Investeringsstöd för kalkfilterdiken 2023-2027

Du kan få stöd för att anlägga kalkfilterdiken. Syftet med stödet är att minska risken för fosforförluster till omgivande vattendrag.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för kalkfilterdiken, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Karttjänst för att skapa underlag för ansökan

I vår karttjänst ser du vilka jordbruksblock som uppfyller stödvillkoret och vilka jordbruksblock som kan ge poäng för investeringsstödet för kalkfilterdiken. I kartjänsten kan du skapa ett underlag som du kan skicka med som bilaga i din ansökan.

Karttjänst investeringsstöd för kalkfilterdiken Länk till annan webbplats.

Utlysning

1 augusti 2023 - 15 december 2023 med tillgänglig budget 2 000 000 kr.

Kommande utlysningar

Preliminärt 1 augusti 2024 - 15 december 2024, med tillgänglig budget 1 500 000 kr.
Preliminärt 1 augusti 2025 - 15 december 2024, med tillgänglig budget 1 500 000 kr.

Utlysningsperiod

 • Under denna period skickar du in ansökan
 • Ansökan behöver vara komplett innan utlysningsperioden är slut
 • Ansökningar handläggs inte men de som inte är behöriga avslås löpande

Handläggningsperiod

 • Vi handlägger ansökningarna. Du får bara göra ändringar efter att du kommunicerat med oss handläggare på Länsstyrelsen
 • Vi på Länsstyrelsen kan begära förtydligande på inskickat underlag
 • Avslag görs löpande på de som inte är behöriga att söka stödet eller inte når miniminivån

Prioritering och beslut

 • Ansökningarna sorteras efter poäng. De med högst poäng får stöd först och så långt budgeten räcker
 • Om flera ansökningar med samma poäng konkurrerar om de sista pengarna används lista för prioritering som finns anslagen.
 • Vi kommer att avslå de ansökningar som inte pengarna räcker till efter prioritering

 • För att en ansökan ska kunna komma i fråga om stöd måste den vara komplett i e-tjänsten senast den 15 december 2023.

Vidare skall följande bilagor ingå i en ansökan:


Ansökningar som inte uppfyller kraven ovan kommer att avslås löpande.

 • Sökande som efter utlysningsperiodens slut ändrar sin ansökan utan föregående uppmaning från Länsstyrelsen kan komma att avslås om ändringen menligt har påverkat ansökan enligt Länsstyrelsen.
 • Om flera ansökningar har lika många poäng och budgeten är begränsad så att alla inte kan få stöd rangordnar vi ansökningarna i följande ordning enligt listan nedan. Högst prioriterat är nummer 1.
  1. Mest poäng i det högst viktade kriterier
  2. Det företag som har störst antal ha åkermark i ansökan som gränsar till öppna vatten och dike inom 30 m från blockgräns.
  3. Den som har störst andel av åkermarken över 30 % i lerhalt
  4. Den som skall dika flest antal ha ner till två decimaler

• Om ansökningar fortfarande finns kvar på samma poäng efter genomgång av punkterna ovan skall de avslås och återstående medel överförs till budgeten för vattenvårdsåtgärder.

 • Om du påbörjar investeringen innan du har fått ett beslut om stöd gör du det på egen risk. Det innebär att om vi inte beviljar din ansökan får du som sökande stå för utgifterna själv.

 • Det är ditt företag som söker stöd och som ska betala alla fakturor som hör till investeringen för att utgiften ska vara stödberättigad. Om du har fler företag är det viktigt att företaget som söker stöd, faktiskt betalar (ej kvittning) alla fakturor som hör till investeringen (även internfakturor).

 • Fakturan måste vara ställd till företaget som söker stöd.

 • Fakturadatum eller betalning får inte vara före det datum du skickar in din ansökan.

 • Du måste särredovisa alla transaktioner i din bokföring som tillhör investeringen, så att du kan sortera ut transaktionerna som avser investeringen. Särredovisningen ska finnas kvar efter att investeringen är slutförd.

 • Med stödet följer ett åtagande att driva den verksamhet som du beskriver i din ansökan, i minst fem år efter beslut om slututbetalning.

 • Du får inte stöd för en investering som du enligt lag redan är skyldig att ha genomfört.

Regionala prioriteringar

Tabellen visar vilka uvalskriterier som finns samt vad de ger för poäng av totalt 1000 poäng.

Urvalskriterier

Maximal poäng

Hög lerhalt

200

Åtgärdsbehov fosfor

600

Prioriterat område

200

Summa

1000

 

Minimipoäng för stöd

300 poäng. Alla som ligger över minimipoängen rangordnas och budgeten fördelas till de som rangordnats högst. 

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss