Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Investeringsstöd för kalkfilterdiken

Du kan få stöd för att anlägga kalkfilterdiken. Syftet med stödet är att minska risken för fosforförluster till omgivande vattendrag.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för kalkfilterdiken, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Karttjänst för att skapa underlag för ansökan

I vår karttjänst ser du vilka jordbruksblock som uppfyller stödvillkoret och vilka jordbruksblock som kan ge poäng för investeringsstödet för kalkfilterdiken. I kartjänsten kan du skapa ett underlag som du kan skicka med som bilaga i din ansökan.

Karttjänst investeringsstöd för kalkfilterdiken Länk till annan webbplats.

Utlysning

1 januari 2024 - 30 april 2024 med en budget på 1 750 000 kr.

Kommande utlysningar

Preliminärt 1 augusti 2024 - 30 november 2024, med en budget på 1 750 000 kr.
Preliminärt 1 januari 2025 - 30 april 2025, med tillgänglig budget 1 000 000 kr.
Preliminärt 1 augusti 2025 - 15 december 2025, med tillgänglig budget 1 000 000 kr.

Utlysningsperiod

 • Under denna period ska du skicka in din ansökan
 • Ansökan behöver vara komplett innan utlysningsperioden är slut
 • Ansökningar handläggs inte under ansökningsomgången. De ansökningar som inte är behöriga avslås löpande.

Handläggningsperiod

 • Vi handlägger ansökningarna. Vi vill inte att du gör ändringar i din ansökan förrän du har kommunicerat med oss handläggare på Länsstyrelsen.
 • Vi på Länsstyrelsen kan begära förtydligande på inskickat underlag
 • Vi gör avslag löpande på de ansökningar som inte är behöriga att söka stödet, inte är kompletta eller inte når miniminivån.

Prioritering och beslut

 • Ansökningarna sorteras efter poäng. De med högst poäng får stöd först och så långt budgeten räcker
 • Om flera ansökningar med samma poäng konkurrerar om de sista pengarna följer vi gällande regelverk (SJVFS 2022:27 2kap 11§) vid prioritering.
 • Alla de ansökningar som pengarna inte räcker till efter prioritering, kommer att avslås

 • För att en ansökan ska kunna komma i fråga om stöd måste den vara komplett i e-tjänsten senast den 30 april 2024.

Vidare skall följande bilagor ingå i en ansökan:

 • Om du påbörjar investeringen innan du har fått ett beslut om stöd gör du det på egen risk. Det innebär att om vi inte beviljar din ansökan får du som sökande stå för utgifterna själv.

 • Det är ditt företag som söker stöd och som ska betala alla fakturor som hör till investeringen för att utgiften ska vara stödberättigad. Om du har fler företag är det viktigt att företaget som söker stöd, faktiskt betalar (ej kvittning) alla fakturor som hör till investeringen (även internfakturor).

 • Fakturan måste vara ställd till företaget som söker stöd.

 • Fakturadatum eller betalning får inte vara före det datum du skickar in din ansökan.

 • Du måste särredovisa alla transaktioner i din bokföring som tillhör investeringen, så att du kan sortera ut transaktionerna som avser investeringen. Särredovisningen ska finnas kvar efter att investeringen är slutförd.

 • Med stödet följer ett åtagande att driva den verksamhet som du beskriver i din ansökan, i minst fem år efter beslut om slututbetalning.

 • Du får inte stöd för en investering som du enligt lag redan är skyldig att ha genomfört.

Regionala prioriteringar

För att kunna prioritera mellan inkomna ansökningar, och jämföra dem med varandra, används nedanstående urvalskriterier och poängsättning. För att kvalificera dig för stöd behöver din ansökan få minst 300 poäng.

Tabellen visar vilka uvalskriterier som finns samt vad de ger för poäng av totalt 1000 poäng.

Urvalskriterier

Maximal poäng

Hög lerhalt

200

Åtgärdsbehov fosfor

600

Prioriterat område

200

Summa

1000

 

Urvalskriterium
Investeringen genomförs på åkermark där lerhalten är minst 25 procent på minst 60
procent av arealen.

Bedömningsgrund
Poäng ges om ansökan möter poängkravet att lerhalten är minst 25 procent på minst 60
procent av den sökta arealen.
En förutsättning för att få poäng är att ansökan också möter det grundläggande
stödvillkoret att lerhalten är minst 15 procent på minst 90 procent av den sökta arealen.
Lerhalten bedöms för de block som ansökan avser. Blocken kontrolleras mot antingen
den sökandes egen markkarta eller den digitala karta som anger lerhalten på blocknivå.
Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats:
Investeringsstöd för kalkfilterdiken
Block‐ID för den åkermark som ansökan avser är en obligatorisk uppgift och lämnas enligt
instruktioner i ett annat avsnitt i ansökan.

Poängkrav
Poäng ges om lerhalten är minst 25 procent på minst 60 procent av den sökta
åkerarealen.

Underlag 1
Det är obligatoriskt att ange block‐ID för den åkermark ansökan avser.
Block‐ID är en obligatorisk uppgift som du lämnar enligt instruktioner i ett annat avsnitt i
ansökan.

Urvalskriterium
Investeringen genomförs i ett område där det finns ett utpekat behov för jordbruket att
minska fosforbelastningen på vatten.

Bedömningsgrund
Åtgärdsbehovet för att minska fosforbelastningen från jordbruket framgår av den digitala
karta som visar behovet på blocknivå. Mer information finns på Jordbruksverkets
webbplats:
Investeringsstöd för kalkfilterdiken
Block‐ID för den åkermark som ansökan avser är en obligatorisk uppgift och lämnas enligt
instruktioner i annat avsnitt i ansökan.

Poängkrav
Poäng ges om den sökta arealen finns i ett område med ett åtgärdsbehov.

Underlag 1
Det är obligatoriskt att ange block‐ID för den åkermark ansökan avser.
Block‐ID är en obligatorisk uppgift som du lämnar enligt instruktioner i ett annat avsnitt i
ansökan.

Urvalskriterium
Investeringen genomförs i ett geografiskt prioriterat område.

Bedömningsgrund
Ett prioriterat område är ett område där det finns ett behov av att förbättra
vattenkvaliteten med avseende på övergödning och som handläggande myndighet vill
prioritera. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats:
Investeringsstöd för kalkfilterdiken
Block‐ID för den åkermark som ansökan avser är en obligatorisk uppgift och lämnas enligt
instruktioner i annat avsnitt i ansökan.

Poängkrav
Poäng ges om sökta block finns inom ett prioriterat område.

Underlag 1
Det är obligatoriskt att ange block‐ID för den åkermark ansökan avser.
Block‐ID är en obligatorisk uppgift som du lämnar enligt instruktioner i ett annat avsnitt i
ansökan.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss