Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Du kan ansöka om LOVA-bidrag för att genomföra lokala åtgärder för att förbättra havs- och vattenmiljön. Bidraget kan användas för olika insatser, som att bekämpa övergödning, minska spridningen av miljögifter från fritidsbåtar, restaurera vattenmiljöer, samordna åtgärder och ta hand om förlorade fiskeredskap.

Ett stöd till kommuner och föreningar

Vi har fått många frågor från privatpersoner om stöd till att skrota 2-takts motorer. Privatpersoner kan inte få LOVA-stöd. Det är endast kommuner och ideella sammanslutningar, t.ex. båtklubbar, som är kan få stöd.

Ansök om LOVA-bidrag

Vi rekommenderar att du läser igenom dokumentet ”Hur ansöker jag om LOVA-bidrag?” innan du ansöker. Du kan vända dig direkt till Länsstyrelsen för råd och tips om din ansökan.

Hur ansöker jag om LOVA-bidrag? Pdf, 221.6 kB.

Observera att slutdatum för LOVA-projekt ska sättas till senast den 31 oktober aktuellt år.

När är sista ansökningsdag?

Sista ansökningsdag för Skåne län inför 2024 var den 1 december 2023.

Vem kan söka bidrag?

Kommuner, ideella sammanslutningar eller en kombination av dessa kan söka LOVA-bidrag. Den som söker kan samarbeta med andra aktörer när det gäller finansiering och genomförande.

LOVA-bidrag kan inte ges till vinstdrivande företag eller enskilda privatpersoner. Ett lantbruksföretag kan till exempel inte söka LOVA-bidrag. Däremot kan till exempel en LRF-avdelning eller en vattenvårdsförening söka.

Är du en privatperson eller fastighetsägare som vill genomföra en åtgärd? Hör av dig till din kommun eller en lokal intresseförening och hör om de är intresserade av ett samarbete.

Vilka åtgärder kan du få bidrag för?

Åtgärder som bidrar till:

 • minskat läckage av fosfor från bottensediment i sjöar och kustvatten, så kallad internbelastning
 • minskat utsläpp av näringsämnen till vattenmiljön
 • upptag och återcirkulering av näringsämnen, genom odling av musslor eller blå fånggrödor eller genom andra metoder för återcirkulering, eller på annat sätt bidrar till minskad övergödning av vattenmiljön
 • minskad spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar till vattenmiljön
 • att nå en god ekologisk status eller god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen.

Andra åtgärder som kan få bidrag:

 • Omhändertagande av förlorade fiskeredskap (spökgarn).
 • Stärkande av lokalt åtgärdsarbete genom samordning, med fokus på övergödning.

I Skåne upplever vi ett fortsatt högt söktryck inom LOVA och kommer därför även framöver att i första hand prioritera åtgärder för att motverka övergödning och minska påverkan från biocidfärger från fritidsbåtar.

I dagsläget ser vi att kostnadseffektiviteten för draggning av spökgarn är låg och kommer därför troligtvis inte att prioritera sådana projekt även om det enligt förordningen är möjligt att få stöd för detta.

Prioriteringskriterier

Prioriteringskriterier kommer att vara kostnadseffektivitet, sökandens ekonomiska förutsättningar, en regional spridning av åtgärder, andel egen motfinansiering och nytänkande/innovation.

Utfiskningsprojekt

Länsstyrelsen har märkt ett ökat intresse för att genomföra biomanipulationsprojekt genom utfiskning. I syfte att uthålligt kunna stödja denna form av restaureringsåtgärd kommer Länsstyrelsen att fokusera på att i mån av medel stödja en första utfiskning i de sjöar där en välunderbyggd ansökan samt en avsiktsförklaring inkommit.

I avsiktsförklaringen ska sökanden förklara sig beredd att ta ansvar för att ordna finansiering och genomförande av erforderliga underhållsfisken samt att följa upp effekten av utfiskningen.

En välunderbyggd ansökan inkluderar minst ett provfiske med not eller bottengarn samt en provtagning av de parametrar som ska följas upp.

I ansökan ska finnas en kvalificerad bedömning av vilken effekt utfiskningen bedöms få på närsaltshalterna i sjön samt på sjöns fiskbestånd. Kontakta gärna Länsstyrelsen för ytterligare information.

Våtmarksprojekt

För projekt som uppfyller kraven för både LOVA och våtmarks-LONA ser vi gärna att ni söker både LOVA och LONA .

Vad kan du inte få bidrag för?

Du kan inte få bidrag för:

 • åtgärder som redan har påbörjats
 • åtgärder som din verksamhet eller organisation är skyldig att genomföra enligt lag eller annan författning
 • ni har fått bidrag för åtgärden i med stöd av annan författning
 • utbildning av kommunal personal. Du kan endast få bidrag om utbildningen är en del av ett projekt och är nödvändigt för att uppnå projektets syfte.

Bidraget ges i första hand till praktiska åtgärder. Även kartläggning, utredning, uppföljning, utvärdering, kommunikation och informationsspridning som är kopplat till en åtgärd kan få bidrag. Även skötselkostnader kan ingå i ett LOVA-projekt, så länge det ryms inom projekttiden.

Om du har några andra idéer som du tror skulle kunna få LOVA-bidrag, hör av dig till Länsstyrelsen.

Hur mycket bidrag kan du få?

Projekt som handlar om internbelastning i sjöar och kustvatten kan få upp till 90 procent i bidrag. Övriga projekt kan få upp till 80 procent i bidrag.

Medfinansiering av projektet ska ske med pengar eller ideell tid. Värdet av den ideella tiden värderas till 200 kronor per timme och person, eller 500 kronor per timme för maskin inklusive förare och bränsle.

Medfinansiering kan inte ske med bidrag som beviljats från Havs- och vattenmyndighetens havsmiljöanslag, 1:11. Bidraget kan kombineras med andra bidrag under förutsättning att det tydligt redovisas vilka kostnader som finansierats med vilket bidrag.

Tänk på att det inte är säkert att andra bidrag går att kombinera med LOVA.

Enligt den reviderade förordningen är det nu möjligt att få upp till 80 % stöd och när det gäller internbelastning t.o.m. 90 % stöd. Ni kan söka för så höga stödsatser, men ska räkna med att vi inte kommer att kunna bevilja en så hög andel.

Om ni har ett fast belopp som ni kan avsätta för projektet kan ni också välja att ansöka om högsta stödsats, men även beskriva vad ni kan åstadkomma i projektet om ni får en lägre stödsats, t.ex. 50 %.

Behövs det tillstånd?

Tänk på att ni kan behöva söka tillstånd eller göra en anmälan enligt annan lagstiftning innan ni påbörjar de planerade åtgärderna. Det kan till exempel vara anmälan om vattenverksamhet, strandskyddsdispens, terrängkörningsdispens, tillstånd inom naturreservat, bygglov, marklov, servitut med mera.

Delrapportera LOVA-bidrag

Du ska delrapportera enligt de datum som står i beslutet om LOVA-bidrag.

Information om genomförda LOVA-projekt

I Havs- och vattenmyndighetens projektkatalog kan du hitta lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) som fått finansiering från Havs- och vattenmiljöanslaget. Katalogen uppdateras löpande. Använd sorteringsfunktionen eller sök i fritextrutan.

Projektkatalog LOVA, Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Vill du läsa mer finns en utvärdering av LOVA som genomförts som ett examensarbete vid Lunds universitet, Är LOVA ett effektivt styrmedel?  Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

LOVA-bidraget finansieras av havs- och vattenmiljöanslaget som syftar till att förbättra, bevara och skydda havs- och vattenmiljöer. Anslaget är ett viktigt verktyg för genomförandet av regeringens satsning på åtgärder för en förbättrad miljö i sjöar, vattendrag och hav. LOVA-bidraget är den del av anslaget som är avsedd för att stödja åtgärdsarbeten på lokal nivå.

Kontakt

Fiske- och restaureringsenheten i Skåne

Resursbrevlåda

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss