Startstöd

Du kan få startstöd om du är 40 år eller yngre och startar, tar över eller skalar upp ett jordbruks-, trädgårds- eller rennärings­företag. Syftet med stödet är att göra det lättare för unga att starta eller ta över en jordbruks­verksamhet. Stödet ska främja generations­skiften.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Startstöd på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Utlysning

Vi har öppet för ansökan mellan den 3 januari 2023 och den 31 juli 2023 med en tillgänglig budget på 3 300 000kr.

Det finns tre faser under en utlysning för ansökan. Dels själva utlysningsperioden följt av handläggning och sen slutligen prioritering och beslut.

Utlysningsperiod

 • Under denna period skall ansökan skickas in
 • Ansökan behöver vara komplett innan utlysningsperioden är slut
 • Ansökningar handläggs inte men de som inte är behöriga avslås löpande

Handläggningsperiod

 • Ansökningarna handläggs. Ändringar får bara göras efter att man kommunicerat med handläggare på Länsstyrelsen
 • Länsstyrelsen kan komma att begära förtydligande på inskickat underlag
 • Avslag görs löpande på de som inte är behöriga att söka stödet eller inte når miniminivån

Prioritering och beslut

 • Ansökningarna sorteras efter poäng. De med högst poäng får stöd först och så långt budgeten räcker
 • Om flera ansökningar med samma poäng konkurrerar om de sista pengarna används lista för prioritering som finns anslagen.
 • Alla de ansökningar som inte pengar räcker till efter prioritering avslås

Särskilda villkor kopplade till utlysning för startstöd

Utöver vad som krävs för att vara behörig* att söka stödet så krävs följande av den som söker för att omfattas av utlysningen.

 • Att den som söker har kontroll över produktionsfaktorerna såsom mark, djur och byggnader genom ägande eller arrendekontrakt enligt reglerna i jordabalken. Undantag trädgårdsanläggningar som kan ha hyreskontrakt och kan visa detta med underlag.
 • Om en sökande driver sitt jordbruksföretag genom en juridisk person ska sökande äga mer än 50 % av aktier, andelarna och röster senast vid beslut om stöd.
 • Om flera söker startstöd i samma företag ska var och en av de sökande ha minst 25 % av ägandet och röster senast vid beslut om stöd.
 • Den som söker stöd ska själv arbeta minst 860 standardtimmar med jordbruksverksamhet i sitt jordbruksföretag senast vid slututbetalning.
 • Att företag som endast består av frilandsodling har minst 2 ha odlad mark som produktionspotential per sökande. Undantag om den sökande har minst 250 m2 växthus eller 500 m2 odlingstunnlar.
 • Annan verksamhet än jordbruksverksamhet i företaget får inte uppgå till mer än dubbelt så mycket i omsättning jämfört med jordbruksverksamheten per år i den inskickade affärsplanen vid det tredje året.
 • Att den sökandes företag har minst 100 kr/h före skatt och avsättningar i sitt företag. Timlönen skall vara ett genomsnitt för hela företagets verksamhet. Dvs både jordbruksverksamheten och övrig verksamhet i företaget. Inkomst av tjänst räknas ej in.

* Vilka de grundläggande kraven som krävs för en ansökan finns att läsa på Jordbruksverkets webbsida. Länk till annan webbplats.

Regionala prioriteringar


Urvalskriterier med maximal möjlig poäng

Urvalskriterier

Maximal poäng

Effektiva arbetsmetoder

60

Lönsamt företagande

180

Inkomst från företaget

60

Utbildning inom de gröna näringarna

200

Utbildning utanför de gröna näringarna

40

Erfarenhet inom de gröna näringarna

80

Erfarenhet utanför de gröna näringarna

40

Plan för fortbildning

40

Produktionsinriktning

100

Prioriterat geografiskt område

100

Heltidsarbete

100

Summa

1000

Urvalskriterierna för att prioritera din ansökan

När ansökan blir bedömd används urvalskriterier. Dels finns ett antal som gäller i hela landet, dels ett antal som är valbara för länet. Observera att de urvalskriterier som är unika för Skåne endast utgör 30 % av den totala poängen. Uppfyller du inte Skånes urvalskriterier kan du ändå söka och ha möjlighet till stöd. De urvalskriterier som gäller för landet kommer vi att hänvisa till när de är publicerade. Nedan redovisar vi endast de som var valbara och som gäller för Skåne.

 • Produktionsinriktning - Här kommer de som har företag produktionsdjur för livsmedelsproduktion bli prioriterade.

 • Prioriterat geografiskt område - Skåne är ett län med flera olika landskapskaraktärer och därmed olika förutsättningar för att bedriva jordbruksverksamhet. I det tidigare landsbygdsprogrammet 2007–2013 (Skåne i utveckling 2007:10) togs det fram en landskapsanalys för att kartlägga den skånska landsbygden förutsättningar. Där fanns tre huvudsakliga landskapskaraktärer låglänt-, back- och höglänt landskap. I det låglänta landskapet finns slätterna och i backlandskapet finns mellanbygderna. I dessa områden är förutsättningar bättre för jordbruksverksamhet. Därför prioriteras övriga delar i back- och det höglänta landskapet i detta urvalskriterium. Det kommer att läggas upp en interaktiv karta som du kan förstora.
Bilden beskriver det område i Skåne som är prioriterat område för detta urvalskriterium. Alla gröna område är prioriterade.

Bilden beskriver det område som är prioriterat område för detta urvalskriterium. Alla gröna område är prioriterade.

 • Heltidsarbete - De sökande som har mer än 1720 h i företaget kommer att bli prioriterade.

Minimipoäng för stöd

400 poäng.
Alla som ligger över minimipoängen rangordnas och budgeten fördelas till de som rangordnats högst. 

Prioritering om flera ansökningar har samma poäng men pengarna inte räcker till alla:

 1. Den ansökan som har högst poäng i kriterium för utbildning inom gröna näringen
 2. Den som har högst poäng för både utbildning inom gröna näringen och arbetslivserfarenhet inom gröna näringen.
 3. Den ansökan som utgörs av mest till antal standardtimmar för trädgårdsverksamhet.
 4. Den ansökan som har flest antal djurenheter för animalieproduktion.
 5. Den ansökan med flest standardtimmar inom jordbruksverksamhet

Om det inte går att skilja på ansökningarna efter denna sortering avslås ärendena och de pengar som är kvar går över till nästa utlysning.

Kommande utlysningar

Nästa utlysning öppnar preliminärt mellan den 1 augusti 2023 och den 31 december 2023.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Enheten för landsbygdsutveckling i Skåne