Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Dispens från generellt biotopskydd

Du får inte göra åtgärder som kan skada skyddade biotoper. Exempel på skyddade biotoper är diken, våtmarker, odlingsrösen och alléer. Om du ändå behöver göra en åtgärd måste du ansöka om dispens.

Vissa små mark- och vattenområden, så kallade biotoper, har ett generellt skydd i hela Sverige. Det är områden som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter. Biotoperna, förutom alléer, ska ligga i, eller i anslutning till jordbruksmark för att vara skyddade. Jordbruksmarken behöver inte användas idag för att skyddet ska gälla.

Exempel på åtgärder där du behöver dispens från det generella biotopskyddet

Diken och naturliga bäckfåror

 • Lägga igen, täckdika, kulvertera diken. Att skapa överfarter räknas också som att lägga igen diken. Att anlägga en damm eller ändra miljön på något annat sätt i ett dike eller mindre vattendrag.
 • Underhållsåtgärder under känsliga delar av året.

Våtmarker och småvatten

 • Dränera, fylla igen eller förändra på annat sätt.
 • Introducera nya arter.
 • Dumpa biologiskt avfall som till exempel ris, överblivet foder eller gödsel.

Källor med omgivande våtmark

 • Tillföra vatten eller avvattna via exempelvis diken.
 • Introducera nya arter.
 • Dumpa biologiskt avfall som till exempel ris, överblivet foder eller gödsel.

Alléer

 • Fälla eller beskära alléer.
 • Gräva, köra eller på annat sätt skada marken runt allén.

Stenmurar

 • Gräva på ett sätt som underminerar muren.
 • Ta bort eller flytta stenar (gäller även om stenarna läggs tillbaka).
 • Täcka över stenmuren med sten, grus, ris eller jord. Det gäller även kortare förvaring.

Odlingsrösen

 • Gräva i stenröset.
 • Ta bort eller flytta stenar (gäller även om stenarna läggs tillbaka).
 • Täcka över odlingsröset med sten, grus, ris eller jord.

Åkerholmar

 • Flytta större stenar.
 • Lägga upp massor eller material.
 • Köra med maskiner.
 • Avverka träd eller gräva upp växtlighet.
 • Gräva.

Pilevallar

 • Avverka träd.
 • Arbete med marken på ett sätt som kan skada trädens rötter.
 • Åtgärder som riskerar att ge stamskador till exempel fastspikning av staket, eller stängsel.

Ett geografiskt område kan också ha ett särskilt biotopskydd. Det beslutas av Länsstyrelsen, kommuner eller Skogsstyrelsen.

I Skåne finns drygt 500 geografiska biotopskyddsområden. De allra flesta är skogliga biotopskyddsområden som beslutats av Skogsstyrelsen. Om du behöver dispens för åtgärder i ett skogligt biotopskyddsområde ska du kontakta Skogsstyrelsen. Om du behöver dispens för åtgärder i ett annat geografiskt biotopskyddsområde ska du kontakta länsstyrelsen eller kommunen.

Du kan se alla geografiska biotopskyddsområden och vem som förvaltar dem här:

Karta med biotopskyddsområden i Skåne Länk till annan webbplats.

Det behövs i ansökan

Av en ansökan om dispens från biotopskydd ska det framgå:

 • vad ansökan avser; en beskrivning av åtgärden
 • varför åtgärden behöver utföras (de särskilda skälen)
 • var åtgärden planeras (markera på en karta)
 • varför åtgärden behöver genomföras på just den här platsen och på det här sättet samt de alternativa lösningar som övervägts
 • de kompensationsåtgärder du planerar.

Det är bra om du skickar med fotografier som visar den aktuella biotopen.

Kompensationsåtgärder behövs oftast

Om dispens för åtgärderna kan lämnas ställs det som regel krav på kompensation för den skada som åtgärden medför i biotopen. Kompensationen bekostas av sökande.

Du behöver därför lämna förslag på kompensationsåtgärder i din ansökan. En kompensation för nedtagning av träd i en allé kan till exempel vara att plantera nya träd i allén eller i anslutning till denna. Kompensationsåtgärder är i sig inte ett särskilt skäl för att få dispens.

Åtgärder i alléer

Om ansökan gäller åtgärder i en allé kan du även behöva lämna in:

 • ett utlåtande från arborist eller annan med motsvarande kompetens, i det fall säkerhetsrisk anges som skäl för avverkning eller andra åtgärder.
 • en naturvärdesinventering eller olika artinventeringar, i det fall allén har höga naturvärden med till exempel grova träd eller träd med håligheter.

För att en allé ska omfattas av biotopskyddsbestämmelserna måste definitionen för en biotopskyddad allé vara uppfylld.

 • Allén ska bestå av minst fem lövträd som är planterade i en enkel eller dubbel rad.
 • Allén ska till övervägande del utgöras av vuxna träd, vilket innebär att minst hälften av träden ska vara vuxna. Med vuxna träd avses träd som mäter minst 20 cm i diameter i brösthöjd eller har uppnått en ålder av 30 år.
 • Allén ska vara belägen längs en väg eller det som tidigare utgjort en väg, eller i ett övrigt öppet landskap. Med väg avses här sådan väg, gata, torg och annan led eller plats som allmänt används för trafik med motorfordon, cykeltrafikled eller gång- eller ridvägar som ligger intill vägar eller leder för motor- eller cykeltrafik. För vidare vägledning om vad som räknas som en väg se förordningen (2001:651) om vägdefinitioner.

Fullständig beskrivning av definitionen av en biotopskyddad allé finns i Naturvårdsverkets biotopbeskrivning Allé Länk till annan webbplats..

Du kan även få stöd av handboken Biotopskyddsområden Länk till annan webbplats..

Alléer och pilevallar inom detaljplanerat område omfattas av generellt biotopskydd om definitionen för biotopen är uppfylld, se Naturvårdsverkets hemsida för vidare information. För att skada eller ta bort dessa krävs det oftast dispens från biotopskyddet.

Detaljplanerat efter 1994

Om allén eller pilevallen finns inom ett område med detaljplan som antagits efter 1 januari 1994 omfattas den av bestämmelser om biotopskydd. Om du vill göra en åtgärd som riskerar att skada allén eller pilevallen ska du skicka in en ansökan om dispens till Länsstyrelsen.

Detaljplanerat före 1994

Om allén eller pilevallen finns inom ett område med detaljplan som antogs eller fastställdes innan 1 januari 1994 hindrar inte biotopskyddet att planen genomförs. Dispens krävs därför inte för åtgärder som är reglerade i planen, till exempel uppförande av bostäder eller anläggande av kvartersmark, om det är nödvändigt att skada biotopen för att dessa ska kunna genomföras.

Finns biotopen inom natur- , parkmark eller inom annan mark där påverkan på biotopen inte är en förutsättning för att planen ska kunna genomföras krävs dispens från biotopskyddet. Observera att planen kan innehålla skyddsbestämmelser som gäller parallellt med biotopskyddet. Till exempel kan marklov krävas för att fälla träd.

Dispens för rationalisering av jordbruket

Om den åtgärden du sökt dispens för behövs för nödvändig rationalisering av jordbruksdriften kan du få dispens enligt 7 kapitlet 11b § i miljöbalken.

Då krävs att du kan visa att:

 1. åtgärden behövs för att utveckla eller behålla ett aktivt brukande av jordbruksmark
 2. biotopskyddets syften fortfarande kan tillgodoses.

Biotopen ska vara vanlig på platsen

För att dispens ska kunna lämnas krävs det att biotopen är vanlig på platsen. För Skånes del betyder det i grova drag att man har större möjlighet att få dispens om biotopen inte ligger inom slättbygd med låg andel skyddade biotoper. En prövning av om dispens kan lämnas görs i varje enskilt fall.

Kompensationsåtgärder behövs oftast

I de fall där en ansökan om dispens beviljas kommer det i de flesta fall också krävas att en kompensationsåtgärd genomförs, till exempel att man lägger upp den borttagna stenen från en stenmur på en lämplig plats så att en ny biotop bildas. Att småbiotoperna i odlingslandskapet inte minskar är en viktig del av arbetet med miljökvalitetsmålen i Skåne.

Kontakt

Frågor om dispens från biotopskyddet som gäller alléer, pilevallar, stenmurar, odlingsrösen och åkerholmar

Naturprövningsenheten

Telefontid: måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Frågor om dispens från biotopskyddet som gäller vattenmiljöer

Vattenenheten

Frågor om dispens för åtgärder som behövs för rationalisering av jordbruket

Landsbygdsavdelningen

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss