Lokala naturvårdssatsningen (LONA)

LONA-bidrag ska främja ett långsiktigt lokalt naturvårdsengagemang och ge kommunerna möjlighet att satsa lite extra på naturvård och friluftsliv.

Vad är LONA?

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) ger möjlighet för kommuner, och i förlängningen föreningar och privatpersoner, att få statligt bidrag för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. En särskild våtmarkssatsning i vattenhushållande syfte tillkom 2018 och en satsning på vilda pollinatörer infördes 2020. Det som skiljer områdena åt är att våtmarksprojekt inom LONA kan beviljas bidrag med upp till 90 procent, medan bidrag inom pollinering och ordinarie LONA kan ges med upp till 50 procent av bidragsberättigade kostnader. Sedan starten 2004 har LONA bidragit stort till naturvård och friluftsfrämjande åtgärder över hela landet.

Kommunerna ansöker om bidrag. Länsstyrelsen beslutar vilka projekt som ska beviljas. Pengarna kommer från Naturvårdsverket.

Två ansökningsomgångar 2021

Nu är våtmarkssatsningen tillbaka inom LONA. Under 2021 finns det två ansökningsomgångar för alla typer av LONA-projekt med sista ansökningsdag 12 april och 1 december.

Våtmarkssatsningen inom LONA Länk till annan webbplats.

Pollineringsprojekt inom LONA Länk till annan webbplats.

Lokala naturvårdssatsningen, LONA Länk till annan webbplats.

Kategorier för åtgärder i LONA-projekt

Åtgärderna i ett LONA-projekt ska rymmas i en eller flera av följande kategorier:

  • Kunskapsuppbyggnad, till exempel inventeringar.
  • Framtagande av underlag, till exempel kommunala naturvårdsprogram eller underlag till bildade av kommunala natur- och kulturreservat.
  • Processen kring arbetet med områdesskydd, till exempel kostnader för värdering, förhandling, gränsmarkeringar och framtagande av skötselplan.
  • Vård och förvaltning, för skötsel av natur eller åtgärder för att främja friluftslivet, som till exempel spångar, stigar eller fågeltorn.
  • Restaurering av områden, naturtyper eller bestånd av arter.
  • Information, till exempel naturskoleverksamhet, guidningar, informationstavlor och broschyrer.
  • Restaurering och anläggande av våtmarker, till exempel igenläggning av diken, skapande av svämmiljöer, sumpskog eller tvåstegsdiken.
  • Förberedelsearbete inför restaurering eller anläggande av våtmarker.

Om pågående och avslutade projekt

LONA-registret är en webbaserad databas på Naturvårdsverkets webbplats, där du kan läsa om pågående och avslutade LONA-projekt. Läs beskrivningar och titta på bilder, ta reda på vad som görs nära dig eller bli inspirerad till att starta ett eget projekt.

Tips! Kryssa i rutan ”Gott exempel” i sökningen så ser du ett urval av olika projekt som utmärker sig lite extra.

LONA-registret på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Dokumentation från webbinarium

Dokumentation från de två seminarium vi arrangerat på temat pollinering och invasiva arter

Inspelning från webbinariet Länk till annan webbplats.

Presentationer
1 Länsstyrelsens arbete inom pollineringssatsningen
2 Prioritering bland ansökningar i nästa LONA-omgång
3 Strategiska planer
4 GODA EXEMPEL -Landskrona och pollinering
5 GODA EXEMPEL -Ängsmark i staden- skötsel, anläggning och etablering
6 GODA EXEMPEL – Åtgärder på kommunal åkermark och kolonilotter
7 Arter
8 Kostnadsberäkningar
9 Diskussion i smågrupper:
10 Infomaterial till markägare och allmänhet – hur delar vi med varandra?
11 Fortsatt samverkan

Inspelning från webbinariet Länk till annan webbplats.

Presentationer:
1 Kort inledning och dagens program
2 Omvärldsbevakning
3 Lagstiftning och ansvar
4 Sammanfattning gruppdiskussion
5 Förebyggande arbete – massor
6 Förebyggande arbete – Artdatabankens risklista
7 Bekämpning
8 Sammanställning kostnadsberäkningar och Helsingborgs nya rapport
9 Landskronas arbete med pollinering
10 Sammanfattning gruppdiskussion
11 Samarbeten kommuner emellan


Ansök om LONA-bidrag

Kommuner, föreningar och privatpersoner kan initiera och driva projekt, men bara kommunen kan ansöka om LONA-bidrag. Kommunen är också alltid rättsligt och ekonomiskt ansvarig inför Länsstyrelsen för genomförande och redovisning av projekten.

Börja med att kontakta LONA-ansvarig på din kommun om du har en projektidé. I andra hand kontaktar du LONA-ansvarig på Länsstyrelsen.

Ansökningar ska skrivas in i LONA-registret och färdigställas där av kommunen. När ansökan har fått status ”inskickad” i registret ska den skrivas ut, undertecknas och skickas som digitalt inskannat dokument till Länsstyrelsen. Medfinansieringsintyg underskrivet av en firmatecknare, och övriga bilagor ska bifogas ansökan.

Ansök i LONA-registret på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Medfinansieringsintyg (docx) Länk till annan webbplats.

Sista ansökningsdag

Den 1 december är vanligen sista ansökningsdatum för projekt som avses starta nästa år. Andra datum för ansökan kan dock förekomma. Information om sista ansökningsdag för en ansökningsomgång annonseras i första hand på Naturvårdsvårdsverkets webbplats.

Lokala naturvårdssatsningen, LONA på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Skicka in kopia av ansökningen

När ansökan är ifylld och inskickad i LONA-registret ska den även skrivas ut, skrivas under av behörig firmatecknare i kommunen och skickas på e-post till skane@lansstyrelsen.se

Stöd vid ansökan

I Naturvårdsverkets vägledning finns mer information om LONA. I användarmanualen för LONA-registret finns anvisningar för hur du fyller i ansökan.

Vägledning om LONA-bidrag på Naturvårdsverkets webbplats (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Användarmanual för LONA-registret på Naturvårdsverkets webbplats (pdf) Länk till annan webbplats.

Checklista - Att tänka på vid LONA-ansökan Pdf, 111.1 kB.

Ta gärna stöd av budgetmallen när du räknar på projektkostnader och medfinansiering:

Budgetmall Excel, 33.1 kB.

Hur vi prioriterar bland ansökningarna i Skåne

Om det finns fler ansökningar än det finns medel har Länsstyrelsen Skåne en policy för vilka projekt vi prioriterar att ge stöd till.

Skånes prioriteringspolicy för ansökningar inom ordinarie LONA Pdf, 89.8 kB.

Skånes prioriteringspolicy för ansökningar inom pollineringssatsningen Pdf, 500.5 kB.

Tillstånd, dispenser och samråd

Ett beslut om LONA-bidrag befriar inte projektägaren från att följa annan lagstiftning om samråd, tillstånd och dispenser.

Läs mer om tillstånd, dispenser och samråd

Ansök om ändringar i projekten

Ansök om ändringar hos Länsstyrelsen om det sker förändringar i projektet som påverkar beslutade resultat, ändrad finansiering/medfinansiering eller projektets slutdatum.

Verksamhets- och slutrapportering

Verksamhets- och slutrapportering ska göras i LONA-registret. Rapporterna ska även skickas in till Länsstyrelsen med e-post (eller vanlig post). Skriv ut, underteckna och mejla slutrapporten som digitalt inskannat dokument, eller skicka med vanlig post, till Länsstyrelsen. Sista datum för verksamhetsrapportering är den 1 mars varje år. Verksamhetsrapporten behöver inte undertecknas. Slutrapporten ska lämnas in senast tre månader efter projektets slutdatum. Läs mer i användarmanualen om hur rapportering går till.

LONA-registret på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Användarmanual för LONA-registret på Naturvårdsverkets webbplats (pdf) Länk till annan webbplats.

Både verksamhetsrapporten och slutrapporten ska skickas till skane@lansstyrelsen.se. Slutrapporten ska vara underskriven av behörig firmatecknare i kommunen. Innan du rapporterar i registret bör du läsa våra korta checklistor:

Checklista - Att skriva verksamhetsrapport Pdf, 96.5 kB.

Checklista - Att skriva slutrapport Pdf, 81.3 kB.

Kontakt