Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk 2023-2027

Du kan få stöd för investeringar om du har ett jordbruks­företag, trädgårds­företag och rennärings­företag och vill investera i annan verksamhet. Syftet är att utveckla näringslivet på landsbygden för att skapa tillväxt och sysselsättning. Det kan handla om turism, upplevelser, omvårdnad, entreprenad och liknande.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Ansökningshjälp

Tryck på plustecknet för att öppna upp ansökningshjälpen. Vi förklarar vad du behöver fylla i för svar till de olika utvalskriterierna samt hur poängbedömningen sker.

Uppgifter för poängsättning

När du fyller i din ansökan ska du ange olika uppgifter inom varje urvalskriterie, som sedan bedöms vid poängsättningen av din ansökan. Här förklarar vi de olika delarna som ansökan

  • Urvalskriterium - en kort beskrivning av vad som ska uppnås
  • Bedömningsgrund - information om hur man bedömer om ansökan uppfyller poängkravet
  • Poängkrav - information om vad som krävs för att få poäng

Bedömningen av din ansökan görs av en handläggare på länsstyrelsen. Handläggaren poängsätter din ansökan utifrån hur väl den uppfyller poängkraven. För varje urvalskriterium finns en maxpoäng. En ansökan kan som mest få totalt 1 000 poäng. För att kunna få stöd måste din ansökan uppnå en minimipoäng annars kommer den att avslås. De ansökningar som uppnår minimipoäng och över kommer att konkurrensutsättas mot varandra.

Kom ihåg att lämna svar på alla frågor och urvalskriterier.
För att kunna skicka in din ansökan måste du lämna svar på alla urvalskriterier. Om du bedömer att något urvalskriterium inte är aktuellt för din ansökan så måste du skriva ”Inte aktuellt” eller en nolla, ”0”.

Bilagor

I ansökan ska du bland annat bifoga urvalsmallen ”Beräkningsmall för diversifiering” benämns även ”Beräkning av ekonomiska urvalskriterier”. När du fyllt i urvalsmallen ser du vilka beräkningssvar du ska skriva in i ansökan under respektive urvalskriterium. Du ska även visa i urvalsmallen hur du kommit fram till svaren.

Överst i urvalsmallen finns det en ruta där du ska fylla i ”Total investering”. ”Total investering” är det totala beloppet som räknats fram i mallen som heter ”Budgetmall - Investeringsstöd”.

Urvalskriterium 1. Ökad lönsamhet, investeringen ökar företagets förädlingsvärde

Bedömningsgrund

Företagets förädlingsvärde (FV) är det värde ett företag tillför genom sin verksamhet. Förädlingsvärdet är summan av företagets omsättning (rörelseintäkter), minus kostnader för varor, material och tjänster samt övriga externa kostnader.

Total investering avser hela investeringen i kronor.

Investeringens förädlingsvärdeskvot (FVK) är ett värde som saknar enhet och är företagets ökade förädlingsvärde (FV) dividerat med totala investeringen.
Investeringens förädlingsvärdeskvot (FVK) beräknas automatiskt i urvalsmallen för stödet.

Handläggaren kontrollerar att bokslut för senaste året stämmer med siffrorna som är angivna i urvalsmallen. Bokslut ska bifogas för både sökanden och eventuella medsökande företag.
Bokslutet ska vara slutgiltigt, det vill säga resultatet ska ha bokförts mot eget kapital.

Ifylld uppgift som bedöms/Uppgifter för bedömning

Ange investeringens förädlingsvärdeskvot (FVK). Hämta värdet i urvalsmallen för stödet ”Beräkning av ekonomiska urvalskriterier” och ange värdet med en decimal.

Poängkrav

Poäng ges i fyra steg. Poängen är jämnt fördelat över 4 steg, dvs 50 poäng per/uppnådd nivå. Din ansökan kan max få 200 poäng.

Förädlingsvärdeskvot (FVK):
Ligger du mellan 0 ≤ FVK < 40 får du 50 poäng
Ligger du mellan 40 ≤ FVK < 80 får du 100 poäng
Ligger du mellan 80 ≤ FVK < 120 får du 150 poäng
Ligger du över FVK ≥120 får du 200 poäng

Urvalskriterium 2. Lönsamt företag, företaget uppvisar lönsamhet efter investeringen

Bedömningsgrund

Lönsamhet mäts genom vinstmarginal (VM). Vinstmarginal anges i procent och är resultat före finansiellt netto dividerat med omsättningen.
Vinstmarginal beräknas i mallen ”Beräkning av ekonomiska urvalskriterier”.

Ifylld uppgift som bedöms

Ange vinstmarginal efter investering. Hämta värdet i mallen ”Beräkning av ekonomiska urvalskriterier” och ange värdet med en decimal.

Poängkrav

Poäng ges om vinstmarginal (VM) efter investering är ≥ 10. Din ansökan får då 90 poäng.

Urvalskriterium 3. Lönsam investering, investeringen bedöms som lönsam

Bedömningsgrund

Investeringen bedöms som lönsam om den har ett positivt nettonuvärde.
Nettonuvärdet är nuvärdet minus den totala investeringen.
Nettonuvärdet beräknas i urvalsmallen för stödet.

Nuvärdet för en investering är de framtida intäkterna och kostnaderna beräknade till dagens penningvärde, med en kalkylränta för investeringens ekonomiska livslängd.

Ett sätt att förklara nuvärde är att en krona i framtiden inte är lika mycket värd som en krona idag.

Med hjälp av en kalkylränta kan framtida intäkter och kostnaders nuvärde beräknas till dagens penningvärde.

Ifylld uppgift som bedöms

Ange nettonuvärdet. Hämta värdet i mallen ”Beräkning av ekonomiska urvalskriterier”.

Poängkrav

Poäng ges om investeringen har ett positivt nettonuvärde. Din ansökan får då 180 poäng.

Urvalskriterium 4. Behov av stöd, låg självfinansieringsgrad motiverar stöd

Bedömningsgrund

Företag med låg självfinansieringsgrad bedöms ha ett högre behov av stöd, jämfört med företag som har hög självfinansieringsgrad.

Självfinansieringsgrad anges i procent och är investeringen dividerad med företagets resultat före avskrivningar minus finansiellt netto.

Självfinansieringsgrad beräknas i urvalsmallen för stödet ”Beräkning av ekonomiska urvalskriterier”.

Ifylld uppgift som bedöms

Ange självfinansieringsgrad. Hämta värdet i mallen ”Beräkning av ekonomiska urvalskriterier”.

Poängkrav

Poäng ges om självfinansieringsgraden är lägre än 50 %. Din ansökan får då 180 poäng.

Urvalskriterium 5, Ökad sysselsättning - Företagets sysselsättning ökar efter investeringen.

Bedömningsgrund

Ökad sysselsättning mäts i timmar (tim).
Företagets ökade arbetstimmar beräknas i urvalsmallen för stödet.

Ifylld uppgift som bedöms

Ange ökad sysselsättning i timmar. Hämta värdet i urvalsmallen för stödet.

Poängkrav

Poäng ges i tre steg. Poängen är jämnt fördelat över 3 steg, dvs 90 poäng per/uppnådd nivå. Din ansökan kan max få 270 poäng.

Ökning av sysselsättning (ÖS):
Ligger du mellan 860 ≤ ÖS < 1720 timmar får du 90 poäng
Ligger du mellan 1720 ≤ ÖS < 3440 timmar får du 180 poäng
Ligger du över ÖS ≥ 3440 timmar får du 270 poäng

Urvalskriterium 6 – Nystartat företag -Investeringen görs i ett nystartat företag.

Bedömningsgrund

Ett nystartat företag har blivit godkänt för F-skatt eller registrerats för moms inom tre år från det datum då ansökan om stöd kommer in.

Utdrag från Skatteverket styrker datum för nystart.

Handläggaren kontroller att företaget är nystartat.

Ifylld uppgift som bedöms /Uppgifter för bedömning

Ange om ditt företag funnits kortare tid än tre år.

Poängkrav

Poäng ges om investeringen görs i ett nystartat företag. Din ansökan får då 50 poäng.

Urvalskriterium 7 – Ökad digitalisering - Investeringen leder till ökad digitalisering av företaget.

Bedömningsgrund

Investeringen leder till ökad digitalisering av företagets olika verksamhetsdelar, som produktionsprocesser och försäljningsmetoder.

Stödet omfattar investeringar i anläggningar eller inventarier som är uppkopplade till styr-, rapporterings- eller mätsystem. Stödet omfattar även informationsflöden som finns till exempel genom blockkedjor eller liknande tekniker.

Processer är i detta sammanhang produktionsmetoder och produktionsflöden i verksamheten.

Försäljning avser i detta sammanhang digitala försäljningsplattformar, gränssnitt för databaser, näthandel, kassasystem, bokning och liknande.

Handläggaren bedömer om investeringen leder till att företagets verksamhet blir mer digital.

Ifylld uppgift som bedöms

Beskriv hur investeringen bidrar till att din verksamhet blir mer digital.

Poängkrav

Poäng ges om investeringen medför att verksamheten blir mer digital. Din ansökan får då 30 poäng.

Ansökningsomgångar

Avslutad: 3 januari 2023 – 31 mars 2023 med tillgänglig budget 1 929 391kr. Beslutsomgång påbörjad.

Pågående: 1 april – 31 juli, med tillgänglig budget 1 900 000 kr.

Kommande ansökningsomgång

Preliminärt 1 augusti 2023 – 31 december 2023 med tillgänglig budget 1 900 000 kr.
Preliminärt samma tider 2024, tillgänglig budget 1 900 000 kr/beslutsomgång.

Kommande utlysningar

Inga planerade.

Regionala prioriteringar

Tabellen visar urvalskriterierna för stödet samt deras respektive poäng.

Urvalskriterier

Maximal poäng

Ökad lönsamhet

200

Lönsamt företag

90

Lönsam investering

180

Behov av stöd

180

Ökad sysselsättning

270

Nystartat företag

50

Ökad digitalisering

30

Summa

1000

 

Minimipoäng för stöd

500 poäng.
Alla som ligger över minimipoängen rangordnas och budgeten fördelas till de som rangordnats högst. 

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt