Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lokala naturvårdssatsningen (LONA)

Den lokala naturvårdssatsningen ger kommunen möjlighet att satsa på naturvård och friluftsliv. Du som arbetar på en kommun kan ansöka om bidrag för projekt inom naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Det finns även möjlighet att ansöka om bidrag för våtmarksprojekt och pollineringsprojekt.

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) ska främja ett långsiktigt lokalt naturvårdsengagemang. Sedan starten 2004 har ett stort antal åtgärder genomförts runt om i Sverige som bidragit till naturvård och friluftsfrämjande. Satsningen för att öka de lokala initiativen för naturvård är den största hittills i Sverige.

Om bidraget

Vem kan söka bidrag?

Det är du som arbetar på en kommun som kan söka bidrag. Projekt kan initieras och drivas av föreningar och privatpersoner även om det är en kommun som ansöker om bidrag. Om du har en projektidé kontaktar du LONA-ansvarig i din kommun. I andra hand kontaktar du LONA-ansvarig på Länsstyrelsen.

Det är alltid kommunen som ansvarar rättsligt och ekonomiskt för att genomföra och redovisa projekten. Det gäller även om ett projekt drivs av föreningar eller privatpersoner.

Vad kan du söka bidrag för?

Du kan ansöka om bidrag för lokala naturvårdsprojekt, våtmarksprojekt och pollineringsprojekt. Projekt inom följande kategorier kan få bidrag:

 • Kunskapsuppbyggnad, till exempel inventeringar.
 • Framtagande av underlag, till exempel kommunala naturvårdsprogram eller underlag till bildade av kommunala natur- och kulturreservat.
 • Processen kring arbetet med områdesskydd, till exempel kostnader för värdering, förhandling, gränsmarkeringar och framtagande av skötselplan.
 • Vård och förvaltning, för skötsel av natur eller åtgärder som främjar friluftsliv i natur- och kulturmiljö, som till exempel spångar, stigar eller fågeltorn.
 • Restaurering av områden, naturtyper eller bestånd av arter.
 • Information och kunskapsspridning, till exempel naturskoleverksamhet, guidningar, informationstavlor och broschyrer.
 • Restaurering och anläggande av våtmarker, till exempel igenläggning av diken, skapande av svämmiljöer, sumpskog eller tvåstegsdiken.
 • Förberedelsearbete inför restaurering eller anläggande av våtmarker.

Exempel på vad du kan få bidrag för inom pollineringsprojekt på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Exempel på vad du kan få bidrag för inom våtmarksprojekt på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Hur mycket kan ges i bidrag?

Våtmarksprojekt kan beviljas bidrag med upp till 90 procent av kostnaderna för projektet. Bidrag inom pollinering, naturvård, friluftsliv och folkhälsa kan ges med upp till 50 procent av kostnaderna.

Ansök om bidrag

Du som arbetar på en kommun kan ansöka om bidrag i LONA-tjänsten hos Naturvårdsverket. När ansökan har skickats in via LONA-tjänsten behöver du även skicka in ett underskrivet exemplar till Länsstyrelsen. Gör så här:

 1. Skriv ut ansökan från LONA-tjänsten.
 2. Skriv under ansökan, det görs av firmatecknare eller motsvarande behörig företrädare för kommunen.
 3. Skicka in ansökan tillsammans med bilagor till Länsstyrelsen.

Bilagor som ska bifogas

Medfinansieringsintyg från samtliga finansiärer, inklusive kommunen, ska skickas med ansökan tillsammans med övriga bilagor. Medfinansieringsintyg ska vara undertecknade av firmatecknare eller motsvarande ekonomiskt ansvarig för finansiären.

Medfinansieringsintyg på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Skicka in kopia av ansökningen

När ansökan är ifylld och inskickad i LONA-tjänsten ska den även skrivas ut, skrivas under av behörig firmatecknare i kommunen och skickas på e-post till skane@lansstyrelsen.se

Sista ansökningsdag

Ansök senast den 2 september 2022 om planen är att projektet ska starta under året. Om projektet är tänkt att starta nästa år, det vill säga 2023, ansöker du senast den 1 december 2022. Om du som privatperson eller föreningsmedlem har en projektidé bör du kontakta din kommun i god tid eftersom det är kommunen som skickar in ansökan till Länsstyrelsen.

Stöd vid ansökan

På Naturvårdsverkets webbplats finns mer information om LONA. Här hittar du bland annat vägledningar för ansökan, användarmanual för hur du ansöker i LONA-tjänsten och frågor och svar om bidraget.

LONA – Lokala naturvårdssatsningen på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Checklista - Att tänka på vid LONA-ansökan Pdf, 111.1 kB.

Ta gärna stöd av budgetmallen när du räknar på projektkostnader och medfinansiering:

Budgetmall Excel, 33.1 kB.

Så prioriterar vi bland ansökningarna i Skåne

Om det finns fler ansökningar än det finns medel har Länsstyrelsen Skåne en policy för vilka projekt vi prioriterar att ge stöd till.

Skånes prioriteringspolicy för ansökningar inom ordinarie LONA Pdf, 154.1 kB.

Skånes prioriteringspolicy för ansökningar inom pollineringssatsningen Pdf, 500.5 kB.

Tillstånd, dispenser och samråd

Ett beslut om LONA-bidrag befriar inte projektägaren från att följa annan lagstiftning om samråd, tillstånd och dispenser.

Mer om tillstånd, dispenser och samråd

Du som har beviljats bidrag

Ansök om ändringar i projekten

Om det sker förändringar i projektet ska du ansöka om ändringar hos Länsstyrelsen. Det kan vara förändringar som påverkar

 • beslutade resultat
 • ändrad finansiering/medfinansiering
 • projektets slutdatum.

Ansökan om ändringar ska gå via kommunen. Ta därför kontakt i ett tidigt skede med den på kommunen som ansvarar för projektet.

Verksamhets- och slutrapportering

Verksamhets- och slutrapportering ska göras i LONA-tjänsten. Rapporterna ska även skickas till Länsstyrelsen. Den 1 mars varje år är sista datum för verksamhetsrapportering. Verksamhetsrapporten behöver inte undertecknas.

Slutrapporten ska lämnas in senast tre månader efter projektets slutdatum. Rapporten ska skickas in i LONA-tjänsten, skrivas ut, undertecknas och skickas till Länsstyrelsen tillsammans med dokumentation på genomförda åtgärder. Läs mer i användarmanualen om hur rapportering går till.

LONA-tjänsten på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Användarmanual för LONA-tjänsten på Naturvårdsverkets webbplats (pdf) Länk till annan webbplats.

Projekt som pågår eller avslutats

Du kan läsa mer om och inspireras av LONA projekt som pågår eller har avslutats nära dig eller på andra platser i Sverige. Beskrivningar och bilder från projekten finns att ta del av i LONA-tjänsten, som är en databas på Naturvårdsverkets webbplats.

LONA-tjänsten på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Vem gör vad inom LONA?

Kommunerna ansöker om LONA-bidrag. Länsstyrelsen beslutar vilka projekt som ska beviljas. Pengarna kommer från Naturvårdsverket.

Kontakt