
 • Alla de ansökningar som pengarna inte räcker till efter prioritering, kommer att avslås
 • Beslut kommer att fattas när samtliga ansökningar är handlagda och prioriterade.

Observera att just nu har vi ingen utlysning. Nästa utlysning öppnar den 1 augusti 2024.

Villkor för utlysningen som var öppen fram till 30 april 2024 gällde följande:
För att en ansökan ska kunna komma ifråga om stöd måste den vara komplett i e-tjänsten senast den 30 april 2024 om inte länsstyrelsen meddelar annat.

Vidare skall följande bilagor ingå i en ansökan:

Ovanstående underlag är obligatoriska.

Djurstallar eller inhysningssystem

Kommande ansökningsomgångar:

1 augusti 2024 – 30 november 2024 med en budget på 28 000 000 kr.
Preliminärt samma tider 2025, med en budget på 22 000 000 kr/beslutsomgång.

Regionala prioriteringar

För att kunna prioritera mellan inkomna ansökningar, och jämföra dem med varandra, används nedanstående urvalskriterier och poängsättning. För att kvalificera dig för stöd behöver din ansökan få minst 400 poäng.

Tabellen visar urvalskriterier med maximal möjlig poäng

Ökad lönsamhet

320

Lönsamt företag

200

Lönsam investering

180

Behov av stöd

300

Summa

1000


Tidigare ansökningsomgångar

3 januari 2023 – 31 mars 2023 med tillgänglig budget 21 000 000kr. Handläggning påbörjad.
1 april 2023 – 31 juli 2023 med tillgänglig budget 21 000 000kr. Handläggning påbörjad.
1 augusti 2023 – 31 december 2023 med en budget på 21 000 000 kr.

Checklista för ansökan om stöd till djurstallar och inhysningssystem

Använd denna checklista när du planerar för din ansökan. Du kommer att få en likadan lista i form ett kompletteringsbrev när du skickar in en ansökan.

 • Besvara alla frågor i din ansökan i Jordbruksverkets e-tjänst. Vilka frågor som inte är besvarade kan du se i e-ansökan steg 10 ”Granska och skicka in”. Du måste svara utförligt på frågorna i ansökan gällande beskrivning av den planerade investeringen, varför insatsen ska genomföras, företagets nuvarande verksamhet samt målet med investeringen. Vi måste har utförliga svar för att kunna göra en korrekt bedömning av ansökan samt en korrekt jämförelse mot andra konkurrerande ansökningar. Alla ansökningar inom ansökningsomgången konkurrerar med varandra.
 • Om du söker stöd för faktiska kostnader. Fyll i och bifoga mallen ”Budgetmall – Investeringsstöd (SP14.4*)” med specificerade utgifter som du söker stöd för, utgifterna måste vara kopplade till två jämförbara prisuppgifter (prislista, offert, anbud eller motsvarande underlag), från två olika leverantörer. Du måste även bifoga dina två jämförbara prisuppgifter. Har du bara en prisuppgift så behöver du motivera varför. Det är bara i undantagsfall som en prisuppgift kan godkännas.
 1. Du måste även motivera hur prisuppgifterna kan anses som jämförbara. Har du inte skickat in två jämförbara prisuppgifter så kommer vi att göra avdrag för utgiften.
 2. Du måste också tydligt motivera både behov och omfattning av den investering som du söker stöd för. Motivera även behov och omfattning av varor/tjänster avseende de budgetposter som du söker stöd för.
 3. Om beloppet som du söker stöd för, skiljer sig från lägsta prisuppgiften, förklara vad skillnaden beror på.
 • Om du söker stöd för enhetskostnad för nybyggnation av djurstallar inom ökad konkurrenskraft, ange i ansökan om det ingår ”eget arbete” och/eller ”eget material” i din investering. Motivera även hur du har kommit fram till behovet av din planerade investering. Tänk på att vid enhetskostnad ska ansökan om förprövning vara inskickad till Länsstyrelsen innan ansökningsperiodens slut.

 • Bifoga de två senast fastställda balans- och resultaträkningarna med kontonummer enligt baskontoplanen för åren innan ansökan skickades in för företaget som söker stöd. Finns inte balans- och resultaträkning bifoga förenklat årsbokslut enligt Skatteverkets blankett. Alternativt tidigare ägares årsbokslut om det finns tillgängligt.
 • Är du nystartat företag? Bifoga istället öppningsbalansräkning.
 • Har du, förutom företaget som står som sökande, en enskild firma eller ett driftsbolag?
  Då ska detta företag ingå som medsökande företag i din urvalsmall, om företaget berörs av investeringen. Finns det andra företag i din sk. närståendekretsen (se KOM rekommendation 2003/361/EG) som berörs av investeringen ska även dessa företag ingå som medsökande. Du ska även skicka in fastställd balans- och resultaträkning med kontonummer enligt baskontoplanen för dessa företag avseende året innan ansökan skickades in. Finns inte balans- och resultaträkning bifoga förenklat årsbokslut enligt Skatteverkets blankett. När du fyller i din urvalsmall ska du eliminera (ta bort) eventuella interna transaktioner mellan dina gemensamt ägda företag. Om du gör någon eliminering ska du visa med underlag vilket/vilka belopp som du har eliminerat.
 • Ingår ditt sökande företag eller medsökande företaget i en koncern?
  Då ska alla övriga företag inom koncernen också ingå i beräkningen för medsökande företag i din urvalsmall. Balans- och resultaträkning med kontonummer enligt baskontoplanen ska bifogas för samtliga företag inom koncernen. Finns inte balans- och resultaträkning bifoga förenklat årsbokslut enligt Skatteverkets blankett. När du fyller i din urvalsmall ska du ta eliminera eventuella interna transaktioner inom koncernen. Om du gör någon eliminering ska du visa med underlag vilket/vilka belopp som du har eliminerat.
 • Vi måste enligt gällande EU lagstiftning utreda om det finns andra gemensamt ägda företag. Äger du andra företag förutom detta företag som nu söker stöd? Äger eller ägs ditt företag av andra företag? Ange namn på ägare och ägarandel för företaget som söker stöd samt eventuellt andra gemensamt ägda företag.

 • Fyll i och bifoga mallen ”Urvalsmall för ökad konkurrenskraft – ekonomiska nyckeltal (SP14.19 version 2.2). Tänk på att det finns olika mallar för olika stöd.
  Om du använder någon etablerad produktionsgrenskalkyl som underlag för dina beräkningar, ange vilken kalkyl du har använt och bifoga gärna den. Om dina intäkter respektive kostnader avviker från produktionsgrenskalkylen som du har använt, måste du motivera hur du kommit fram till de intäkter respektive kostnader som du har angett i urvalsmallen under punkt 2. Kalkyl. Bifoga underlag som styrker dina motiveringar.

 • Specificera utifrån företagets verksamhet samtliga arbetstimmar före investeringen och efter investering på separat underlag. Länsstyrelsen behöver kunna utreda investeringens påverkan på företagets arbetstimmar.
 • Bifoga ritning med mått när du investerar i en anläggning eller ny-, om- och tillbyggnad.

 • Bifoga situationsplan på fastigheten där investeringen sker (karta/ritning över insatsens placering i förhållande till befintlig bebyggelse). Ange även fastighetsbeteckning på den fastighet där investeringen sker.

 • Ingår något begagnat eller installation av begagnat i din investering? Ange om du investerar i något begagnat och vad det är för något. Ange även om du inte investerar i något begagnat. Fyll även i och skicka in blanketten ”Begagnad utrustning och material – intyg (SP14.10)” om du investerar i något begagnat. Mallen hittar du på Jordbruksverkets webbutik.*

 • Bifoga arrendekontrakt eller hyreskontrakt om du inte äger den fastighet där investeringen sker.

 • Bifoga kopia på lånelöfte eller lånehandlingar om insatsen finansieras med hjälp av banklån. Bifoga kopia av kontoutdrag, om du finansierar din ansökan med privata medel.

 • Har ditt företaget eller andra gemensamt ägda företag sökt eller beviljats andra stöd, de senaste 3 åren? Bifoga ansökan och/eller beslut för dessa stöd. Med andra stöd menar vi stöd som beviljats från andra aktörer, till exempel Klimatklivet och Tillväxtverket.

 • Är du ung jordbrukare och helt eller delvis ansvarar för företaget ska du skicka in underlag som visar detta. Det kan tex vara aktiebok, bolagsavtal, gymnasiebetyg eller intyg av arbetslivserfarenhet inom jordbruks- eller trädgårdsnäring.

 • Bifoga kopia av tillstånd eller godkännanden som krävs för investeringen. Ange, även om inga tillstånd eller godkännande krävs. Krävs det tillstånd eller godkännande som du inte kan få förrän investeringen är färdigställd, ange vilka tillstånd och godkännande som detta gäller för.

 • Om du gör en investering där uppvärmning krävs, ange vilket bränsle som kommer att användas till investeringen. Om du använder förnybart bränsle ska du även ange hur stor andel av totala uppvärmningen av investeringen, som utgörs av förnybart bränsle.

Energiskog

Kommande ansökningsomgångar:

1 augusti 2024 – 30 november 2024 med en budget på 1 200 000 kr.
Preliminärt samma tider 2025, med tillgänglig budget 1 000 000 kr/beslutsomgång.

Regionala prioriteringar

För att kunna prioritera mellan inkomna ansökningar, och jämföra dem med varandra, används nedanstående urvalskriterier och poängsättning. För att kvalificera dig för stöd behöver din ansökan få minst 300 poäng.

Urvalskriterier med maximal möjlig poäng

Ökad lönsamhet

320

Lönsamt företag

200

Lönsam investering

180

Behov av stöd

300

Summa

1000


Tidigare ansökningsomgångar:

3 januari 2023 – 31 mars 2023 med en budget på 1 500 000kr. Handläggning påbörjad.
1 april 2023 – 31 juli 2023 med en budget på 500 000kr. Handläggning påbörjad.
1 augusti 2023 – 31 december 2023 med en budget på 500 000 kr.

Växthus eller odlingstunnlar

Kommande ansökningsomgångar:

1 augusti 2024 – 30 november 2024 med en budget på 3 000 000 kr.
Preliminärt samma tider 2025, med tillgänglig budget 2 200 000 kr/beslutsomgång.

Regionala prioriteringar

För att kunna prioritera mellan inkomna ansökningar, och jämföra dem med varandra, används nedanstående urvalskriterier och poängsättning. För att kvalificera dig för stöd behöver din ansökan få minst 300 poäng. För ansökningar som kommer in 2024 krävs det 400 poäng.

Urvalskriterier med maximal möjlig poäng

Ökad lönsamhet

320

Lönsamt företag

200

Lönsam investering

180

Behov av stöd

160

Livsmedel

140

Summa

1000


Tidigare ansökningsomgångar:

3 januari 2023 – 31 mars 2023 med tillgänglig budget 3 006 667kr. Handläggning påbörjad.
1 april 2023 – 31 juli 2023 med tillgänglig budget 2 500 000 kr. Handläggning påbörjad.
1 augusti 2023 – 31 december 2023 med en budget på 2 500 000 kr.


Checklista på vad en ansökan måste innehålla

Använd denna checklista när du planerar för din ansökan. Du kommer att få en likadan lista i form ett kompletteringsbrev när du skickar in en ansökan.

1. Besvara alla frågor i din ansökan i Jordbruksverkets e-tjänst. Vilka frågor som inte är besvarade kan du se i e-ansökan steg 10 ”Granska och skicka in”. Du måste svara utförligt på frågorna i ansökan gällande beskrivning av den planerade investeringen, varför investeringen ska genomföras, företagets nuvarande verksamhet samt målet med investeringen. Vi måste ha utförliga svar för att kunna göra en korrekt bedömning av din ansökan samt en korrekt jämförelse mot andra konkurrerande ansökningar. Alla ansökningar inom ansökningsomgången konkurrerar med varandra.

2. Fyll i och bifoga mallen* ”Budgetmall – Investeringsstöd” (SP14.4) med specificerade utgifter som du söker stöd för, utgifterna måste vara kopplade till två jämförbara prisuppgifter (prislista, offert, anbud eller motsvarande underlag), från två olika leverantörer. Du måste även bifoga dina två jämförbara prisuppgifter. Har du bara en prisuppgift så behöver du motivera varför. Det är bara i undantagsfall som en prisuppgift kan godkännas.

 1. Du måste även motivera hur prisuppgifterna kan anses som jämförbara. Har du inte skickat in två jämförbara prisuppgifter så kommer vi att göra avdrag för utgiften.
 2. Du måste också tydligt motivera både behov och omfattning av den investering som du söker stöd för. Motivera även behov och omfattning av varor/tjänster avseende de budgetposter som du söker stöd för.
 3. Om beloppet som du söker stöd för, skiljer sig från lägsta prisuppgiften, förklara vad skillnaden beror på.

3. Bifoga de två senast fastställda balans- och resultaträkningarna med kontonummer enligt baskontoplanen för åren innan ansökan skickades in för företaget som söker stöd. Finns inte balans- och resultaträkning bifoga förenklat årsbokslut enligt Skatteverkets blankett. Alternativt tidigare ägares årsbokslut om det finns tillgängligt.

*Är du nystartat företag? Bifoga istället öppningsbalansräkning.

*Har du, förutom företaget som står som sökande, en enskild firma eller ett driftsbolag?
Då ska detta företag ingå som medsökande företag i din urvalsmall (se pkt 5), om företaget berörs av investeringen. Finns det andra företag i din sk. närståendekretsen (se KOM rekommendation 2003/361/EG) som berörs av investeringen ska även dessa företag ingå som medsökande. Du ska även skicka in fastställd balans- och resultaträkning med kontonummer enligt baskontoplanen för dessa företag avseende året innan ansökan skickades in. Finns inte balans- och resultaträkning bifoga förenklat årsbokslut enligt Skatteverkets blankett. När du fyller i din urvalsmall ska du eliminera (ta bort) eventuella interna transaktioner mellan dina gemensamt ägda företag. Om du gör någon eliminering ska du visa med underlag vilket/vilka belopp som du har eliminerat.

*Ingår ditt sökande företag eller medsökande företaget i en koncern?
Då ska alla övriga företag inom koncernen också ingå i beräkningen för medsökande företag i din urvalsmall (se pkt 5). Balans- och resultaträkning med kontonummer enligt baskontoplanen ska bifogas för samtliga företag inom koncernen. Finns inte balans- och resultaträkning bifoga förenklat årsbokslut enligt Skatteverkets blankett. När du fyller i din urvalsmall ska du ta eliminera eventuella interna transaktioner inom koncernen. Om du gör någon eliminering ska du visa med underlag vilket/vilka belopp som du har eliminerat.

4. Fyll i och bifoga mallen* ”Urvalsmall för ökad konkurrenskraft – ekonomiska nyckeltal” (SP14.19 version 2.2). Tänk på att det finns olika mallar för olika stöd. Du måste använda rätt mall. Du måste motivera hur du kommit fram till de intäkter respektive kostnader som du anger i urvalsmallen under punkt 2 Kalkyl.

5. Specificera utifrån företagets verksamhet samtliga arbetstimmar före investeringen och efter investering på separat underlag. Länsstyrelsen behöver kunna utreda investeringens påverkan på företagets arbetstimmar.

6. Bifoga ritning med mått när du investerar i en anläggning eller ny-, om- och tillbyggnad.

7. Bifoga situationsplan på fastigheten där investeringen sker (karta/ritning över insatsens placering i förhållande till befintlig bebyggelse). Ange även fastighetsbeteckning på den fastighet där investeringen sker.

8. Vi måste enligt gällande EU lagstiftning utreda om det finns andra gemensamt ägda företag. Äger du andra företag förutom detta företag som nu söker stöd? Äger eller ägs ditt företag av andra företag? Ange namn på ägare och ägarandel för företaget som söker stöd samt eventuellt andra gemensamt ägda företag.

9. Ingår något begagnat eller installation av begagnat i din investering? Ange om du investerar i något begagnat och vad det är för något. Ange även om du inte investerar i något begagnat.
Fyll även i och skicka in blanketten* ”Begagnad utrustning och material – intyg” (SP14.10) om du investerar i något begagnat.

10. Bifoga arrendekontrakt eller hyreskontrakt om du inte äger den fastighet där investeringen sker.

11. Bifoga kopia på lånelöfte eller lånehandlingar om insatsen finansieras med hjälp av banklån. Bifoga kopia av kontoutdrag, om du finansierar din ansökan med privata medel.

12. Har ditt företaget eller andra gemensamt ägda företag sökt eller beviljats andra stöd, de senaste 3 åren? Bifoga ansökan och/eller beslut för dessa stöd. Med andra stöd menar vi stöd som beviljats från andra aktörer, till exempel Klimatklivet och Tillväxtverket.

13. Om du gör en investering där uppvärmning krävs, ange vilket bränsle som kommer att användas till investeringen. Om du använder förnybart bränsle ska du även ange hur stor andel av totala uppvärmningen av investeringen, som utgörs av förnybart bränsle.

15. Bifoga kopia av tillstånd eller godkännanden som krävs för investeringen. Ange, även om inga tillstånd eller godkännande krävs. Krävs det tillstånd eller godkännande som du inte kan få förrän investeringen är färdigställd, ange vilka tillstånd och godkännande som detta gäller för.

15. Är du ung jordbrukare och helt eller delvis ansvarar för företaget ska du skicka in underlag som visar detta. Det kan tex vara aktiebok, bolagsavtal, gymnasiebetyg eller intyg av arbetslivserfarenhet inom jordbruks- eller trädgårdsnäring.

Torkning och lagring efter skörd

Kommande ansökningsomgångar:

1 augusti 2024 – 30 november 2024 med en budget på 4 500 000 kr.
Preliminärt samma tider 2025 med tillgänglig budget 2 400 000 kr/beslutsomgång.

Regionala prioriteringar

För att kunna prioritera mellan inkomna ansökningar, och jämföra dem med varandra, används nedanstående urvalskriterier och poängsättning. För att kvalificera dig för stöd behöver din ansökan få minst 300 poäng. För ansökningar som kommer in 2024 krävs 400 poäng.

Obs: Angående torkanläggning och annat med panna och förbrännare!

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft lämnas inte för utgifter och kostnader som avser nybyggnad av anläggning med panna eller förbrännare som huvudsakligen eldas med fossila bränslen eller för inköp av pannor eller förbrännare som huvudsakligen eldas med fossila bränslen.

Urvalskriterier med maximal möjlig poäng

Ökad lönsamhet

320

Lönsamt företag

200

Lönsam investering

180

Behov av stöd

300

Summa

1000

Tidigare ansökningsomgångar:

3 januari 2023 – 31 mars 2023 med en budget på 3 266 667kr. Beslutad och klar.
1 april 2023 – 31 juli 2023 med en budget på 3 266 000 kr. Handläggning påbörjad.
1 augusti 2023 – 31 december 2023 med en budget på 3 266 000 kr.

Checklista på vad en ansökan måste innehålla

Använd denna checklista när du planerar för din ansökan. Du kommer att få en likadan lista i form ett kompletteringsbrev när du skickar in en ansökan.

1. Besvara alla frågor i din ansökan i Jordbruksverkets e-tjänst. Vilka frågor som inte är besvarade kan du se i e-ansökan steg 10 ”Granska och skicka in”. Du måste svara utförligt på frågorna i ansökan gällande beskrivning av den planerade investeringen, varför insatsen ska genomföras, företagets nuvarande verksamhet samt målet med investeringen. Vi måste har utförliga svar för att kunna göra en korrekt bedömning av ansökan samt en korrekt jämförelse mot andra konkurrerande ansökningar. Alla ansökningar inom ansökningsomgången konkurrerar med varandra.

2. Om du söker stöd för faktiska kostnader. Fyll i och bifoga mallen ”Budgetmall – Investeringsstöd (SP14.4*)” med specificerade utgifter som du söker stöd för, utgifterna måste vara kopplade till två jämförbara prisuppgifter (prislista, offert, anbud eller motsvarande underlag), från två olika leverantörer. Du måste även bifoga dina två jämförbara prisuppgifter. Har du bara en prisuppgift så behöver du motivera varför. Det är bara i undantagsfall som en prisuppgift kan godkännas.

 1. Du måste även motivera hur prisuppgifterna kan anses som jämförbara. Har du inte skickat in två jämförbara prisuppgifter så kommer vi att göra avdrag för utgiften.
 2. Du måste också tydligt motivera både behov och omfattning av den investering som du söker stöd för. Motivera även behov och omfattning av varor/tjänster avseende de budgetposter som du söker stöd för.
 3. Om beloppet som du söker stöd för, skiljer sig från lägsta prisuppgiften, förklara vad skillnaden beror på.

3. Bifoga de två senast fastställda balans- och resultaträkningarna med kontonummer enligt baskontoplanen för åren innan ansökan skickades in för företaget som söker stöd. Finns inte balans- och resultaträkning bifoga förenklat årsbokslut enligt Skatteverkets blankett. Alternativt tidigare ägares årsbokslut om det finns tillgängligt.

*Är du nystartat företag? Bifoga istället öppningsbalansräkning.

*Har du, förutom företaget som står som sökande, en enskild firma eller ett driftsbolag?
Då ska detta företag ingå som medsökande företag i din urvalsmall, om företaget berörs av investeringen. Finns det andra företag i din sk. närståendekretsen (se KOM rekommendation 2003/361/EG) som berörs av investeringen ska även dessa företag ingå som medsökande. Du ska även skicka in fastställd balans- och resultaträkning med kontonummer enligt baskontoplanen för dessa företag avseende året innan ansökan skickades in. Finns inte balans- och resultaträkning bifoga förenklat årsbokslut enligt Skatteverkets blankett. När du fyller i din urvalsmall ska du eliminera (ta bort) eventuella interna transaktioner mellan dina gemensamt ägda företag. Om du gör någon eliminering ska du visa med underlag vilket/vilka belopp som du har eliminerat.

*Ingår ditt sökande företag eller medsökande företaget i en koncern?
Då ska alla övriga företag inom koncernen också ingå i beräkningen för medsökande företag i din urvalsmall. Balans- och resultaträkning med kontonummer enligt baskontoplanen ska bifogas för samtliga företag inom koncernen. Finns inte balans- och resultaträkning bifoga förenklat årsbokslut enligt Skatteverkets blankett. När du fyller i din urvalsmall ska du ta eliminera eventuella interna transaktioner inom koncernen. Om du gör någon eliminering ska du visa med underlag vilket/vilka belopp som du har eliminerat.

4. Vi måste enligt gällande EU lagstiftning utreda om det finns andra gemensamt ägda företag. Äger du andra företag förutom detta företag som nu söker stöd? Äger eller ägs ditt företag av andra företag? Ange namn på ägare och ägarandel för företaget som söker stöd samt eventuellt andra gemensamt ägda företag.

5. Fyll i och bifoga mallen ”Urvalsmall för ökad konkurrenskraft – ekonomiska nyckeltal (SP14.19 version 2.2). Tänk på att det finns olika mallar för olika stöd.
Om du använder någon etablerad produktionsgrenskalkyl som underlag för dina beräkningar, ange vilken kalkyl du har använt och bifoga gärna den. Om dina intäkter respektive kostnader avviker från produktionsgrenskalkylen som du har använt, måste du motivera hur du kommit fram till de intäkter respektive kostnader som du har angett i urvalsmallen under punkt 2. Kalkyl. Bifoga underlag som styrker dina motiveringar.

6. Specificera utifrån företagets verksamhet samtliga arbetstimmar före investeringen och efter investering på separat underlag. Länsstyrelsen behöver kunna utreda investeringens påverkan på företagets arbetstimmar.

7. Bifoga ritning med mått när du investerar i en anläggning eller ny-, om- och tillbyggnad.

8. Bifoga situationsplan på fastigheten där investeringen sker (karta/ritning över insatsens placering i förhållande till befintlig bebyggelse). Ange även fastighetsbeteckning på den fastighet där investeringen sker.

9. Ingår något begagnat eller installation av begagnat i din investering? Ange om du investerar i något begagnat och vad det är för något. Ange även om du inte investerar i något begagnat. Fyll även i och skicka in blanketten ”Begagnad utrustning och material – intyg (SP14.10)” om du investerar i något begagnat. Mallen hittar du på Jordbruksverkets webbutik.*

10. Bifoga arrendekontrakt eller hyreskontrakt om du inte äger den fastighet där investeringen sker.

11. Bifoga kopia på lånelöfte eller lånehandlingar om insatsen finansieras med hjälp av banklån. Bifoga kopia av kontoutdrag, om du finansierar din ansökan med privata medel.

12. Har ditt företaget eller andra gemensamt ägda företag sökt eller beviljats andra stöd, de senaste 3 åren? Bifoga ansökan och/eller beslut för dessa stöd. Med andra stöd menar vi stöd som beviljats från andra aktörer, till exempel Klimatklivet och Tillväxtverket.

13. Är du ung jordbrukare och helt eller delvis ansvarar för företaget ska du skicka in underlag som visar detta. Det kan tex vara aktiebok, bolagsavtal, gymnasiebetyg eller intyg av arbetslivserfarenhet inom jordbruks- eller trädgårdsnäring.

14. Bifoga kopia av tillstånd eller godkännanden som krävs för investeringen. Ange, även om inga tillstånd eller godkännande krävs. Krävs det tillstånd eller godkännande som du inte kan få förrän investeringen är färdigställd, ange vilka tillstånd och godkännande som detta gäller för.

15. Om du gör en investering där uppvärmning krävs, ange vilket bränsle som kommer att användas till investeringen. Om du använder förnybart bränsle ska du även ange hur stor andel av totala uppvärmningen av investeringen, som utgörs av förnybart bränsle.

Ny teknik

Kommande ansökningsomgångar:

1 augusti 2024 – 30 november 2024 med en budget på 1 100 000 kr.
Preliminärt samma tider 2025 med tillgänglig budget 900 000 kr/beslutsomgång.

Regionala prioriteringar

För att kunna prioritera mellan inkomna ansökningar, och jämföra dem med varandra, används nedanstående urvalskriterier och poängsättning. För att kvalificera dig för stöd behöver din ansökan få minst 300 poäng.

Urvalskriterier med maximal möjlig poäng

Ökad lönsamhet

320

Lönsamt företag

200

Lönsam investering

180

Behov av stöd

300

Summa

1000

Tidigare ansökningsomgångar:

3 januari 2023 – 31 mars 2023 med tillgänglig budget 229 691 kr. Handläggning påbörjad.
1 april 2023 – 31 juli 2023 med tillgänglig budget 729 000 kr. Handläggning påbörjad.

Checklista på vad en ansökan måste innehålla

Använd denna checklista när du planerar för din ansökan. Du kommer att få en likadan lista i form ett kompletteringsbrev när du skickar in en ansökan.

1. Besvara alla frågor i din ansökan i Jordbruksverkets e-tjänst. Vilka frågor som inte är besvarade kan du se i e-ansökan steg 10 ”Granska och skicka in”.

2. Om du söker stöd för faktiska kostnader. Fyll i och bifoga mallen ”Budgetmall – Investeringsstöd (SP14.4*)” med specificerade utgifter som du söker stöd för, utgifterna måste vara kopplade till två jämförbara prisuppgifter (prislista, offert, anbud eller motsvarande underlag), från två olika leverantörer. Du måste även bifoga dina två jämförbara prisuppgifter. Har du bara en prisuppgift så behöver du motivera varför. Det är bara i undantagsfall som en prisuppgift kan godkännas.

 1. Du måste även motivera hur prisuppgifterna kan anses som jämförbara. Har du inte skickat in två jämförbara prisuppgifter så kommer vi att göra avdrag för utgiften.
 2. Du måste också tydligt motivera både behov och omfattning av den investering som du söker stöd för. Motivera även behov och omfattning av varor/tjänster avseende de budgetposter som du söker stöd för.
 3. Om beloppet som du söker stöd för, skiljer sig från lägsta prisuppgiften, förklara vad skillnaden beror på.

3. Skicka in underlag som visar att din investering är teknik som är ny på den svenska marknaden och hur länge tekniken har funnits på den svenska marknaden. Det räcker inte att det är ett nytt varumärke, det är tekniken det handlar om.

4. Bifoga de två senast fastställda balans- och resultaträkningarna med kontonummer enligt baskontoplanen för åren innan ansökan skickades in för företaget som söker stöd. Finns inte balans- och resultaträkning bifoga förenklat årsbokslut enligt Skatteverkets blankett. Alternativt tidigare ägares årsbokslut om det finns tillgängligt.

*Är du nystartat företag? Bifoga istället öppningsbalansräkning.

*Har du, förutom företaget som står som sökande, en enskild firma eller ett driftsbolag?
Då ska detta företag ingå som medsökande företag i din urvalsmall, om företaget berörs av investeringen. Finns det andra företag i din sk. närståendekretsen (se KOM rekommendation 2003/361/EG) som berörs av investeringen ska även dessa företag ingå som medsökande. Du ska även skicka in fastställd balans- och resultaträkning med kontonummer enligt baskontoplanen för dessa företag avseende året innan ansökan skickades in. Finns inte balans- och resultaträkning bifoga förenklat årsbokslut enligt Skatteverkets blankett. När du fyller i din urvalsmall ska du eliminera (ta bort) eventuella interna transaktioner mellan dina gemensamt ägda företag. Om du gör någon eliminering ska du visa med underlag vilket/vilka belopp som du har eliminerat.

*Ingår ditt sökande företag eller medsökande företaget i en koncern?
Då ska alla övriga företag inom koncernen också ingå i beräkningen för medsökande företag i din urvalsmall. Balans- och resultaträkning med kontonummer enligt baskontoplanen ska bifogas för samtliga företag inom koncernen. Finns inte balans- och resultaträkning bifoga förenklat årsbokslut enligt Skatteverkets blankett. När du fyller i din urvalsmall ska du ta eliminera eventuella interna transaktioner inom koncernen. Om du gör någon eliminering ska du visa med underlag vilket/vilka belopp som du har eliminerat.

5. Vi måste enligt gällande EU lagstiftning utreda om det finns andra gemensamt ägda företag. Äger du andra företag förutom detta företag som nu söker stöd? Äger eller ägs ditt företag av andra företag? Ange namn på ägare och ägarandel för företaget som söker stöd samt eventuellt andra gemensamt ägda företag.

6. Fyll i och bifoga mallen ”Urvalsmall för ökad konkurrenskraft – ekonomiska nyckeltal (SP14.17 version 1.21, kom ihåg att samtliga tre flikar i filen (totalt 6 sidor) ska fyllas i och skickas in)”.

7. Specificera utifrån företagets verksamhet samtliga arbetstimmar före investeringen och efter investering på separat underlag. Länsstyrelsen behöver kunna utreda investeringens påverkan på företagets arbetstimmar.

8. Bifoga ritning med mått när du investerar i en anläggning eller ny-, om- och tillbyggnad.

9. Bifoga situationsplan på fastigheten där investeringen sker (karta/ritning över insatsens placering i förhållande till befintlig bebyggelse). Ange även fastighetsbeteckning på den fastighet där investeringen sker.

10. Ingår något begagnat eller installation av begagnat i din investering? Ange om du investerar i något begagnat och vad det är för något. Ange även om du inte investerar i något begagnat.

Fyll även i och skicka in blanketten ”Begagnad utrustning och material – intyg (SP14.10)” om du investerar i något begagnat. Mallen hittar du på Jordbruksverkets webbutik.*

11. Bifoga arrendekontrakt eller hyreskontrakt om du inte äger den fastighet där investeringen sker.

12. Bifoga kopia på lånelöfte eller lånehandlingar om insatsen finansieras med hjälp av banklån. Bifoga kopia av kontoutdrag, om du finansierar din ansökan med privata medel.

13. Har ditt företaget eller andra gemensamt ägda företag sökt eller beviljats andra stöd, de senaste 3 åren? Bifoga ansökan och/eller beslut för dessa stöd. Med andra stöd menar vi stöd som beviljats från andra aktörer, till exempel Klimatklivet och Tillväxtverket.

14. Är du ung jordbrukare och helt eller delvis ansvarar för företaget ska du skicka in underlag som visar detta. Det kan tex vara aktiebok, bolagsavtal, gymnasiebetyg eller intyg av arbetslivserfarenhet inom jordbruks- eller trädgårdsnäring.

15. Om du gör en investering där uppvärmning krävs, ange vilket bränsle som kommer att användas till investeringen. Om du använder förnybart bränsle ska du även ange hur stor andel av totala uppvärmningen av investeringen, som utgörs av förnybart bränsle.

15. Bifoga kopia av tillstånd eller godkännanden som krävs för investeringen. Ange, även om inga tillstånd eller godkännande krävs. Krävs det tillstånd eller godkännande som du inte kan få förrän investeringen är färdigställd, ange vilka tillstånd och godkännande som detta gäller för. Om du söker stöd för förädlingsutrustning, så måste du visa att utrustning är godkänd för livsmedel.

Minskad ammoniakavgång

Kommande ansökningsomgångar:

1 augusti 2024 – 30 november 2024 med en budget på 1 700 000 kr.
Preliminärt samma tider 2025 med en budget på 800 000 kr/beslutsomgång.

Regionala prioriteringar

För att kunna prioritera mellan inkomna ansökningar, och jämföra dem med varandra, används nedanstående urvalskriterier och poängsättning. För att kvalificera dig för stöd behöver din ansökan få minst 300 poäng.

Urvalskriterier med maximal möjlig poäng

investeringsalternativ

250

Minskad ammoniakavgång

750

Summa

1000

Tidigare ansökningsomgångar:

3 januari 2023 – 31 mars 2023 med en budget på 1 133 333kr. Handläggning påbörjad.
1 april 2023 – 31 juli 2023 med en budget på1 133 333 kr. Handläggning påbörjad.

Checklista på vad en ansökan måste innehålla

1. Besvara alla frågor i din ansökan i Jordbruksverkets e-tjänst. Vilka frågor som inte är besvarade kan du se i e-ansökan steg 10 ”Granska och skicka in”.

2. Om du söker stöd för faktiska kostnader. Fyll i och bifoga mallen ”Budgetmall – Investeringsstöd (SP14.4*)” med specificerade utgifter som du söker stöd för, utgifterna måste vara kopplade till två jämförbara prisuppgifter (prislista, offert, anbud eller motsvarande underlag), från två olika leverantörer. Du måste även bifoga dina två jämförbara prisuppgifter. Har du bara en prisuppgift så behöver du motivera varför. Det är bara i undantagsfall som en prisuppgift kan godkännas.

 1. Du måste även motivera hur prisuppgifterna kan anses som jämförbara. Har du inte skickat in två jämförbara prisuppgifter så kommer vi att göra avdrag för utgiften.
 2. Du måste också tydligt motivera både behov och omfattning av den investering som du söker stöd för. Motivera även behov och omfattning av varor/tjänster avseende de budgetposter som du söker stöd för.
 3. Om beloppet som du söker stöd för, skiljer sig från lägsta prisuppgiften, förklara vad skillnaden beror på.

3. Skicka in underlag som visar att din investering är teknik som är ny på den svenska marknaden och hur länge tekniken har funnits på den svenska marknaden. Det räcker inte att det är ett nytt varumärke, det är tekniken det handlar om.

4. Bifoga de två senast fastställda balans- och resultaträkningarna med kontonummer enligt baskontoplanen för åren innan ansökan skickades in för företaget som söker stöd. Finns inte balans- och resultaträkning bifoga förenklat årsbokslut enligt Skatteverkets blankett. Alternativt tidigare ägares årsbokslut om det finns tillgängligt.

*Är du nystartat företag?
Bifoga istället öppningsbalansräkning.

*Har du, förutom företaget som står som sökande, en enskild firma eller ett driftsbolag?
Då ska detta företag ingå som medsökande företag i din urvalsmall, om företaget berörs av investeringen. Finns det andra företag i din sk. närståendekretsen (se KOM rekommendation 2003/361/EG) som berörs av investeringen ska även dessa företag ingå som medsökande. Du ska även skicka in fastställd balans- och resultaträkning med kontonummer enligt baskontoplanen för dessa företag avseende året innan ansökan skickades in. Finns inte balans- och resultaträkning bifoga förenklat årsbokslut enligt Skatteverkets blankett. När du fyller i din urvalsmall ska du eliminera (ta bort) eventuella interna transaktioner mellan dina gemensamt ägda företag. Om du gör någon eliminering ska du visa med underlag vilket/vilka belopp som du har eliminerat.

*Ingår ditt sökande företag eller medsökande företaget i en koncern?
Då ska alla övriga företag inom koncernen också ingå i beräkningen för medsökande företag i din urvalsmall. Balans- och resultaträkning med kontonummer enligt baskontoplanen ska bifogas för samtliga företag inom koncernen. Finns inte balans- och resultaträkning bifoga förenklat årsbokslut enligt Skatteverkets blankett. När du fyller i din urvalsmall ska du ta eliminera eventuella interna transaktioner inom koncernen. Om du gör någon eliminering ska du visa med underlag vilket/vilka belopp som du har eliminerat.

5. Vi måste enligt gällande EU lagstiftning utreda om det finns andra gemensamt ägda företag. Äger du andra företag förutom detta företag som nu söker stöd? Äger eller ägs ditt företag av andra företag? Ange namn på ägare och ägarandel för företaget som söker stöd samt eventuellt andra gemensamt ägda företag.

6. Fyll i och bifoga mallen ”Urvalsmall för ökad konkurrenskraft - minskad ammoniakavgång (SP14.11 version 1.1*, kom ihåg att samtliga tre flikar i filen ska fyllas i och skickas in)”.

7. Specificera utifrån företagets verksamhet samtliga arbetstimmar före investeringen och efter investering på separat underlag. Länsstyrelsen behöver kunna utreda investeringens påverkan på företagets arbetstimmar.

8. Bifoga ritning med mått när du investerar i en anläggning eller ny-, om- och tillbyggnad.

9. Bifoga situationsplan på fastigheten där investeringen sker (karta/ritning över insatsens placering i förhållande till befintlig bebyggelse). Ange även fastighetsbeteckning på den fastighet där investeringen sker.

10. Ingår något begagnat eller installation av begagnat i din investering? Ange om du investerar i något begagnat och vad det är för något. Ange även om du inte investerar i något begagnat. Fyll även i och skicka in blanketten ”Begagnad utrustning och material – intyg (SP14.10)” om du investerar i något begagnat. Mallen hittar du på Jordbruksverkets webbutik.*

11. Bifoga arrendekontrakt eller hyreskontrakt om du inte äger den fastighet där investeringen sker.

12. Bifoga kopia på lånelöfte eller lånehandlingar om insatsen finansieras med hjälp av banklån. Bifoga kopia av kontoutdrag, om du finansierar din ansökan med privata medel.

13. Har ditt företaget eller andra gemensamt ägda företag sökt eller beviljats andra stöd, de senaste 3 åren? Bifoga ansökan och/eller beslut för dessa stöd. Med andra stöd menar vi stöd som beviljats från andra aktörer, till exempel Klimatklivet och Tillväxtverket.

14. Är du ung jordbrukare och helt eller delvis ansvarar för företaget ska du skicka in underlag som visar detta. Det kan tex vara aktiebok, bolagsavtal, gymnasiebetyg eller intyg av arbetslivserfarenhet inom jordbruks- eller trädgårdsnäring.

15. Om du gör en investering där uppvärmning krävs, ange vilket bränsle som kommer att användas till investeringen. Om du använder förnybart bränsle ska du även ange hur stor andel av totala uppvärmningen av investeringen, som utgörs av förnybart bränsle.

16. Bifoga kopia av tillstånd eller godkännanden som krävs för investeringen. Ange, även om inga tillstånd eller godkännande krävs. Krävs det tillstånd eller godkännande som du inte kan få förrän investeringen är färdigställd, ange vilka tillstånd och godkännande som detta gäller för. Om du söker stöd för förädlingsutrustning, så måste du visa att utrustning är godkänd för livsmedel.

Uppgifter för poängsättning och förklaring till urvalskriterierna

När du fyller i din ansökan ska du ange olika uppgifter inom varje urvalskriterie, som sedan bedöms vid poängsättningen av din ansökan. Här förklarar vi de olika delarna som ansökan

 • Urvalskriterium - en kort beskrivning av vad som ska uppnås
 • Bedömningsgrund - information om hur man bedömer om ansökan uppfyller poängkravet
 • Poängkrav - information om vad som krävs för att få poäng

Bedömningen av din ansökan görs av en handläggare på länsstyrelsen. Handläggaren poängsätter din ansökan utifrån hur väl den uppfyller poängkraven. För varje urvalskriterium finns en maxpoäng. En ansökan kan som mest få totalt 1 000 poäng. För att kunna få stöd måste din ansökan uppnå en minimipoäng annars kommer den att avslås. De ansökningar som uppnår minimipoäng och över kommer att konkurrensutsättas mot varandra.

Länsstyrelsen i Skåne har följande minimipoäng för respektive inriktning:

 • Djurstallar och inhysningssystem: 400 poäng
 • Energiskog: 300 poäng
 • Växthus eller odlingstunnlar: 300 poäng
 • Torkning och lagring efter skörd: 300 poäng
 • Ny teknik: 300 poäng
 • Minskad ammoniak: 300 poäng
 • Täckdikning: 300 poäng

Kom ihåg att lämna svar på alla frågor och urvalskriterier.
För att kunna skicka in din ansökan måste du lämna svar på alla urvalskriterier. Om du bedömer att något urvalskriterium inte är aktuellt för din ansökan så måste du skriva ”Inte aktuellt” eller en nolla, ”0”.

Bilagor

I ansökan ska du även bifoga mallen som heter ”Urvalsmall för ökad konkurrenskraft - ekonomiska nyckeltal” Länk till annan webbplats..

När du fyllt i den ser du vilket beräkningssvar du ska skriva in i ansökan under respektive urvalskriterie. Du visar även då hur du kommit fram till svaret.

Överst i mallen står ”Total investering”.
Söker du stöd för faktiska utgifter så är det totala beloppet i ”Budgetmallen” som ska skrivas in där.

Söker du stöd enligt enhetskostnad så är det totala beloppet i mallen för ”Beräkning för enhetskostnader för nybyggnation av djurstallar” som ska skrivas in under ” där.

För inriktningen ”Minskad ammoniak” finns en egen mall som heter ”Beräkningsmall för minskad ammoniakavgång” som ska bifogas med ansökan.

Om du funderar på hur många timmar du använder kan du använda mallen som finns för startstöd för hjälp. Du lägger in din drift i mallen som i sin tur räknar ut hur många timmar som ditt företag beräknas ha. Du behöver inte skicka in denna mall till länsstyrelsen.
Mall för beräkning av timmar, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Urvalskriterium
Investeringen ökar företagets förädlingsvärde.

Bedömningsgrund
Företagets förädlingsvärde är det värde ett företag tillför genom sin verksamhet.
Förädlingsvärdet är summan av företagets omsättning (rörelseintäkter), minus kostnader
för varor, material och tjänster samt övriga externa kostnader.
Total investering avser hela investeringen i kronor.
Investeringens förädlingsvärdeskvot (FVK) är ett värde som saknar enhet och är
företagets ökade förädlingsvärde dividerat med totala investeringen.
Investeringens förädlingsvärdeskvot (FVK) beräknas i urvalsmallen för ökad
konkurrenskraft. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats:
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft
Handläggaren kontrollerar att bokslut för senaste året stämmer med siffrorna som är
angivna i mallen för ekonomiska beräkningar. Bokslut ska bifogas för både sökande och
eventuella medsökande företag.
Bokslutet ska vara slutgiltigt, det vill säga resultatet ska ha bokförts mot eget kapital.

Poängkrav
Poäng ges i åtta steg.
Förädlingsvärdeskvot (FVK):
Steg 1. 0≤ FVK < 40
Steg 2. 40 ≤ FVK < 80
Steg 3. 80 ≤ FVK < 120
Steg 4. 120 ≤ FVK < 160
Steg 5. 160 ≤ FVK < 200
Steg 6. 200 ≤ FVK < 240
Steg 7. 240 ≤ FVK < 280
Steg 8. FVK ≥ 280

Underlag 1
Ange investeringens förädlingsvärdeskvot.
Hämta värdet i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft och ange värdet med en decimal.

Underlag 2
Bifoga ifylld urvalsmall för ökad konkurrenskraft.
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.
Välj typ Annan bilaga.

Underlag 3
Bifoga efterfrågade bokslut.
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.
Välj typ Annan bilaga.

Urvalskriterium
Företaget uppvisar lönsamhet efter investeringen.

Bedömningsgrund
Lönsamhet mäts genom vinstmarginal (VM). Vinstmarginal anges i procent och är resultat
före finansiellt netto dividerat med omsättningen.
Vinstmarginalen beräknas i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. Mer information finns
på Jordbruksverkets webbplats:
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft

Poängkrav
Poäng ges i åtta steg.
Vinstmarginal (VM) efter investering:
Steg 1. 0 ≤ VM < 4 procent
Steg 2. 4 ≤ VM < 8 procent
Steg 3. 8 ≤ VM < 12 procent
Steg 4. 12 ≤ VM < 16 procent
Steg 5. 16 ≤ VM < 20 procent
Steg 6. 20 ≤ VM < 24 procent
Steg 7. 24 ≤ VM < 28 procent
Steg 8. VM ≥ 28 procent

Underlag 1
Ange vinstmarginal efter investering.
Hämta värdet i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft och ange värdet med en decimal.

Underlag 2
Bifoga ifylld urvalsmall för ökad konkurrenskraft.
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.
Välj typ Annan bilaga.

Urvalskriterium
Investeringen bedöms som lönsam.

Bedömningsgrund
Investeringens lönsamhet mäts som investeringens internränta (IR). Enheten för
investeringens internränta är procent.
Investeringens internränta är detsamma som investeringens förräntning.
Ju högre internränta investeringen har, desto lönsammare är investeringen.
Investeringens internränta beräknas i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. Mer
information finns på Jordbruksverkets webbplats:
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft

Poängkrav
Poäng ges i fem steg.
Investeringens internränta (IR):
Steg 1. 0 ≤ IR < 2,5 procent
Steg 2. 2,5 ≤ IR < 5 procent
Steg 3. 5 ≤ IR < 7,5 procent
Steg 4. 7,5 ≤ IR < 10 procent
Steg 5. IR ≥ 10 procent

Underlag 1
Ange investeringens internränta.
Hämta värdet i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft.

Underlag 2
Bifoga ifylld urvalsmall för ökad konkurrenskraft.
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.
Underlaget laddas upp i ste

Urvalskriterium
Låg självfinansieringsgrad motiverar stöd.

Bedömningsgrund
Företag med låg självfinansieringsgrad (SFG) bedöms ha ett högre behov av stöd, jämfört
med företag som har hög självfinansieringsgrad.
Självfinansieringsgrad anges i procent och är investeringen dividerad med företagets
resultat efter avskrivningar minus finansiellt netto.
Självfinansieringsgraden beräknas i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft. Mer
information finns på Jordbruksverkets webbplats:
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft

Poängkrav
Poäng ges i 4 steg.
Självfinansieringsgrad (SFG):
Steg 1. 22,5 ≤ SFG < 30 procent
Steg 2. 15 ≤ SFG < 22,5 procent
Steg 3. 7,5 ≤ SFG < 15 procent
Steg 4. 0 ≤ SFG < 7,5 procent

Underlag 1
Ange självfinansieringsgrad.
Hämta värdet i urvalsmallen för ökad konkurrenskraft.

Underlag 2
Bifoga ifylld urvalsmall för ökad konkurrenskraft.
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.
Välj typ Annan bilaga.

Urvalskriterium
Investeringen ökar produktionen av livsmedel.

Bedömningsgrund
Investeringen ska huvudsakligen användas för produktion av livsmedel.
Med huvudsakligen menas mer än hälften.
Bedömningen görs utifrån försäljningsvärde av de olika produkterna.

Poängkrav
Poäng ges om investeringens huvudsakliga produktion är livsmedel.

Underlag 1
Ange de produkter som ska produceras i anläggningen och deras försäljningsvärde.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Enheten för landsbygdsutveckling i Skåne

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss