Skyfallsliknande regn i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Lokala naturvårdssatsningen (LONA)

Du som arbetar på en kommun kan ansöka om bidrag för våtmarksprojekt.

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) ska främja ett långsiktigt lokalt naturvårdsengagemang. Sedan starten 2004 har ett stort antal åtgärder genomförts runt om i Sverige som bidragit till naturvård och friluftsfrämjande. Satsningen för att öka de lokala initiativen för naturvård är den största hittills i Sverige.

Inga nya projekt inom ordinarie LONA

Under 2024 finns inga avsatta medel för nya projekt inom ordinarie LONA, det vill säga naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Utbetalningar i pågående projekt fortsätter som vanligt. I dagsläget har vi ingen information om det kommer att vara möjligt att ansöka om nya projekt inom ordinarie LONA år 2025.

Däremot kan du söka LONA-bidrag till nya våtmarksprojekt, det vill säga restaurering, anläggande av våtmarker eller förberedelser inför detta arbete, som vanligt.

Om bidraget

Vem kan söka bidrag?

Det är du som arbetar på en kommun som kan söka bidrag. Projekt kan initieras och drivas av föreningar och privatpersoner även om det är en kommun som ansöker om bidrag. Om du har en projektidé kontaktar du LONA-ansvarig i din kommun. I andra hand kontaktar du LONA-ansvarig på Länsstyrelsen.

Det är alltid kommunen som ansvarar rättsligt och ekonomiskt för att genomföra och redovisa projekten. Det gäller även om ett projekt drivs av föreningar eller privatpersoner.

Vad kan du söka bidrag för?

Du kan ansöka om bidrag för lokala våtmarksprojekt. Projekt inom följande kategorier kan få bidrag:

 • Restaurering och anläggande av våtmarker, till exempel igenläggning av diken, skapande av svämmiljöer, sumpskog eller tvåstegsdiken.
 • Förberedelsearbete inför restaurering eller anläggande av våtmarker.

Exempel på vad du kan få bidrag för inom våtmarksprojekt, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Hur stort är bidraget?

Våtmarksprojekt kan få bidrag med upp till 90 procent av kostnaderna för projektet.

Stöd vid ansökan

På Naturvårdsverkets webbplats finns mer information om LONA. Här hittar du bland annat inspirationsfilmer, vägledningar för ansökan, användarmanual för hur du ansöker i LONA-tjänsten och frågor och svar om bidraget.

LONA – Lokala naturvårdssatsningen, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Ansök om bidrag

Du som arbetar på en kommun kan ansöka om bidrag i LONA-tjänsten hos Naturvårdsverket. Efter att du färdigställt och skickat in ansökan i LONA-tjänsten behöver du även skicka in ett underskrivet exemplar till Länsstyrelsen. Gör så här:

 1. Registrera och ”Skicka in” ansökan i LONA-tjänsten. Den får då status ”Inskickad”.
 2. Skriv därefter ut ansökan från LONA-tjänsten.
 3. Skriv under ansökan, det görs av firmatecknare eller motsvarande behörig företrädare för kommunen.
 4. Skicka in ansökan tillsammans med bilagor till Länsstyrelsen.

Bilagor du ska skicka med ansökan

Du ska skicka med medfinansieringsintyg från samtliga finansiärer, inklusive kommunen när du ansöker, tillsammans med övriga bilagor. Medfinansieringsintyg ska vara undertecknade av firmatecknare eller motsvarande ekonomiskt ansvarig för finansiären.

Medfinansieringsintyg, word Länk till annan webbplats.

För att begränsa behovet av kompletteringar ber vi er att läsa nedanstående punkter innan ni skriver er ansökan.

Det ska vara tydligt vad som ska göras och omfattningen av det

Det konkreta resultatet av varje åtgärd ska anges tydligt och kvantifieras. Ange t ex vad som ska inventeras, hur stor areal eller å-sträcka som inventeras och hur många rapporter det ska resultera i. Om det är väldigt svårt att kvantifiera i dagsläget så ange ett intervall (t ex 500-700 meter spänger, 10-15 guidningar för totalt 200-300 personer etc).

Var inte för optimistisk när tidplanen bestäms

Lägg gärna till minst ett år på beräknat projektslut när slutdatum anges. Tänk på att avsätta tid även för eventuellt utdragna markägarförhandlingar, behandling av tillståndsansökningar etc.

Medfinansieringsintyg ska följa med ansökan

Medfinansieringsintyget ska täcka den del av projektkostnaden som ni inte söker bidrag för (oftast 50%, men ibland mer) och skrivas under av behörig firmatecknare.

Skriv inget i rutan ”Initiativtagare” om kommunen initierat projektet

Behörigheten ”Initiativtagare” ska ges till dem som inte sitter på kommunen (tex ideell förening) och som bara ska ha behörighet att ändra i ett visst projekt. Projekten som startas av nåogn med behörigheten ”Initiativtagare” får en gul stjärna i registret (som blir grön när projektet skickas in). Stjärnan är till för att uppmärksamma kommunen på att någon utanför kommunen har skrivit en projektidé som kommunen måste ta ställning till om de vill ställa sig bakom eller inte. Ett projekt startat av en initiativtagare är inte inskickad i registret förrän kommunen har tryckt på Skicka in.

Kommunen skriver alltid under ansökan

Det är alltid kommunen som ska skriva under ansökan oavsett vem som driver projektet.

 • Kostnader för projektledning, administration etc får inte utgöra separata åtgärder utan ska fördelas på de åtgärder det berör.
 • Sök jämna hundratals kronor i bidrag, gärna jämna tusentals kronor om kostnaderna är osäkra. • Ideellt arbete får tillgodoräknas upp till 200 kr per timme. Halva totalkostnaden för ett projekt måste dock utgöras av faktiska kostnader (t ex material- och entreprenörskostnader eller kommunens kostnader för egen arbetstid) för att berättiga till fullt bidrag på 50 %.
 • Avlönad arbetstid inom projektet (lön inkl sociala avgifter) får räknas som medfinansiering. OH-kostnader som lokal-, telefon- eller andra administrativa kostnader och pålägg får däremot inte räknas som medfinansiering!
 • Länsstyrelsen godtar reskostnader med bil högst upp till 2 kr per km. Anledningen till det är att vi vill begränsa kringkostnaderna så att så mycket som möjligt av bidraget går till ren naturvård.

 • Glöm inte ”spara” en bit ner på sidan under respektive flik. Om man trycker på ”spara” i projekthuvudet sparas bara informationen i huvudet.
 • Kartan (egen flik): zooma in så att ni kan placera markören där projektet faktiskt genomförs. För kommunövergripande projekt placeras markören lämpligen i centralorten.

Skicka in kopia av ansökningen

När ansökan är ifylld och inskickad i LONA-tjänsten ska den även skrivas ut, skrivas under av behörig firmatecknare i kommunen och skickas på e-post till skane@lansstyrelsen.se

Tillstånd, dispenser och samråd

Ett beslut om LONA-bidrag befriar inte projektägaren från att följa annan lagstiftning om samråd, tillstånd och dispenser.

Mer om tillstånd, dispenser och samråd

Du som har beviljats bidrag

Ansök om ändringar i projekten

Om det sker förändringar i projektet ska du ansöka om ändringar hos Länsstyrelsen. Det kan vara förändringar som påverkar

 • beslutade resultat
 • ändrad finansiering/medfinansiering
 • projektets slutdatum.

Ansökan om ändringar ska gå via kommunen. Ta därför kontakt i ett tidigt skede med den på kommunen som ansvarar för projektet.

Verksamhets- och slutrapportering

Verksamhets- och slutrapportering ska göras i LONA-tjänsten. Rapporterna ska även skickas till Länsstyrelsen. Den 1 mars varje år är sista datum för verksamhetsrapportering. Verksamhetsrapporten behöver inte undertecknas.

Slutrapporten ska lämnas in senast tre månader efter projektets slutdatum. Rapporten ska skickas in i LONA-tjänsten, skrivas ut, undertecknas och skickas till Länsstyrelsen tillsammans med dokumentation på genomförda åtgärder. Läs mer i användarmanualen om hur rapportering går till.

LONA-tjänsten, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Användarmanual för LONA-tjänsten, pdf Länk till annan webbplats.

Projekt som pågår eller avslutats

Du kan läsa mer om och inspireras av LONA projekt som pågår eller har avslutats nära dig eller på andra platser i Sverige. Beskrivningar och bilder från projekten finns att ta del av i LONA-tjänsten, som är en databas på Naturvårdsverkets webbplats.

LONA-tjänsten, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Vem gör vad inom LONA?

Kommunerna ansöker om LONA-bidrag. Länsstyrelsen beslutar vilka projekt som ska beviljas. Pengarna kommer från Naturvårdsverket.

Listan över LONA-ansvariga i Skånes kommuner håller på att uppdateras.

LONA-ansvariga på länsstyrelsen Skåne: för LONA-våtmark Valentina Zülsdorff och för ordinarie-LONA Johan Niss.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss