Investeringsstöd för bevattningsdammar

Du kan få stöd för att anlägga en bevattningsdamm. Syftet med stödet är att anpassa jordbruket till ett förändrat klimat för att behålla eller öka produktionen, spara grundvatten och undvika uttag från vattendrag under perioder med lågt vattenflöde.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för bevattningsdammar 2023–2027, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Ansökningsomgångar

Löpande ansökan och beslut under 2024 Total budget fördelad till länet under perioden 2023 till 2027 är 53 482 289 kr.

Du som är beroende av bevattning av grödor eller dricksvatten till dina djur behöver långsiktigt säkra dina möjligheter och rättigheter till vattenuttag. Ett exempel är att anlägga bevattningsdammar.
I broschyren "Bevattningsdammar" berättar vi det viktigaste du behöver veta för att trygga din vattenförsörjning. Pdf, 1 MB.

Tillstånd eller anmälan krävs för vattenuttaget

Uttag av vatten för att fylla dammen ska vara anmält till tillsynsmyndigheten eller godkänt av domstol före beslut om stöd.

Anläggning av dammen kan också kräva tillstånd eller anmälan, beroende på var den ligger. Om bevattningsdammen anläggs i ett vattenområde, det vill säga ett område som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd, så är det en vattenverksamhet.

Vattenverksamhet kräver tillstånd eller anmälan om det inte är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas.

Läs vidare här nere under relaterad information för att se vad som gäller för just din bevattningsdamm.

  • Om du påbörjar investeringen innan du har fått ett beslut om stöd gör du det på egen risk. Det innebär att om vi inte beviljar din ansökan får du som sökande stå för utgifterna själv.

  • Det är ditt företag som söker stöd och som ska betala alla fakturor som hör till investeringen för att utgiften ska vara stödberättigad. Om du har fler företag är det viktigt att företaget som söker stöd, faktiskt betalar (ej kvittning) alla fakturor som hör till investeringen (även internfakturor).

  • Fakturan måste vara ställd till företaget som söker stöd.

  • Fakturadatum eller betalning får inte vara före det datum du skickar in din ansökan.

  • Du måste särredovisa alla transaktioner i din bokföring som tillhör investeringen, så att du kan sortera ut transaktionerna som avser investeringen. Särredovisningen ska finnas kvar efter att investeringen är slutförd.

  • Med stödet följer ett åtagande att driva den verksamhet som du beskriver i din ansökan, i minst fem år efter beslut om slututbetalning.

  • Du får inte stöd för en investering som du enligt lag redan är skyldig att ha genomfört.

Regionala prioriteringar

För att kunna prioritera mellan inkomna ansökningar, och jämföra dem med varandra, används nedanstående urvalskriterier och poängsättning. För att kvalificera dig för stöd behöver din ansökan få minst 400 poäng.

Tabellen visar urvalskriterierna för stödet samt deras respektive poäng.

Urvalskriterier

Maximal poäng

Risk för vattenbrist

400

Kostnadseffektivitet

400

Näringsbelastning

50

Åtgärdsbehov övergödning

50

Dricksvatten vilda djur

50

Brist på vattenbiotoper

50

Summa

1000


Urvalskriterium
Vattenuttaget till bevattningsdammen sker inom ett område där det finns risk för brist på
vatten för bevattning under odlingssäsongen.

Bedömningsgrund
Områden där det finns risk för brist på vatten för bevattning under odlingssäsongen finns
angivna på en digital karta. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats:
Investeringsstöd för bevattningsdammar
Risken för vattenbrist är angiven i fem klasser 1 – 5, där klass 1 innebär lägst risk. Poäng
ges om uttaget sker i område med riskklass 2 – 5.
Det geografiska läget eller lägena för vattenuttaget markeras av sökanden på
översiktskartan. Kartan är en obligatorisk bilaga till ansökan och bifogas enligt
instruktioner i ett annat avsnitt i ansökan.
Handläggaren bedömer vilken nivå som gäller för investeringen.

Poängkrav
Poäng ges om vattenuttaget till dammen sker inom ett område med risk för vattenbrist.
Poäng ges i fyra steg.
Steg 1. Riskklass 2
Steg 2. Riskklass 3
Steg 3. Riskklass 4
Steg 4. Riskklass 5

Underlag 1
Det geografiska läget eller lägena för vattenuttaget ska framgå av översiktskartan som ska
bifogas ansökan.
Kartan är en obligatorisk bilaga som du bifogar enligt instruktioner i ett annat avsnitt i
ansökan.

Urvalskriterium
Investeringen i dammen är kostnadseffektiv.

Bedömningsgrund
Kostnadseffektiviteten beräknas genom att dividera den totala investeringen för
anläggningen, i kronor, med effektiv vattenvolym i dammen, i kubikmeter.
Effektiv vattenvolym är volymen mellan dammens högsta och lägsta vattennivå som går
att ta ut ur dammen för bevattning.
Dammens utformning markeras av sökanden på ritningen för ansökan. Högsta och lägsta
vattennivå och area anges på ritningen.
Kostnadseffektiviteten beräknas i den urvalsmall för bevattningsdammar som fylls i av
sökanden. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats:
Investeringsstöd för bevattningsdammar
Ritningen är obligatorisk bilaga till ansökan och bifogas enligt instruktioner i annat avsnitt
i ansökan.

Poängkrav
Poäng ges i fem steg för kostnadseffektivitet.
Steg 1. Kostnad ≥ 80 kr/m3
Steg 2. 80 kr/m3 > Kostnad ≥ 55 kr/m3
Steg 3. 55 kr/m3 > Kostnad ≥ 40 kr/m3
Steg 4. 40 kr/m3 > Kostnad ≥ 25 kr/m3
Steg 5. Kostnad < 25 kr/m3

Underlag 1
Ange investeringens kostnadseffektivitet.
Hämta värdet i investeringskalkylen.

Underlag 2
Bifoga ifylld urvalsmall för bevattningsdammar. Underlaget bifogas endast en gång per
ansökan. Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor. Välj typ Annan bilaga.

Underlag 3
Dammens högsta och lägsta vattennivå och area ska anges på ritningen som du ska bifoga
till ansökan.
Ritningen är en obligatorisk bilaga som du bifogar enligt instruktioner i ett annat avsnitt i
ansökan.

Urvalskriterium
Vattnet som leds in i bevattningsdammen har hög näringshalt.

Bedömningsgrund
I ett avrinningsområde med en hög andel jordbruksmark antas vatten som avleds eller
pumpas till en bevattningsdam ha en hög näringshalt.
Avrinningsområdet är det område som dammen får sitt vatten ifrån.
Procentandelen av avrinningsområdets areal som är jordbruksmark räknas ut genom att
dividera arealen jordbruksmark inom avrinningsområdet med storleken på
avrinningsområdet uppströms vattenuttaget för dammen.
Den geografiska utbredningen för avrinningsområdet och ytor med jordbruksmark inom
avrinningsområdet, med angivna arealuppgifter, ska framgå av översiktskartan. Kartan är
en obligatorisk bilaga till ansökan och bifogas enligt instruktioner i annat avsnitt i
ansökan.

Poängkrav
Poäng ges i fyra steg för andelen av avrinningsområdets areal som är jordbruksmark.
Steg 1. 20 % ≤ jordbruksmark < 40 %
Steg 2. 40 % ≤ jordbruksmark < 60 %
Steg 3. 60 % ≤ jordbruksmark < 80 %
Steg 4. jordbruksmark ≥ 80 %

Underlag 1
Dammens avrinningsområde och andelen jordbruksmark inom avrinningsområdet ska
framgå av översiktskartan som ska bifogas ansökan.
Kartan är en obligatorisk bilaga och bifogas enligt instruktioner i ett annat avsnitt i
ansökan.

Urvalskriterium
Vattenuttaget till bevattningsdammen sker inom ett område där det finns behov av att
minska läckaget av näring.

Bedömningsgrund
Områden där det finns ett behov att motverka höga fosfor‐ eller kväveläckage finns
angivna på en digital karta. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats:
Investeringsstöd för bevattningsdammar
Det geografiska läget eller lägena för vattenuttaget markeras av sökanden på
översiktskartan. Kartan är en obligatorisk bilaga till ansökan och bifogas enligt
instruktioner i annat avsnitt i ansökan.

Poängkrav
Poäng ges om vattenuttaget sker inom ett näringsbelastat område.

Underlag 1
Det geografiska läget eller lägena för vattenuttaget ska framgå av översiktskartan som ska
bifogas ansökan.
Kartan är en obligatorisk bilaga och bifogas enligt instruktioner i ett annat avsnitt i
ansökan.

Urvalskriterium
Bevattningsdammen har minst en nedfart så att vilda djur har möjlighet att nå vattenytan
för att dricka.

Bedömningsgrund
Bevattningsdammar med en eller flera nedfarter till vattenytan kan bli viktiga vattenkällor
som ger vilda djur tillgång till dricksvatten under hela året.
En lämpligt avpassad nedfart ska inte luta mer än 1:5 och den ska vara minst 3 meter
bred.
Utformningen av nedfarten eller nedfarterna markeras av sökanden på den ritning som är
en obligatorisk bilaga till ansökan. Ritningen bifogas enligt instruktioner i annat avsnitt i
ansökan.

Poängkrav
Poäng ges om dammen har minst en lämpligt avpassad nedfart.

Underlag 1
Kommer din bevattningsdamm att ha minst en nedfart avpassad för vilda djur?
 Ja
 Nej

Underlag 2
Om ja, så ska utformningen av nedfarten eller nedfarterna framgå av den ritning som
bifogas ansökan.
Ritningen är en obligatorisk bilaga och bifogas enligt instruktioner i ett annat avsnitt i
ansökan.

Urvalskriterium
Bevattningsdammen tillför en ny livsmiljö för biologisk mångfald i området.

Bedömningsgrund
En bevattningsdamm kan utgöra en viktig sötvattensmiljö för att främja biologisk
mångfald. Detta gäller speciellt i områden där det saknas öppna vattenytor med
sötvatten.
Det råder brist på vattenbiotop om det inom en 1 000 meter bred zon från dammens
yttre omkrets saknas vattenytor som minst har en yta på 0,5 hektar.

Poängkrav
Poäng ges om det inom en radie på 1 000 meter saknas en vattenyta som är minst 0,5
hektar stor.

Underlag 1
Saknas det vattenytor som är minst 0,5 ha inom ett avstånd på 1 000 meter från din
bevattningsdamm?
 Ja
 Nej

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

För frågor om ansökan och handläggning kontakta:

För frågor kring anläggning av bevattningsdamm kontakta Vattenenheten:

Telefon 010 224 10 00 (växel) - be att få tala med någon som handlägger bevattningsdammar.

För frågor kring vattenuttag läs mer på sidan "Vattenuttag"

eller kontakta berörda handläggare via e-post:
skane@lansstyrelsen.se

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss