Startstöd

Du kan få startstöd om du är 40 år eller yngre och startar, tar över eller skalar upp ett jordbruks-, trädgårds- eller rennärings­företag. Syftet med stödet är att göra det lättare för unga att starta eller ta över en jordbruks­verksamhet. Stödet ska främja generations­skiften.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Startstöd, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Utlysning

Vi har öppet för ansökan mellan den 1 augusti 2023 och den 31 december 2023 med en tillgänglig budget på 3 300 000kr.

Handläggningsläget just nu

För närvarande håller vi på och handlägger ansökningar som kom in i den första utlysningen (dvs den som varade mellan 2023-01-03 och 2023-07-31). I den omgången kom det in 45 st ansökningar. Den totala budgeten för den perioden var 3 300 000 kr vilket motsvarar 11 st hela startstöd. Vi förväntar oss att ta beslut senast under februari 2024.

För den utlysning som pågår sen 2023-08-01 kommer vi under december månad att påbörja utskick av kompletteringsbrev. Hittills har det inkommit 12 st ansökningar och budgeten är densamma som den första utlysningen dvs 3 300 000 kr. Denna utlysning är öppen fram till 2023-12-31.

Du som vill kan söka även i den andra utlysningen även om du har sökt i första. Du kan dock bara få startstöd en gång.

Utlysningsperiod

 • Under denna period ska du skicka in din ansökan
 • Ansökan behöver vara komplett innan utlysningsperioden är slut
 • Ansökningar handläggs inte men de som inte är behöriga avslås löpande

Handläggningsperiod

 • Vi handlägger ansökningarna. Du får bara göra ändringar efter det att du kommunicerat med oss handläggare på Länsstyrelsen
 • Vi på Länsstyrelsen kan begära förtydligande på inskickat underlag
 • Vi gör löpande avslag på de som inte är behöriga att söka stödet eller de som inte når miniminivån

Prioritering och beslut

 • Ansökningarna sorteras efter poäng. De med högst poäng får stöd först och så långt budgeten räcker
 • Om flera ansökningar med samma poäng konkurrerar om de sista pengarna används lista för prioritering som finns anslagen.
 • Efter prioritering avslår vi alla ansökningar som inte pengarna räcker till

Särskilda villkor kopplade till utlysning för startstöd

Utöver vad som krävs för att vara behörig* att söka stödet så krävs följande av den som söker för att omfattas av utlysningen.

 • För att en ansökan ska kunna komma ifråga om stöd måste den vara komplett i e-tjänsten senast den 31 december 2023 om inte annan tid meddelas av länsstyrelsen.
 • Ändringar av ansökan efter den 31 december 2023 får endast ske efter att Länsstyrelsen har blivit kontaktad för bedömning.
 • Jordbruksverksamhetens omsättning per standardtimme får inte understiga 400 kr i affärsplanen när etableringen är slutförd. Intern omsättning får ingå om den kan beräknas.
 • Du som söker måste ha kontroll över produktionsfaktorerna såsom mark, djur och byggnader genom ägande eller arrendekontrakt enligt reglerna i jordabalken. Undantag trädgårdsanläggningar som kan ha hyreskontrakt och kan visa detta med underlag.
 • Om du som söker, driver ditt jordbruksföretag genom en juridisk person ska du äga minst 50 % av aktier, andelarna och röster senast vid beslut om stöd. Undantag om flera söker startstöd i samma företag.
 • Om flera söker startstöd i samma företag ska var och en av de sökande ha minst 25 % av ägandet och röster senast vid beslut om stöd.
 • Du som söker stöd ska själv arbeta minst 860 standardtimmar med jordbruksverksamhet i ditt jordbruksföretag senast vid slututbetalning.
 • Att företag som endast består av frilandsodling har minst 2 ha odlad mark som produktionspotential per sökande. Undantag om du som söker har minst 250 m2 växthus eller 500 m2 odlingstunnlar.
 • Annan verksamhet än jordbruksverksamhet i företaget får inte uppgå till mer än dubbelt så mycket i omsättning jämfört med jordbruksverksamheten per år, i den inskickade affärsplanen vid det tredje året. Intern omsättning får medräknas om den kan beräknas.

Vilka de grundläggande kraven som krävs för en ansökan finns att läsa på Jordbruksverkets webbsida. Länk till annan webbplats.

Checklista på vad en ansökan måste innehålla

Använd denna när du planerar för din ansökan. Du kommer att få en likadan när du skickar in en ansökan. Den nuvarande är från 2023-11-29 (Den kan uppdateras om något förändras).

 1. Besvara alla frågor i din ansökan i Jordbruksverkets e-tjänst. Vilka frågor som inte är besvarade kan du se i e-ansökan steg 10 ”Granska och skicka in”. Var även noga med att fylla i frågorna i ansökan som handlar om urvalskriterierna. Om du ser i ett urvalskriterium att du inte uppfyller det ange då detta istället för att lämna det blankt.

 2. Fyll i och bifoga mallen ”Beräkningsmall för standardtimmar startstöd (SP14.6)” och ”Urvalsmall för startstöd ekonomiska nyckeltal (SP14.12)”. Mallarna hittar du på Jordbruksverkets webbutik.*

 3. Skicka in kopia på ditt gymnasiebetyg eller underlag som styrker motsvarande 12 månaders heltidstjänst inom jordbruk eller trädgårdsnäring.

 4. Sammanställ alla dina utbildningar och dina arbetslivserfarenheter som du har angett i ansökan i ett CV. Där ska framgå när du började respektive utbildning eller anställning samt när den slutade. Ange även omfattning i procent.

 5. Om du har angivet ekologiskt odling och/eller animalieproduktion skicka in underlag som stryker detta.

 6. Du ska skicka in den förra ägarens senaste balans och resultaträkning eller den ingående balansen i ditt företag när du påbörjade jordbruksdriften.

 7. Äger du andra företag än detta företag som nu söker stöd? Äger eller ägs ditt företag av andra företag? Ange namn på ägare och ägarandel för företaget som söker stöd samt eventuellt andra gemensamt ägda företag. Anledningen till kompletteringen är att vi måste enligt gällande regelverk utreda om det finns andra gemensamt ägda företag.

 8. Om du har drivit företag mer än 24 månader innan du skickade in ansökan och inte har haft jordbruksverksamhet i detta, skicka in en redogörelse för vad du har haft för verksamhet samt bifoga alla fastställda resultaträkningar.
  Detta gäller även om du har ägt en gård mer än 24 månader innan du skickade in ansökan. Har gården varit utarrenderad behöver du skicka in en kopia på arrendekontraktet för utarrenderingen.

 9. Du måste kontrollera ditt företag och din produktion samt vara ansvarig för driften
 • Bifoga arrendekontrakt och/ eller hyreskontrakt på mark, byggnader etc. Det ska tydligt framgå när kontrakten börjar och slutar, att det du som söker som arrenderar/hyr samt vilken fastighet som avses.
 • Vid köp av djur, fastigheter eller andra produktionsmedel ska avtalen/verifikaten bifogas. Det skall tydligt framgå vem som säljer och köper och vad köpet avser samt tillträdesdatum eller leveransdatum.
 • Om du driver din jordbruksverksamhet i ett aktiebolag skall kopia på aktieboken bifogas. Gällande ägande av aktier gäller särskilda villkor i utlysningen. Villkoren framgår på länsstyrelsens hemsida.

10. När det gäller urvalskriterierna i ansökan ska du kunna styrka de uppgifter som du lämnar.

 • Effektiva arbetsmetoder behöver du bifoga kopior som styrker de arbetsmetoder du hävdar är effektiva samt tydligt visa varför företaget jämfört med annars blir mer lönsamt och får en högre livsmedelsproduktion.
 • För lönsamt företagande behöver du lämna kopior på de beräkningar du gör och sammanställer i mallen. Det kan vara tex bidragskalkyler, driftsplan etc
 • För inkomst från företaget behöver du ange hur du har kommit fram till de olika beräkningar samt styrka detta. Det kan vara utöver bidragskalkyler kopia på anställningskontrakt etc som visar extern inkomst av tjänst.
 • För utbildningar och arbetslivserfarenhet måste du lämna kopior på alla dessa såsom betyg, anställningskontrakt etc

11. Underlag som visar din skatteregistrering behöver bifogas. Har du aktiebolag? Bifoga även underlag som visar att du är verklig huvudman för aktiebolaget.

Ansökningshjälp

Tryck på plustecknet för att öppna upp ansökningshjälpen. Vi förklarar vad du behöver fylla i för svar till de olika utvalskriterierna samt hur poängbedömningen sker.

Uppgifter för poängsättning

När du fyller i din ansökan ska du ange olika uppgifter inom varje urvalskriterie, som sedan bedöms vid poängsättningen av din ansökan. Här förklarar vi de olika delarna som ansökan

 • Poängkrav - information om vad som krävs för att få poäng
 • Bedömningsgrund - information om hur man bedömer om ansökan uppfyller poängkravet
 • Urvalskriterium - en kort beskrivning av vad som ska uppnås

Uppgifter för poängsättning

Bedömningen av din ansökan görs av en handläggare på länsstyrelsen. Handläggaren poängsätter din ansökan utifrån hur väl den uppfyller poängkraven. För varje urvalskriterium finns en maxpoäng. En ansökan kan som mest få totalt 1 000 poäng. För att kunna få stöd måste din ansökan uppnå en minimipoäng annars kommer den att avslås. De ansökningar som uppnår minimipoäng och över kommer att konkurrensutsättas mot varandra.”

Minimipoäng

Kom ihåg att lämna svar på alla frågor och urvalskriterier.
För att kunna skicka in din ansökan måste du lämna svar på alla urvalskriterier. Om du bedömer att något urvalskriterium inte är aktuellt för din ansökan så måste du skriva ”Inte aktuellt” eller en nolla, ”0”.”

Bilagor

I ansökan ska du även bifoga två mallar som heter:

Beräkningsmall för standardtimmar startstö Länk till annan webbplats.d

Urvalsmall för startstöd - ekonomiska nyckeltal Länk till annan webbplats.

Regionala prioriteringar

Urvalskriterium
Företaget använder effektiva arbetsmetoder.

Bedömningsgrund
Effektiva arbetsmetoder är arbetssätt som förbättrar företagets styrning, ledning eller
produktion. För nystartad verksamhet ska sökande visa att man valt effektiva
arbetsmetoder.
Effektiva arbetsmetoder ska långsiktigt effektivisera företagets verksamhet för förbättrad
lönsamhet och ökad livsmedelsproduktion.
Handläggaren bedömer om valda arbetsmetoder är effektiva.

Poängkrav
Poäng ges om sökanden använder effektiva arbetsmetoder.

Underlag 1
Beskriv vilka arbetsmetoder du kommer att använda och hur de långsiktigt effektiviserar
verksamheten.

Urvalskriterium
Företaget uppnår lönsamhet.

Bedömningsgrund
Ansökan bedöms som tillräcklig om både beskrivningen och den ekonomiska beräkningen
styrker att företaget kan uppnå lönsamhet.
En beskrivning av hur företaget uppnår lönsamhet ska inkludera exempelvis uppskattade
intäkter och utgifter och vad de beräknas komma ifrån.
Den ekonomiska beräkningen visar att produktionen är lönsam om resultat efter
finansiella intäkter och kostnader är större än 0 kr vid budgetår 3.
Produktionens lönsamhet beräknas i urvalssmallen. Mer information finns på
Jordbruksverkets webbplats: Startstöd

Handläggaren bedömer om beskrivningen och den ekonomiska beräkningen är rimliga.

Poängkrav
Poäng ges om sökande visar att företaget uppnår lönsamhet.

Underlag 1
Beskriv hur ditt företag ska uppnå lönsamhet inom tre år.

Underlag 2
Ange värdet för företagets lönsamhet.
Hämta värdet i urvalsmallen.

Underlag 3
Bifoga ifylld urvalsmall.
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.
Välj typ Annan bilaga.

Urvalskriterium
Sökandens huvudsakliga inkomst kommer från det egna företaget.

Bedömningsgrund
Den som söker kommer att ha sin huvudsakliga inkomst från det egna företaget.
Huvudsaklig innebär att minst 80 procent av inkomsten varje år under de tre första åren
kommer från det egna företaget.
De tre första åren beräknas utifrån den etableringstidpunkt som den sökande anger i
urvalsmallen.
Procentuell inkomst beräknas i urvalssmallen. Mer information finns på Jordbruksverkets
webbplats.
Handläggaren kontrollerar etableringstidpunkten och bedömer om uppgifterna om
inkomsten är rimliga.

Poängkrav
Poäng ges om sökandens huvudsakliga inkomst kommer från det egna företaget.

Underlag 1
Ange procent av din inkomst som kommer från ditt företag år 1.
Hämta värdet i urvalsmallen.

Underlag 2
Ange procent av din inkomst som kommer från ditt företag år 2.
Hämta värdet i urvalsmallen.

Underlag 3
Ange procent av din inkomst som kommer från ditt företag år 3.
Hämta värdet i urvalsmallen.

Underlag 4
Bifoga ifylld urvalsmall.
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.
Välj typ Annan bilaga.

Urvalskriterium
Sökanden har relevant utbildning inom de gröna näringarna.

Bedömningsgrund
Relevant utbildning är utbildning för verksamhet inom de gröna näringarna som är
användbar i det egna företaget och kan bidra till att göra företaget lönsamt.
Gröna näringar är jordbruks-, trädgårds- eller rennäring.
Utbildningen ska vara högre än gymnasieexamen eller motsvarande utländsk
gymnasieexamen.
Utbildningen ska vara godkänd av Skolverket och kan vara kurs eller utbildning på
yrkeshögskola, högskola eller universitet.
Intyg att utbildningen är avslutad ska bifogas. Utbildningsbevis kan vara exempelvis betyg
eller examensbevis
Handläggaren bedömer om angiven utbildning är relevant för företaget.

Poängkrav
Poäng ges i två steg.
Steg 1. Den som söker stöd ska ha genomfört och avslutat enstaka kurser.
Steg 2. Den som söker stöd ska ha genomfört och avslutat en fullständig utbildning med
examen.

Underlag 1
Beskriv hur din utbildning inom de gröna näringarna kan bidra till att göra ditt företag
lönsamt.

Underlag 2
Bifoga utbildningsbevis.
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.
Välj typ Annan bilaga.

Urvalskriterium
Sökanden har relevant utbildning utanför de gröna näringarna.

Bedömningsgrund
Relevant utbildning är utbildning som inte primärt avser verksamhet inom de gröna
näringarna, men som ändå är användbar i det egna företaget och kan bidra till att göra
företaget lönsamt.
Gröna näringar är jordbruks-, trädgårds- eller rennäring.
Utbildningar utanför de gröna näringarna är till exempel utbildning inom ekonomi,
byggnation eller maskinservice.
Utbildningen ska vara högre än gymnasieexamen eller motsvarande utländsk
gymnasieexamen.
Utbildningen ska vara godkänd av Skolverket och kan vara kurs eller utbildning på
yrkeshögskola, högskola eller universitet.
Intyg att utbildningen är avslutad ska bifogas. Utbildningsbevis kan vara exempelvis betyg
eller examensbevis.
Handläggaren bedömer om angiven utbildning är relevant för företaget.

Poängkrav
Poäng ges i två steg.
Steg 1. Den som söker stöd ska ha genomfört och avslutat enstaka kurser.
Steg 2. Den som söker stöd ska ha genomfört och avslutat en fullständig utbildning med
examen.

Underlag 1
Beskriv hur din utbildning utanför de gröna näringarna kan bidra till att göra ditt företag
lönsamt?

Underlag 2
Bifoga utbildningsbevis.
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.
Välj typ Annan bilaga.

Urvalskriterium
Sökanden har relevant arbetslivserfarenhet inom de gröna näringarna.

Bedömningsgrund
Relevant arbetslivserfarenhet är erfarenhet som den sökande fått av att arbeta inom de
gröna näringarna. Erfarenheten är användbar i det egna företaget och kan bidra till att
göra företaget lönsamt.
Gröna näringar är jordbruks-, trädgårds- eller rennäring.
Sökande kan tillgodoräkna sig arbetslivserfarenhet som har en sammanhängande period
om minst två år under de senaste tio åren och som inhämtats efter 18-års ålder.
Arbetsintyg ska gälla avlönat arbete och inkludera typ av arbetsuppgifter och omfattning i
tid. Heltidsarbete är minst 1720 timmar på årsbasis.
Både anställning och arbete som egenföretagare kan tillgodoräknas. Även avlönat arbete
på familjegård godkänns.
För sökande inom rennäringen gäller samma som ovan, med undantag för att också
arbetslivserfarenhet från oavlönat arbetet kan tillgodoräknas.
Handläggaren bedömer om arbetslivserfarenheten är relevant för företaget.

Poängkrav
Trappa 2 steg.
Steg 1. Poäng ges om sökanden har relevant arbetslivserfarenhet.
Steg 2. Poäng ges om sökanden har relevant arbetslivserfarenhet, och erfarenheten har
inhämtats från arbete på heltid.

Underlag 1
Beskriv hur din arbetslivserfarenhet inom de gröna näringarna kan bidra till att göra ditt
företag lönsamt?

Underlag 2
Ange antal arbetade timmar per år.

Underlag 3
Bifoga arbetsintyg.
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.
Välj typ Annan bilaga.

Urvalskriterium
Sökanden har relevant arbetslivserfarenhet utanför de gröna näringarna.

Bedömningsgrund
Relevant arbetslivserfarenhet är erfarenhet som den sökande fått av att arbeta utanför
de gröna näringarna. Erfarenheten är användbar i det egna företaget och kan bidra till att
göra företaget lönsamt.
Gröna näringar är jordbruks-, trädgårds- eller rennäring.
Arbetslivserfarenhet utanför de gröna näringarna är till exempel erfarenhet från
verksamhet inom ekonomi, byggnation eller maskinservice.
Erfarenhet från arbete inom de gröna näringarna kan inte tillgodoräknas.
Sökande kan tillgodoräkna sig arbetslivserfarenhet som har en sammanhängande period
om minst två år under de senaste tio åren och som inhämtats efter 18 års ålder.
Arbetsintyg ska gälla avlönat arbete och inkludera typ av arbetsuppgifter och omfattning i
tid. Heltidsarbete är minst 1720 timmar på årsbasis. Både anställning och arbete som
egenföretagare kan tillgodoräknas.
Handläggaren bedömer om arbetslivserfarenheten är relevant för företaget.

Poängkrav
Trappa 2 steg.
Steg 1. Poäng ges om sökanden har relevant arbetslivserfarenhet som bidrar till
företagets lönsamhet.
Steg 2. Poäng ges om sökanden har relevant arbetslivserfarenhet, som bidrar till
företagets lönsamhet, och arbetet har varit på heltid.

Underlag 1
Beskriv hur din arbetslivserfarenhet utanför de gröna näringarna kan bidra till att göra ditt
företag lönsamt.

Underlag 2
Ange antal arbetade timmar per år.

Underlag 3
Bifoga arbetsintyg.
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.
Välj typ Annan bilaga.

Urvalskriterium
Det finns en plan för hur den sökande kan genomgå fortbildning som kommer att gynna
företaget.

Bedömningsgrund
En plan för fortbildning för den sökande är tillräcklig om den beskriver:
1. Vilken kunskap som fortbildningen ska ge.
2. Vilken typ av fortbildning det är.
3. Vem som ger fortbildningen.
Kunskapen ska vara användbar i företaget.
Typ av fortbildning är till exempel seminarier, rådgivning, kurser eller erfarenhetsutbyte.
Fortbildning ger kunskaper och färdigheter utöver tidigare, grundläggande utbildning.
Fortbildningen ska äga rum inom tre år från det datum då ansökan om stöd kommer in.
Handläggaren bedömer om fortbildningen är användbar för företaget.

Poängkrav
Poäng ges om planen för fortbildning är tillräcklig.

Underlag 1
Vilken kunskap kommer fortbildningen att ge dig och hur blir denna användbar i ditt
företag?

Underlag 2
Vilken typ av fortbildning kommer du att genomgå?

Underlag 3
Vem kommer att ge dig fortbildning?

Urvalskriterium
Sökanden startar en verksamhet med regionalt prioriterad produktionsinriktning.

Bedömningsgrund
Regionalt prioriterade produktionsinriktningar finns i till exempel en regional utvecklingsplan, en regional livsmedelsstrategi eller ett annat regionalt styrande dokument.
Prioriterade produktionsinriktningar kan ha sitt ursprung i regionala behov eller i den
nationella livsmedelsstrategin.
Lista med produktionsinriktningar som prioriteras vid etablering av nya företag finns hos
den handläggande myndigheten. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats.

Poängkrav
Poäng ges för nystartad verksamhet med regionalt prioriterad produktionsinriktning.

Underlag 1
Vilken eller vilka regionalt prioriterade produktionsinriktningar kommer din nystartade
verksamhet att ha?

Urvalskriterium
Sökandens verksamhet finns i ett prioriterat geografiskt område.

Bedömningsgrund
Regionalt prioriterade geografiska områden finns i till exempel en regional
utvecklingsplan eller i en regional livsmedelsstrategi. Mer information finns på
Jordbruksverkets webbplats.
Handläggaren bedömer om verksamheten finns i ett regionalt prioriterat område.

Poängkrav
Poäng ges om verksamheten finns i ett regionalt prioriterat område.

Underlag 1
I vilket prioriterat geografiskt område kommer du att bedriva din verksamhet?

Urvalskriterium
Sökanden arbetar heltid i sitt företag inom primärproduktionen.

Bedömningsgrund
Sökanden arbetar heltid i sitt företag inom primärproduktionen vid ansökningsdatum.
Primärproduktion är till exempel mjölkproduktion, köttproduktion, växtodling, odling av
energigrödor och biodling.
Heltidsarbete är minst 1720 timmar på årsbasis. Sökanden bifogar ifylld
standardtimmarmall för heltid vid ansökningstillfället som underlag för bedömningen.
Standardtimmarmallen är en obligatorisk bilaga till ansökan.
Standardtimmarmallen bifogas enligt instruktioner i annat avsnitt i ansökan.
Handläggaren bedömer om motiveringen och underlaget styrker efterfrågad heltid.

Poängkrav
Poäng ges om sökanden arbetar heltid i sitt företag inom primärproduktionen.

Underlag 1
Beskriv ditt företags verksamhet inom primärproduktionen, och beskriv ditt heltidsarbete
i ditt företag.

Underlag 2
Omfattningen av arbetet framgår av standardtimmarmallen som är en obligatorisk bilaga
till ansökan.
Standardtimmarmallen bifogas enligt instruktioner i annat avsnitt i ansökan.


Urvalskriterier med maximal möjlig poäng

Urvalskriterier

Maximal poäng

Effektiva arbetsmetoder

60

Lönsamt företagande

180

Inkomst från företaget

60

Utbildning inom de gröna näringarna

200

Utbildning utanför de gröna näringarna

40

Erfarenhet inom de gröna näringarna

80

Erfarenhet utanför de gröna näringarna

40

Plan för fortbildning

40

Produktionsinriktning

100

Prioriterat geografiskt område

100

Heltidsarbete

100

Summa

1000

Urvalskriterierna för att prioritera din ansökan

När ansökan blir bedömd används urvalskriterier. Dels finns ett antal som gäller i hela landet, dels ett antal som är valbara för länet. Observera att de urvalskriterier som är unika för Skåne endast utgör 30 % av den totala poängen. Uppfyller du inte Skånes urvalskriterier kan du ändå söka och ha möjlighet till stöd. De urvalskriterier som gäller för landet kommer vi att hänvisa till när de är publicerade. Nedan redovisar vi endast de som var valbara och som gäller för Skåne.

 • Produktionsinriktning - Här kommer de som har företag produktionsdjur för livsmedelsproduktion bli prioriterade.

 • Prioriterat geografiskt område - Skåne är ett län med flera olika landskapskaraktärer och därmed olika förutsättningar för att bedriva jordbruksverksamhet. I det tidigare landsbygdsprogrammet 2007–2013 (Skåne i utveckling 2007:10) togs det fram en landskapsanalys för att kartlägga den skånska landsbygden förutsättningar. Där fanns tre huvudsakliga landskapskaraktärer låglänt-, back- och höglänt landskap. I det låglänta landskapet finns slätterna och i backlandskapet finns mellanbygderna. I dessa områden är förutsättningar bättre för jordbruksverksamhet. Därför prioriteras övriga delar i back- och det höglänta landskapet i detta urvalskriterium. Det kommer att läggas upp en interaktiv karta som du kan förstora.
Bilden beskriver det område i Skåne som är prioriterat område för detta urvalskriterium. Alla gröna område är prioriterade.

Bilden beskriver det område som är prioriterat område för detta urvalskriterium. Alla gröna område är prioriterade.

 • Heltidsarbete - De sökande som har mer än 1720 h i företaget kommer att bli prioriterade.

Minimipoäng för stöd

400 poäng.
Alla som ligger över minimipoängen rangordnas och budgeten fördelas till de som rangordnats högst. 

Prioritering om flera ansökningar har samma poäng men pengarna inte räcker till alla:

 1. Den ansökan som har högst poäng i kriterium för utbildning inom gröna näringen
 2. Den som har högst poäng för både utbildning inom gröna näringen och arbetslivserfarenhet inom gröna näringen.
 3. Den ansökan som utgörs av mest till antal standardtimmar för trädgårdsverksamhet.
 4. Den ansökan som har flest antal djurenheter för animalieproduktion.
 5. Den ansökan med flest standardtimmar inom jordbruksverksamhet

Om det inte går att skilja på ansökningarna efter denna sortering avslås ärendena och de pengar som är kvar går över till nästa utlysning.

Kommande utlysningar

Preliminärt samma tidpunkter även för 2024 med tillgänglig budget 2 400 000 kr/utlysning.
Preliminärt samma tidpunkter även för 2025 med tillgänglig budget 2 400 000 kr/utlysning.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Enheten för landsbygdsutveckling i Skåne

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss