Anlägga våtmark

Vill du anlägga våtmark? Du behöver ansöka om tillstånd för våtmarker som är större än fem hektar. Mindre ytor behöver du endast anmäla. Du kan söka pengar för anläggning och skötsel av våtmarker.

Våtmarker fyller många funktioner och har ett stort värde ur ett hållbarhetsperspektiv. Framförallt fungerar de som naturliga reningsverk, utjämningsmagasin och gynnar den biologiska mångfalden. Våtmarker utgör livsmiljö för många hotade arter.

Olika typer av våtmark

 • våtmark för att minska näringsläckaget
 • fågelvåtmark
 • översilningsmark
 • viltvatten
 • kräftdamm
 • små våtmarksmiljöer som gynnar den biologiska mångfalden
 • våtmarker som kan användas för bevattning.

Våtmarker för bevattning

Du som är beroende av bevattning av grödor eller dricksvatten till dina djur kan långsiktigt säkra dina rättigheter och möjligheter till vattenuttag genom att anlägga bevattningsdammar utformade som våtmarker.

Våtmarker kan de ge stor miljönytta för landskapet, och då har du möjlighet att få bidrag för ditt magasin. Här berättar vi det viktigaste du behöver veta för att trygga din vattenförsörjning.

Broschyren våtmarker och bevattning Pdf, 2.5 MB.

Vad är syftet med din våtmark?

Innan du anlägger din våtmark är det viktigt att du vet vilket syfte du har med den så att du får en väl fungerande våtmark. Exempelvis ska inte våtmarker som är avsedda för groddjur innehålla fisk eller kräftor. I en våtmark som anlagts med syfte att minska läckage från växtnäring är det olämpligt att sätta in fisk och/eller kräftor och att utfordra fisk och fågel. Fisk i våtmarker sätter sediment med näringsämnen i rörelse samt påverkar fågellivet negativt genom konkurrens om samma föda.

Anmäl eller sök tillstånd

För att få anlägga en våtmark behöver du göra en anmälan om vattenverksamhet ifall vattenområdet har en yta som inte överstiger fem hektar. Anmälan gör du till Länsstyrelsen.

Om ytan är större än fem hektar så är åtgärden istället tillståndspliktig. Tillstånd söks hos mark- och miljödomstolen. Innan du söker tillstånd ska du hålla samråd med Länsstyrelsen.

Om det är uppenbart att varken enskilda eller allmänna intressen skadas av verksamheten behövs varken tillstånd eller anmälan. Det är verksamhetsutövaren som ska visa att undantagsbestämmelserna (11kap 12§ miljöbalken) kan användas.

Bilagor som ska skickas med i din anmälan

Bifoga följande bilagor i din anmälan:

 • Karta där våtmarken är inritad i förhållande till sjöar, vattendrag, diken och så vidare. Inlopp, utlopp och eventuella schaktmassors placering ska vara inritade på kartan.
 • Gärna fotografier över området.

Våtmarker mindre än 5 hektar

Våtmarker under 5 hektar behöver du bara göra en anmälan om.

Anmälningsblankett för anläggande av våtmark mindre än 5 hektar Pdf, 517.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Våtmarker större än 5 hektar

För våtmarker där vattenområdet är större än 5 hektar behöver du ansöka om tillstånd hos Mark- och miljödomstolen, efter att du har haft samråd med Länsstyrelsen och andra som kan vara berörda.

Du kan behöva söka om tillstånd även för en vattenverksamhet av mindre omfattning. Det gäller till exempel om åtgärderna kan påverka värdefull natur eller om någon enskild påverkas och inte samtycker. Du får också ansöka om tillstånd även om det bara krävs en anmälan.

Anmäl vattenverksamhet i vår e-tjänst

Använd e-tjänsten för att göra en anmälan om vattenverksamhet. Observera att en avgift tas ut för handläggningen av din anmälan.

OBS! Denna e-tjänst gäller inte anmälan av våtmark under 5 hektar. Använd istället "Anmälningsblankett för anläggande av våtmark mindre än 5 hektar".

Tänk på detta

 • Fyll i din anmälan noggrant.
 • Meddela dina grannar om det planerade våtmarksbygget, och be dem om ett skriftligt yttrande som du kan skicka med i ansökan. 
 • Den detaljerade kartan ska helst inte vara en blockkarta, utan gärna kopia av fastighetskartan. Vattendrag ska finnas med.
 • Markavvattningsföretag är vanligtvis gamla och kan framstå som övergivna men har nästan alltid kvar sina rättigheter och skyldigheter. Men markavvattningsföretag kan omprövas eller upphävas i mark- och miljödomstolen.
 • Anmälan är avgiftsbelagd. Vid andra prövningar, som till exempel biotopskyddsdispens eller strandskyddsdispens, tillkommer ytterligare en avgift.

Vad händer efter din anmälan?

Din anmälan bedöms med syfte att ta reda på vilken påverkan den planerade våtmarken har på allmänna och enskilda intressen. Här sker ett remissförfarande inom Länsstyrelsen samtidigt som remiss skickas till din kommun och till enskilda som kan ha ett särskilt intresse i saken, exempelvis grannar. För en snabbare handläggning kan du redan i ansökan skicka med skriftliga yttranden från dina grannar. 

Remiss skickas eventuellt även till Trafikverket, Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten eller andra intressenter som Länsstyrelsen anser vara berörda.

I samband med din anmälan gör Länsstyrelsen eventuellt ett fältbesök.

Av beslutet framgår försiktighetsmått som måste vidtas.

Ansök om EU-stöd

Det finns möjlighet att söka ekonomiskt stöd för anläggning och skötsel av våtmarker inom Landsbygdsprogrammet.

I Skåne är alla bidrag uppbokade. Är du intresserad av stöd för att anlägga en våtmark eller damm inom Skåne län finns LOVA och LONA stöd att söka.

Andra stöd till våtmarker

Du kan söka stöd för att anlägga våtmark som miljöinvestering eller inom Lokala naturvårdssatsningen (LONA) och Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA).

Miljöinvestering våtmark – biologisk mångfald 

Miljöinvestering våtmark och dammar – vattenkvalitet

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) Öppnas i nytt fönster.

Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) Öppnas i nytt fönster.

Kostnadsfri rådgivning

Du kan få kostnadsfri rådgivning från någon av våra upphandlade konsulter. De upphandlade konsulterna är:

Ekologigruppen AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., telefon: 046-10 67 50

Naturvårdsingenjörerna AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., telefon: 0451-495 90

Många vattenråd erbjuder också rådgivning och andra stöd vid våtmarksanläggning. Kontakta vattenrådet där du bor för att få reda på mer.

Kontakta Länsstyrelsen Skåne för att få reda på om just du kan få gratis rådgivning.

Våtmarkens historia

Under 1800-talet och 1900-talets första hälft dikades en stor andel våtmarker ut för att skapa ny åker- och betesmark. Behovet av att öka livsmedelsproduktionen var orsaken till torrläggningen som innebar att många av de miljönyttor som våtmarker bidrar med har försvunnit.

Miljömålen och vattendirektivet styr Länsstyrelsens arbete med att fler och bättre våtmarker anläggs i landskapet. Att anlägga rätt typ av våtmarker på rätt plats är ett av många bra verktyg för att minska näringsläckaget till havet. För att återskapa en del av de miljönyttor som gått förlorade finns det möjligheter till ersättning för anläggande och skötsel av våtmarker.

Kontakt