Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stöd för samarbeten

Myndigheter, kommuner, företag och andra organisationer kan söka stöd för att samarbeta och utbyta erfarenheter och kunskap inom till exempel konkurrenskraft, djurvälfärd, miljö, klimat, livsmedel och besöksnäring.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Stöd för samarbeten, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Vägledning för att söka stödet Samarbete - För blommande ytor och småbiotoper

Stödet syftar till att förstärka förutsättningarna för biologisk mångfald, genom att anlägga blommande ytor och andra småbiotoper.

Blomma på äng

Stödet har ingen öppen utlysning just nu

Nästa utlysning startar 1 juni – 30 november, med tillgänglig budget på 4 500 000 kr.

Kommande utlysningar inom det här stödet:

 • Utlysningar 2025: 1 juni – 30 november, med tillgänglig budget på 4 500 000 kr
 • Utlysningar 2026-2027: Information kommer att publiceras längre fram.

Greppa Näringens rådgivning, biologisk mångfald i åkerlandskapet

Efter besöket får du en skräddarsydd plan för vilka åtgärder du kan arbeta med. Planen anpassar vi till dina intresseområden och sådant som ligger just dig varmt om hjärtat.

Kontakta My Rask, 010-224 11 29, my.rask@lansstyrelsen.se eller
Jenny Hansson, 010-224 14 89, jenny.hansson@lansstyrelsen.se

OBS! För att veta mer om utlysningarna och stöd till samarbeten, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Några exempel på vad man kan arbeta med är träd och buskrader/lähäckar, skalbaggsåsar, småvatten och öppna diken, blommande trädor och lärkrutor.

Rådgivningen ger dig som har minst 50 ha åker och eller minst 15 djurenheter verktyg för att på enkla vis gynna den biologiska mångfalden i jordbruket. Vid rådgivningstillfället tittar vi tillsammans på din gård. Vilka värdefulla natur- och kulturmiljöer finns redan på gården och vad kan du göra för att skapa ännu mer biologisk mångfald?

Myndigheter, kommuner, regioner, föreningar, andra organisationer och företag kan söka stödet. Privatpersoner kan inte söka stödet.
Stöd kan ges ges till nytt samarbete, eller ny verksamhet inom ett befintligt samarbete.

Utgifter du kan få stöd för

 1. Lön till personal, inklusive lönekostnadspåslag
 2. Indirekta kostnader (OH), i form av schablon 15 procent
 3. Eget arbete, max 340 kr/timme*
 4. Köp av tjänst OBS! Samarbetspartners kan inte köpa tjänster av varandra
 5. Övriga utgifter som är kopplade till projektplanen, såsom utgifter för tryckning av material, mindre utrustning, möteslokaler och resor
 6. Anläggningar inklusive fasta inventarier
 7. Material

Investeringar ska alltid vara icke-produktiva, det vill säga de ska inte nyttjas för kommersiellt bruk.
* Gäller för enskild firma, samt i de fall ett handelsbolag eller kommanditbolag är stödmottagare eller samarbetspart och arbetet utförs av delägarna.

Så mycket stöd kan du få

Du kan få 100 procent i stöd för löner som du, din personal, dina samarbetsparter och deras personal fått utbetalda när de arbetat i projektet, om Länsstyrelsen har godkänt utgiften.

Stöd för indirekta kostnader lämnas i form av en schablon. Vid beräkningen används en schablonsats på 15 procent av de sammanlagda utgifterna för löne­kostnaderna.

Du kan få 100 procent i stöd för övriga utgiftsposter, till exempel för resor, material, anläggningskostnader, köpta tjänster om Länsstyrelsen har godkänt utgiften.

Läs mer om småbiotoper:

Inspiration och exempel, Länsstyrelsen Skåne Länk till annan webbplats.

Planera din budget

Du ska fylla i en budgetmall och bifoga till ansökan. I budgetmallen ska du ange de utgifter som du bedömer att projektet kommer att ha. Du måste beskriva din utgift och vad den omfattar. Du kan till exempel inte budgetera för oförutsedda utgifter.

Blanketten ”budgetmall", Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Om du söker stöd för utgifter för personal som du och dina samarbetsparter har när ni arbetar i projektet ska du bifoga underlag till ansökan som visar att lönenivåerna för personalen är rimlig. Exempel på sådant underlag är CV, löne­specifikationer eller en tydlig beskrivning av personalens roll i projektet.

Blankett "Mall för beräkning av timlön”, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Om du söker stöd för övriga utgifter eller investeringar behöver du visa att prisnivån för det du planerar köpa in är rimlig. Det kan du göra genom att bifoga jämförbara prisuppgifter eller offerter.

Skicka in ansökan

Utlysningen är öppen 1 oktober till och med 15 december 2023. Skicka gärna in ansökan i god tid innan sista datum. Du skickar in ansökan via Jordbruksverkets e-tjänst, som ligger under ”Mina Sidor”.

Inlogg till Mina sidor, Jordbruksverket. Länk till annan webbplats.

Fullmakt

Om du söker för någon annans räkning, till exempel en organisation eller ett företag som du representerar, behöver du en fullmakt. Observera att blanketten ska skickas in, via post, till Jordbruksverket.

Blankett för fullmakt, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Kort vägledning i e-tjänsten:

 • Logga in med BankID.
 • Gå till ”E‑tjänster inom Mina sidor”.
 • Välj ”Projekt-, investerings- och företagsstöd”.
 • Starta tjänsten.
 • Under punkt 3 ”Välj stöd”, ska du välja ”Samarbete”.
 • Under punkt 4 ”Komplettera med rätt inriktning” ska du välja ”Samarbete” och därefter ”Miljö och klimat” och sedan "Förstärka förutsättningar för biologisk mångfald".

Du kan ändra i din ansökan ända fram till sista ansöknings­dag.

De satsningar som bidrar mest till målen i Sveriges strategiska plan för EU:s gemensamma jordbrukspolitik Länk till annan webbplats., kommer att beviljas pengar. För att kunna prioritera mellan inkomna ansökningar, och jämföra dem med varandra, används nedanstående urvalskriterier.

De ansökningar som får högst poäng beviljas stöd. Det är alltså inte ”först till kvarn” som gäller utan det är den bästa ansökan som får stöd.

Du kan också läsa mer om kriterierna för prioritering av ansökningar och om hur vi viktar dem när du loggar in i e tjänsten efter punkt 5.

Urvalsmodul

Maximal möjlig poäng

Identidierat behov

300

Hållbar utveckling

120

Samarbete

100

Lämplig kompetens

160

Motiverad budget

170

Resultatet når målgruppen

100

Efter projektavslut

50

Summa

1000

Minimipoäng för stöd

Generellt gäller att en ansökan måste uppnå minst 300 poäng för att vara med i urvalet för det utlysta stödet. Observera att poänggränsen kan komma att höjas i samband med specifika utlysningar.
Alla som ligger över minimipoängen rangordnas och budgeten fördelas till de som rangordnats högst. 

Vägledning för att söka stödet Samarbete - Livsmedel och besöksnäring

Det finns en stark vilja i Sverige, och hos allmänheten, att trygga den egna livsmedelsförsörjningen. Vi behöver stärka beredskapsförmågan och försörjningen av inhemska livsmedel.

För detta krävs lösningar med fokus på cirkulär ekonomi, såsom att tillvarata restprodukter, minska importberoendet av insatsvaror och förbättra teknik- och förädlingsprocesser. Här i ligger även möjligheter att skapa nya affärsmöjligheter, öka lönsamheten inom jordbruket och därmed främja en konkurrenskraftig livsmedelskedja. Lösningarna ska även i stort bidra till social, ekonomisk, och miljömässig hållbarhet.

innovativa drycker

Stödet har ingen öppen utlysning just nu

Nästa utlysning startar i september 2024.

Länsstyrelsen Skåne utlyste 3 000 000 kronor för samarbetsprojekt under våren 2024. Handläggning av dessa ansökningar kommer att påbörjas i april 2024. Vi kommer att fatta beslut under augusti månad 2024 (med reservation för högt söktryck).

Läs i texterna nedan vad som gällde för just den utlysningen.

Utlysning

Du ansöker om stödet när det görs en utlysning. En utlysning innebär att vi under en tidsperiod öppnar upp för ansökningar om pengar till en utvald satsning. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden kommer att avvisas.

Kommande utlysningar

Utlysningar 2024:
1 september – 31 december, med tillgänglig budget på 3 000 000 kr.

Utlysningar 2025:
1 september – 31 december, med tillgänglig budget på 3 000 000 kr.

Utlysningar 2026-2027:
Information kommer att publiceras längre fram.

 1. Projektet ska ha en tydlig koppling till utlysningens prioriterade område; Samarbeten som tillvaratar potentialen i restprodukter från den skånska livsmedelssektorn.
 2. Åtgärderna ska göras på landsbygden, vilket även innefattar tätorter med färre än 3 000 invånare. Om sökande är lokaliserad i en tätort med fler än 3000 invånare ska insatsens mervärde och nytta direkt tillfalla landsbygden.
 3. Samarbetet ska bestå av minst två aktörer. Intyg om samarbetspartners ska skickas in tillsammans med ansökan om stöd.
  Mall intyg om samarbetspartners Pdf, 147.7 kB.
 4. Stöd kan ges till nytt samarbete, eller ny verksamhet inom ett befintligt samarbete.

Vem kan få stöd?

Myndigheter, kommuner, regioner, föreningar, andra organisationer och företag kan söka stödet. Privatpersoner kan inte söka stödet.

Utgifter du kan få stöd för

 1. Lön till personal, inklusive lönekostnadspåslag
 2. Indirekta kostnader (OH), i form av schablon 15 procent
 3. Eget arbete, max 340 kr/timme*
 4. Övriga utgifter

* Gäller för enskild firma, samt i de fall ett handelsbolag eller kommanditbolag är stödmottagare eller samarbetspart och arbetet utförs av delägarna.

Så mycket stöd kan du få

Du kan få 100 procent i stöd för löner som du, din personal, dina samarbetsparter och deras personal fått utbetalda när de arbetat i projektet, om Länsstyrelsen har godkänt utgiften.

Stöd för indirekta kostnader lämnas i form av en schablon. Vid beräkningen används en schablonsats på 15 procent av de sammanlagda utgifterna för löne­kostnaderna.

Du kan få 100 procent i stöd för övriga utgiftsposter, till exempel för resor, material, köpta tjänster om Länsstyrelsen har godkänt utgiften.

OBS! Samarbetspartners kan inte köpa tjänster av varandra.

 • Ansökan måste vara komplett i e-tjänsten när utlysningen stängs, annars kan den komma att avslås. För att kontrollera om din ansökan är komplett; gå till steg 10 i ansökan - ”Granska och skicka in”. Där framgår om ansökan behöver kompletteras och i så fall med vad.
 • Projektägare och samarbetspartners kan inte köpa tjänster av varandra inom projektet.
 • Stöd ges inte till forskning.
 • Kostnader och aktiviteter, som uppkommer innan ansökan skickas in, kan aldrig bli berättigade till stöd.
 • De satsningar som bidrar mest till målen i den strategiska planen kommer att beviljas pengar. För att kunna prioritera mellan inkomna ansökningar, och jämföra dem med varandra, används urvalskriterier (se ruta längre ner). Du kan också läsa mer om kriterierna, för prioritering av ansökningar och om hur vi viktar dem, i ansökansformuläret (i e-tjänsten), under steg 6.

Datum för ansökan och beslut

 • Sista ansökningsdatum är den 31 mars 2024.
 • Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden, kommer att avvisas.
 • Vi kommer att fatta beslut under augusti månad 2024 (med reservation för högt söktryck).
 • Ett projekt kan pågå som längst till den 31 augusti 2026, då ska projektet vara slutredovisat.


Regionala prioriteringar

Länets utlysningar kommer att omfatta ett eller flera av följande prioriterade områden:

 • Lokal livsmedelsförsörjning och småskalig livsmedelsförädling
 • Traditionell småskalig matkultur
 • Besöksnäring med koppling till mat och dryck

Urvalsmodul

De satsningar som bidrar mest till målen i Sveriges strategiska plan för EU:s gemensamma jordbrukspolitik Länk till annan webbplats., kommer att beviljas pengar. För att kunna prioritera mellan inkomna ansökningar, och jämföra dem med varandra, används nedanstående urvalskriterier. De ansökningar som får högst poäng beviljas stöd.

Det är alltså inte ”först till kvarn” som gäller utan det är den bästa ansökan som får stöd.

Urvalsmodul

Maximal möjlig poäng

Identidierat behov

300

Hållbar utveckling

120

Samarbete

100

Lämplig kompetens

160

Motiverad budget

170

Resultatet når målgruppen

100

Efter projektavslut

50

Summa

1000

Minimipoäng för stöd

Generellt gäller att en ansökan måste uppnå minst 300 poäng för att vara med i urvalet för det utlysta stödet. Observera att poänggränsen kan komma att höjas i samband med specifika utlysningar.
Alla som ligger över minimipoängen rangordnas och budgeten fördelas till de som rangordnats högst.

Beviljade ansökningar

Här finns beviljade ansökningar från tidigare utlysningar inom stöd för samarbeten.

Projektstödet för samarbeten för kortare livsmedelskedja och lokal marknad finns till för att underlätta samarbeten mellan olika aktörer.

Syftet är att genom samarbete korta livsmedelskedjan från producent till konsument, och att öka försäljningen av livsmedelsprodukter på den lokala marknaden. Stödet ska också främja samarbete för lokal förädling av jordbruksprodukter.

År 2022 hade vi en utlysning och i maj 2023 beslutades följande projekt medel.

 • Skånska bönor
  3 730 446 kr (Skånes Livsmedelsakademi)
  Syftet med projektet är att knyta ihop den lokala livsmedelskedjan kring baljväxter.
  Målet med projektet är att stärka såväl primärproduktion som livsmedelsförädling i regionen. Projektet består i processledning och kommunikation för att omsätta Skånebönans handlingsplan från ord till handling. Möten, resor, workshopar samt en slutkonferens ska genomföras, och en informationsfilm ska tas fram.

 • REKOringenonline – Plattform för producenter och konsumenter av lokalproducerade livsmedel
  1 407 775 kr (Angelika Jakimowicz)
  Syftet med projektet är att stärka och vidareutveckla REKO-konceptets grundidé med en kortare väg mellan konsument och producent. Målet med projektet är att REKO-producenter, via en interaktiv plattform, lättare ska kunna följa upp beställningar och ta fram ordrar och underlag för leveranser. Via plattformen kan konsumenten söka och se vilka produkter som erbjuds från respektive producent inför varje utlämning och därefter göra sin beställning. Plattformen ska också fungera som en kommunikations- och marknadsföringskanal, både internt och externt. Varje REKO-ring ska också ha tillgång till en egen sida med specifik information för just den REKO-ringen.
  Projektet består i utveckling av en interaktiv webbplattform, inklusive framtagning av innehåll för plattformen, såsom texter, bilder, film och video.

 • Önneköps Mellanhand
  313 669 kr (Önneköps Bygdebolag AB)
  Syftet med projektet är att samordna och effektivisera transporter, via ett finmaskigt nät av förbindelser, mellan lokala producenter och transportörer/invånare/pendlare från Önneköp/Långaröds distrikt. Målet med projektet är att Önneköps mellanhand har en fungerande transportkedja och ett robust, men samtidigt föränderligt nätverk av lokala producenter och transportörer, vilka regelbundet förser Lanthandeln med lokalproducerade råvaror. Projektet består i att kartlägga lokala producenter, längs med sträckor som utgör regelbundna pendlings- och transportvägar till och från området. Detta för att samordna och effektivisera transporter till lanthandeln. Vidare ska informationsinsatser och marknadsföring genomföras, för att öka kunskap och efterfrågan av de lokala produkterna.

 • Lokala baljväxter - växtkraft genom kunskapsspridning och inspiration
  1 149 073 kr (Hushållningssällskapet Skåne)
  Syftet med projektet är att inspirera fler till att odla, förädla och äta lokala baljväxter.
  Målet med projektet är att skapa en gemensam plattform, för nya samarbeten och erfarenhetsutbyten, samt att stärka det horisontella nätverket mellan producent och konsument. Detta för att främja förutsättningarna för att fler lokala baljväxtbaserade produkter kommer ut på marknaden och når konsumenterna. Projektet består i kommunikation- och marknadsföringsinsatser, såsom butikskampanjer, filmer, webbsida. Vidare ska arbete läggas på produktutveckling.

 • Samarbete mellan lokala producenter och kök för skola och äldreomsorg
  419 108 kr (Hållbar Utveckling Skåne)
  Syftet med projektet är att kunna erbjuda en större andel lokala råvaror och produkter för måltider inom skola och äldreomsorg i Tomelilla kommun. Målet med projektet är att etablera fler samarbeten med lokala primärproducenter och livsmedelsförädlare samt att ta fram anpassade produkter, med lokala produkter i säsong som grund, för Tomelilla kommuns måltidsmeny för skola och äldreomsorg.
  Projektet består i processledning och projektledning för att matcha producenter av lokal mat med de behov som finns hos köken inom skola och äldreomsorg.

 • Samarbetsmodell för multifunktionella odlingssystem i Skåne
  1 224 366 kr (VARVA Regenerative AB)
  Syftet med projektet är att stärka den lokala livsmedelsmarknaden i Skåne, att möjliggöra en ökad försäljning av lokalt producerade nötter, att minska sårbarheten i livsmedelssystemet och hos lokala odlare samt att öka klimatnyttan och antalet ekosystemtjänster från lantbruket. Målet med projektet är att etablera en ny, innovativ, samarbetsmodell för ett multifunktionellt odlingssystem, samt att utveckla en affärsmodell för förädling och försäljning av nötter. I projektet kommer även en handbok för etablering av multifunktionella odlingssystem att tas fram.
  Projektet består i projektledning och processledning för att ta fram relevanta underlag för samarbetsmodell och affärsmodell. I genomförandet ingår datainsamling, intervjuer, studiebesök och workshopar, samt aktiviteter för att utveckla en första version av odlingssystemet på en testgård.
 • Mossagårdens direktleveranser från ekoböndernas jord, 2.0 – 1 263 721 kr (Mossagårdens Natur- och Hampainsamlingsstiftelse)
  Syftet med projektet är att skapa en digital lösning, för att flödena ifrån en gård ska vara lätta att få ut i försäljningskanalerna och att resan ska vara digitaliserad, från odling till slutkonsument, på smartaste vis. I projektet samverkar ekologiska gårdar, underleverantörer och entreprenörer med forskningen. Lösningen ska vara flexibel, skalbar och kostnadseffektiv och kunna stötta aktörer genom hela värdekedjan.
  Målet med projektet är:
  * 15 stycken nya primärproducenter ansluter sig till det nya flexibla digitala ekosystemet.
  * 1 000 stycken nya konsumenter ansluter sig till det nya flexibla digitala ekosystemet.
  * 1 stycken vetenskaplig publikation publicerar information om utvecklingsprojektet.
  * 25 stycken nya mathantverkare ansluter sig till det nya flexibla digitalt ekosystemet.
  * 1 stycken scenarieanalys och simulering av ny produktionsanläggning genomförs.
  * 1 flexibelt digitalt ekosystem som går att skala upp /industrialisera tas fram.
  Projektet består i att, tillsammans med samarbetspartners, utveckla en digital plattform. Utöver plattformsutveckling består arbetet av testkörning, informationsspridning, scenarieanalys, marknadsföring mm.

Utlysningen ingick i landsbygdsprogrammets insatsområde ”Korta livsmedelskedjor och lokala marknader” (Delåtgärd 16.4 inom fokusområde 3a).

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

För frågor om ansökan och handläggning, kontakta:

Gunilla Andersson 010-224 12 11, gunilla.andersson@lansstyrelsen.se

Lisbet Smolka Ringborg 010-224 16 36, lisbet.smolka-ringborg@lansstyrelsen.se

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss