Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Investeringsstöd för förädling av jordbruksprodukter

Vill du förädla jordbruks-, trädgårds-, rennäringsprodukter eller naturprodukter till livsmedel kan du få stöd för investeringarna.

För att söka stödet måste du ha ett jordbruks-, trädgårds-­ eller rennäringsföretag eller driva ett företag som högst omsätter 10 miljoner euro per år och har färre än 50 anställda.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för förädling av jordbruksprodukter, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Stödet kan sökas igen 1 augusti 2024

Ansökningshjälp

Ansökningsomgång

 • Under denna period ska du skicka in din ansökan.
 • Ansökan behöver vara komplett innan datumet då myndigheten begärt komplettering.
 • Ansökningar handläggs inte under ansökningsomgången. De ansökningar som inte är behöriga avslås löpande.

Handläggningsperiod

 • Vi handlägger ansökningarna. Vi vill inte att du gör ändringar i din ansökan förrän du har kommunicerat med oss handläggare på Länsstyrelsen.
 • Vi på Länsstyrelsen kan begära förtydligande på inskickat underlag.
 • Vi gör avslag löpande på de ansökningar som inte är behöriga att söka stödet, inte är kompletta eller inte når miniminivån.

Prioritering och beslut

 • Ansökningarna sorteras efter poäng. De med högst poäng får stöd först och så långt budgeten räcker.
 • Om flera ansökningar med samma poäng konkurrerar om de sista pengarna följer vi gällande regelverk (SJVFS 2022:27 2kap 11§) vid prioritering.
 • Alla de ansökningar som pengarna inte räcker till efter prioritering, kommer att avslås.

Checklista på vad en ansökan måste innehålla

Använd denna checklista när du planerar för din ansökan. Du kommer att få en likadan lista i form ett kompletteringsbrev när du skickar in en ansökan.

1. Besvara alla frågor i din ansökan i Jordbruksverkets e-tjänst. Vilka frågor som inte är besvarade kan du se i e-ansökan steg 10 ”Granska och skicka in”. Du måste svara utförligt på frågorna i ansökan gällande beskrivning av den planerade investeringen, varför investeringen ska genomföras, företagets nuvarande verksamhet samt målet med investeringen. Vi måste ha utförliga svar för att kunna göra en korrekt bedömning av din ansökan samt en korrekt jämförelse mot andra konkurrerande ansökningar. Alla ansökningar inom ansökningsomgången konkurrerar med varandra.

2. Fyll i och bifoga mallen* ”Budgetmall – Investeringsstöd (SP14.4) med specificerade utgifter som du söker stöd för, utgifterna måste vara kopplade till två jämförbara prisuppgifter (prislista, offert, anbud eller motsvarande underlag), från två olika leverantörer. Du måste även bifoga dina två jämförbara prisuppgifter. Har du bara en prisuppgift så behöver du motivera varför. Det är bara i undantagsfall som en prisuppgift kan godkännas.

 1. Du måste även motivera hur prisuppgifterna kan anses som jämförbara. Har du inte skickat in två jämförbara prisuppgifter så kommer vi att göra avdrag för utgiften.
 2. Du måste också tydligt motivera både behov och omfattning av den investering som du söker stöd för. Motivera även behov och omfattning av varor/tjänster avseende de budgetposter som du söker stöd för.
 3. Om beloppet som du söker stöd för, skiljer sig från lägsta prisuppgiften, förklara vad skillnaden beror på.

3. Bifoga de två senast fastställda balans- och resultaträkningarna med kontonummer enligt baskontoplanen för åren innan ansökan skickades in för företaget som söker stöd. Finns inte balans- och resultaträkning bifoga förenklat årsbokslut enligt Skatteverkets blankett. Alternativt tidigare ägares årsbokslut om det finns tillgängligt.

*Är du nystartat företag?
Bifoga istället öppningsbalansräkning.

*Har du, förutom företaget som står som sökande, en enskild firma eller ett driftsbolag?
Då ska detta företag ingå som medsökande företag i din urvalsmall (se pkt 5), om företaget berörs av investeringen. Finns det andra företag i din sk. närståendekretsen (se KOM rekommendation 2003/361/EG) som berörs av investeringen ska även dessa företag ingå som medsökande. Du ska även skicka in fastställd balans- och resultaträkning med kontonummer enligt baskontoplanen för dessa företag avseende året innan ansökan skickades in. Finns inte balans- och resultaträkning bifoga förenklat årsbokslut enligt Skatteverkets blankett. När du fyller i din urvalsmall ska du eliminera (ta bort) eventuella interna transaktioner mellan dina gemensamt ägda företag. Om du gör någon eliminering ska du visa med underlag vilket/vilka belopp som du har eliminerat.

* Ingår ditt sökande företag eller medsökande företaget i en koncern?
Då ska alla övriga företag inom koncernen också ingå i beräkningen för medsökande företag i din urvalsmall (se pkt 5). Balans- och resultaträkning med kontonummer enligt baskontoplanen ska bifogas för samtliga företag inom koncernen. Finns inte balans- och resultaträkning bifoga förenklat årsbokslut enligt Skatteverkets blankett. När du fyller i din urvalsmall ska du ta eliminera eventuella interna transaktioner inom koncernen. Om du gör någon eliminering ska du visa med underlag vilket/vilka belopp som du har eliminerat.

4. Fyll i och bifoga mallen* ”Urvalsmall för diversifiering och förädling – ekonomiska nyckeltal” (SP 14.20 version 2.2) . Tänk på att det finns olika mallar för olika stöd. Du måste använda rätt mall. Du måste motivera hur du kommit fram till de intäkter respektive kostnader som du anger i urvalsmallen under punkt 2 Kalkyl.

5. Specificera utifrån företagets verksamhet samtliga arbetstimmar före investeringen och efter investering på separat underlag. Dela även upp arbetstimmarna på jordbruksverksamhet respektive på annan verksamhet. Länsstyrelsen behöver kunna utreda investeringens påverkan på företagets arbetstimmar.

6. Bifoga ritning med mått när du investerar i en anläggning eller ny-, om- och tillbyggnad.

7. Bifoga situationsplan på fastigheten där investeringen sker (karta/ritning över insatsens placering i förhållande till befintlig bebyggelse). Ange även fastighetsbeteckning på den fastighet där investeringen sker.

8. Vi måste enligt gällande EU lagstiftning utreda om det finns andra gemensamt ägda företag. Äger du andra företag förutom detta företag som nu söker stöd? Äger eller ägs ditt företag av andra företag? Ange namn på ägare och ägarandel för företaget som söker stöd samt eventuellt andra gemensamt ägda företag.

9. Ingår något begagnat eller installation av begagnat i din investering? Ange om du investerar i något begagnat och vad det är för något. Ange även om du inte investerar i något begagnat.
Fyll även i och skicka in blanketten* ”Begagnad utrustning och material – intyg” (SP14.10) om du investerar i något begagnat.

10. Bifoga arrendekontrakt eller hyreskontrakt om du inte äger den fastighet där investeringen sker.

11. Bifoga kopia på lånelöfte eller lånehandlingar om insatsen finansieras med hjälp av banklån. Bifoga kopia av kontoutdrag, om du finansierar din ansökan med privata medel.

12. Har ditt företaget eller andra gemensamt ägda företag sökt eller beviljats andra stöd, de senaste 3 åren? Bifoga ansökan och/eller beslut för dessa stöd. Med andra stöd menar vi stöd som beviljats från andra aktörer, till exempel Klimatklivet och Tillväxtverket.

13. Om du gör en investering där uppvärmning krävs, ange vilket bränsle som kommer att användas till investeringen. Om du använder förnybart bränsle ska du även ange hur stor andel av totala uppvärmningen av investeringen, som utgörs av förnybart bränsle.

14 . Bifoga kopia av tillstånd eller godkännanden som krävs för investeringen. Ange, även om inga tillstånd eller godkännande krävs. Krävs det tillstånd eller godkännande som du inte kan få förrän investeringen är färdigställd, ange vilka tillstånd och godkännande som detta gäller för.

15. Fyll i och bifoga mallen* ”Förädlingsstöd – förteckning av huvudråvaror och slutprodukter” (SP 12.57)

Mallar och blanketter hittar du på Jordbruksverkets webbutik Länk till annan webbplats.

Vi förklarar vad du behöver fylla i för svar till de olika urvalskriterierna samt hur poängbedömningen sker.

Uppgifter för poängsättning

När du fyller i din ansökan ska du ange olika uppgifter inom varje urvalskriterie, som sedan bedöms vid poängsättningen av din ansökan. Här förklarar vi de olika delarna som ansökan

 • Urvalskriterium - en kort beskrivning av vad som ska uppnås
 • Bedömningsgrund - information om hur man bedömer om ansökan uppfyller poängkravet
 • Poängkrav - information om vad som krävs för att få poäng

Bedömningen av din ansökan görs av en handläggare på länsstyrelsen. Handläggaren poängsätter din ansökan utifrån hur väl den uppfyller poängkraven. För varje urvalskriterium finns en maxpoäng. En ansökan kan som mest få totalt 1 000 poäng. För att kunna få stöd måste din ansökan uppnå en minimipoäng annars kommer den att avslås. De ansökningar som uppnår minimipoäng och över kommer att konkurrensutsättas mot varandra.

Kom ihåg att lämna svar på alla frågor och urvalskriterier.
För att kunna skicka in din ansökan måste du lämna svar på alla urvalskriterier. Om du bedömer att något urvalskriterium inte är aktuellt för din ansökan så måste du skriva ”Inte aktuellt” eller en nolla, ”0”.

Bilagor

I ansökan ska du bland annat bifoga urvalsmallen ”Urvalsmall för diversifiering och förädling - ekonomiska nyckeltal”. När du fyllt i urvalsmallen ser du vilka beräkningssvar du ska skriva in i ansökan under respektive urvalskriterium. Du ska även visa i urvalsmallen hur du kommit fram till svaren.

Urvalskriterium
Investeringen ökar förädlingsvärdet.

Bedömningsgrund
Företagets förädlingsvärde (FV) är det värde ett företag tillför genom sin verksamhet.
Förädlingsvärdet är summan av företagets omsättning (rörelseintäkter), minus kostnader för varor, material och tjänster samt övriga externa kostnader.
Total investering avser hela investeringen i kronor.
Investeringens förädlingsvärdeskvot (FVK) är ett värde som saknar enhet och är
företagets ökade förädlingsvärde (FV) dividerat med totala investeringen.
Investeringens förädlingsvärdeskvot (FVK) beräknas automatiskt i urvalsmallen för stödet.
Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats:
Handläggaren kontrollerar att bokslut för senaste året stämmer med siffrorna som är
angivna i urvalsmallen. Bokslut skal bifogas för både sökanden och eventuella
medsökande företag.
Bokslutet ska vara slutgiltigt, det vill säga resultatet ska ha bokförts mot eget kapital.

Poängkrav
Poäng ges i åtta steg.
Förädlingsvärdeskvot (FVK):
Steg 1. 0≤ FVK < 40
Steg 2. 40 ≤ FVK < 80
Steg 3. 80 ≤ FVK < 120
Steg 4. 120 ≤ FVK < 160
Steg 5. 160 ≤ FVK < 200
Steg 6. 200 ≤ FVK < 240
Steg 7. 240 ≤ FVK < 280
Steg 8. FVK ≥ 280

Underlag 1
Ange investeringens förädlingsvärdeskvot.
Hämta värdet i urvalsmallen för stödet och ange värdet med en decimal.

Underlag 2
Bifoga ifylld urvalsmall.
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.
Välj typ Annan bilaga.

Underlag 3
Bifoga efterfrågade bokslut.
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.
Välj typ Annan bilaga.

Urvalskriterium
Företaget uppvisar lönsamhet efter investeringen.

Bedömningsgrund
Lönsamhet mäts genom vinstmarginal (VM).
Vinstmarginal anges i procent och är resultat före finansiellt netto dividerat med
omsättningen.
Vinstmarginalen beräknas automatiskt i urvalsmallen för stödet. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats: Investeringsstöd för förädling av jordbruksprodukter

Poängkrav
Poäng ges i åtta steg.
Vinstmarginal (VM) efter investering:
Steg 1. 0 ≤ VM < 4 procent
Steg 2. 4 ≤ VM < 8 procent
Steg 3. 8 ≤ VM < 12 procent
Steg 4. 12 ≤ VM < 16 procent
Steg 5. 16 ≤ VM < 20 procent
Steg 6. 20 ≤ VM < 24 procent
Steg 7. 24 ≤ VM < 28 procent
Steg 8. VM ≥ 28 procent

Underlag 1
Ange vinstmarginal efter investering.
Hämta värdet i urvalsmallen för stödet och ange värdet med en decimal.

Underlag 2
Bifoga ifylld urvalsmall.
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.
Välj typ Annan bilaga.

Urvalskriterium
Investeringen bedöms som lönsam.

Bedömningsgrund
Investeringens lönsamhet mäts som investeringens internränta (IR). Enheten för
investeringens internränta är procent.
Investeringens internränta är detsamma som investeringens förräntning.
Ju högre internränta investeringen har desto lönsammare är investeringen.
Investeringens internränta beräknas i urvalsmallen för stödet Mer information finns på
Jordbruksverkets webbplats: Investeringsstöd för förädling av jordbruksprodukter

Poängkrav
Poäng ges i fem steg.
Investeringens internränta (IR):
Steg 1. 0 ≤ IR < 2,5 procent
Steg 2. 2,5 ≤ IR < 5 procent
Steg 3. 5 ≤ IR < 7,5 procent
Steg 4. 7,5 ≤ IR < 10 procent
Steg 5. IR ≥ 10 procent

Underlag 1
Ange investeringens internränta. Hämta värdet i urvalsmallen för stödet.

Underlag 2
Bifoga ifylld urvalsmall för stödet. Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.
Välj typ Annan bilaga.

Urvalskriterium
Låg självfinansieringsgrad motiverar stöd.

Bedömningsgrund
Företag med låg självfinansieringsgrad (SFG) bedöms ha ett högre behov av stöd, jämfört med företag som har hög självfinansieringsgrad.
Självfinansieringsgrad anges i procent och är investeringen dividerad med företagets
resultat efter avskrivningar minus finansiellt netto.
Självfinansieringsgraden beräknas i urvalsmallen för stödet. Mer information finns på
Jordbruksverkets webbplats: Investeringsstöd för förädling av jordbruksprodukter

Poängkrav
Poäng ges i 4 steg.
Självfinansieringsgrad (SFG):
Steg 1. 22,5 ≤ SFG < 30 procent
Steg 2. 15 ≤ SFG < 22,5 procent
Steg 3. 7,5 ≤ SFG < 15 procent
Steg 4. 0 ≤ SFG < 7,5 procent

Underlag 1
Ange självfinansieringsgrad. Hämta värdet i urvalsmallen för stödet.

Underlag 2
Bifoga ifylld urvalsmall för stödet.
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.
Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.
Välj typ Annan bilaga.

Urvalskriterium
Företagets sysselsättning ökar efter investeringen.

Bedömningsgrund
Ökad sysselsättning mäts i timmar (tim).
Företagets ökade arbetstimmar beräknas i urvalsmallen för stödet. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats: Investeringsstöd för förädling av jordbruksprodukter

Poängkrav
Poäng ges i tre steg.
Ökning av sysselsättning (ÖS):
Steg 1. 860 ≤ ÖS < 1720 timmar
Steg 2. 1720 ≤ ÖS < 3440 timmar
Steg 3. ÖS ≥ 3440 timmar

Underlag 1
Ange ökad sysselsättning i timmar. Hämta värdet i urvalsmallen för stödet.

Underlag 2
Bifoga ifylld urvalsmall.
Underlaget bifogas endast en gång per ansökan.
Underlaget laddas upp i steg 9.Bilagor.
Välj typ Annan bilaga.

Urvalskriterium
Investeringen görs i ett nystartat företag.

Bedömningsgrund
Ett nystartat företag har blivit godkänt för F‐skatt eller registrerats för moms inom tre år
från det datum då ansökan om stöd kommer in.
Utdrag från Skatteverket styrker datum för nystart.
Handläggaren kontroller att företaget är nystartat.

Poängkrav
Poäng ges om investeringen görs i ett nystartat företag.
Underlag 1
Har ditt företag funnits kortare tid än tre år?
☐ Ja
☐ Nej

Underlag 2
Bifoga efterfrågat utdrag från Skatteverket. Underlaget laddas upp i steg 9. Bilagor.
Välj typ Annan bilaga.

 • Om du påbörjar investeringen innan du har fått ett beslut om stöd gör du det på egen risk. Det innebär att om vi inte beviljar din ansökan får du som sökande stå för utgifterna själv.

 • Det är ditt företag som söker stöd och som ska betala alla fakturor som hör till investeringen för att utgiften ska vara stödberättigad. Om du har fler företag är det viktigt att företaget som söker stöd, faktiskt betalar (ej kvittning) alla fakturor som hör till investeringen (även internfakturor).

 • Fakturan måste vara ställd till företaget som söker stöd.

 • Fakturadatum eller betalning får inte vara före det datum du skickar in din ansökan.

 • Du måste särredovisa alla transaktioner i din bokföring som tillhör investeringen, så att du kan sortera ut transaktionerna som avser investeringen. Särredovisningen ska finnas kvar efter att investeringen är slutförd.

 • Med stödet följer ett åtagande att driva den verksamhet som du beskriver i din ansökan, i minst fem år efter beslut om slututbetalning.

 • Du får inte stöd för en investering som du enligt lag redan är skyldig att ha genomfört.

Ansökningsomgångar

Kommande ansökningsomgångar:

 • 1 augusti - 30 november 2024 med en budget på 3 500 000 kr/beslutsomgång.
 • 1 februari 2025 – 30 april 2025, preliminärt
 • 1 augusti 2025 - 30 november 2025, preliminärt

Regionala prioriteringar

För att kunna prioritera mellan inkomna ansökningar, och jämföra dem med varandra, används nedanstående urvalskriterier och poängsättning. För att kvalificera dig för stöd behöver din ansökan få minst 400 poäng.

Tabellen visar urvalskriterierna för stödet samt deras respektive poäng.

Urvalskriterier

Maximal poäng

Ökad lönsamhet

200

Lönsamt företag

120

Lönsam investering

180

Behov av stöd

200

Ökad sysselsättning

180

Nystartat företag

120

Summa

1000

 

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss